Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 2 >> 

Karya

1Sasampune maletan kalih rahina, raris wenten karya nganten ring kota Kana, wewengkon Galilea. Ibun Ida Hyang Yesus wenten irika.

2Sapunika taler Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane katurin rauh ring karyane punika.

3Rikala sang madue karya punika kakirangan anggur, ibun Idane raris mabaos ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Anggur anake ane ngelah gaene telah!”

4Pasaur Idane: “Ibu, sampunangja ibu makayunin paindikan Tiange, santukan panemayan Tiange durung rauh!”

5Ibun Idane raris ngandika ring pangayah sang madue karyane sapuniki: “Apaja ane nikayang Ida, laksanayangja buka keto!”

6Irika wenten gebeh nemnem wadah toya sane manut adat Yahudine kangge buat mabaseh. Asing-asing gebehe punika dagingipun wenten sawatara tigang jun.

7Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parapangayahe punika, sapuniki: “Isininja yeh, gebehe ene makejang!” Gebeh-gebehe punika raris kadagingin toya ngantos bek.

8Raris Ida ngandika sapuniki: “Lautang jani sendok, aturin pangenter karyane!” Toyane punika raris kabakta ring pangenter karyane.

9Pangenter karyane ngecapin toya sane sampun dados anggur punika, nanging dane tan uning saking dija panangkannya. (Wantah parapangayahe sane nyendok toyane sane uning ring indike punika.) Irika pangenter karyane raris ngaturin sang pangantene lanang,

10tur mabaos sapuniki: “Biasanne anggure sane becik dumunan kanggen namiu, tur sasampune tamiune sami pada waneh, wau anggure sane kaonan. Nanging ragane kari nyimpen anggure sane becik rauh mangkin.”

11Asapunika Ida Hyang Yesus ngardi praciri sane pangawit ring kota Kana, wewengkon Galilea. Malantaran punika Ida nyinahang kaluihan Idane, raris parasisian Idane sami pada pracaya ring Ida.

12Wusan punika Ida Hyang Yesus miwah ibun Idane raris lunga ka kota Kapernaum, kairing antuk parasemeton miwah parasisian Idane. Irika Ida jenek makudang-kudang rahina.

Ida H

13Rikala Rerainan Paskah Yahudine sampun nampek, Ida Hyang Yesus raris lunga ka kota Yerusalem.

14Ring jaba tengah Perhyangan Agunge Ida nyingak anak madolan banteng, biri-biri miwah paksi dara, samaliha wenten anak nukarang jinah negak ring samping mejanipune.

15Pramangkin Ida ngambil tali kanggen pecut, raris Ida nundung anake punika sami rauhing biri-biri, banteng, paksi darane sami kulah saking Perhyangan Agunge punika. Samaliha jinah anake sane nukarang jinah kasambehang tur mejannyane kalingebang.

16Raris Ida ngandika ring anake sane ngadol paksi dara sapuniki: “Kisidang makejang barang-barange ene uli dini. Purin Ajin Tiange eda anggona peken!”

17Parasisian Idane raris eling ring kecap Cakepan Sucine sane kadi asapuniki: “Tresnan Titiange ring Purin Palungguh IRatu ngawinang Titiang nandang erang!”

18Parapangageng Yahudine raris ngrauhin Ida sapuniki aturnya: “Buktiangja antuk praciri, mungguing Ragane madue wewenang ngamargiang indike punika!”

19Ida Hyang Yesus nyaurin sapuniki pangandikan Idane: “Uugja Perhyangan Agunge ene, Tiang lakar ngwangun buin sajeroning makatelun.”

20Wong Yahudine raris matur: “Petang dasa nem taun suenipun anake ngwangun Perhyangan Agunge puniki, jeg Ragane pacang ngwangun sajeroning tigang rahina?”

21Perhyangan Agung sane baosang Ida, sujatinipun anggan Idane ngraga.

22Sasampune Ida matangi saking pantaran anake padem, wau parasisian Idane eling ring pangandikan Idane sane kadi asapunika; tur dane pracaya ring Cakepan Sucine miwah ring pangandikan Idane punika.

Ida H

23Daweg Ida Hyang Yesus wenten ring kota Yerusalem ring Rerainan Paskahe punika, akeh anake pada pracaya ring Ida, malantaran ngantenang praciri-praciri sane kardi Ida.

24Nanging Ida tan kayun pracaya ring ipun, santukan Ida wikan pisan ring kawentenannyane sami.

25Ida tan mamuatang mangda wenten anak sane ngaturin Ida piuning ngeniang indik manusa, santukan Ida wikan ring pidaging manah manusane sami.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel