Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 18 >> 

Ida H

1Wusan Ida ngunggahang pangastawan kadi asapunika, Ida Hyang Yesus raris mamargi kairing antuk parasisian Idane. Pamargin Idane nglintangin Tukad Kidron. Irika wenten taman. Ida raris ngranjing ka tamane punika, kairing antuk parasisian Idane.

2Dane Yudas sane alpaka ring Ida Hyang Yesus, uning ring genahe punika, santukan Ida sampun sering sareng sisian Idane mapunduh irika.

3Duaning punika Dane Yudas raris ngranjing ring tamane punika, kasarengin antuk prajurit Romawi miwah parapajagaan Perhyangan Agunge sane kaprentahang antuk pangageng panditane miwah parapamimpin golongan Parisine, sami pada makta lampu, sundih miwah sanjata.

4Ida Hyang Yesus, sane sampun uning ring saluiring paindikan sane pacang nempuh ragan Idane, Ida raris maranin anake punika sarwi ngandika sapuniki: “Sapasirake sane rereh jerone?”

5Pasauripune sapuniki: “Titiang ngrereh Yesus sane saking kota Nasaret!” Pasaur Idane: “Tiang puniki sampun sane arsayang jerone!” Dane Yudas sane alpaka ring Ida taler wenten sareng-sareng ring anake punika.

6Rikala Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun: “Tiang puniki sampun sane arsayang jerone”, jeg sami anake punika pada makirig tur bah.

7Ida raris malih mataken ring ipun sapuniki: “Sapasirake sane rereh jerone?” Pasauripune: “Tiang ngrereh Yesus saking kota Nasaret!”

8Pasaur Idane: “Sampun baosang Tiang ring jerone, mungguing sane arsayang jerone punika Tiang! Yening jerone ngrereh Tiang, banggayang sisian Tiange puniki makaon!”

9(Ida ngandika asapunika, mangdane madaging pangandikan Idane sane kadi asapuniki: “Duh Aji, saking pantaran anake sane suksrahang Aji ring Titiang, adiriko tan wenten sane ical.”)

10Dane Simon Petrus makta pedang. Irika dane jeg ngaud pedang danene tumuli nyempal parekan Pandita Agunge, ngantos pegat kupingipune sane kenawan. Parekan punika mawasta I Malkus.

11Duk punika Ida Hyang Yesus ngandika ring Dane Petrus sapuniki: “Saunginja pedang ceninge! Tusingke tuah mula patut Guru nginem jembung sangsarane, ane kapastiang baan Ida Sang Aji buat Guru?”

Ida H

12Irika paraprajurit Romawine sareng komandannyane miwah parapajagaan Perhyangan Agunge raris ngejuk Ida Hyang Yesus, tumuli kacangkling,

13tur katehang tangkil ring Sang Pandita Hanas, matuan Sang Pandita Agung Kayapas sane jumeneng Pandita Agung duk masa punika.

14Sang Pandita Agung Kayapas punika sane riin mituturin bangsa Yahudine, mungguing becikan anak adiri padem pabuat karahayuan bangsa Yahudine.

Dane

15Daweg punika Dane Simon Petrus miwah sisian Idane sane lianan adiri, ngiringang Ida Hyang Yesus. Sisia sane lianan punika wawuh ring Sang Pandita Agung. Punika awinanipun dane raris sareng-sareng ngiringang Ida Hyang Yesus ngranjing, ring natar grian Pandita Agunge punika.

16Nanging Dane Petrus nyantosang ring jabaan pamedale. Irika sisiane sane lianan iwau raris medal malih tur mabebaosan sareng panyeroane sane wenten ring pamedale, tumuli Dane Petrus kajak ngranjing.

17Panyeroane sane wenten ring pamedale punika raris mabaos ring Dane Petrus sapuniki: “Boyake jerone puniki salah tunggal sisian Anake punika?” Dane Petrus masaur sapuniki: “Nenten, tiang boyaja sisian Anake punika!”

18Santukan duk punika masan dingin, punika awinanipun parekane miwah parapajagaan Perhyangan Agunge pada ngendihang api tur sami ngidu ngiter apine punika. Dane Petrus taler mrika tur sareng-sareng ngidu irika.

Ida H

19Duk punika Sang Pandita Agung raris netes Ida Hyang Yesus ngeniang indik sisia miwah paurukan Idane.

20Ida Hyang Yesus raris masaur sapuniki pangandikan Idane: “Tiang setata gegalangan mabaos ring anake akeh; Tiang ngurukang ring perhyangan-perhyangan miwah ring Perhyangan Agung, ring genah anak Yahudine pada rauh mabakti. Tiang tan naenin mabaos sasiliban.

21Punapike awinan ragane netes Tiang ngeniang indike punika? Takeninja anake sane miragiang paurukan Tiange. Ipun pada uning ring indik sane baosang Tiang!”

22Duk Ida Hyang Yesus ngandika kadi asapunika, salah tunggal pajagaan Perhyangan Agunge raris namplak Ida, tur mabaos sapuniki: “Ketoke caran anake matur teken Sang Pandita Agung?”

23Ida Hyang Yesus raris masaur ring ipun, pangandikan Idane: “Yen iwang baos Tiange, sinahangja kiwangannyane! Nanging yening baos Tiange patut, punapike awinan ragane namplak Tiang?”

24Irika Sang Pandita Hanas raris ngandikayang, mangda Ida Hyang Yesus sane kantun kacangkling katehang tangkil ring Sang Pandita Agung Kayapas.

Dane

25Daweg punika Dane Petrus kantun ngidu; irika raris sawatek anake lianan pada mataken ring dane sapuniki: “Boyake jerone taler salah tunggal sisian Anake punika?” Nanging Dane Petrus nenten ngangken, saha mabaos sapuniki: “Tan wenten, tiang boyaja sisian Anake punika!”

26Irika sinalih tunggil parekan Sang Pandita Agunge, inggih punika nyaman anake sane kupingnyane kasempal antuk Dane Petrus, mabaos sapuniki: “Boyake jerone sane tingalin tiang sareng-sareng ring Anake punika duke ring taman?”

27Dane Petrus malih masaur sapuniki: “Tan wenten!” Duk punika ugi ayame makruyuk.

Ring

28Sasampune semengan, Ida Hyang Yesus raris katehang saking grian Sang Pandita Agung Kayapas ka purin Gubernur Pilatuse. Anak Yahudine sane ngatehang Ida tan sareng ngranjing ka purin Sang Gubernur, mangda sampunang ipun sami keni leteh, santukan ipun jaga nunas Perjamuan Paskah.

29Punika awinan Gubernur Pilatus medal maranin ipun tur mataken sapuniki: “Apake dedalihan ragane teken Anake ene?”

30Irika ipun pada matur sapuniki: “Yening Ipun boya jadma corah, janten titiang tan pacang ngaturang Ipun mriki!”

31Sang Gubernur Pilatus raris ngandika ring ipun: “Yening keto, lautang ragane nepasin Ia manut teken awig-awig ragane!” Pasaur anak Yahudine: “Titiang tan madue wewenang buat nibakang danda pati!”

32(Paindikane punika kasidan, mangda madaging pangandikan Ida Hyang Yesus, duk Ida ngandikayang indik pati sane pacang masin Ida.)

33Sang Gubernur raris mawali ngranjing ka jeroan purin danene tur ngandikayang, mangda Ida Hyang Yesus katangkilang ring ajeng danene. Gubernur Pilatus tumuli mataken ring Ida Hyang Yesus asapuniki: “Punapike Ragane Ratun wong Yahudine?”

34Pasaur Idane: “Punapike pitaken puniki medal saking kayun ragane, punapi wenten anak siosan sane nguningayang kadi asapunika?”

35Pasaur Sang Gubernur Pilatus: “Punapike pitaenang Ragane tiang puniki anak Yahudi? Bangsan Ragane miwah parapangageng panditane sane nyerahang Ragane ring tiang. Napi sane sampun laksanayang Ragane?”

36Ida Hyang Yesus raris masaur sapuniki: “Pamrentahan Tiange boyaja pamrentahan jagate puniki; yening pamrentahan Tiange saking jagate puniki, sinah wadua balan Tiang pacang melanin Tiang, mangda Tiang tan kejuk antuk wong Yahudine. Pamrentahan Tiange kawitnya boyaja saking jagate puniki!”

37Irika Sang Gubernur Pilatus malih mataken sapuniki: “Yen kadi asapunika punapi sayuaktike Ragane puniki Ratu?” Pasaur Ida Hyang Yesus: “Ragane ngraga sane ngandikayang mungguing Tiang puniki Ratu. Sujatinne embas miwah rauh Tiange ka jagate puniki tan lian tetujonipun wantah asiki: Inggih punika midartayang indik kasujatian. Sapasira sane nampi kasujatian punika ipun janten ngidepang pitutur Tiange!”

38Irika Sang Gubernur raris mataken ring Ida sapuniki: “Napike kasujatiane punika?”

Ida H

Sang Gubernur Pilatus raris medal maranin wong Yahudine tur ngandika ring ipun sapuniki: “Tusing ada bakatang tiang kapelihan Anake ene, ane nyandang emasina mukum!

39Nanging ane jani kene: Buka biasanne, tiang mebasang narapidana adiri buat ragane dinuju Rerainan Paskahe. Adungke ragane yen tiang mebasang Ratun bangsa Yahudine ene?”

40Ipun sami raris masaur masuryak asapuniki: “Sampunang Ipun, sampunang Ipun! Barabas tunas titiang!” (Mungguing Barabas punika jadma parampok.)


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 18):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran