Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1nanging Ida Hyang Yesus lunga ka Bukit Saitun.

2Benjangipun kantun semengan pisan Ida sampun wenten ring Perhyangan Agung tur anake makasami pada rauh nangkilin Ida. Irika Ida raris malinggih tur ngurukang anake akeh punika.

3Duk punika raris rauh paraguru agama miwah anggota golongan Parisine ngatehang anak istri, sane katangehan mamitra. Anake istri punika kajujukang ring tengah-tengah anake akeh punika,

4tumuli dane matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Guru, anake istri puniki katangehan sedekan mamitra.

5Ring Pidabdab Torate, Nabi Musa sampun ngicen pidabdab mangda anake sane kadi asapuniki kencurin antuk batu ngantos padem. Sane mangkin yen manut pakayunan Gurune sapunapi?”

6Dane matur asapunika buat nyugjugin Ida, mangda dane polih jalaran buat ngiwangang Ida. Nanging Ida Hyang Yesus nguntul tur nulis tanah.

7Santukan bes nyehceh dane pada mataken, punika awinan Ida raris ngadeg saha ngandika ring dane sapuniki: “Sapasiraja ring pantaran ragane sane tan padosa, mangda anake punika sane pinih riin ngencur anake istri puniki antuk batu.”

8Ida raris malih nguntul tur nulis tanah.

9Wau kapiragi pangandikan Idane kadi asapunika, dane raris makaon sakasiki, ngawit saking sane lingsir-lingsir, ngantos pamuputipun wantah kantun Ida ngraga miwah anake istri punika.

10Ida raris ngadeg tur ngandika ring anake istri punika sapuniki: “Ih eluh, kija pada lakuna anake ento? Singke ada ane payu ngukum eluh?”

11Pasauripune: “Tan wenten Guru.” Ida raris nglanturang pangandikan Idane: “Tiang masih tusing lakar ngukum eluh. Kema lautang mulih, sakewala uli jani eda buin ngae dosa.”]

Ida H

12Ida Hyang Yesus raris nglanturang paurukan Idane ring anake akeh punika. Pangandikan Idane: “Tiang ene galang jagate! Nyenja nututin Tiang, ia tusing majalan di petenge, nanging lakar ngelah galanging urip!”

13Anake sane saking golongan Parisine raris mabaos ring Ida sapuniki: “Ne mangkin Ragane wantah nyaksiang indik sikian Ragane; kasaksian Ragane punika tan patut.”

14Ida raris ngandika sapuniki: “Yadiastun Tiang nyaksiang indik dewek Tiange, nanging kasaksian Tiange punika mula sujati santukan Tiang uning ring sangkan paran Tiange. Nanging ragane tan uning ring sangkan paran Tiange.

15Ragane nepasin anak manut cara sekala kewanten. Tiang tanja nepasin anak,

16nanging yen Tiang nepasin, tetepasan Tiange punika adil, santukan Tiang nepasin tanja newek, nanging sareng Ida Sang Aji sane ngutus Tiang.

17Ring Pidabdab Torat ragane wenten munggah, mungguing kasaksian anak sareng kalih punika kasaksian sane sah.

18Tiang nyaksiang indik dewek Tiange niri, tur Ida Sang Aji sane ngutus Tiang taler nyaksiang indik Tiange.”

19Dane raris mataken sapuniki: “Ring dija Ajin Ragane?” Pasaur Idane: “Ragane tan uning ring Tiang miwah ring Ajin Tiange! Yening ragane uning ring Tiang, ragane taler pacang uning ring Ajin Tiange.”

20Saluiring paindikane punika kawecanayang antuk Ida Hyang Yesus daweg Ida mapaica paurukan ring Perhyangan Agung, nampek ring genah peti aturane. Nanging tan wenten anak sane ngejuk Ida, santukan panemayan Idane durung rauh.

Kawit

21Ida Hyang Yesus raris nglanturang malih pangandikan Idane: “Tiang pacang matilar tur ragane pacang ngrereh Tiang, nanging ragane pacang seda malantaran dosan ragane. Ragane tan pacang mrasidayang ka genah Tiange!”

22Parapamimpin bangsa Yahudine raris pada mabaos sapuniki: “Apake Ia lakar ngamatiang Iba, krana munyinNe buka kene: ragane tan mrasidayang ka genah Tiange!”

23Pasaur Idane: “Kawit ragane saking sor, nanging kawit Tiange saking luur. Kawit ragane saking jagate puniki, nanging kawit Tiange boyaja saking jagate puniki.

24Punika awinanipun Tiang sampun nguningayang ring ragane, mungguing ragane pacang seda malantaran dosan ragane. Tur ragane taler pacang seda malantaran dosan ragane, yening ragane tan pracaya, mungguing: ‘Tiang Sang Jumeneng Langgeng’.”

25Dane raris mataken: “Sapasirake Ragane puniki?” Pasaur Idane: “Saking pangawit sampun uningang Tiang indike punika ring ragane.

26Akeh paindikan sane patut baosang Tiang ring ragane tur akeh sane patut tepasin Tiang ngeniang sikian ragane. Nanging Sang sane ngutus Tiang punika maraga sujati, tur sane baosang Tiang ring jagate wantah paindikan sane piragi Tiang saking Ida.”

27Dane sami tan ngresep mungguing sane baosang Ida punika indik Ida Sang Aji.

28Punika awinan Ida raris ngandika ring dane sami sapuniki: “Benjang wekas rikalaning ragane sampun mentang Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring salibe, irika ragane pacang uning mungguing Tiang puniki maraga Sang Jumeneng Langgeng. Irika ragane pacang uning mungguing sane urukang Tiang boyaja manut pepineh Tiange niri, nanging wantah paindikan sane sampun kurukang antuk Ida Sang Aji ring Tiang.

29Ida sane ngutus Tiang tan manggayang Tiang newek, santukan Tiang setata nglaksanayang paindikan sane ledangin Ida.”

30Anake sane miragiang pangandikan Idane punika akeh sane pracaya ring Ida.

Indik

31Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anak Yahudine sane pracaya ring Ida sapuniki: “Yen ragane pageh ngagem pitutur Tiange, ragane dadi sisian Tiange ane sujati;

32ragane lakar resep teken kasujatian Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kasujatiane ento bakal nadiang ragane anak merdeka.”

33Anake punika raris masaur sapuniki: “Tiang puniki sareng sami turunan Dane Abraham tur durung naenin tiang dados panjak anak. Napi teges pangandikan Gurune: ‘Ragane lakar dadi anak merdeka’?”

34Pasaur Idane: “Sasajaane Tiang ngorahang teken ragane: nyenja ane ngae dosa, anake ento dadi panjak dosa.

35Anake ane dadi panjak tusingja setata nongos di puri, tuah Sang Putra ane setata ada di puri.

36Yen Sang Putra mebasang ragane, ragane bakal dadi anak ane sujati merdeka.

37Tiang nawang mungguing ragane turunan Dane Abraham. Sakewala ragane tansah mabudi ngamatiang Tiang, ulihan ragane tusing tampi teken paurukan Tiange.

38Tiang ngraosang paundukan ane suba kasinahang baan Ida Sang Aji teken Tiang, nanging ragane nglakonin apa ane dingeh ragane uli bapan ragane.”

39Pasauripune: “Bapan tiange Dane Abraham!” Pasaur Idane: “Yening sajaan ragane oka-okan Dane Abraham, sinah ragane lakar malaksana patuh buka laksanan Dane Abraham.

40Saluiring paundukan ane laksanayang Tiang ento nyinahang teken ragane unduk kasujatian ane suba dingeh Tiang uli Ida Sang Aji. Yadian keto, ragane tan mari mabudi ngamatiang Tiang. Abraham tusing pesan malaksana buka keto.

41Ane laksanayang ragane, tuah laksanan bapan ragane.” Anak Yahudine punika nyaurin sapuniki: “Ajin tiange wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga. Tiang puniki makasami paraputran Idane sane sujati.”

42Pangandikan Idane ring ipun: “Yen saja Ida Sang Hyang Widi Wasa Ajin ragane, ragane lakar tresna teken Tiang, sawireh Tiang teka uli Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ane jani Tiang ada dini. Tekan Tiange tusing uli pakenehan Tiange newek, nanging uli Ida ane ngutus Tiang.

43Apa kranane ragane tusing ngresep teken paundukan ane tuturang Tiang? Sawireh ragane sing nyidayang madingehang tur nelebang pitutur Tiange.

44Bapan ragane tuah mula Ratun Setane tur ragane tansah mabudi nglaksanayang paundukan ane manut teken sakita keneh bapan ragane ento! Uli pangawit mula gegaenne ngamatiang anak. Ia tusing demen teken kasujatian sawireh ia mula musuh kasujatian. Yening ia mogbog, ento mula tuah agolne buka keto, sawireh ia mula pamobab, inan sakancan bogboge.

45Tiang nuturang teken ragane unduk kasujatian, ento krana ragane tusing nyak pracaya teken Tiang.

46Nyenke di pantaran ragane ane nyidayang muktiang Tiang ngae dosa? Yening Tiang nuturang teken ragane unduk kasujatian, apa krana ragane tusing pracaya teken Tiang?

47Nyenja kawitne uli Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake ento madingehang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ragane tusing nyak madingehang Tiang, sawireh kawit ragane boyaja uli Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Ida H

48Anak Yahudine raris masaur sapuniki: “Boyake tan iwang baos tiange, mungguing ragane puniki jadma Samaria samaliha karangsukan setan?”

49Pasaur Idane: “Tiang tusingja karangsukan setan, nanging ragane nganistayang Tiang.

50Tiang tusingja ngulati kaluihan buat dewek Tiange niri. Nanging tuah Ida ane ngulati tur Ida ane matutang Tiang.

51Sasajaane Tiang ngorahang teken ragane: Nyenja ngagem pitutur Tiange, anake ento tusing mati salawas-lawasne.”

52Pasaur anak Yahudine ring Ida: “Sane mangkin sampun sinah pisan buat tiang, mungguing Ragane karangsukan setan! Dane Abraham sampun seda, tur paranabine taler sampun pada seda, nanging Ragane maosang kadi asapuniki: ‘Nyenja ngagem pitutur Tiange, anake ento lakar tusing mati salawas-lawasne!’

53Ajin tiange Abraham sampun seda; napike Ragane luihan ring Dane Abraham? Samaliha paranabine sampun seda. Ring sapasirake Ragane nyaihang Raga?”

54Pasaur Idane: “Yening Tiang ngluihang dewek Tiange niri, kaluihan Tiange ento tan paguna. Ane ngluihang Tiang tuah Ida Sang Aji, ane angkenin ragane dadi Widin ragane.

55Ragane tusing taen nawang Ida, nanging Tiang nawang Ida. Yening Tiang ngorahang mungguing Tiang tusing nawang Ida, Tiang madan mogbog patuh buka ragane. Nanging sasajaane Tiang nawang Ida tur Tiang satinut teken sabdan Idane.

56Ajin ragane Abraham ledang pesan ngaksi panemayan Tiange; ne jani dane suba ngaksi tur dane suba ledang pesan.”

57Anak Yahudine raris matur ring Ida asapuniki: “Yusan Ragane durung wenten seket taun dikapan Ragane manggihin Dane Abraham?”

58Pasaur Idane: “Sasajaane Tiang ngorahang teken ragane: Satondene Abraham ada, Tiang suba ada!”

59Anak Yahudine punika raris ngambil batu praya ngencur Ida; nanging Ida Hyang Yesus ngelidang ragan Idane, tumuli medal saking Perhyangan Agung.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 8):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran