Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yosua 1 >> 

Ida S

1Sasampune Dane Musa, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa seda, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Yosua, wakil Dane Musa, okan Dane Nun.

2Sapuniki sabdan Idane: “Parekan Ulune Musa suba mati. Ane jani kinkinangja iban kitane muah rakyat Israele makejang, tur liwatinja Tukad Yordane tur augja gumine ane paicayang Ulun teken bangsa Israele.

3Ulun suba maicayang teken kita muah teken kaulan Ulune makejang, sakancan gumine ane lakar aug kita, buka ane suba janjiang Ulun teken Musa.

4Wates gumin kitane, nah ento kelodne nganteg ka tegal melakange, muah kajanne nganteg ka Gunung Libanone, kanginne nganteg ka tukade ane linggah, nah ento Tukad Eprat, muah kauhne nguub gumin wong Hete kanti neked ka Segara Tengah.

5Ih Yosua, saumur idup kitane tusing ada anak nyidayang ngalahang kita, sawireh Ulun lakar ngiangin kita patuh buka Ulun suba ngiangin Musa. Ulun lakar setata ngiangin kita tur tusing taen lakar ninggal kita.

6Pracaya tur prawiraja, muah entegangja keneh kitane sawireh kita lakar dadi pamimpin bangsane ene, dikalane ia nongosin gumine ene, ane suba janjiang Ulun teken paraleluurnyane.

7Melahang entegang muah gedenangja kenehe. Buina ingetang pesan ninutin sakancan pidabdab ane suba uduhanga teken kita baan Musa parekan Ulune. Eda pesan kita lempas angan abedik uli pidabdabe ento, tur apanga saparilampah kitane kita molihing gae.

8Ingetang pesan apanga cakepan Pidabdabe ento kapaca di kalaning kita ngadakang pangubakti. Plajahin cakepane ento peteng lemah, tur ingetang pesan apanga kita satinut teken sakancan ane sinurat di cakepane ento. Yen suba keto, kita lakar sida karya muah gemuh landuh.

9Ingetangja mungguing Ulun suba nitahang kita, apang kita sasajaan pracaya tur prawira. Eda pesan kita jejeh wiadin nguon ati, sawireh Ulun Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane ngiangin kita saparilampah kitane.”

Dane

10Dane Yosua raris mrentahang parapamimpin bangsa Israele,

11mangda ngrauhin kemah-kemahe makasami, sarwi mapangarah ring rakyate, sapuniki: “Sediaangja ragane bekel sawireh malih tigang rahina semeton patut nglintangin Tukad Yordane, buat ngaug jagate sane kapaicayang ring semeton antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone.”

12Dane Yosua raris ngandika ring suku Ruben miwah suku Gad, miwah ring abagian suku Manasene, sapuniki:

13“Elingangja pangandikan Dane Musa parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone sampun maicayang tanahe sane dangin Tukad Yordane ring semeton makadados gumin semetone.

14Pararabi, oka miwah ingon-ingon semetone, banggayang kantun jenek iriki, nanging paraprajurite mangda sregep jaga mayuda, tur sareng nglintangin tukade puniki, tur mamargi ring ajeng parasemetonnyane bangsa Israel buat mapitulung ring parasemetonnyane punika,

15kantos parasemetonnyane punika prasida ngaug jagat sane dauh Tukad Yordane punika, sane sampun kapaicayang ring ipun antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone. Sasampun Ida mapaica kerta raharja ring sakancan suku-suku Israele, kala irika semeton dados mawali ka gumin semetone ngraga, ring dangin Tukad Yordane, sane sampun kapicayang ring semeton, antuk Dane Musa, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

16Irika suku Ruben, Gad miwah abagian saking suku Manasene raris matur ring Dane Yosua, sapuniki: “Tiang sareng sami jaga nglaksanayang sakancan sane nikayang semeton ring tiang, samaliha tiang sareng sami jaga mamargi, kija tiang uduhang semeton.

17Tiang sareng sami jaga satinut ring semeton, pateh sakadi tiang setata satinut ring Dane Musa. Dumadakja Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone nyarengin semeton, sakadi Ida sampun nyarengin Dane Musa.

18Sapasiraja sane tungkas ring pangandikan semetone, ipun patut keni danda pati. Entegangja kayun semetone tur prawiraja.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yosua 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran