Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 >> 

1Timotius oa, dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho abo mei na teo meedam dam labe, “Iho akatihasu meedam labe neàdela?” laham bak lam om biem bake eho etei sunit nim toedume oba oluho. Labihàmu mei na teo meedam dam laba oho nehame vahokedale. “Uba na gagu meedam dam labe iho gagohona lam um abo ahu adat iedi ozahit uledi aime meedale,” laham bak lam oho ame dam laba labihasu vahokedale. Ame mei na teo meedam dam labe iho labi meedam labe dam giida totbaho labe ame bak lam aame ba Ala bake feàtàdam vabak. Labi laha iho im imbona vahokedahana lam laha ame dam labe ba aame feàtàdam vabak. Labiham bake oho ame dam laba labihasu vahokedale.

2Labi im meida laha neham bak. Dat Kristus bake tu vuzehi meedamda labe am na teo meedam dam laba oho laha fa nehame vahokedale. “Uba na gagu meedam dam laba uho a nehi ozome meedamule. ‘Iba na gagu meedam dam lamti imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam taia? Labihàmu im ba akati ahu adat iedi im abada aime meedà? Im moh,’ lahame tozom bak lam uho ozom vaba gi nehame ozodale. ‘Iho lab na meedam bak laba vi aame deelem dam lam abo imti vahi Kristus bake tu vuzehehe damat modem bak. Labi laha ibi iho deelehe dam am bak,’ lahame labi ozodam labe na iho gagohona lam uho bisi aime uledi iademe keàtedi meedamda am bak.” Labihasu oho ame mei na teo meedam dam laba vahokedale. Eho etei oba lab toedume oluhu im lamti ahebu Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam laba abo oho vuusdam dam laba mahate vahokedam labe im vi vahokedale.

3Timotius oa, ame im giomimna vahokedam dam labe ba ibi iho vahokedam bakti uloho vabak. Ame dam labe ba im Boehàda Yesus Kristus labe Aba Aho Alam im imbona vahokedahana lam tu vuzehem moho damat modem bak. Labi laha, “Alat Aba Aho ozome gagodaha im lam im ahu vàmadi abobo meedase,” lahame vahokedaha im lam laha ba tu vuzehi meedam vabak.

4Ame dam lam ba im iademe ozom bili im biehebuli meedam damat modem bak. Gi, “Im abo feàte,” lahame fa iba it daetbadam damat modem bak. Iho im meibada veioi im ibida fa bisi tom aaboli otesi otesidalo àhàkedam damat modem bak. Labihàmu ame dam labe ibi iho lab vahokedam im laba dogoit aidam dam labe vedi im nehasu ab faasi meedamam. Meit modehena iho gi ahu adat faki teidemoholedam bak ame. Labi meia daet beidam bak ame. Labi meia feàtàidam bak ame. Labi meia im fai bak vabna ostame vàlum bak ame.

5Labi laha gi daet ot odosiame beidam bak meedam bak ame. Ame dam labe iho im ahu neà bak meedam bak lam fa vei seti ahusobuli meeda. Labi laha iho amu im imbona tu vuzehi meedam bak lam fa voou seti ba vi ozome vuzehi meedam vabile. Labi ame dam labe vedi nehi ozo, “Iho Alat Aba Aho ozome gagodaha im lam im ahu vàmadi abobo meedam labe damat iba doi lodam bak am tame,” lahame labi git ozoda. Labiha labe ot odosiame beidam bak. Labihasu meedam damat modem bak.

6Timotius oa, imbote! Ibi iho tu vuzehi meedam bak lam iba modi ibi iho gi vi tau vam zoho dua bak ehete. Neham labe labiham bak. Alat Aba Aho ozome gagodaha im lam iho ahu vàmadi abobo meeda. Labi laha ibi iho lab vadamna lam vadume asimdeda. Labihadam labe labihaha bak.

7Eho gi neham bak ozome oba labi gagoho bak. Im oiat amu im ahamte faaha di gi nazoh vabna so buàta faaha bak. Labi laha im ba elom di im nazoh vou lam vaba gi niba vou esmom bak.

8Labihàmu im nehi ozo, “Im na àmna lamti sueti labihasu ehe labe im ahu gi ab neàdeham bak,” lahame ozom bak.

9Lahana dam totbaho ba labihadam vabak. Dam lam abo na dualelo àhàki meedam damat moz. Labiha labe ame dam labe gi im ahu beena tadehe labe gi kehàm vaba faina meedam bak tadi meeda. Labihasu meedam labe abo dohot na àlo àhàki lem zie laba damat tet zisime esuhu bak dohot vabi li nom ilumeam tetat beom bakti ulohona modem damat modem bak. Im ba vàhàdem bak vabi gi ahusobuli na mei na meime modelo àhàkem damat meedam labe na iho modem neà bak tade. Labiha labe bisi fai bak fusi aba amu neà bak fa vàhàdeme seti ab faideham bak.

10Nehaha bak. Bisi doi valo deeli meedam bak labet modi ame dam labe ibi iho fai bak mei fai bak meime bohu vuusu meedam bak am bak. Labiham labe ame dam labe ihimo nehi meedam labe it faidehe bak. Dam totbaho labe vedi iho bisi doi duana valo deeli meedam bak labet modi ibi iho amu Kristus bake tu vuzehi meedam im imbona lam fa mu vooho labe im ahu it beome ab vàhàdedaham bak.

11Timotius oa, dam totbaho labihadume faidedamnàme om ba labiham vabak. Om abo Alam damali im Abada meedam bak. Làhàmu oho ame dam labe neo oba vizi om faidem bak labna zohàme om ahu mahate it vou faovoi ozodam labe nehame meedale. Om ahu vàmadi iademe im vamdesu ozodume meedam bak ame. Labi laha gi im Alat Aba Aho ozome gagohoda lamota ahu vàmadi abobo meedam bak ame. Labi laha Kristus bake abo mahate tu vuzehi meedam bak ame. Labi laha dam iudu iumti iudu iumti labihasu ahebu deelem bak ame. Labi laha na im oba modi duzum di om ahu bedem vaba gi ozahit ahu teudi keàtedi meedam bohu vuusu meedam bak ame. Labi laha na im ahebu meedam di gi ahu neà baket meedam bak ame. Labihasu ahu vàmadi meedale.

12Om Kristus bake tu vuzeheheda modem labe Alat oba gagoho im lam meedam di abo mahate iademe keàtedi meedale. Oho labi meedam labe ba diamut Alati vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak oho ab vamam bak. Oho ba lab vam bak lam Alat amu oba, “Am damalese,” lahame oba amu ozome fi me vaha di labe fet gagu esuhu di am bak. Labi laha oho amu damat vou faodahit oho neha, “Em abo Kristus bake tu vuzehi im Abada meedamda em am bak,” lahame ahate labi gagoho bak lam dam duadat aidaha bak. Labihàmu oho mahate keàtedi meedume ame ba lab meedam bak lam vale.

13Na ahebu modi ohedam Ala lamti labi amu Pontius Pilatus bake im imbona iademe veibahada Kristus Yesus lamti labihasu ba oba vi gagu aim bak ehe labe eho nehame oba nehi gagolo modem bak.

14Alat oba, “Im nehasu meedale,” lahame oba vameadahana zi lam ahebu mahate uledi ulohodesu meedam bohu vuusdale. Meit oba neha, “Om im meida vooho,” lahame ba vàlu gagom vabak laba ozome meedale. Oho gi labihadume im Boehàda Yesus Kristus ba fa li aameam oho ame bak lam meedam lahasdam bak li aase.

15Kristus ba fa lem di modem bak gi neham bak. Amu Alat fet gagu esuhu digat fuhuzobe Yesus Kristus Ala naedat fa bak niba nom olum bak. Ame Ala lam bisi vousai neà bak bohu modesdam Ala am bak. Damti na ziti ahebu vuusu vabiedamda ame Ala vàmtea am bak. Ala Am bisi Boehàdatebo vàmtea modem labe Aho fa dam bakda boehàda zi lam ahebu vuusu im vahokedam Ala am bak.

16Am abo eloi koeilem gikina ahena bohu modesdamda vàmtea am bak. Labi Am laha abo bak fauha neà feà bak dam fako iedem bake azim Alat modem labe meit netàdem biem bak. Labi meit Am alihi amu aaha vabak. Labi laha etei meit ba Am alihi aam vabak. Imo dam ahebu ame Ala laba nehadase. “Am abo feàte. Dam iudu iumti iudu iumti labihasu ahebu Aho vuusu im vahokedam bohu vuusu meedase. Labihadase.”

17Timotius oa, oho dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam nazoh dua dam laba nehame mahate vahokedale. “Um meia a nehame tozome it daetbadamule. ‘Imota abo nazoh feàda im am bak,’ lahame a labihasu meia tozome ihimo it daetbadamule. Labi laha um nazoh dualehe bak laba a bisi nasi tu vi ozodamule. Na lam gi teohe modemnat modem bak. Um fa gi Ala bake tu vuzehi meedale. Ibi iho deeli azim bak niba Alat ozome ilabdi na ahebu modi iba esuhemu uho gi Ala bake tu vuzehi meedale.

18Labi laha um doi dua bak laba ozome gi neà bak bohuta meia faobekesi tau meedale. Abo meia na lom bak faobuli meedam vaba gi ilabdi na lodale. Labihasu meedale,” lahame ame dam nazoh dua dam laba mahate vahokedale.

19Ame dam nazoh dua dam labe labihasu ilabdi meedam bak lam iho ozom di ame dam labe Alat nazoh soa maehena aaboda asum ahoba laba vahehena ba diamut vam bak laba ozome tu ahumdehe labe labihadam bak. Labi laha abo ba Alati vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak am bak.

20Timotius oa, Alat amu oba neha, “Am im imbona lam oho dam bake vou vahoketedale,” lahame oba gagu esuhu bak. Labihàmu obo oho amu aihi bak lamti ulohona iademe dam bake vou vahoketedam bohu meedale. Dam totbaho labe im debu vabna abo Ala bake vou baedam vab im abo Alat vameadaha im imbonati uloho vab im lam ot vameaidam di a aime vuzehi vi ozodamule. Om gi fi tateme im ahala modidale. Ame dam labe vedi im debu vabna laba neha, “Ame im nim meia modi Ala bake ozobohudi fi gatedam im vàmtea am bak,” lahame labi git ozodam damat modem bak. Labiham bake a aimule.

21Mahate ozodale. Dam totbaho labe vedi ibi iho lab ozobohudehe bak laba tu vuzehi meedaha labe ibi iho amu Kristus bake tu vuzehi im imbo bak meedam bak lam voou fa zie fàusi ub oli bak vabiem bakti ulohona ab modeham bak. Neàde. Eho nehi ozo, “Alat omti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho lamti uba ozahit deeli im neà bak modi esuidase,” lahame labi ozodume Ala bake tom gagodam bak. Neàte. Eho Paulusat sunit nim toedume ab neàdeham. Àhàm.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel