Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 17 >> 

Ida H

1Sasampune mawecana asapunika, Ida Hyang Yesus raris tumenga, tumuli ngastawa asapuniki: “Inggih Aji, sane mangkin sampun rauh panemayannya. Luihangja Sang Putra, mangdane Sang Putra ngluihang Palungguh Aji.

2Santukan IRatu maicayang kakuasaan ring Sang Putra marep ring sakancan manusane, mangdane Sang Putra sida maicayang kauripan langgeng ring asing-asing anak sane suksrahang IRatu ring Sang Putra.

3Pidagingan urip langgeng punika sapuniki: Mungguing manusane punika uning ring IRatu, Widi sane sujati Tunggal, samaliha ipun uning ring Ida Hyang Yesus Kristus, sane utus IRatu.

4Titiang sampun nyinahang kaluihan IRatune ring jagate, malantaran Titiang sampun muputang pakaryan sane pategenang IRatu ring Titiang.

5Duh Aji, sane mangkin luihangja Titiang ring ajeng IRatune pateh sakadi dumun sadurung jagate kakardi, Titiang sampun luihang sareng ring IRatu.

6Titiang sampun nglumbrahang parab Palungguh IRatu ring anake sane sampun serahang IRatu ring Titiang saking jagate. Anake punika sami druen IRatu tur sampun suksrahang IRatu ring Titiang. Ipun sami nyungkemin sabdan IRatu,

7tur sane mangkin sami sampun pada uning, mungguing saluiring sane suksrahang IRatu ring Titiang, punika saking IRatu kawitnya.

8Santukan sabda sane paicayang IRatu ring Titiang, sampun pidartayang Titiang ring ipun, tur ipun sami pada nampi sabdane punika; ipun pada uning mungguing kawit Titiange sujati saking IRatu tur Titiang puniki utusan IRatu.

9Titiang ngastawayang ipun. Boyaja sadaging jagate sane astawayang Titiang, nanging wantah ipun sane suksrahang IRatu ring Titiang, santukan ipun druen IRatu.

10Sakancan paderbean Titiange IRatu taler sane nruenang, tur druen IRatu Titiang taler nrebeang, samaliha malantaran ipun kaluihan Titiange sampun kasinahang.

11Sane mangkin Titiang jaga tangkil ring IRatu. Titiang tan kantun ring jagate, nanging ipun sami kantun ring jagate. Duh Aji Sang Maraga Suci, sayubinja ipun sami antuk kawisesan parab Palungguh IRatu, inggih punika kawisesan sane suksrahang IRatu ring Titiang, mangdane ipun sami nunggil, sakadi Palungguh Aji nunggil ring Titiang.

12Daweg Titiange kantun sareng-sareng ipun, Titiang sampun nyayubin ipun sami, antuk kawisesan parab Palungguh IRatu, inggih punika kawisesan sane sampun suksrahang IRatu ring Titiang. Titiang sampun nyayubin ipun sami, punika awinan adiriko tan wenten sane ical, mangda tegep sabdan Cakepan Sucine, sajawining ipun sane kapastiang pacang ical.

13Sane mangkin Titiang rauh tangkil ring IRatu tur paindikane puniki baosang Titiang sakantun Titiang ring jagate mangdane ipun sami pada masuka-sukaan tur kasukanipune mangda paripurna.

14Titiang sampun midartayang ring ipun sabdan Palungguh IRatu, nanging jagate geting ring ipun, santukan ipun boya kagelah antuk jagate pateh sakadi Titiang taler boya kagelah antuk jagate.

15Titiang boyaja mapinunas mangda IRatu ngambil ipun sami saking jagate, nanging mangda IRatu nyayubin ipun saking I Jaat.

16Pateh sakadi Titiang boyaja kagelah antuk jagate, sapunika taler ipun boya kagelah antuk jagate.

17Dadosang ipun sami druen IRatu malantaran kasujatian, santukan sabdan IRatu punika maraga kasujatian.

18Titiang ngutus ipun ka jagate, sakadi IRatu ngutus Titiang ka jagate.

19Titiang sampun ngaturang dewek Titiange ring IRatu pabuat ipun, mangda ipun sayuakti dados druen IRatu.

20Boyaja wantah ipun sane astawayang Titiang, nanging taler anake sane pracaya ring Titiang, malantaran pamidartanipune.

21Titiang ngastawayang, mangda ipun sami matunggilan. Duh Aji! Pinunas Titiange mangda ipun nunggil sajeroning iraga, sakadi IRatu sajeroning Titiang tur Titiang sajeroning IRatu. Mangda ipun sami matunggilan, mangdane jagate pracaya, mungguing IRatu sane ngutus Titiang.

22Titiang sampun maicayang ring ipun kaluihan, inggih punika kaluihan sane pateh sakadi sane sampun paicayang IRatu ring Titiang, mangda ipun sami sida matunggilan, sakadi patunggilan Titiang ring IRatu.

23Mangda ipun sami matunggilan sakadi Titiang sajeroning ipun, tur IRatu sajeroning Titiang, tur mangda lantaran punika jagate uning, mungguing IRatu sampun ngutus Titiang; IRatu tresna ring ipun sakadi IRatu tresna asih ring Titiang.

24Duh Aji! IRatu sampun maicayang ipun ring Titiang, Titiang mamanah mangda ipun tansah sareng-sareng ring Titiang ring dija Titiang magenah, mangda ipun ngantenang kaluihan Titiange, inggih punika kaluihan sane sampun paicayang IRatu ring Titiang. Santukan ngawit saking sadurung jagate kakardi, IRatu sampun tresna asih ring Titiang.

25Duh Aji Sang Maraga Maha Adil! Jagate tan uning ring IRatu, nanging Titiang uning ring IRatu. Kadi asapunika taler jadmane puniki sami pada uning, mungguing IRatu sane ngutus Titiang.

26Titiang sampun nuturang indik IRatune ring ipun tur tansah pacang tuturang Titiang, mangda ipun taler muponin sih kapitresnan IRatu ring Titiang, tur mangda Titiang taler wenten sajeroning ipun.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 17):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel