Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 16 >> 

1“Paundukane ene makejang tuturang Guru teken cening apanga kapracayan ceninge pageh tur kukuh.

2Cening lakar kasepekang uli di pasamuan anak Yahudine. Malahan lakar teka masanne, anake ane ngamatiang cening, marasa dewekne ngaturang bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Mawanan kanti suba keto laksananne teken cening, sawireh anake ento tusing nawang Ida Sang Aji muah tusing nawang Guru.

4Guru jani suba ngorahang unduke ene teken cening, apanga dikalane paundukane ene kalaksanayang, cening ajak makejang pada inget, mungguing unduke ento suba orahang Guru teken cening.”

Indik

“Unduke ene tusing tuturang Guru uli pangawit, sawireh Guru enu bareng-bareng ajak cening.

5Nanging ane jani mara tuturang Guru, sawireh Guru lakar nangkil teken Ida ane ngutus Guru. Sakewala uli di pantaran ceninge tusing ada anak ane nunasang teken Guru kene: ‘Guru pacang lunga kija?’

6Ane jani sawireh Guru suba ngorahang unduke ento teken cening ento krana cening sedih.

7Nanging Guru ngorahang teken cening: Sasajaane yening Guru luas, gede pesan gunanne buat cening; sawireh yening Guru tusing luas, Ida Sang Panulung tusing lakar ngrauhin cening. Nanging yening Guru luas, ditu Guru lakar ngutus Ida buat ngrauhin cening.

8Tur disubane Ida rauh, Ida lakar nyinahang teken isin gumine, mungguing salah baana ngresepang unduk dosa, unduk ane patut muah unduk tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Ia pada pelih baana ngresepang unduk dosa, sawireh ia tusing pracaya teken Guru.

10Ia pada pelih baana ngresepang unduk apa ane patut, sawireh Guru luas nangkil teken Ida Sang Aji tur cening tusing lakar nepukin Guru buin.

11Ia masih pada pelih baana ngresepang unduk tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh sujatinne pangreh jagate ene suba katepasin.

12Liu buin paundukane ane perlu tuturang Guru teken cening, nanging ane jani tusing pelut baan cening ngresepang.

13Nanging yening Ida Sang Roh ane nyinahang Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ento suba rauh, Ida lakar mimpin cening buat ngresepang makejang unduk kasujatian. Sawireh Ida mawecana tidongja uli ragan Idane, nanging ane wecanayang Ida nah ento ane pireng Ida muah unduk ane lakar teka manian.

14Ida lakar nyinahang kaluihan Gurune, sawireh Ida lakar nampi tur midartayang apa ane patut tuturang Guru teken cening.

15Saluiring druen Ida Sang Aji ento dadi pagelahan Gurune; ento awanane Guru ngorahang, mungguing Ida Sang Roh lakar nampi apa ane serahang Guru tur Ida lakar midartayang unduke ento teken cening.”

Indik

16“Buin ajahan dogen cening tusing ningalin Guru tur buin ajahane cening buin ningalin Guru.”

17Irika makudang-kudang sisian Idane, pada saling takenin asapuniki: “Apake piteges pangandikan Idane teken iraga buka kene: ‘Buin ajahan dogen cening tusing ningalin Guru tur buin ajahane cening lakar ningalin Guru’? Buina pangandikan Idane ane buka kene: ‘Sawireh Guru lakar luas nangkil teken Ida Sang Aji.’

18Apa tegesne buin ajahan? Iraga tusing resep teken pangandikan Idane ento!” Asapunika pitaken parasisian Idane.

19Daweg Ida Hyang Yesus uning, mungguing parasisian Idane mamanah ngaturang pitaken ring Ida, Ida raris ngandika ring dane sapuniki: “Apa krana cening pada saling takonin, ulihan Guru ngorahang: ‘Buin ajahan dogen cening tusing ningalin Guru tur buin ajahane cening lakar ningalin Guru’?

20Guru ngorahang teken cening: Sasajaane cening lakar ngeling sigsigan, nanging gumine masuka-sukaan; cening lakar sedih, nanging kasedihan ceninge lakar masalin dadi kaliangan.

21Dikalane anake eluh nglekadang pianak ia sedih, sawireh sakitne suba teka, nanging yen pianakne suba lekad, ia engsap teken sakitne, sawireh ia liang baane ada rare lekad ka gumine.

22Patuh buka keto masih paundukan ceninge: Ane jani cening sedih, nanging Guru lakar teka buin nelokin cening, ditu cening bakal masuka-sukaan tur kasukan ceninge ento tusing sida bakal juang anak.

23Dikalane ento, cening bakal tusing nunasang apa-apa buin teken Guru. Guru ngorahang teken cening: Sasajaane Ida Sang Aji bakal maicain cening apa ane tunas cening malantaran adan Gurune.

24Kayang jani cening tonden taen mapinunas malantaran adan Gurune; tunasja tur cening bakal kapaica, apanga kasukan ceninge sida purna!”

Jagat

25“Paundukane ene makejang suba tuturang Guru teken cening nganggon pangimba. Nanging lakar teka masanne Guru tusing buin nganggon pangimba. Guru lakar nuturang gegalangan unduk Ida Sang Aji.

26Dikalane ento cening mapinunas teken Ida malantaran adan Gurune; tur Guru ngorahang teken cening, mungguing Guru tusing mapinunas teken Ida Sang Aji pabuat cening.

27Sawireh Ida Sang Aji, tresna teken cening. Ida tresna teken cening, sawireh cening tresna teken Guru tur pracaya mungguing Guru teka uli Ida Sang Hyang Widi Wasa.

28Sasajaane Guru teka uli Ida Sang Aji mai ka gumine, nanging ane jani Guru bakal ninggal gumine tur nangkil teken Ida Sang Aji.”

29Parasisian Idane raris matur ring Ida sapuniki: “Inggih Guru, sane mangkin Guru sampun ngandika gegalangan maliha nenten malih nganggen pangimba.

30Sane mangkin titiang uning mungguing Guru wikan ring saluiring paindikan. Punika awinanipun tan perlu malih wenten pitaken ring Guru. Titiang pracaya mungguing Guru rauh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

31Pasaur Idane ring dane sapuniki: “Apake cening jani pracaya?

32Masanne suba paek tur meh-mehan jani suba teka, mungguing cening ajak makejang lakar malaib pablesat ngalahin Guru. Nanging Guru tusing bakal padidian, sawireh Ida Sang Aji nyarengin Guru.

33Paundukane ene suba tuturang Guru teken cening, tur apanga cening rahayu ulihan matunggilan ajak Guru. Gumine lakar nyangsarain cening, nanging pagehangja keneh ceninge! Guru suba ngalahang gumine ene!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 16):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran