Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 19 >> 

1Sang Gubernur Pilatus tumuli ngandikayang nigtig Ida Hyang Yesus.

2Wenten prajurit-prajurit sane ngulat gegelungan antuk bun madui tumuli kasalukang ring prabun Idane. Maliha Ida karangsukin jubah tangi minakadi busana kagungan.

3Prajurit-prajurit punika raris maranin saha nangkilin Ida sarwi matur asapuniki: “Nunas lugra Ratu Sang Prabu, Ratun bangsa Yahudine!” Irika prarain Idane raris katamplak.

4Sang Gubernur Pilatus raris medal malih tur ngandika ring anake akeh punika sapuniki: “Cingakinja, tiang ngedengang Ipun ring ragane, mangda ragane uning mungguing tiang tan polih jalaran buat niwakin Ipun ukuman.”

5Ida Hyang Yesus raris medal nganggen gelungan dui tur mabusana jubah tangi. Irika Gubernur Pilatus raris ngandika ring anake akeh sapuniki: “Cingakinja! Puniki Manusane punika!”

6Wau parapangageng panditane miwah parapajagaan Perhyangan Agunge nyingakin Ida, dane pada pagelur sapuniki: “Pentang Ipun ring salibe! Pentang Ipun ring salibe!” Pangandikan Sang Gubernur Pilatus ring dane asapuniki: “Puniki rarisang ambil tur pentang Ipun santukan tiang tan manggihin punapa-punapi sane dados jalaran buat niwakin Ipun ukuman.”

7Jadma Yahudine masaur manuk sapuniki: “Titiang madue awig-awig tur manut awig-awig titiange punika Ipun patut kadanda pati, santukan Ipun ngangken dewekipune Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

8Rikala Sang Gubernur Pilatus mireng baos anake kadi asapunika, dane sayan ajerih.

9Irika Sang Gubernur raris malih ngranjing ka purin danene tur mataken ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Saking dija kawit Ragane?” Nanging Ida Hyang Yesus tan kayun masaur.

10Sang Gubernur malih ngandika ring Ida sapuniki: “Ragane tan kayun nyaurin tiang? Punapike Ragane tan uning mungguing tiang ngelah wewenang buat mebasang wiadin mentang Ragane ring salibe?”

11Ida Hyang Yesus raris masaur sapuniki: “Ragane tan madue wewenang nepasin Tiang, yening ragane tan kicen wewenang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinan anake sane nyerahang Tiang mriki, agengan dosannyane.”

12Duk Sang Gubernur Pilatus mireng pangandikan Ida Hyang Yesus kadi asapunika, dane sarat pisan ngreka daya jaga mebasang Ida Hyang Yesus. Nanging anak Yahudine pada ngelur sapuniki: “Yening iratu mebasang Ipun, iratu boyaja sawitran Sang Nata Ratu ring Roma! Sapasiraja ngangken dewekne ratu, anake punika mameseh ring Sang Nata Ratu.”

13Wau Sang Gubernur Pilatus mireng pagelur anake kadi asapunika, dane raris ngandikayang mangda Ida Hyang Yesus katehang ka jaba. Irika Sang Gubernur raris malinggih ring kursi pangadilane, ring genahe sane mawasta “Batu Pilah”, turah Ibrani: “Gabbata”.

14Duk punika rahina pamapag Rerainan Paskah. Daweg punika wenten sawatara jam roras. Sang Gubernur Pilatus raris ngandika ring anak Yahudine sapuniki: “Cingakinja, puniki Ratun ragane!”

15Irika anake akeh punika sami pada pagelur: “Pademang Ipun, pademang Ipun. Pentang Ipun ring salibe!” Sang Gubernur Pilatus malih mataken ring ipun sareng sami sapuniki: “Punapike patut tiang mademang Ratun ragane?” Parapangageng panditane raris masaur sapuniki: “Titiang tan madue ratu lianan, sajabaning Sang Nata Ratu ring Roma!”

16Sang Gubernur Pilatus raris nyerahang Ida Hyang Yesus ring dane, mangda kapentang ring salibe. Irika paraprajurite raris ngambil Ida Hyang Yesus.

Ida H

17Sambilang Ida negen salib, Ida Hyang Yesus raris mamargi ngungsi genah sane mawasta “Kaun Sirah”, yen turah Ibrani:“Golgota”.

18Irika Ida Hyang Yesus kapentang ring salibe. Daweg punika taler wenten jadma kekalih sareng-sareng Ida kapentang ring kiwa tengen Idane.

19Sang Gubernur Pilatus nulis sesuratan tur ngandikayang masang sesuratan punika ring duur salibe, sane suratanipun sapuniki: “Ene Yesus uli kota Nasaret Ratun bangsa Yahudine”.

20Kenginan akeh anak Yahudine ngwacen sesuratane punika, santukan genahe punika nampek saking kota, samaliha sesuratane punika kasuratang nganggen basa Ibrani, Latin miwah Yunani.

21Irika parapangageng pandita Yahudine raris matur ring Sang Gubernur Pilatus asapuniki: “Sampunang iratu nyuratang ‘Ratun bangsa Yahudine’, nanging asapuniki: ‘Jadma puniki maosang dewekNe: Tiang ene Ratun bangsa Yahudine’.”

22Sang Gubernur Pilatus raris masaur sapuniki: “Napi sane sampun suratang tiang, tan wenang kaobah malih!”

23Sasampune paraprajurite mentang Ida Hyang Yesus ring salibe, ipun raris ngambil busanan Idane tur kadum sareng patpat, suang-suang polih abagian. Ipun taler ngambil jubah Idane, sane malakar antuk wastra alembar, sane tan wenten jaitanipun.

24Punika awinanipun paraprajurite pada mabaos sareng timpalnyane sapuniki: “Edaja ueka jubahe ene; jalanja undi, apang tawang nyen benehne makatang!” Paindikane punika kalaksanayang kadi asapunika, mangda madaging sabdane sane munggah ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: “Ipun sami ngedum panganggen Tiange, tur jubah Tiange kaundi!” Kadi asapunika paraprajurite nglaksanayang indike punika.

25Rikala punika ibun Ida Hyang Yesus miwah semeton danene sane istri, inggih punika Maria Magdalena, Maria rabin Klopase sareng-sareng ngadeg tan doh saking salib Idane.

26Duk Ida Hyang Yesus ngaksi ibu miwah sisian Idane sane kasayangang ngadeg irika, Ida raris ngandika ring ibun Idane sapuniki: “Ibu, sane mangkin puniki dados okan ibune.”

27Wusan punika Ida raris ngandika ring sisian Idane sapuniki: “Cening, ane jani ene dadi memen ceninge!” Sasukat punika Ibu Maria kajak ka umah sisiane punika.

Ida H

28Daweg punika Ida Hyang Yesus sampun uning, mungguing saluiring paindikane sampun puput. Mangda tegep sabdan Cakepan Sucine, punika awinan Ida raris ngandika sapuniki: “Tiang bedak!”

29Irika wenten guci madaging anggur masem. Prajurite raris ngambil bungan kaang, kaclempungang ring anggure punika, tumuli katunjuk antuk tiing buluh saha kacecepang ring lamben Idane.

30Ida Hyang Yesus ngecapin anggure punika raris Ida ngandika sapuniki: “Suba pragat!” Ida raris nguntul, tumuli seda.

Lambu

31Daweg punika rahina Sukra, punika awinan jadma Yahudine mapinunas ring Sang Gubernur Pilatus, mangda ipun kalugra ngelung buntut anake sane kadanda pati tur sawanipune katedunang saking salibe, mangda sampunang wenten sawa kantun mapentang ring salibe kantos rauh ring rahina Sabate, santukan rahina Sabate punika Rerainan Sabat sane suci pisan, inggih punika Rerainan Paskah.

32Punika awinan paraprajurite raris ngelung buntut anake kekalih sane kapentang sareng Ida Hyang Yesus.

33Nanging rikala prajurite punika rauh nganampekin Ida Hyang Yesus, Ida panggihin ipun sampun seda, punika awinanipun cokor Idane tan kaelung.

34Sakewanten salah satunggiling prajurit numbak lambung Idane tur pramangkin ngecor rah miwah toya.

35(Anake sane sampun ngeton indike punika, ipun sane nartayang indike punika ring ragane, mangdane ragane taler pracaya. Paindikane sane dartayang ipun punika sayuakti kadi asapunika tur ipun uning mungguing ipun nartayang indik sane sujati.)

36Paindikane punika prasida kasidan, mangda tegep sabda sane munggah ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: “Akatihko galih Idane tan jaga kaelung.”

37Samaliha wenten sabda sane munggah ring Cakepan Sucine sane lianan kadi asapuniki: “Ipun jagi pada nganengneng Anake sane sampun tumbak ipun.”

Ida H

38Sasampune punika Dane Yusup saking kota Arimatea nangkil tur mapinunas ring Sang Gubernur Pilatus, mangdane dane kalugra ngambil layon Ida Hyang Yesus. Dane Yusup punika taler dados sisian Ida Hyang Yesus nangingke cara nyilib, santukan dane ajerih ring parapangageng Yahudine. Pinunas danene kadagingin antuk Sang Gubernur Pilatus, punika awinan dane raris ngambil layon Ida Hyang Yesus.

39Dane Yusup taler kasarengin antuk Nikodemus, sane nangkilin Ida Hyang Yesus rikala wengi. Dane makta reratusan wewangen mur miwah gaharu sawatara pasasur kilogram akehnya.

40Sang kalih raris ngambil layon Ida Hyang Yesus tumuli kaodakin antuk wewangen raris kalelet antuk kasa sakadi adat anak Yahudine mendem sawa.

41Nampek ring genah Ida Hyang Yesus kasalib wenten taman, tur ring tamane punika wenten pamendeman sane anyar, sane durung naenin kadagingin sawa.

42Santukan rahina punika pamapag Rerainan Sabat tur guane punika nampek saking irika, punika awinanipun layon Ida Hyang Yesus raris kaperemang ring guane punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 19):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel