Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

1Em etei fa neo im uho eba amu sunit toeme oluhuda lam fa uba vameadalo mozo. Uho vabi eba nehame vi ailo gago, “Iho Kristus bake tu vuzehi im Abada meedam dam nibe iho lahi ba vam vabao? Gi nehasu esdào?” lahame vabi eba vi ailo gagoho bak lam eho ozoha, dam lahi vam vaba gi esdam neàte.

2Lahana eho neo vi ozoha, bak ubuda lam meit ostame fi loholi ot vaidam bak ahebu ehe labe eho lab ozome gagoho bak lam em fa malehe bak. Uho labi modemeam um gi iddam vanamahemu um vou fohome faidemna am tame. Laham bak labna zohàme uho gi lahi vame ubu uho vahada lamota vi tauleda. Labi meit aba aho vahada lamota vi tauleda. Labi lahi laha gi dat vame aba aho vahada lamota vi tauleda. Labi meit aba aho vahada lamota vi tauleda. Gi labihadale.

3Labi laha dat fa namdate ozome la modi le modidume asimdem bake iademe meedale. Labi laha namet fa dat bake ozome la modi le modidume asimdem bake iademe meedale. Gi datti namti ahu adat ot ozoiame vàmadi meedale.

4Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Nam lam am so lamti ahebu am dat labe am naeda laha am bak. Am nam labe ahamo naedatelehe vabak. Labi laha dat am so lamti ahebu am nam labe laha am naeda am bak. Am dat labe ahamo naedatelehe vabak.

5Labihàmu dat am namdate vi taulelo gagom di nam a momule. Labi laha namet am date vi taulelo gagom di dat a momule. Gi ahu ulohodesu meedale. Lahana im nidi nim nehasu ozom bak ehete. Dat am namti neha, “Imo Ala bake tom gagodalo modemu teohet modem bak vaitoi fa Ala bake tom gagodume neàdi ba fa modese,” lahame im ot vameaidume ahu vàmadi esumta neàte. Lahana a bisi labihasu ibzidume usi duali feà bak a fumule. Iblisit uba li gagu modi ozolo modem di um ahu bedi fa nam amomoi modeo, fa dat amomoi modeo, fa modemna zohàme uho gi taho fa um lahiti um datti fa vahi vi taulele.

6Im eho amu uba lab gagohoda lam, “Nam dat vale. Dat nam vale,” laham bak lam eho uba, “Ame bak lam meedale,” lahame ba labi tet ootedume uba gagodam vabak. Gi uhumo ozo, “Em gi soaona aidalo,” lahameam làhà labi modem neàte. Laham vabameam, “Em abo nam valo.” Laham vabameam, “Em abo dat valo,” lahameam làhà laha vam neàte. Gi uhumo ozome modele.

7Lahana um eho nam valo àhàkehe vaba gi ibzidam bohu keàtedi meedam bakti uloholem vabate. Lahana eho ozoha, Alat meia vizi teudi àhàkem bak gi ahala modidaha bak. Ba vizi teudem bak uloholehe vabak. Alat dat meida laba aho nam valo àhàkem bak modi vize. Labi dat meida laba laha aho nam vam mom bak lam neo modi vize. Labi nam meida laba aho dat valo àhàkem bak modi vize. Labi nam meida laba laha aho dat vam mom bak lam neo modi vize. Gi labihadaha bak.

8Labi em etei im meida nim fa dam soaona zi lamti maboe gàhàda ziti labihasu modem bak uba neo ahi gi gagodalo mozo. Dam soaona ziti maboe gàhàda ziti um gi labihasu eho nam vaha vaba gi aidam bakti uloholese.

9Lahana eho lab gagoho bak lam um dam soao uhumo ozome um ahu it malesome modemeam modem bi gukeme vàhàdemeam làhà nam vam neàte. Labi maboe lam laha fa dat valo àhàkemeam làhà fa dat vam neàte. Dat nam vam bak bisi neà bak am. Labi ahu it malesome modemeam modem bi gukeme vàhàdem bak lam bisi fai bak am.

10Labi em etei im meida nim uho Kristus bake tu vuzehi meedam damat lahi vadam bak neo vi gagolo. Nam am dat a mu vou esmozi itamule. Ame bak lam ehemo gagoho vabak. Abo im Boehàda Yesus Aho ahe di iube laha labi gagoho bak.

11Lahana eho etei lab gagoho bak lam um lahit ailahigeàmu fa am dat mu vou esmozi itameam làhà gi fa le soaoli aidale. Lahana fa dat vam bak ozomeam làhà a fa iuba le dat amomoi vamule. Gi fa dat aba aho amu mohoda lam fa li ot vameadume vàmadi vale. Labi um dam lahi vadahada lam um laha nam ubuda a mu vou esmozi itamule.

12Labi em etei im meida nim neo gago. Uho damat neha, “Eho vaha nam nim Kristus bake tu vuzehem kaio. Em fa mose,” lahame labi gagodam dam lam eho uba im nehasu gagolo. Ame im nim im Boehàda Yesus Aho ahe di iube gagoho vaba imot modem bak. Gi ehemo Kristus Aho amu Am im vameadume esmozi laiamda meida nibe eho uba nehi gagolo modem bak. Uho vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam meida labe am nam lam Kristus bake tu vuzehem vabnàme ame nam labe am dat mu itam bak gagom vabameam làhà ame da labe gi ozahit am nam laba deeli vahi esdale. Am nam laba a faki mu vou esmozi itamule.

13Labi uho vahi Kristus bake tu vuzehi meedam lahi meida labe am dat Kristus bake tu vuzehem vabnàme ame da labe am nam mu itam bak gagom vabameam làhà ame nam labe gi ozahit am dat laba deeli vahi esdale. Am dat laba a faki mu vou esmozi itamule.

14Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Dat Kristus bake tu vuzehem vabda labe fa am nam Kristus bake tu vuzehehe nam lamti ot deeliame meedam labe Alat gi ame nam labe aho Kristus bake tu vuzehehe bak labet modi am dat laba, “Am damali im Abadata meedase,” lahame ab fi hasi esumam bak. Labi laha nam Kristus bake tu vuzehem vab nam labe fa am dat Kristus bake tu vuzeheheda lamti ot deeliame meedam labe Alat gi ame da labe aho Kristus bake tu vuzehehe bak labet modi am nam laba, “Am damali im Abadata meedase,” lahame ab fi hasi esumam bak. Eho etei lab gagoho bak lam giomimot modemeam làhà ibi iho faadaha data lam gi dam Ala bake tu vuzehem vab dam labe im data iho faadahanalehe bak. Lahana ba labiham vabak. Alat dat modeo, namet modeo, Kristus bake tu vuzehehe bak labet modi im data laba ozodam di gi, “Am damali fà im Abadata meedume aho fà deelese,” lahame ab gagu fi hasi esu ab meedamam bak.

15Um ozom vaba? Eho etei uba lab gagoho bak lam, “Am dàt modeo, am namet modeo, a faki mu vou esmozi itamule,” lahame gagoho bak lam eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Uho Kristus bake tu vuzehi meedam lahi meida labe aho am date abo iademe meedam labet modi am dat labe fa Kristus bake tu vuzehi Alat am soat vausu fa vei neàdem bak lam am vabiem bak. Labi laha uho Kristus bake tu vuzehi meedam dam meida labe aho am namdate abo iademe meedam labet modi am nam labe fa Kristus bake tu vuzehi Alat am soat vausu fa vei neàdem bak lam am laha vabiem bak. Labihàmu um gi ubu uho amu lab ot vaidaha bak lahasdale. Lahana uho vaha namet modeo, dat modeo, Kristus bake tu vuzehem vabda lam fa uba tau azim momeam làhà fà lase. Uho a fa vi malemule. Uho Kristus bake tu vuzehi meedam dam modeo, lahi modeo, ubu uho vahada labe um mu vou esmozi itam bak gagomeam làhà uho amu ot vaiaha bak lam modi fa faatom neàte. Alat uba ba faki vi gagom vabak. Lahana eho ozoha, faatom bak lam ba bisi neà bak modem vabak. Bisi neà bak amu vaha bak lahasdam bak lam bisi neà bak am. Alat amu neha, “Am damalehe dam gi ahu vàmadi vabademsuse,” lahame iba labi fet gagu esuhu bak. Lahana akati dat am namti amu ot vaiaha bak lam ba fa faatoe?

16(7:15)

17Eho etei uba lab vameadaha im lam uho aime vi ozodam labe im meida nim laha vi ozodale. Iho bak niba esdam di dam zoho gi soaona esda. Labi dam zoho lahi ehena esda. Labi dam zoho mei na teo meedam dam meeda. Labi dam zoho bisi feà damali meeda. Labihadam bak. Alat neha, “Uho gi nehasu meedam labe esdale,” lahame iba bakdate ahala faheme modidam labe labihadam bak. Labi Alat iba neha, “Am damalese,” lahame fi hasi esuhu labe iho Kristus bake tu vuzehedaleàmu Aho amu iba ahala faheme modidaha bak lam im ba voom vabak. Gi labaha bohu modesdam bak. Eho etei lab gagoho bak lam dam Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam abo dam zi mei dam zi meime laham dam ahebu laba ebe eho vou vahoketedam im am bak.

18Ame bak lam um biem bake eho nehi uba vouhodalo mozo. Uho amu Kristus bake tu vuzehem vab di iube uho neha, “Im Yahudi dam am tame,” lahame um laso aubehà sokba ukbome neàdehe dam labe etei ba Kristus bake tu vuzehi im Abada fa meedameam làhà a fa neha, “Im Yahudi damat modem vabak,” lahame a labi git vi ozome ahobat vagedamule. Gi ubu uho amu lab meedaha bak lam lahasule. Labi laha uho amu Kristus bake tu vuzehem vab di iube uho um laso aubehà sokba ukboho vab dam labe etei ba Kristus bake tu vuzehi im Abada fa meedameam làhà a fa neha, “Um laso aubehà sokba ukbodase,” lahame a labi git vi ozodamule. Gi ubu uho amu labihasuhu bak lam lahasule.

19Eho gi neham bak vi ozome uba labi gagoho bak. “Damat im laso aubehà sokba ukbodào? Ukbom vabao?” laham bak lam Alat ba ame bak lam bisi vi ozodam vabak. Im lam bisi feà vab imot modem bak. Bisi Aba Aho ozomda gi neha, “Damat Aba Aho gagoho im aime meedào? Meedam vabao?” laham bak lam bisi Aba Aho ozom im am bak.

20Labihàmu Alat, “Um vame Am damalese,” lahame amu um ve Am damalehedaleàmu ubu uho amu Kristus bake tu vuzehem vab di iube na meedam bak lam gi labaha bohu modesdam lahasule. Ba a voedamule.

21Eho etei lab vameadaha im lam uba neo nehi vouhodase. Alat amu um ve Am damalehe vab di iube um dam totbaho gi dam na duadam labe im na teo meedam damali meedam bak. Lahana etei nim fa Alat um ve Am damalehemu uho vedi, “Ame mei na teo meedam bak lam fa odohali mose,” lahame labi ozodam bak lam gi ozahit keàtedi meedale. A bisi odohali vi ozodamule. Lahana ame meia na teo gagome ooteme meedam dam labe fa um ahit isi olumeam làhà ubu uho lab meedam bak lam vou esmozi lam neàte.

22Neham bak. Mei na teo meedam damat modeo, labi mei na teo meedam vab dam labe na im ibi iho ozohona meedam damat modeo, labihasu ahebu Alat ozom di gi uloho bak. Neham labe labihaha bak. Mei na teo meedam dam laba Alat neha, “Am damalese,” lahame gagodam dam labe iho faina meedam bak lam Aho fa faamome Am damaledam meo bak. Labi laha mei na teo meedam vab dam laba Alat neha, “Am damalese,” lahame gagodam dam lam Alat modi Kristusat gagoho im meedam damalem meo bak.

23Um ozom vaba? Alat um vadume Am damalehe di lam abo na feànat vaha bak. Uho faina meedam bak lam Am Adat Yesusat Aho fa ot vai fai dateli, “Damat Am otem neàte,” lahame ahit uledi ut tetehesuhunaso laba paku dou eloho bak lam um gohali vahana am bak. Labihàmu dam Ala bake tu vuzehi meedaha vab dam labe uba neha, “Iho fà uba deeli vuusu im vahokedase,” lahame ibi iho gagu esuhu im lam um bisi a uledi tu vuzehi meedamule. Gi Alat uba, “Fà deeli vuusu im vahokedase,” lahame im Abadata uledi tu vuzehi meedale.

24Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, eho etei lab vameadaha im lam imbona modemu eho neo vi gagolo mozo. Uho mahate Ala bake vou ali ahu vàmadi bohu vuusdale. Labi Aho amu um ve Am damalehe di labe ubu uho amu na meedam bak lam gi labaha bohu modesdam bak lahasule. Ba a voedamule.

25Em etei nim uho amu eba sunit toeme oluhu im meida lam neo fa uba vameadalo mozo. Lahana ame im nim im Boehàda Yesus labe Aho ahe di iube eba, “Toele,” lahame gagoho vaba imot modem bak. Gi im Boehàda Yesus labe Aho eba aame faobekesi eba tau modi vizi teudi ehemo Kristus Aho amu Am im vameadume esmozi laiamda meida nibe eho uba gagolo modem bak. Labiha labe eho etei uba gagolo modem im nim uho aime vuzehem neàte. Ba im giomimna uba gagodam vabak. Uho amu neha, “Làhà dam soaona lamti lahi soaona lamti akatihàla? Dat vam neào? Nam vam neào?” lahame vabi eba vi ailo gagoho bak lam

26eho ozoha, uho Kristus bake tu vuzehi meedam dam num debu Korintus laba azihi dam naat uba vabidume beodam di nibe gi ubu uho amu nam vaha vaba modesdam bak modeo, nam ve modesdam bak modeo, gi labihasdale.

27Lahana uho lahi vadaha damat ubu uho vadaha lahi lam a mu vou esmozi itamule. Gi ubu uho amu vadaha bak lahasdale. Labi um dam soaona a lahi valo nabidamule. Gi ubu uho amu nam vadaha vaba soaona esdam bak lahasdale.

28Lahana uho dam soaoda labe vedi neha, “Em nam vase,” lahame labi ozome gagodameam làhà nam vam neàte. Lam laha fai baket modem kaio. Labi laha nam soaona damat modehe vaba alimda labe vedi neha, “Em dat vase,” lahame labi ozome gagodameam làhà dat vam neàte. Lam laha fai baket modem kaio. Lahana lahi dat vam bak modeo, dat nam vam bak modeo, uba modi vanamamna modem bake eho ozoha, dat vam vabak modeo, nam vam vabak modeo, bisi neà bak am bak. Labiham bake eho neha, “Dat a nam vamule. Nam a dat vamule,” lahaha bak lam em gi uho vanamam bake faobekesi mali im lam uba gagoho bak.

29Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, eho neham bak vi ozome uba labi vameadam bak. Ibi iho bak niba na meedam digat ab folelo modemam bak. Labihàmu um lahi deda labe gi lahi vab dam soaona modemna ozomom damalele. Abo uho vadaha lahi labe ibi iho gagodaha im zi ahebu laba uho a bisi tu vi ozodamule.

30Labi laha um ahu faidi dehabali meddam dam lam uba lab modi dehabali meddam im laba uho a bisi tu vi ozodamule. Labi laha um ahu asimdi deeleha meedam dam lam uba lab modi asimdi deelehe im laba uho a bisi tu vi ozodamule. Labi laha nazoh duana doit vadaha dam lam uba lab modi um nazoh dualehe bak laba uho a bisi tu vi ozodamule. Gi fa dam na vab damalele.

31Labi laha bak damat ibi iho modehe nazoh zi lam uho vadume neàdi, “Oba modi neàdemna am tame,” lahame ahu ame nazoh laba tu meedam bak laba uho bisi deeli ahu a tu vi ozodamule. Neham bak. Uho etei bak niba aadume ahulat deeledamna zi ahebu lam gi ab seddalo modemam bak. Gi teohet meedamnat moz. Labihàmu uho etei bak niba teohet meedamna zi nim ahebu bisi fa tu a vi ozodamule. Feà vabnat modem bak.

32Eho etei lab mali vameadaha bak lam gi dam lahi eheda lam ibi iho ozome meedam im dua bak lam, “Fà setese,” lahame uba labi vameadam bak. Dat nam vabda labe gi im Boehàda Yesus labe im Aba Aho gagoho im lamota meedam bak. “Boehàda Yesus aba fà deelese,” lahame gi im Abadata meedam bak.

33Lahana dam lahi deda gi bak niba modealahana zi iba modi neàdemna ozodume meedam im feà laba tu vi ozodam damat modem bak. Abo, “Am namet aba fà deelese,” lahame ozom im lamota bisi deeli meedam damat modem bak. Abo gi ahu faheme sediebali fi goaitoi gi im am namdat gagohodata bisi tombuli im Alabada gi totobe voedam damat modem bak.

34Labi lahi laha. Dat ba vam vab nam modeo, nam soaona damat modehe vaba alimda modeo, amait gi im Boehàda Yesus labe Aba Aho gagoho im lam, “Bisi im feàda am bak,” lahame tu vuzehi gi im lada lamota fi hasi meedam bak. Abo, “Im Boehàda Yesus iba fà deelese,” lahame gi im Abadata ahu vàmadi fi hasi meedam bak. Lahana lahi dat eheda labe ba labiham bili vedi gi bak niba modealahana zi abo iba modi neàdemna feà laba tu vi ozodam meo bak. Abo, “Am dat labe aba fà deelese,” lahame ozom im lamota bisi deeli meedam bak. Abo gi ahu faheme sediebali fi goaitoi gi im am dàt gagohodata bisi tombuli im Alabada gi totobe vooho bak.

35Eho etei uba lab vameadaha bak lam, “Um num debu Korintus laba azihi dam lam na im uho ozolo modemna ahebu maemna tadese,” lahame eho uba vameadaha vabak. Eho gi uba tau fa neàdelo uba labi vameadam bak. Neham bak. Ubu uho im Boehàda Yesus Aba Aho uba gagodaha im lam uho ozolo modem bak lam ba modi fa setem vabake abo um ahu faheme sediebali fi goaitoho vaba gi ahu vàmadi iademe meedam bak ozome uba labi vameadam bak.

36Uho meidavat nam soaona valo na vaheme neàdi esdam labe neha, “Nam soao nim eho vam bak fuhunàme em akati vou faodam labe aba vam di fotelo meedà? Taho vam vaba?” lahame ozodameam làhà gi aba aho ozoho baket modem neàte. Ame bak lam ba faina modem kaio.

37Lahana uho meidavat ozo, “Em nam vam bak laha vou faom neàte,” lahame ahulat ozome neàde. Labi meit aba neha, “Nam taho vale,” lahame labi ootedume gagodam vab. Labi gi aba aho ozoho bak modelo modemeam làhà gi ame bak lam laha fa modem neàte. Lam laha fai bak kaio. Gi neàna modehe bak.

38Labihàmu dat aho na vaheme esdam nam soao vahada lamti dat nam soao vaha vabda lamti amait gi neàna modehe bak. Lahana eho ozoha, um num debu Korintus laba azihi dam lam naat uba vabidume beodam di nibe dat nam soao vaha vabda lam bisi neà bak modeheda am bak.

39Um lahit fa dat vam di gi ame dat vàmtea laba ve am soa taasu akili bobodamehamdi am dat aho vahana lam elole. Lahana am dat labe nasi eloi nam maboelemeam làhà ame nam maboe lam am fa dat valo àhàkemeam làhà dat vam neàte. Lahana aho valo modemda lam abo Boehàda Yesus bake tu vuzeheheda vale.

40Lahana eho ozoha, ame nam maboe lam aba aho amu meedam bak lam bisi vanamaha bake gi ba fa dat vam vabake ahamo gi aidam bak lam aba ahamo naedat it deelem bak am tame. Eho etei uba lab gagoho bak lam gi ebe eho ozodaha im uba gagoho vabak. Abo Alam Aha Nutabe Neàna labe Aho eba modi vizi fi gatehe labe eho ame im uba gagoho bak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran