Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

Indik

1Sadurung jagate puniki kawentenang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Sabda sampun wenten. Sang Sabda punika sinarengan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Sang Sabda punika taler maraga Widi.

2Saking pangawit Sang Sabda punika sinarengan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Malantaran Sang Sabda punika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang saluiring sane wenten. Tur tan wenten sane kawentenang sane tan malantaran Sang Sabda.

4Sang Sabda punika maraga wit urip, tur uripe punika dados galang manusane.

5Galange punika macaya ring tengah petenge, tur petenge punika tan mrasidayang ngaonang galange punika.

6Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngutus utusan Idane, sane mapesengan Yohanes.

7Dane rauh jaga midartayang pariindik galange punika ring imanusa, mangda manusane sami miragiang tur pracaya.

8Boyaja Dane Yohanes ngraga galange punika, nanging rauh danene buat midartayang indik galange puniki.

9Inggih punika galang sane sujati, sane rauh ring jagate tur ngalangin jadmane makasami.

10Sang Sabda sampun wenten ring jagate. Jagate punika sampun kawentenang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran Sang Sabda. Nanging jagate tan uning ring Ida.

11Ida ngrauhin kaula druene, nanging kaula druene tan nampi Ida.

12Nanging akudaja sane nampi tur pracaya ring Ida, ipun sami kicen waranugraha dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

13Anake punika prasida dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, boyaja malantaran kembasang cara manusa, inggih punika malantaran patemon lanang istri, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane dados Ajinnyane.

14Sang Sabda punika sampun manjadma tur nyeneng ring pantaran iraga. Iraga sampun ngeton kaluihan Idane, inggih punika kaluihan panugrahan Ida Sang Aji ring Ida, santukan Ida maraga Putra Tunggal. Malantaran Ida, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun makantenang raga tur nyinahang sih pasuecan Idane sategepipun ring iraga.

15Dane Yohanes midartayang indik Sang Sabda, sapuniki baos danene: “Ida puniki sane baosang tiang riin, daweg tiang matur sapuniki: ‘Ungkuran ring tiang pacang wenten Anak rauh, nanging Anake punika luihan ring tiang, santukan Anake punika sampun wenten sadurung tiang kalekadang ring jagate puniki.’”

16Iraga sampun nampi sih pasueca sane mawantu-wantu saking kawibuhan sih pasuecan Idane punika.

17Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica Pidabdab Torat malantaran Nabi Musa, nanging Ida sampun mapakantenang raga miwah nyinahang sih pasuecan Idane malantaran Ida Hyang Yesus Kristus.

18Durung wenten anak sane naenin ngantenang Widi, nanging Ida Sang Putra Tunggal sane pateh ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane malinggih ring samping Ida Sang Aji, Ida sampun nyinahang Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Pidar

19Daweg punika parapangageng anak Yahudine ring kota Yerusalem ngutus parapandita miwah suku bangsa Lewi ngrauhin Dane Yohanes buat netesang dane. Sapuniki pitaken danene: “Sapasirake sujatinne ragane puniki?”

20Dane Yohanes terus terang ngangken, sapuniki pasaur danene: “Tiang puniki boyaja Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

21Utusan punika raris mataken malih: “Yen sapunika, sirake sujatinne ragane puniki? Punapike ragane Nabi Elia?” Pasaur Dane Yohanes: “Tiang boyaja nabine punika.” “Punapike ragane nabi sane ajap-ajap tiang?”, sapunika pitaken utusane malih. Dane Yohanes malih masaur: “Boya, tiang boya nabine punika!”

22Utusane punika raris matur asapuniki: “Yen asapunika, sirake sujatinne ragane puniki? Indayang nikayang ring tiang, mangda becik antuk tiang ngaturang ring anake sane ngutus tiang! Sapunapike pangangken ragane?”

23Dane Yohanes raris masaur saha ngetus pangandikan Nabi Yesaya kadi asapuniki: “Tiang puniki wantah suaran anak, sane gelur-gelur ring tegal melakange, sapuniki: ‘Lempengangja margin Ida Sang Panembahan.’”

24Parautusane punika kutus antuk anak saking golongan Parisi.

25Utusane mataken ring Dane Yohanes sapuniki: “Yen ragane boyaja Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, maliha boya Nabi Elia miwah nabine sane ajap-ajap tiang, napi awinanipun ragane nglukat anak?”

26Dane Yohanes raris nyaurin sapuniki: “Tiang nglukat anak antuk toya, nanging ring pantaran ragane wenten Anak sane tan uningin ragane.

27Anake punika rauh ungkuran ring tiang, kadi rasa ngusud buk padan Idane kewanten tiang nenten pantes.”

28Paindikane punika mamargi ring kota Betania, dangin Tukad Yordane, ring genah Dane Yohanes nglukat anak.

Biri-

29Benjangipun Dane Yohanes nyingakin Ida Hyang Yesus rauh maranin dane, tumuli dane mabaos asapuniki: “Aksija Panak Biri-birin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pacang mrastayang dosan jagate.

30Ida punika sane sampun baosang tiang dipidan, asapuniki: Ungkuran ring tiang pacang wenten Anak rauh. Anake punika luihan ring tiang, santukan Ida sampun wenten sadurung tiang lekad.

31Sane riin, tiang durung uning ring Ida, nanging rauh tiange nglukat anak antuk toya, mangda Ida kuningin antuk bangsa Israel.”

32Puniki kasaksian Dane Yohanes: “Tiang sampun ngantenang Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane tumurunnyane saking suarga tan bina sakadi paksi darane, raris nglingganin Ida.

33Duk punika tiang durung uning ring Ida, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngutus tiang nglukat antuk toya, Ida ngandika ring tiang sapuniki: ‘Anake ane katonang kita katurunin tur kalingganin baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ento suba Ida ane lakar nglukat baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.’

34Sane mangkin tiang sampun ngatonang indike punika, tur tiang nuturang ring ragane, mungguing Ida punika Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Sisia

35Benjangipun Dane Yohanes malih wenten ring genahe punika sareng ring sisian danene kekalih.

36Duk nyingak Ida Hyang Yesus nglintang irika, dane mabaos asapuniki: “Tingalinja Panak Biri-birin Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

37Rikala sisiane kekalih miragiang pangandikan Dane Yohanes kadi asapunika, dane sareng kalih raris ngetut pamargin Ida Hyang Yesus.

38Ida Hyang Yesus tumuli matolihan, cingak Ida sang kalih ngetut pamargin Idane. Ida raris ngandika sapuniki: “Apa ane alih cening?” Sang kalih matur: “Nawegang Rabi, ring dija Rabi malinggih?” (Rabi pitegesipun Guru.)

39Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Maija delokin!” Dane raris ngiringang Ida tur panggihin dane genah Idane. Ring rahinane punika sang kalih ngiring Ida irika. (Daweg punika sawatara wenten jam pat nyoreang.)

40Salah satunggiling anake kekalih sane miragiang pangandikan Dane Yohanes tur ngetut pamargin Ida Hyang Yesus, mapesengan Andreas, semeton Dane Simon Petrus.

41Digelis Dane Andreas ngrereh semeton danene Simon, tur sasampune kapanggih, Dane Andreas mabaos sapuniki: “Tiang suba nepukin Sang Mesias, Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa!” (Mesias, turah Yunani tegesipun Sang Kristus.)

42Dane raris ngatehang Dane Simon ka ajeng Ida Hyang Yesus. Wau Ida Hyang Yesus nyingakin dane, Ida raris ngandika sapuniki: “Cening Simon pianak Yohanes; cening lakar adanin Guru: Kepas.” (Kepas punika pateh ring Petrus; Petrus turah Yunani, sane mapiteges Batu Kaang.)

Ida H

43Benjangipun Ida Hyang Yesus mapakayun lunga ka wewengkon Galilea. Irika Ida manggihin Dane Pilipus; Ida raris ngandika asapuniki: “Maija tututin Guru!”

44(Pilipus punika uedan kota Betsaida, tunggal kota sareng Andreas miwah Petrus.)

45Dane Pilipus raris matemu ring Dane Natanael tumuli Dane Pilipus mabaos sapuniki: “Tiang suba nepukin Ida ane kasuratang di Cakepan Torate baan Nabi Musa muah baan paranabine. Ida ento Yesus okan Dane Yusup uli kota Nasaret.”

46Dane Natanael raris mataken asapuniki: “Dija bisa ada unduk ane luih teka uli kota Nasaret!” Dane Pilipus raris mabaos sapuniki: “Maija, tingalin!”

47Rikala Ida Hyang Yesus ngaksi Dane Natanael rauh tangkil, Ida raris ngandika asapuniki: “Ne tuah mula anak Israel sujati, ane tuara ngelah daya pekel!”

48Dane Natanael raris matur sapuniki: “Guru, napi awinan dados Guru uning ring titiang?” Ida raris ngandika: “Satonden Pilipus ngaukin cening, Guru suba ningalin cening di batan punyan aane!”

49Dane Natanael tumuli matur: “Guru puniki sujati Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ratun bangsa Israel!”

50Ida raris ngandika sapuniki: “Apa cening pracaya baane Guru ngorahang suba ningalin cening di batan punyan aane ento? Cening lakar ningalin unduk ane luihan teken ento!”

51Ida raris ngandika ring dane sareng sami asapuniki: “Saking sujati Guru ngorahin cening, cening lakar ngatonang suargane mampakan tur paramalaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa menek tuun sig Ida Sang Putraning Manusa, Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel