Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

Ida H

1Wau galang kangin ring rahina Reditene punika, Maria Magdalena mamargi ka kuburan, tur irika panggihin ipun, mungguing batu panutup bungas guane sampun kasampingang.

2Punika awinane ipun raris malaib ngrereh Dane Simon Petrus miwah sisia sane siosan, sane kasayangang antuk Ida Hyang Yesus sarwi ipun mabaos ring sang kalih sapuniki: “Ida Sang Guru suba juang anak uli pamendemane tur tiang tusing nawang dija kaden Ida kagenahang.”

3Irika Dane Petrus miwah sisia sane lianan punika raris mamargi ka kuburan.

4Sang kalih punika mamargi sada malaib-laiban nanging sisia sane lianan punika dumunan rauh ring kubure.

5Dane tumuli maseeban tur panggihin dane kasa panglelete, nanging dane tan ngranjing ka guane punika.

6Malih ajebosne rauh Dane Simon Petrus, tumuli dane ngranjing ka guane punika. Irika panggihin dane kasa panglelete magenah ring tanahe,

7samaliha kasa panekep praraine masiosan genahnyane tur sampun matampih.

8Sisiane sane dumunan rauh irika, taler sareng ngranjing, tur ngantenang paindikane punika tumuli dane pracaya.

9(Santukan sadurunge punika dane durung pada ngresep ring daging Cakepan Sucine, sane maosang, mungguing Ida patut matangi saking pantaran anake padem.)

10Sisiane kekalih punika raris budal.

Ida H

11Daweg punika Maria Magdalena kantun irika ngeling ring jabaan gua pamendemane. Sambilang ipun ngeling, ipun raris maseeban ka gua pamendemane.

12Irika kantenang ipun wenten malaekat kekalih, mabusana sarwa petak malinggih ring pecak genah layon Ida Hyang Yesuse, sane adiri ring luanan sane siosan ring tebenan.

13Malaekate punika raris mataken ring ipun sapuniki: “Ih anak istri, napi awinan ragane nangis?” Pasauripune: “Layon Ida Sang Panembahan sampun ambil anak, tur tiang tan uning ring dija kaden Ida kagenahang!”

14Daweg ipun mabaos asapunika ipun matolihan, tur kantenang ipun Ida Hyang Yesus ngadeg irika; nanging ipun tan uning mungguing Anake punika Ida Hyang Yesus.

15Ida Hyang Yesus raris mataken ring ipun sapuniki: “Ih anak istri, napi awinan ragane nangis? Sapasirake rereh ragane?” Ipun mitaenang Anake punika tukang jaga tamane irika, punika awinannya ipun raris mabaos sapuniki: “Ih Jero, yen Jerone sane ngambil layon Idane, ndikayangja ring tiang, ring dija genahang Jerone. Tiang jaga ngambil Ida!”

16Ida Hyang Yesus raris ngandika sapuniki: “Ih Maria!” Ipun raris nolih Ida tur matur nganggen basa Ibrani sapuniki: “Rabuni!” (Rabuni sane mapiteges: “Guru”.)

17Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: “Eda eluh ngusud Guru! Sawireh Guru tonden nangkil teken Ida Sang Aji. Kemaja jani eluh ngorahin nyama-nyamaan Gurune mungguing Guru lakar nangkil teken Ajin Gurune muah Ajin eluhe, Widin Gurune muah Widin eluhe!”

18Punika awinane Maria Magdalena raris mamargi tur ngorahin parasisian Idane, mungguing ipun sampun ngantenang Ida Sang Panembahan tur mungguing Ida sane sampun ngandikayang paindikane punika ring ipun.

Ida H

19Wengine ring rahina Redite punika parasisian Ida Hyang Yesus sami pada mapunduh ring satunggiling genah. Jelanannyane sami kakancing santukan dane ajerih ring parapangageng bangsa Yahudine. Irika Ida Hyang Yesus jeg rauh tur ngadeg ring pantaran danene sarwi ngandika sapuniki: “Sutrepti rahayu cening ajak makejang!”

20Wusan ngandika kadi asapunika Ida raris ngedengang tangan miwah lambung Idane. Irika parasisian Idane pada liang ngantenang Ida Sang Panembahan.

21Ida Hyang Yesus malih ngandika: “Sutrepti rahayu cening ajak makejang. Buka Sang Aji ngutus Guru, aketo masih Guru ngutus cening.”

22Wusan ngandika kadi asapunika, Ida raris ngupin parasisian Idane tur ngandika: “Tampija Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

23Nyenja dosa-dosanne ampurayang cening, ia maan pangampura; nyenja dosa-dosanne tuara ampurayang cening, ia tusing maan pangampura!”

Ida H

24Ritatkala Ida Hyang Yesus makantenang raga ring parasisian Idane punika, sinalih tunggil sisian Idane, inggih punika Dane Tomas, sane kabaos Kembar tan wenten sareng irika.

25Punika awinanipun parasisiane sane siosan mabaos ring dane sapuniki: “Tiang ajak makejang suba ningalin Ida Sang Panembahan.” Dane Tomas raris mabaos ring dane sapuniki: “Yen tiang tusing ningalin laad besi paku di tangan Idane tur ngusud kanin Ida, buina ngusud lambung Idane, tiang tusing ngugu!”

26Malih pitung rahinanipun parasisian Idane mawali mapunduh ring genahe punika, tur Dane Tomas taler sareng-sareng irika. Yadiastun jelanane makancing, nanging Ida Hyang Yesus rauh tur ngadeg ring pantaran danene sarwi ngandika: “Sutrepti rahayu cening pada!”

27Irika Ida raris ngandika ring Dane Tomas: “Usud tur pedasinja liman Gurune, enjuhangja liman ceninge tur usudja lambung Gurune. Eda cening buin bingbang, nanging pracayaja!”

28Irika Dane Tomas matur ring Ida sapuniki: “Duh Panembahan miwah Widin titiange!”

29Ida Hyang Yesus ngandika: “Cening pracaya sawireh cening suba ningalin Guru. Ambate bagian anake ane pracaya yadiastu ia tusing ningalin Guru!”

Tetuj

30Akeh malih praciri-praciri sane kaadakang antuk Ida Hyang Yesus ring arepan parasisian Idane, nanging tan kunggahang ring cakepan puniki.

31Sane kunggahang ring cakepan puniki tetujonipun mangdane ragane pracaya mungguing Ida Hyang Yesus punika maraga Sang Prabu Sane Kajanjiang, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane malantaran pracaya ragane polih urip sajeroning parab Idane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 20):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel