Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Petrus 2 >> 

1Aham di iube Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam totbaho labe iho vou vameatedamta vou vameateda. Lahana ame di labe, “Iho Alam im nehasu aiho,” lahame dam bake ahi vagedume im giomimna vou vameatedam dam totbaho ame Israel dam laba tau vahi azihi dam ehe bak. Labi laha etei ba di nibe im giomimna vahokedam guru zi labe uba laha vi tau azi tame. Ame guru zi labe iho ame im vahokedam di gi ahobat neàdi ahit Alam imti ulohona imbo vab im lam vahokedam labe damat vabi imbotibame tu vuzehi meedàmu Alat ba beodume vàhàdeda tame. Labi laha iho bak damat faina meedàmu Alat iba beom bake Aho gagu oluhuda Yesus Kristus labe Aho ahit uledi iba ot vai eloi fa faamome vei neàdemnàme ame guru zi labe vedi neha, “Im Boehàda modem kaio,” lahame ba mu tozo tame. Ame guru lam labihadam bak meedàmu ihimo it faidi vàhàdehe labe Alat ba faki beom di gi koena beom vaba abo duana taho beoda tame.

2Lahamnàme um dam dua zoho totbaho labe vedi im giomim vahokedam guru labe iho ostame fi loholi la modi le modidam bak laba vi tau meeda tame. Labi meedam labe dam giida labe uho lab meedam bak laba vi aame fa Kristusat vahokedume vou esmoho im imbona abo uho ahamte lab tu vuzehi meedam im zi lam vedi fa feàtàda tame.

3Ame guru zi labe iho bisi doi dualem bake àhàki meedam damat modemu ahit, “Um ahusobute,” lahame nazoh ubuda iho vam bake ahit im giomimna abo ihimo ostame faasi debulehe im uba vameada tame. Lahana eho ozoha, ame guru lam faina meedàmu, “Ba beoda tame,” laham bak lam Alat gi amu di iube fet ozome ahumdi esuhu bak. Labiha labe Alat ame dam lam, “Beodume vàhàde tame,” lahame ozobohudi gagu beom bak lam ba laha vou faom vabak. Abo gi taho beodume vàhàdem bak.

4Ame im giomimna vahokedam guru zi lam, “Alat ba diamut ame dam laba na feànat beoda tame,” laham bak lam im ozobohu bak. Neham labe im ozobohudehe bak. Alat Am im gagu vou usemda zi totbaho labe iho aham di iube faina meedàmu ame dam zi lam Alat gi labihasu aalahigeàmoho vabak. Abo asum ahoba iuba Alat Aba Aho azim bak mali fa beodume bak adba bak bumat aibu feà bak ahamo labaha modesuhuna laba abo Yunani dae, “Tartarus,” lahame taluhu bak laba nom voedume simtedi vuusdam bak. Abo Alat ba diamut Dam Bake Uloodume Vi Aime Ozobohudi Neàdi Fime Fahedam Digat feàda fum bak vou faodam bak.

5Labi laha dam ahamda labe iho Alat gagohona fi hasi meedaha vaba vedi gi ibi iho ozoho baket la modi le modidam dam lam Alat laha gi labihasu aalahigeàmoho vabak. Abo beodaha bak. Nehaha bak. Aham di iube ame dam labe iho bisi faina meedàmu Alat faki vao duana feà olu dam ahebu ab baguamdi fi oli seddaham bak. Gi dam delapan abo Nuhti aba vi tauhu dam tujuh lamti labihasu Alat soat vausuhu labe vaot beodaha vaba ahedehe bak. Ame da Nuh lam Alat ozom di neha, “Im vamdesu meedamna ozomom dàt modem bak,” lahamda am. Ame di lam aho dam bake neha, “Alat Aba Aho gagohona lamota bisi im vamdesu meedam bak am tame,” lahame dam bake vou vameatedamda am am bak. Lahamda lamti ame dam tujuh lamti labihasu Alat soat vausuhu labe vaot beoho vabak.

6Labi laha num debu Sodomti Gomorati laba azim dam zi labe ibi iho aham di iube meedaha im laba uho laha vi ozodamale. Nehaha bak. Ame dam zi labe Alat gagohona fi hasi meedaha vaba vedi gi ibi iho ozoho baket la modi le modidàmu Alat faki neha, “Beoda tame,” lahame ame num debu bak laba esuhu dam zi ahebu im num ziti vua feà nom ilu beodume falavai ab seddaham bak. Alat ame Sodom damti labi Gomora damti beodaha bak lam, “Gi iho dam bada nibe a vi tau meedamule,” lahame iho vi ozome ozobohudi iedem bake Alat ahit nasi fet vouhoho bak.

7Lahana Alat num debu Sodom dam lam beodalo modehe di lam ame da Lot lam beoho vaba amu nasi vou le fi ozi neàdi dam dua zoho ba beodaha bak. Neham labe labihaha bak. Alat Lot bake ozom di, “Am gi im vamdesu meedam dàt modem bak,” labiha labe deeli gagu vou fi ozehe bak. Ame da Lot lam ame num debu bak behàsu laba azihi di gi dam labe meedam bak aam di am abo ahu faidi feà bak fusi meeda. Neham labe labihaha bak. Ame dam labe iho Alat gagu fi hasi esuhu im lam meedaha vaba vedi gi ailahigeàmu im ahu adat modelo àhàki ozomna lam uledi abo fi loholi ostame modem neà bak tadi la modi le modidaha bak.

8Ame dam labe ibi iho kibu bak meedam bak lam Lot abo dihasi aa. Dihasi aa. Gi labihadam bohu meedam bak aadam tadehemu Lot gi im vamdesu meedamda modem labe am ahu bisi faidi feà bak fusi vi ozodaha bak.

9Alat aham di iube meedaha im lam eho etei lab vouhome vameadaha im zi lam iho vi ozodam di iho gi neham bak ab vi ozobohudeham bak. “Dam Alat gagoho im fi hasi meedam dam lam na im iba vabidamna beodume geàdam di feà Alat modem labe Aho fa soat vausu fa vei neàdedam meote,” laham bak lam im vi ozobohudehe bak. Labi laha, “Dam Ala bake ozome im vamdesu meedaha vaba vedi gi ibi iho ozoho baket meedam dam lam Alat Aho etei simtedi fota beodam bak lam gi labihasu vou meedume ba diamut Dam Bake Uloodume Vi Aime Ozobohudi Neàdi Fime Fahedam Digat feàda fusi abobo beodume vaitom bak vou faodam meo Alat modem bak,” laham bak lam im laha vi ozobohudehe bak.

10Eho etei ba lab gagoho bak lam bisi Alat faki beodam dam lam gi im nehasu meedam damat modem bak. Ame dam bakda zoho labe iho gi im ahu adat modelo àhàki ozomna lam uledi abo fi loholi ostame modem neà bak tadi la modi le modidam bak ame. Labi laha iba vuusdam Boehàdatebo labe Am im mu tozodam bak ame. Labihasu meedam dam lam Alat bisi beodam dam am bak Ame im giomimna vahokedam guru zi lam abo ahu ladehebeat im vameadam vaba vedi gi nehada. “Mit ahea! Eho modem modem bak,” lahame bisi ahate it daetbadam damat modem bak. Labi laha ame guru labe ba iho aam biemna asum doni beaba azimna feà zi laba feàtàdam di ba iedem vabak.

11Lahana ame guru zi labe neham bak vi ozom vaba? Alat Am im gagu vou usemda zi lamti labi ame guru zi lamti iho vi ozom di bisi feàda Alat Am im gagu vou usemda zi am bak. Lahamnàme ame Alat Am im gagu vou usemda zi labe iho ba Boehàda Alat avaesdam laba le duzum di iho ame na asum doni beaba azimna feà zi laba neha, “Dam lam git modeho,” lahame ba le duzu vàlu feàtàdam vabak.

12Lahana ame im giomimna vahokedam guru zi labe ba iademe ozome ozobohudi im meedam vab damat modem bak. Vedi ihimo ozome ozobohudem biemna zi lam abo asum doni beaba azimna zi laba ostame tozome feàtàda. Neham labe labihadam bak. Ame guru lam gi na bake esumna zi labe ibi iho iademe ozome ozobohudi im meedam vaba vedi ihimo ibi iho modi baleàhà baket meedam bak lamti ulohona meedam damat modem bak. Ame na bake esumna zi lam gi damat le oteme vou li àidam bake Alat ahit modi esuidam bak. Ame na zi lam damat oddam bakti ulohona ame guru labe iho faina meedàmu Alat iba beodume vàhàdedam bak lamti uloho bak.

13Ame guru zi labe amu im dam totbaho laba faina duana meedàmu Alat ba diamut ame baleà vouhou ahole duana beodume geàda tame. Ame im giomimna vahokedam guru zi labe ibi iho meedume baleàhà im lam ba iba it ozome ladem bak ozom vab damat modem bak. Ame guru labe im ahulat bisi it deeli modi asimdemna gi neham bak. Abo gi digad di im ahu adat faina modelo àhàki ozomna lam meedume ozomeam ilabdem bilehemu neo vi modidahit vou disim damat modem bak. Labi laha, “Im vazisi na àdalo mozo,” lahame vahe vahedam di labe ame guru zi labe uba tau vahi na àdam di labe ahit neà damali iademe meedam vab dam labe vedi gi im ahu adat modelo àhàki ozomna lam modi fa asimdemna lam meedam damat modem bak. Labihadam labe uba modi uho vi aame fa um ladem bak meeda. Labi laha dam giidat ame bak laba aame uba neha, “Um gi guru zi lamti ulohote,” lahame fa vàlu feàtàda. Labihada.

14Labi laha ame guru zi labe mei lahi gi etei fakot aahana abo ahu gukeme modelo àhàki meedam tadem damat modem bak. Ame guru labe ibi iho faina meedam bak lam ilabdem bilehemu neo vi modidahit gi labaha bohu vuusdam damat modem bak. Labi ame guru zi labe laha dam gi etei Kristus bake tu vuzehi teudi neàbodehe vabda laba ahit modi keobaedume modi vàhàdedam meo bak. Labi laha, “Na lada lam iho laha neo vi vadase,” lahame àhàki soat ziemausi meedume baleàhà damat modem bak. Aiee! Ame guru lam Alat neha, “Seee. Dam labihasu meedam dam lam Eho ba diamut duana beodume geàda tame,” lahame ab vi uloome esuham bak.

15Ame guru labe labihasu meedam labe zie vamdesuhuda laba laha vaba vedi zie kibuda ub oli bak vabi godam damti uloho bak. Abo Alat gagohona meedaha vaba vedi git meeda. Abo dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada lam abo Beoram adat Bileam labe aho aham di iube git modehe bak lamti ulohona meedam damat modem bak. Ame da Bileam labe aho neha, “Israel dam fà beose. Labi em fa doi vase,” lahame uloolo meedàmu Alat malehe bak lam am ozobohuna ozahit, “Doi vase,” lahame faina modehe bak.

16Lahana ame da Bileam labe, “Aho doi vase,” lahame git ozodàmu Alat mali im vahokelo modemu fa Bileam labe aho nusu vou ladam keledai laba ahit modi vizi am aha labe dam daeli Bileam bake neha, “A modemule,” lahame gut mali odosi im vahokedàmu Bileam aba aho ahusobuli meedalo modem bak lam ba modehe vabak.

17Ame im giomimna vahokedam guru zi lam, “Iho nehame mode tame,” laham im lam gi ahit neà damali keobaedume modi vageme seddam im vameadam damat modem bak. Abo vao aana udesome le aaha auvai setem bakti ulohona meedam damat modem bak. Labi abo di neà faasi bak aotbali modesum di ulo labe abaalem vaba vageme nutabet vou le setem ulo lamti ulohona meedam damat modem bak. Labihasu meedam damat modem labe Alat faki ame dam lam aibu feà bak laba voom bak lam amu gi ozome esu ahumdehe bak.

18Labi laha ame guru zi labe ahit neà damali keobaedam labe neha, “Mit ahea! Iho modem modem bak,” lahame daetbadamnàme ame ibi iho lab gagodam im lam ba imbodem vaba gi modeme vanamai voom imot modem bak. Labi laha dam bisi faina meedam dam totbaho labe gi etei utasi fa im vamdesu modelo modem dam laba ame guru zi labe fa vi valo meeda. Ame iho valo modem dam labe im ahu adat gukeme faina modelo àhàki ozomna lam ehe lahasuhu labe ame guru zi labe iho ahit neha, “Uho modem neàte. Uho modeme neàdemnàme geàmu mahate vi modi vi modidale,” lahame gagu modi vou fohodume fa ame dam labe faasi ab vi meedamam bak.

19Labi ame guru zi labe fa dam gi etei utasi ibi iho faina meedam bak voolo meedam dam laba im vameadam di gi neha, “Uho im ibida tu vuzehi meedameam làhà uhumo duzu ubu uho ozoho bak meedam bak am tame,” lahame labihasu fet gagu vàmadi esuhunàme ame guru labe ba ihimo duzum vabak. Neham bak. Ame guru labe im ahu adat faina modelo àhàki ozomna labe iba it ootedam bak labet modi iho ame baket meedam bak. Ibi iho im ahu adat faina modelo àhàki ozodamna labe iba veimai ootedam labe iho vedi fa uledi meedameam làhà gi ame bak labe faasi ab bohu vuusu meedamam bak. Labihadam labe ba ihimo duzum vabak.

20Ame guru zi labe amu im Boehàda Yesus Kristus abo iba Soat Vausu Fa Vei Neàdemda lam, “Akatihasu meedam Dàt modela?” laham bak lam meit iba vameadahana iho aime tu vuzehehe labe fa dam bak dam labe ibi iho faina meedam bak lam ba meedam vaba fa mu voou seddameam làhà ba vàhàdeme faidem vabak am bak. Lahana ame guru zi labe labihadamnàme vedi ba fa ame faina meedam bak lam fa vi meedàmu fa voom bili gi ab faasi bohu vuusu meedamam bak. Labiham labe iho ozo, “Ame guru labe ibi iho amu Yesus Kristus bake tu vuzehi meedaha vab di lam fota neàt. Beomta beo. Lahana etei nim bisi faina meedam bak bohu vuusu meedàmu abo bisi feàna beoda tame,” laham bak.

21Iho Yesusat Aho amu Am im vameadume esmozi laiam dam nibe iho ame guru zi laba neha, “Im nehasu meedam labe vamdesu meedam bak am bak,” lahame iho vahokedam labe ame guru labe fa tu vuzehi meeda. Lahana ame guru labe vedi fa etei mu vooho bak lam gi taho iho amu lab vahokehe di labe mu feidam vaba? Lam bisi neà bak am. Iho Alat Aho gagu fi hasi esuhu im zi lam iho ame guru zi laba amu vahokedume ame dam labe tu vuzehi meedahana vedi ba fa mu vooho bak lam bisi fai bak am.

22Ame im giomimna vahokedam guru zi labe amu ibi iho bisi faina meedam bak lam voohona vedi fa etei ba neo vi gàhàdi meedàmu gi bak damat ibi iho nehi gagu baleàhà im nimti uloho bak. “Vemet aho na faina àme it voohona fa le vi visoi àho. Doho fi ho iho valo kikeme boz neàdehena fa fua noa bisu gigime itabebuleho,” lahame gagom bakti ulohona meedam damat modem bak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Petrus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran