Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 21 >> 

Ida H

1Sasampune punika, Ida Hyang Yesus malih makantenang raga ring parasisian Idane ring Danu Tiberias kadi asapuniki.

2Daweg punika Dane Simon Petrus, Dane Tomas (sane kabaos Kembar), Dane Natanael (saking kota Kana wewengkon Galilea), oka-okan Dane Sebedeuse miwah sisia sane lianan malih kekalih nuju mapunduh.

3Irika Dane Simon Petrus mabaos ring timpal-timpalnyane sapuniki: “Tiang lakar luas nyaring!” Pasaur timpal-timpal danene: “Tiang masih bareng milu!” Parasisiane punika raris mamargi, munggah ring jukunge. Nanging wengine punika dane tan polih punapa-punapi.

4Benjangne, wau tatas rahina, Ida Hyang Yesus ngadeg ring pasisi, nanging parasisian Idane tan uning, mungguing sane ring pasisi punika Ida Hyang Yesus.

5Ida raris ngandika ring dane sapuniki: “Apake cening maan be?” Pasauripune: “Tan pisan polih!”

6Ida malih ngandika ring dane: “Pulangja jaring ceninge di kenawan jukunge, sinah lakar mapikolih!” Dane raris mulang jaring danene irika, saha dane tan mrasidayang ngedeng jaringe punika, santukan akeh madaging ulam.

7Irika sisia sane kasayangang antuk Ida Hyang Yesus raris mabaos ring Dane Petrus sapuniki: “Ento Ida Sang Panembahan!” Wau Dane Simon Petrus miragi mungguing punika Ida Sang Panembahan, dane raris nyaluk kawacan danene (santukan duk punika dane tan makawaca), tumuli dane macebur ka danune.

8Sisiane sane lianan ngasisiang jukunge punika sambilang dane ngedeng jaringe sane bek madaging ulam. Duk punika dane tan doh saking pasisi, sawatara wenten seket depa.

9Duk dane pada rauh ring pasisi, panggihin dane sampun wenten baa miwah ulam lan roti mapanggang irika.

10Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Maija aba bene abedik ane mara bakatang cening!”

11Dane Simon Petrus raris munggah ka jukunge tur ngedeng jaringe ka pasisi, sane bek madaging ulam ageng-ageng, wenten karobelah nanggu tetiga akehipun. Nanging yadiastu amunika akeh ulame, jaringe punika nenten uek.

12Ida Hyang Yesus ngandika: “Maija pada madaar!” Saking pantaran sisian Idane angan adiriko tan wenten sane purun mataken ring Ida: “Sapasirake Ragane?” santukan dane sampun uning, mungguing Ida punika Sang Panembahan.

13Irika Ida Hyang Yesus raris ngarepang, ngambil rotine punika tumuli kapaicayang ring parasisian Idane. Kadi asapunika taler ulame.

14Sapunika indik Ida Hyang Yesus mapakantenang raga sane kaping tiganipun ring parasisian Idane, sasampune Ida katangiang saking pantaran anake padem.

Ida H

15Sasampune wusan marayunan, Ida Hyang Yesus raris ngandika ring Dane Simon Petrus asapuniki: “Simon, pianak Yohanes, apake cening tresna asih teken Guru lebihan teken timpal-timpal ceninge?” Pasaur Dane Petrus: “Inggih Ratu Sang Panembahan, IRatu wikan mungguing titiang tresna asih ring IRatu.” Ida Hyang Yesus ngandika: “Angonangja panak biri-birin Gurune!”

16Sane kaping kalihipun Ida Hyang Yesus malih ngandika ring dane: “Simon pianak Yohanes, apake cening tresna asih teken Guru?” Pasaur danene: “Inggih Ratu Sang Panembahan, IRatu wikan, mungguing titiang tresna asih ring IRatu!” Ida ngandika ring dane: “Angonangja biri-birin Gurune.”

17Ring kaping tiganipun Ida Hyang Yesus malih ngandika: “Simon, pianak Yohanes, apake cening tresna asih teken Guru?” Irika Dane Petrus raris sedih, santukan kantos ping tiga Ida mataken ring dane sapuniki: “Apake cening tresna asih teken Guru?” Tur pasaur danene: “Inggih Ratu Sang Panembahan, IRatu wikan ring saluiring paindikan; IRatu wikan mungguing titiang tresna asih ring IRatu!” Ida Hyang Yesus ngandika ring dane: “Angonangja biri-birin Gurune!

18Guru ngorahin cening, sasajaane dikalan ceninge enu truna, cening nyabukin bangkiang ceninge padidi tur majalan sakita karep ceninge, nanging yening cening suba tua, cening lakar ngenjuhang lima tur lakar tegula baan anake, laut cening lakar abana ka tongos ane tusing demenin cening.”

19(Kadi asapunika Ida midartayang indik jaga sedan Dane Petrus buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.) Wus punika Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane: “Maija tututin Guru!”

Ida H

20Duk Dane Petrus matolihan raris cingakin dane sisia sane sayangang Ida nutug dane. Sisiane punika sane pecak nyleleg ring samping Idane duk Perjamuan Paskahe, sane mataken asapuniki: “Inggih Guru, sapasirake sane jaga alpaka ring Guru?”

21Rikala Dane Petrus nyingak dane, Dane Petrus raris matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Inggih Guru, sapunapike jagi indikipune?”

22Ida Hyang Yesus masaur, pangandikan Idane: “Yen Guru makita, apanga ia enu idup kanti tekan Gurune wekasan, lakar kenkenang cening? Maija tututin Guru!”

23Irika raris amiug ortine ring pantaran parasisian Ida Hyang Yesus, mungguing sisiane punika nenten pacang seda. Ida Hyang Yesus ngandika boyaja dane tan pacang seda, nanging Ida ngandika: “Yen Guru makita apanga ia enu idup kanti tekan Gurune wekasan, lakar kenkenang cening?”

24Sisiane punika sane nuturang indike puniki, tur sisiane taler sampun nyuratang indike puniki. Iraga uning, mungguing indik sane katuturang antuk sisiane punika amun sujatinipun.

Pamup

25Akeh kantun paindikan sane kakardi antuk Ida Hyang Yesus. Yening paindikane punika sami kasuratang, kamanah antuk tiang, jagate tan mrasidayang muat cakepan-cakepan sane ngunggahang paindikane punika sami.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 21):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel