Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 14 >> 

Ida H

1Ida Hyang Yesus nglanturang pangandikan Idane: “Edaja cening bingbang. Pracayaja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur pracayaja teken Guru.

2Di purin Ajin Gurune liu ada tongos. Guru lakar kema nyediaang tongos buat cening. Yen tuara saja keto, pedas Guru tusing ngorahin cening buka keto.

3Sasubane Guru kema tur nyediaang cening tongos ditu, Guru buin lakar malipetan ngalih cening buat ajak Guru kema, apanga dijaja Guru nongos cening masih bareng ditu.

4Cening suba pada nawang, mambahane ka tongose ane ungsi Guru.”

5Dane Tomas raris matur sapuniki: “Inggih Panembahan, titiang tan uning kija pangungsin IRatune; sapunapi antuk titiang uning ring margine sane ngungsi genahe punika?”

6Pasaur Idane ring dane: “Guru ene ane mimpin manusane ka ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Guru ane mawak kasujatian muah urip. Tusing ada anak ane nyidayang nangkil di ajeng Ida Sang Aji sajabaning malantaran Guru.

7Nah, ane jani cening suba nawang Guru, dadinne cening masih bakal nawang Ida Sang Aji; sasajaane uli jani cening suba nawang Ida tur cening suba ningalin Ida.”

8Dane Pilipus raris matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Inggih Sang Panembahan, pakantenangja Ida Sang Aji ring titiang sareng sami; wantah punika sane buatang titiang!”

9Pasaur Idane: “Suba makelo Guru bareng-bareng ajak cening; tondenke cening nawang Guru? Nyenja ane suba ningalin Guru, ia suba ningalin Ida Sang Aji. Kenken dadi cening nunas kene: ‘Pakantenangja Ida Sang Aji ring titiang’?

10Ih Pilipus, tusingke cening pracaya mungguing Guru nunggil sajeroning Ida Sang Aji tur Ida Sang Aji nunggil sajeroning Guru?“ Ida raris ngandika ring parasisian Idane sapuniki:”Tutur ane suba tuturang Guru teken cening, tusingja uli Guru kawitne. Ida Sang Aji ane malingga sajeroning Guru, Ida ngraga ane nglaksanayang pakaryan Idane.

11Pracayaja teken Guru mungguing Guru nunggil sajeroning Ida Sang Aji tur Ida Sang Aji nunggil sajeroning Guru. Yening cening tusing nyak pracaya teken pitutur Gurune, pracayaja teken Guru, malantaran pakaryan Gurune ento.

12Guru ngorahang teken cening: sasajaane nyenja pracaya teken Guru, ia lakar nglaksanayang pakaryan ane laksanayang Guru. Buina ia lakar nglaksanayang ane luihan teken ento, sawireh Guru lakar nangkil ring Ida Sang Aji.

13Guru lakar ngisinin sapinunas ceninge malantaran nyambat adan Gurune, mangdane kaluihan Ida Sang Aji kasinahang malantaran Ida Sang Putra.

14Yening cening mapinunas teken Guru malantaran nyambat adan Gurune, pinunas ceninge lakar isinin Guru.”

Ida H

15Ida Hyang Yesus malih nglanturang pangandikan Idane sapuniki: “Yening cening nresnain Guru, cening patut satinut teken pituduh Gurune.

16Guru lakar nunas teken Ida Sang Aji, mangdane Ida mapaica Panulung ane lenan, nah ento Ida Sang Roh kasujatian, ane bakal setata nyarengin cening.

17Ida ento Roh Ida Sang Hyang Widi ane nyinahang kasujatian unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jagate tusing nyidayang nampi Ida sawireh jagate tusing nyidayang ningalin wiadin nawang Ida. Nanging cening makejang nawang Ida, sawireh Ida malingga tur nyeneng sajeroning cening.

18Guru tusing lakar ninggal cening buka anake ubuh; Guru bakal malipetan ngalih cening.

19Tusing makelo isin jagate lakar ningalin Guru buin, nanging cening lakar ningalin Guru; tur sawireh Guru nyeneng, aketo masih cening bakal idup.

20Dikala panemayane ento suba teka, cening lakar nawang mungguing Guru nunggil sajeroning Ida Sang Aji, tur cening nunggal sig Gurune, buina Guru nunggil sig ceninge.

21Nyenja ane nampi sapituduh Gurune tur nglaksanayang anake ento tresna teken Guru. Ajin Gurune lakar nresnain anake ane nresnain Guru; Guru masih nresnain anake ento tur ngedengang dewek Gurune teken ia.”

22Dane Yudas, (boyaja Dane Yudas Iskariot), matur sapuniki: “Inggih Sang Panembahan, punapi awinan IRatu ngantenang raga ring titiang, nanging boyaja ring sadaging jagate?”

23Pasaur Idane ring dane: “Nyenja ane nresnain Guru, ia lakar satinut teken sapituduh Gurune, Ajin Gurune lakar nresnain ia tur Guru sareng Ida Sang Aji lakar nedunin tur malingga sajeroning anake ento.

24Nyenja ane tuara nresnain Guru, anake ento tusing nyak satinut teken sapituduh Gurune. Pitutur ane suba dingehang cening ento tusingja uli Guru, nanging kawitne uli Ida Sang Aji, ane ngutus Guru.

25Guru ngorahang unduke ento teken cening sanun Gurune bareng-bareng ajak cening.

26Ida Sang Panulung, nah ento Ida Sang Hyang Roh Suci ane lakar kutus baan Ida Sang Aji malantaran adan Gurune, Ida ane lakar ngurukang cening tur matinget cening saluiring ane suba tuturang Guru teken cening.

27Guru ninggalin cening sutrepti rahayu, sutrepti rahayun Gurune ane baang Guru cening. Sutrepti rahayu ane baang Guru cening ento, tusingja buka sutrepti rahayu ane baanga teken isin jagate. Edaja seksek tur jejeh keneh ceninge.

28Cening suba ningehang munyin Gurune buka kene: ‘Guru lakar luas, nanging Guru malipetan buin ngalih cening.’ Yening cening nresnain Guru, sinah cening masuka rena, sawireh Guru nangkil teken Ida Sang Aji, ane luihan teken Guru.

29Nah ane jani Guru ngorahang unduke ene teken cening, satonden unduke ento makejang kasidan, apanga yen suba kasidan, cening pada pracaya.

30Guru tusing nyidayang buin nutur pang liu teken cening sawireh pangreh jagate suba teka. Ia tusing nyidayang ngreh Guru,

31nanging apanga jagate nawang mungguing Guru tresna teken Ida Sang Aji; ento kranane Guru nglaksanayang saluiring ane kapangandikayang teken Guru olih Ida Sang Aji. Nah jalan jani iraga makaad uli dini!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 14):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran