Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 10 >> 

Panga

1Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: “Tiang mabaos ring ragane: Sujatinne sapasiraja sane ngranjing ka badan biri-birine tan saking jelanan badane, nanging saking duur tembok badane, anake punika maling miwah parampok.

2Nanging anake sane ngranjing saking jelanan badane, anake punika pangangon biri-birine punika.

3Ipun pacang kaampakin jelanan antuk pajagaan badane, tur biri-birine pacang madingehang munyin pangangone, rikala ipun nyambat wastan biri-birine suang-suang, tur ipun pacang nedehang biri-birine punika medal.

4Sasampune biri-birine punika sami medal, ipun raris mamargi ring ajeng tur biri-birine pada nutug ipun, santukan biri-birine punika pada uning ring munyinipune.

5Biri-birine punika tan nyak nutug anak lianan, tungkalikanipun biri-birine punika pacang malaib saking anake punika, santukan biri-birine punika tan uning ring munyin anake punika.”

6Ida Hyang Yesus nuturang pangande punika ring dane, nanging dane tan ngresep ring teges pangandikan Idane.

Ida H

7Duaning punika Ida Hyang Yesus malih ngandika sapuniki: “Saking sujatinne Tiang nuturang ring ragane: Tiang puniki jelanan buat biri-birine.

8Sakancan anake lianan sane rauh dumunan ring Tiang, anake punika maling miwah parampok; nanging biri-birine nenten madingehang munyinipune.

9Tiang puniki jelanan. Sapasiraja sane ngranjing ngambah sig Tiange, anake punika pacang nemu rahayu; ipun pacang ngajaba muah ngajeroang tur muponin padang lumlum.

10Rauh dustane wantah mabudi ngamaling, ngamademang miwah ngrusak. Nanging rauh Tiange, mangda biri-birine polih urip inggih punika urip sane gemuh landuh.

11Tiang puniki pangangon sane utama. Pangangon sane utama nyadia ngetohang urip pabuat biri-birinne.

12Nanging anake sane boya pangangon, sakewanten ulihan ipun nanggap upah, samaliha biri-birine punika nenten paderbeanipun, wau manggihin wenten asu ajag rauh, ipun raris malaib nilar biri-birine punika. Irika asu ajage punika nyarap biri-birine punika, tur ngawinang biri-birine punika pada pablesat.

13Anake sane nanggap upah punika malaib, santukan ipun wantah nanggap upah tur ipun tan nglinguang biri-birine punika.

14Tiang puniki pangangon sane utama. Sakadi Ida Sang Aji uning ring Tiang miwah Tiang uning ring Sang Aji, kadi asapunika taler Tiang uning ring biri-birin Tiange miwah biri-birin Tiange uning ring Tiang. Tiang nyadia ngetohang urip pabuat biri-birin Tiange punika.

15(10:14)

16Wenten taler biri-birin Tiange sane lianan, sane tan magenah ring badane puniki. Biri-birine punika patut taler atehang Tiang, tur biri-birine punika pacang ningehang munyin Tiange, samaliha pacang dados apangonan tur mapangangon adiri.

17Ida Sang Aji tresna asih ring Tiang, santukan Tiang nyadia nyerahang urip Tiange, mangdane Tiang kalugra malih nampi urip Tiange punika.

18Tan wenten anak nyidayang mancut urip Tiange. Tiang nyerahang urip Tiange saking suka lilaning manah. Tiang kuasa nyerahang urip Tiange tur kuasa malih mudalang. Punika pituduh Ida Sang Aji sane patut laksanayang Tiang.”

19Pangandikan Idane punika malih ngawinang tetungkasan ring pantaran anak Yahudine.

20Ring pantaranipune akeh sane mabaos asapuniki: “Anake ento karangsukan setan! Anak buduh! Ngudiang Ia dadi padingehang?”

21Nanging wenten sane lianan mabaos asapuniki: “Anak ane karangsukan setan tusingja bisa ngraos buka kene! Apake setane nyidayang nyedangang paningalan anak buta?”

Ida H

22Daweg punika nuju masan dingin, tur ring kota Yerusalem wenten Piodalan Perhyangan Agung.

23Rikala Ida Hyang Yesus mamargi ring piasan Perhyangan Agunge sane mawasta Piasan Salomo,

24raris anak Yahudine pada rauh ngiter Ida tur matur sapuniki: “Malih amunapi suennya Guru pacang manggayang tiang sajeroning kabimbangan? Yen sujati Guru Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, nikayangja amun sujatinipun!”

25Pasaur Ida Hyang Yesus: “Tiang sampun nuturang ring ragane, nanging ragane tan kayun pracaya. Saluiring pakaryan sane laksanayang Tiang, masrana kawisesan Ida Sang Aji, sampun nyinahang indik Tiange;

26nanging ragane tan pracaya, santukan ragane boyaja biri-birin Tiange.

27Biri-birin Tiange pada madingehang munyin Tiange; Tiang uning ring ipun, tur ipun pada nutug Tiang.

28Biri-birin Tiange punika wehin Tiang urip langgeng, tur ipun tan pacang padem salawas-lawasnya; tan wenten anak sane nyidayang ngrampas ipun saking Tiang.

29Ida Sang Aji sane sampun maicayang ipun ring Tiang, Ida punika luihan ring saluiring sane wenten, maliha tan wenten anak sane nyidayang ngrampas ipun saking reraksan Ida Sang Aji.

30Ida Sang Aji miwah Tiang, punika maraga tunggal.”

31Anak Yahudine raris malih ngwawanin ngambil batu jagi ngencur Ida.

32Nanging Ida ngandika ring dane sapuniki: “Akeh pakaryan sane becik sane manut ring pakarsan Ida Sang Aji, sane sampun laksanayang Tiang ring arepan ragane; pakaryan Tiange sane encen ngawinang ragane jeg mabudi ngencur Tiang?”

33Jadma Yahudine raris masaur sapuniki: “Tiang tanja pacang ngencur Ragane ulihan pakaryan Ragane punika, nanging malantaran Ragane nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa! Ragane wantah manusa pada, nanging ragane nganken raga widi!”

34Pasaur Idane: “Ring Pidabdab Torat ragane, wenten kakacap mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda kadi asapuniki: ‘Cening ene paradewata.’

35Iraga uning mungguing kecap Cakepan Sucine punika yuakti manggeh salawas-lawasnya. Irika kasuratang mungguing anake sane nampi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika kawastanin paradewata.

36Mungguing Tiang puniki, Tiang mula kapilih tur kutus antuk Ida Sang Aji ka jagate. Napi awinan ragane maosang Tiang nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa, ulihan Tiang maosang mungguing Tiang puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

37Sampunangja ragane pracaya yening Tiang tan nglaksanayang pakaryan Ajin Tiange.

38Nanging yening Tiang nglaksanayang pakaryan Ida Sang Aji, yadiastu ragane tan pracaya ring Tiang, pracayaja ring pakaryan Tiange, mangdane ragane taler uning tur ngresep mungguing Ida Sang Aji nunggil ring Tiang miwah Tiang nunggil ring Ida Sang Aji.”

39Anak Yahudine malih ngwawanin nyadia ngejuk Ida, nanging Ida lepas saking tanganipune.

40Ida Hyang Yesus raris mawali malih ka dangin Tukad Yordane ngungsi genah Dane Yohanes pecak nglukat, tumuli Ida jenek irika.

41Akeh anake rauh tangkil ring Ida. Ipun pada mabaos, sapuniki: “Dane Yohanes tusing taen ngardi praciri, nanging pangandikan danene unduk Anake ene saja misi pesan.”

42Irika akeh anake pracaya ring Ida.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran