Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 15 >> 

Ida H

1“Guru ene punyan anggur ane sujati tur Ajin Gurune ane dadi Sang Pamiara.

2Asing-asing carang ane ada sig Gurune, ane tusing mabuah, sepegin Ida muah ane mabuah risakin Ida apanga dadi kedas tur ngancan nged buahne.

3Cening suba pada suci malantaran paurukan ane suba urukang Guru teken cening.

4Pagehangja dewek ceninge leket sig Gurune, tur Guru lakar pageh leket sig ceninge. Buka carange, yen tusing ngatut di punyanne, tusing nyidayang mabuah, aketo masih cening tusing nyidayang mabuah, yen cening tusing pageh leket sig Gurune.

5Guru ene punyan anggur; cening pinaka carang-carangne. Nyenja pageh leket sig Gurune tur Guru sig anake ento ia lakar mabuah liu. Sawireh yen cening tusing pageh leket sig Gurune, cening tusing nyidayang ngudiang-ngudiang.

6Nyenja tusing nyak pageh leket sig Gurune, ia tan bina buka carange kagetep tur kakutang lantas tuh, laut kaduduk tur kentungang ka apine lantas puun.

7Yen cening pageh leket sig Gurune, tur pitutur Gurune incepang cening di keneh ceninge, tunasja apa ane kitaang cening, ditu cening lakar kicen.

8Kaluihan Ida Sang Aji lakar kasinahang baan cening, yen cening mabuah liu; tur majalaran buka keto cening dadi sisian Gurune.

9Patuh buka Ida Sang Aji tresna teken Guru, keto masih Guru tresna teken cening; pagehangja dewek ceninge sajeroning kapitresnan Gurune.

10Yen cening nglaksanayang pituduh Gurune, cening bakal pageh sajeroning kapitresnan Gurune, patuh buka Guru leket sajeroning kapitresnan Ida Sang Aji, malantaran Guru nglaksanayang sapituduh Idane.

11Paundukane ene suba tuturang Guru teken cening, apanga kaliangan Gurune ada di keneh ceninge, tur kaliangan ceninge sida sampurna.

12Pituduh Gurune kene: pada saling tresnainja cening, patuh buka Guru nresnain cening.

13Tusing ada kapitresnan ane gedenan teken kapitresnan anake ane las ngetohang uripne pabuat sawitrannyane.

14Cening makejang dadi sawitran Gurune, yening cening nglaksanayang sapituduh Gurune.

15Jani Guru suud nyambat cening parekan, sawireh iparekan tusing nawang sakancan paundukan ane laksanayanga baan gustinne. Guru nyambat cening sawitra, sawireh sakancan paundukan ane suba dingeh Guru uli Ida Sang Aji, ento makejang suba tuturang Guru teken cening.

16Tusingja cening milih Guru, nanging Guru milih cening, tur ngutus cening apang luas tur liu ngwetuang woh, buina woh ceninge apanga tusing uah-uah salawas-lawasnya. Kala ditu apaja ane tunas cening teken Ida Sang Aji, malantaran adan Gurune, Ida bakal nagingin sapinunas ceninge.

17Nah ene pituduh Gurune teken cening: pada saling tresnainja di pantaran ceninge!”

Jagat

18“Yening gumine geting teken cening, ingetangja, mungguing Guru suba malunan getingina.

19Yening cening maroang teken isin gumine, sinah gumine lakar nresnain cening, buka ia nresnain gelahne. Nanging cening tusingja roang gumine, sawireh Guru suba milih cening uli di gumine. Ento krana gumine geting teken cening.

20Ingetangja raos Gurune: ‘Tusing ada parekan ane agungan teken gustinne.’ Yening isin gumine suba nyangsarain Guru sinah cening bakal sangsaraina; yening pitutur Gurune idepanga, sinah pitutur ceninge masih lakar idepanga.

21Isin gumine mambek buka keto teken cening, ulihan cening dadi gelah Gurune; sawireh isin gumine ento tusing nawang Ida ane ngutus Guru.

22Yen prade Guru tusing teka nuturin isin gumine ene, sinah ia tusing kena pasisip dosa; nanging ane jani ia tusing nyidayang buin ngelidang dewekne uli ngemasin dosa.

23Nyenja geting teken Guru, ia masih geting teken Ida Sang Aji.

24Yen prade Guru tusing nglaksanayang pagaen ane tusing taen gaena baan anak len di pantaran isin jagate, sinah isin jagate tusing kena pasisip dosa; nanging ane jani, ia suba pada ningalin pagaen Gurune, tur ia pada geting teken Guru muah Ajin Gurune.

25Nanging paundukane ento makejang patut kasidan, mangdane genep sabdane ane katulis di Pidabdab Torate ane buka kene: ‘Tan pakrana isin gumine pada geting teken Ulun.’

26Ida Sang Panulung bakal rauh, nah ento Ida Sang Roh Kasujatian, ane rauh uli Ida Sang Aji. Guru lakar ngutus teken cening Ida Sang Roh uli Ida Sang Aji, tur Ida Sang Roh ane lakar nyaksiang unduk Gurune.

27Nanging cening masih lakar pada dadi saksin Gurune, sawireh cening suba uli pangawit bareng-bareng ajak Guru.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran