Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 2 >> 

1Timotius em adat ààmomda oa, dam lada lam labihahemu om ba a labi modemule. Oho gi Alat fa oba modi om ahu teudi meedam bak laba uledele. Alat ozahit meia deeli im neà bak modi esuidam Alat modem labe oho Kristus Yesus bake tu vuzehi Amti vou ali ahu vàmadi meedam labe om ahu teudi meedam bak am bak.

2Labi laha dam giida totbaho labe dogoit vou faodam labe eho amu ame Alam im imbona oba vahokedam di lam oho laha ame im lam meia vahokedam di gi im oboda gagom di aime uledi meedam dam laba abo ame im lam fa ot vai meia vahokem bak ozobohu dam laba ozome fa vahokedale. Labi ame dam labe laha fa neo ame im imbona lam fa dam amomoi bake neo vahokedale. Gi labihadale.

3Timotius oa, Kristus Yesus labe Aba Aho meedaha Im Neàna lam iho dam bake vou vahoketedam di damat iba vabidam bak lam iho ozahigeàmu tet keàtedi meedam bak laba oho vi ozome gi neo ame baket ulohona meedale. Ba a odohalehebeat a meedamule. Abo tentarat iho meedume alihi nemahusi meedam bak lam ozahigeàmu mu fa vei teudem bak laba vi ozome ahu vàmadi Kristus Yesus Am im meedam datelele.

4Oho gi tentara labe ibi iho meedam bak laba vi ozodale. Ame tentara labe, “Aba im gagu modiamda boehàda labe aba fà deelese,” lahame ba im meiti im meiti ame da boehàda labe im abadati valiheme meedam vabak. Gi aba vuusum boehàda labe aba gagoho im lamota uledi meedam bak. Oho gi ame bak laba vi ozome ahu vàmadi Kristus Yesus Am im meedam datelele.

5Labi om laha dam bola sikidamda labe aba aho nehi meedam bak laba laha vi ozodale. Ame da labe nasi keàtedi meodehe bake gohali vam nazoh valo àhàki meedàmu aho gi ame bola sikim di iademe sikim bak vahokem im lam iademe ulohodesu vou sikidam bak. Oho laha ame da labe lab meedaha bak lamti ulohona vi ozome Kristus Yesusat oba lab vameadaha im lam iademe ulohodesu meedale. Alat oba deeli ame na gohali lomna vam bak am tame.

6Labi om laha na debe ut siedamda labe aba aho meedam bak laba laha vi ozodale. Neham bak. Na nasi soaleheda lam modeme vahem di lam na debe ut sieme vanamaha dàt nasi le modeme vaheme àmda am bak. Labi oho laha gi ame bak laba vi ozome Kristus Yesusat oba gagoho im lam uledi keàtedi meedale. Oho labi keàtedi meedam labe Alat ame bak gohali oba lomna oho vam bak am bak.

7Eho etei lab vameadaha im lam oho mahate vi ozodale. Oho labi meedameam làhà im Boehàda Yesusat oba modi fi gatei ame im lam ahebu modi tombuli om ozobohudem bak am bak.

8Naat oba vabidume om alihi nemahudam bak lam gi ozahigeàmu keàtedi gi Yesus Kristus bake vi ozodume ame bak lam fa setele. Ame Da Yesus lam dat ahamda Boehàda Daud labe vou faat leheda meida Am am bak. Labi Am laha damat gi vou vabidam bohu meedume oteme eloi fa ahedi usahada Am am bak. Ame da labe Aho meedume esuhu Im Neàna lam eho dam bake vou vameatedam im am bak.

9Labi ame Im Neàna lam eho dam bake vou vameatedàmu damat eba gut odosi mali, “Em veiose,” lahame modi em alihi nemahudam bak. Abo ba koena meedam vabak. Damat neha, “Em fai bak meedam dàt moz,” lahame bes botehà niz labet em anekehà niba ab vààudaham bak. Damat eba labihadamnàme ba Alam Im Neàna lam vaitoi setem vabiemnat modem bak. Gi labaha vou mode ladam bohu meedam imot modem bak.

10Labihàmu em alihi nemahudamnàme eho geàmu keàtedi meedam lahasuhu bak lam gi neham bak vi ozome labihadam bak. Alat amu nehi fet ozo, “Dam lam Am damalelo mozo,” lahame Aho fi me vadaha dam laba eho vi ozome faobekesi ba Yesusat eba gagoho bak lam em ba ohusesum vabak. Ame dam labe iho ba Kristus Yesus bake tu vuzehi Amti vou ali vahi meedam labe Alat ame dam laba laha soat vausu fa vei neàdeda. Labi laha ame dam lam neo fa vame Aba Aho azim asum ahoba iuba abo bisi neà bak iuba ba vou le abehamdi labaha bohu modesdam bake em gi ozahit alihi nemahudamnàme gi geàmu keàtedi meedam lahasuhu bak.

11Om laha alihi nemahudamnàme ozahigeàmu keàtedi meedam lahasule. Neham bak. Eho etei oba gagodalo modem im nim abo imbona gagodalo modem bak. Oho aime uledi vuzehem neàte. Iho faina meedam bak voou setemeam làhà Alat ozomta Yesus eloho di labe gi imti amediat elohona ozomom bak. Ame faina meedam bak lam ba vi ozodam vabak. Labihameam làhà ame Da Yesus lam Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi abo fa ab usahamemu im laha fa neo ame baket modem bak. Im fa gàhàli ame Da lamti ba vahi abobo ab abehamdemam bak.

12Labi laha naat iba vabidume im alihi nemahudam bak lam ozahigeàmu ibi iho keàtedehe bak lahasdameam làhà ba diamut Yesus labe Aho damti na meiti ahebu vuusu im vahokedam di lam iho ba Aba vi tau neo vuusu im vahokedam bak. Lahana iho nehame gagomeam, “Yesus Boehàdateboli iba vuusum vab dàt modem bak. Am im biem bak,” lahame labi gagomeam làhà ba diamut Yesus Aho iba laha nehi gagom bak, “Lo. Làhà um eho vuusum vab damat modem bak. Um em biem damat modem bak,” lahame neo ot vi gagoiam bak.

13Labi laha Aho iba gagohona lam iho neha, “Ame bak lam iho mode tame,” lahana im ba ame bak lam meedam vabnàme Aba Aho iba neha, “Eho mode tame,” lahame Aba Aho fet gagu esuhu zoho lam ba vabili setem vabak. Abo im Aho gagohona lam ahebu ozahit imbodem tadem bak. Neham labe labihaha bak. Kristus ba im gagu veimdi vazidazem vab dàt modem labe labihaha bak.

14Timotius oa, eho etei oba lab vameadaha im lam ahebu obo oho vuusum guru zi lam fa vabiemna zohàme oho ame dam laba mahate vi vameadale. Labi laha ame dam labe git modem bak labna zohàme oho dam laba, “Ostam im bisi a otesi otesidamule,” lahame mahate vi vameadume esuidale. Alat iba ba vi gagu aim bak ehete. Eho gi neham bak ozome oba labi gagoho bak. Meit ostam im gagohona laba gurut ihimo otesi otesidam labe dam giida labe ba aime it vabieme neàdem vabak. Gi ame bak labet modi ame dam giida labe ibi iho amu tu vuzehehe bak lam fa vàhàdeme setem meote. Labihadam imot modem bak.

15Labi laha Alat oba aame deelem bake Timotius oho gi im neà bakta ozome meedale. Oho dam bake Alam im imbona vahokedam di gi iademe vi ozome ulohodesu vahokedale. Oho labi meedam labe om ba obo oho meedaha bak laba it ozome ladem vabak am bak. Labi laha Alat oba aame deelem bak am bak.

16Timotius oa, im debu vabna vameadam dam labe iho ba Ala bake, “Am abo feàte,” lahame ahu adat iedi vou baedaha vaba gi ozahigeàmu fa im mei meedume Ala bake vaitesu ubahi ubahidume bak bohulali vaitolo modem dam am bak. Labihàmu ame dam labe iho im ot vameaidam di om ba a aime vuzehi vi ozodamule. Om gi fi tateme im ahala modidale.

17Labi laha ame dam labe ibi iho Alat gagu esuhu vab im lab vahokedam bak lam fa im dam totbaho laba vizedume uloholi ibi iho amu tu vuzehehe bak lam gi fa vàhàdeme seddam bak lab tame. Abo damat keàhà but meia modi vizem bak lamti uloho bak. Ahamte dita gi but vàmtea duzu. Lahana kehàm vaba la vizi le vizidume uloholi ab dualemam bak. Dam behàsu im labihasu lab meedam bak lam ehete. Meida Himeneus. Labi meida Filetus. Laham dam ahim am.

18Ame dam behàsu lam ba Alam im imbona lam ba vahokedam vabak. Gi zie ub fàusi ub oli ladam labe dam dua totbaho gi ame bak labe ab vi meedamam bak. Vedi nehi git vahokeda. “Iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam nim im elohona ozomom bak lam Alat iba ab modi gàhàli ahedeham bak. Im elom di ba akati modi fat ahededume usnadà?” lahame labi giomim vahokedam labe vedi dam amu Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam totbaho labe ibi iho amu tu vuzehehe bak lam ab vàhàdedume seddaham bak.

19Lahamnàme ba àvodemnat modem vabak. Alam damalehe dam labe gi bao vou zisit làbome zisu num teudem ke lamti ulohona modem bak. Gi labaha bohu tu vuzehi meedam bak. Ame bao lam Alat im nehasu toehe bak ehe bak. “Eba abobo tu vuzehi Em damalehe dam lam Em Boehàda nibe ba vabiem vaba Em naedata ozobohu bak.” Labi laha im meida neha, “Meit neha, ‘Ame Da Yesus lam eba vuusum Boehàda am bak,’ lahame gagodamda lam ba faina meedam bak bohu meedam vaba gi abo vaitoi setem bak,” lahame Alat labihasu toeme esuhu bak.

20Timotius oa, em im meida nim oho laha aimale. Dat na duada labe am num lam na modeme vahem nazoh bisi na modeme vahem vabda fi hamda abo iademe modeme fa esumda abo bisi neàda emasat modehedati perakat modehedati laham nazoh ehete. Labi laha fi ham vabda abo utot modehedati bak ohanut modehedati abo gi dihasi na modeme esu. Labi dihasi na modeme esu. Labihadamda laha ehete. Amuda lam gi im feàna meedam di lamota visomoame na modeme fa esuiam bak. Labi bada lam gi dihasi na modiam bake ozome meedam nazohot modem bak. Labihadam bak. Dam Kristus bake tu vuzehi vahi meedam damat dam totbaho labe ozo, “Iho fi hasi im Alabada feàda lam modem bak ahumdi vou faodam bak,” lahame gagodamda ehe bak. Labi dam totbaho im giomimna vameadam guruti uloholehe labe ba, “Iho fi hasi im Alabada feàda lam modem bak ahumdi vou faodam bak,” lahame labihasu gagodam vabda ehe bak.

21Labihàmu meit aba aho faina meedam bak lam nasi voedameam làhà Alat fa aba gagu fi hasi im Abada modem bak ahumdem neàte. Abo na modeme vahem nazoh bisi na modeme vahem fi hamda lamti uloho bak. Abo gi amu di iube modi ahumdi neàdi Boehàdat aba neha, “Im neàda nidi nim modele. Im neàda nidi nim modele,” lahame aba gagom bake ab ahumdi vou faodamam bak.

22Timotius oa, eho etei oba lab gagoho bak lam iademe aime meedale. Bas dam totbahot ibi iho ahulat fai bak modelo àhàkemna zi lam oba fa neo vizi oho neo meedam bak labna zohàme ahu oboda it mali vou faovoele. Oho gi fa iademe im vamdesu ozodume meeda. Labi laha Alam im imbona vahokedahana laba oho lab tu vuzehi meedam bak lam mahate meedam bohu modesda. Labi laha Ala bake deeli meeda. Labi laha dam bake deeli meeda. Labi laha dam Ala bake tu vuzehi ahu vàmadi gi im Abada meedam dam laba ot fakiaha vaba gi vabademsu deeli meeda. Labihasu meedale.

23Labi dam im debu vabna ostam im laba otesi otesidam bak lam om a aime vuzehi tau vahi meedamule. Ame dam lam im vahokedume neàdi ozobohudehe vab damat modem bak. Eho gi neham bak ozome oba labi gagoho bak. Ame im debu vabna ostam im faasi ot vameai ot vameaidam di lam daet beilo modem bak ab faamam tame.

24Lahana Alat Aba Aho gagohona meedamda lam ba daet ot beiam vabak. Gi dam bake aame faobekesi neà bak meedam bak. Labi laha ame da lam meia vahokedam bak lam am ozobohudi gi iademe vahokedam bak. Labi laha meit aba git meedameam làhà ba fa ot vai ot gagoiam vaba gi ozahigeàmu fa vei neàdedam bak.

25Labi damat aba faki, “Am git vahokedalo,” lahame odosi meedameam làhà aho ba ame dam laba dae meona vi vahokedam vaba gi dae nemahuba neàt vi vahokedume vou faodam bak. Neham bak. Alat ame dam laba ba modi iho faina meedam bak lam fa mu voou ame im imbona laba fa vi ozome ahu nemahubali ba tu vuzehem bak laba ozome aho gi labihadam bak.

26Ame im Alabada meedamda labe aho labihadam bak labet modi amu Iblisit modi si vuusdam dam labe ihimo it ozo, “Aa làhà! Iblisit iba veimai im abada meedà?” laham bak lam it ozobohudi fa isi neàdem bak am bak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel