Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

1Tu vuzehem bak lam, “Akatihasu meedamnat modela?” laham bak lam eho uba vameadalo mozo. Neham bak. Iho neha, “Ame bak lam Alat mode tame,” lahame lab tu vi ozodam bak lam, “Ba imbodem bak,” lahame labihasu nasi fet gagom bak lam tu vuzehem bak am bak. Abo ame na aaha vabnàme ahulat ahamo neha, “Ba imbodem bak,” lahame nasi fet vi ozodam bak lam tu vuzehem bak am bak.

2Im tai ahamda zi labe Alat iba gagohona lam iho aaha vabnàme vedi nasi lab tu vuzehi meedaha bak laba Alat aame ozo, “Dam lam abo neàte,” lahame labi deeli ab gagoham bak.

3Labi laha ibi iho Ala bake nasi tu vuzehedaha bak labet modi iho neham bak ozobohudi gagodam bak. Alat gi Aho ahat gagoho labe bak niba modealahana zi nimti asum ahoba iuba modealahana zi lamti labihasu ahebu modi na debulehe bak. Labiha labe ame iho aadamna zi nim ahebu Alat ba auet modi naleheda na vabak. Gi Am ahat gagoho bak labet modi ahamo naledume modealadaha bak.

4Eho dam ahamda labe ibi iho Ala bake nasi tu vuzehi meedaha bak lam faasi uba vameadalo mozo. Aham di iube Adamam adam ahim Habelti Kainti iho Ala bake vou baedalo modemu ame dam behàsu labe iho Ala bake na loda. Lahana Habel labe aba aho lab oteme Ala bake lu vahusuhuda lamti labi am dubu Kain labe aba aho Ala bake lab lohona lamti labihasu vi ozom di bisi ahole modeheda Habelat lohoda am bak. Habel aho Ala bake nasi tu vuzehi meedàmu labihaha bak. Habel labe aba aho Ala bake lohoda lam Alat uledi vaha di lam Alat gi neha, “Abo neàte,” lahame gagu vaha bak. Labi aba aho lab nasi tu vuzehehe bak labet modi Alat neha, “Om im vamdesu meedam dàt modem bak,” lahame ab gagoham bak. Lahana ame da Habel gi aham di iube eloi setehenàme aba aho lab nasi tu vuzehi meedaha bak lam iba dam badate vouhodam bak lam lahasdam bak.

5Labi laha Henok Ala bake nasi tu vuzehi meedaha labe am ba fi sivai eloho vaba gi Alat ahena tom vousai vaha bak. Labiha labe damat am alihi aasome nabidaha am alihi aam bili gi moho bak. Ame bak lama Alat Vameadaha Im Toedahana laba im nehi toehe bak ehe bak. Ame da Henok ahe di Alat tom vousai vaha vab di iube Alat fet nasi ozo, “Da lam bisi neà bak meedamda am bak,” lahame Alat deelehe bak.

6Bak lam labiha labe iho nehi vi ozom bak. Henok abo Ala bake nasi tu vuzehehe labe iho ozom, meit Ala bake nasi tu vuzehem vabameam làhà Alat ba ame da laba deelem vabak. Meit fa Ala bake netàdi fa Amti vahelo àhàkemeam làhà ame da labe nasi neham bak meedale. Amu nasi neha, “Imbot. Ala na debu modeheda etei nim ehe bak. Labi ame Ala lam meit Aba ozobohudelo àhàkemeam làhà Aho fa ame da laba neà bak vi modi ame baleà vouhom bak,” lahame nasi tu vuzehi meedale.

7Labi laha Nuh Ala bake nasi tu vuzehi meedam labe Alat aba gagoho im aho uledi ab modeham bak. Alat Nuh bake neha, “Damti bake azimna zi ahebu lamti Eho vao feàna olu ab beodume foli seddalo modemam tame,” lahame labi gagu modeha Nuh labe ozo, “Ala abo feàte,” lahame ahu adat iedi uledi ihe feàna ab modeham. Alat Nuh bake lab gagoho vao feàna lam amu ba bak niba labihasu modesuhu vabnàme Nuh gi ozahit uledi ihe feàna modehe bak. Am namti am adam labe im lahiti valo tezi elom vaba abo ahedem bak laba ozome ame ihe feàna ab modeham bak. Aba aho lab nasi tu vuzehi ame ihe feàna lam modehe bak labet modi iho nehi ozo, “Ame dam dua bak lam iho Ala bake nasi tu vuzehedaha vab labe ahole beodaha bak,” lahame ozobohudehe bak. Lahana ame da Nuh lam Alat vi ozodam di gi nehada. “Ame da Nuh lam abo im vamdesu meedam dàt modem bak,” lahame ozahit deeli gagu vaha bak.

8Labi laha ame da Abraham labe aho Ala bake nasi nehi tu vuzehehe bak. Alat aham di iube Abraham bake lab tahi fet vameadaha di labe neha, “Om nasi om dam debuti om faaha bak lamti labihasu vou esmozi Eho oba gagolo modem bak iuba lale. Labi laba le ame bak lam Eho modi omti obo oho ba vou faat ladam dam debu lamti eho uba modi um bak dedamale tame,” lahame lab fet vameadaha im lam aho nasi Ala bake tu vuzehi meedaha labe Abrahamat uledi ab faleham bak. “Ame bak akete?” laham bak lam biehenàme ozahit fali Alat aba gagoho bak laba ladaha bak.

9Alat aba neha, “Eho oba neha, ‘Laba lale,’ lahame gagoho bak lam ba um bak dedamale tame,” lahame fet vameadume esuhu bak laba Abrahamat nasi tu vuzehi vàmadehe bak. Ame bak lam gi, “Abrahamat ahamo am bak dedatele tame,” lahame fet vameadume esuhu vabak. Abo am adat Isakti am mekehàda Yakubti ame dam behàsu laba laha ame bak lam fet vameadume esuhu bak. Lahana Alat lab gagoho bak lam, “Um bak dedamale tame,” lahame lab fet vameadume esuhu bak laba Abrahamat nasi tu vuzehehenàme Abrahamat aho ame bak laba le lafuhu di labe ame di labe am bakelehe vabak. Ame da Abraham lamti am adat Isak lamti am mekehàda Yakub lamti labihasu gi bahagiki damali mei bake le tau azim dam lamti uloholi ba num aabo azihi vabak. Gi mome faatoiam num ee gagom kemah laba idetedam bak.

10Neham bak ozome labihadaha bak. Abrahamat gi labaha bohu duzum num abo asum ahoba iuba moho num abo Alat am ahulat nasi vi ozome moho num laba azilo keàtet tu vi ozodam labe amu gi teohet kemah laba vou idetedaha bak.

11Labi laha ame da Abraham labe am nam Sarati data faam bake vou faodaha vabamu aoli vou setehenàme Abrahamat aba aho Ala bake nasi tu vuzehehe bak labet modi Alat aba modi fa teudi am nam Sara modeme zubuli data ab faaham bak. Abrahamat gi Alat aba gagoho bak lam, “Om nam Sara labe ba daboseà faa tame,” lahame nasi fet gagu esuhu bak laba, “Alat ba imbode tame,” lahame nasi tu vuzehehe labe labihaha bak.

12Abraham lam gi aoli seti ba am nam modem biem dàt modehenàme aho Ala bake nasi tu vuzehehe labe Alat aba modi teudi am nam modeme zubuli daboseà faasi aba aho ba vou faat ledam dam debu ab dualeham bak. Abo falo zi lamti itea feàna valau obe modesuhu kebe zi lamti uloholi feà bak fusi ba dem bak modesome modeha dem bili moho bak.

13Eho etei lab gagoho dam lam iho gi Ala bake labaha bohu nasi tu vuzehi meedume ba elodaha bak. Alat iba ba modelo fet gagu esuhu im lam iba modehe vabna nasi elodaha bak. Lahana ame dam labe nehi ozo, “Alat iba lab fet gagu esuhu im lam ba imbode tame,” laham bak laba nasi tu vuzehedaha labe gi deelehat keàtet tu vou faodaha bak. Ame dam labe nasi fet ozome nehi gagodaha bak. “Iho bak niba esdam di im gi bahagiki damat mei bake teohe azihina ozomom damat modem bak,” lahame fet ozome gagodaha bak.

14Eho nehi ozo. Dam labihasu gagodam dam lam ba bak niba deelem vabak. Abo, “Im bak aabo,” lahame vi ozome gagom bak lam gi abo bak ibida ba diamut le abobo azim bak laba ilahu labihasu gagodam labe vou faodam bak.

15Ame dam labe iho lab gagoho bak lam, “Im gi bahagiki damat mei bake teohe tau azim damat modem bak,” lahaha bak lam ba bak iho amu vou esmoho bak lam ilahu, “Fa lase,” lahame gagodaha vabak. Gi ibi iho amu vou esmoho bake fa laba lalo àhàki ilahu meedameam làhà amu gi fa laha bak. Amu di iube fa lem neà di ehe bak dua labe amu gi fa laha bak. Lahamnàme ame dam lam ba labihaha vabak.

16Lahana ame dam labe ibi iho lalo àhàki ilahu gagodam bak lam gi bak bisi neà bak abo bak asum ahoba iuba modesuhu bak laba le azim bake vi ozome ilahu gagodaha bak. Labiha labe ame dam labe iho Ala bake neha, “Iba vuusdam Boehàda Ala am bak,” lahame Aba gagom bak lam Am ba ladem vabak. Am abo gi deelehe bak. Labi ame dam labe ame bak ba ozobohudem bake Alat ame dam lam fa Aba tau azim bak laba ozome Aho num debu asum ahoba iuba moadaha bak.

17Labi laha Alat ozo, “Abrahamat ba Am im aime modem uledeo? Moeo?” laham bak Abraham bake modi ozolo modehe di labe Abrahamat Ala bake nasi tu vuzehehe labe aho Ala bake vou baedalo am adat Isak Ala bake lolo modemna oteme vua vahudam bak uledi ahumdi esuhu bak. Amu di iube Alat Abraham bake nehi gago, “Om adat Isak lam bisi obo oho ba vou faat ladam dam debu vou mode lamda am am bak,” lahame fet vameadume esuhunàme am adat Isak Ala bake lolo modemna oteme vua vahudam bak uledi ahumdi esuhu bak.

18(11:17)

19Abraham gi nehi vi ozo, “Alat nasi fet vameadume esuhu im lam ba gi voom biem bak. Em adat elomeam ba ame im lam akati ba imbode? Eho ozom, em adat otemeam làhà Ala feà labe fa ame daboseà am eloho bak labet modi fa ahedem bak,” lahame nasi ozome esuhu labe am adat otem bak uledi ahumdi esuhu bak. Labihàmu iho nehi ozo. Alat amu di iube lab gagoho bak lam, “Om adat a otemule,” lahame gagu mali am adat fa vi vaha bak lam gi eloi fat ahedem bakti ulohona ozomomnat modehe bak.

20Labi laha Isak labe aho Ala bake nasi tu vuzehehe labe am adam ahim Yakubti Esauti ozome Ala bake nehi tom gagoho bak. “Ala oa, Oho ame data ahim niba im neà bak modi esuidale,” lahame tom gagoho bak. Labi laha ame dam ahim labe ibi iho ba modem im nasi vi ozome fet vameadume vou esmoho bak. Lahana ame bak modehe di labe ame im lam aaha vabna gi Ala bake nasi tu vuzehehe labe labi fet vameadume vou esmoho bak.

21Labi laha Yakub labe aho Ala bake nasi tu vuzehehe labe im nehasu modehe bak. Am elolo vabalehe di labe am tai ahim lam abo am adat Yusuf labe am adam ahim laba anekehà odosu Ala bake neha, “Ala oa, Oho em tai ahim niba im neà bak modi esuidale,” lahame fet vameadume vou esmoho bak. Lahana ame bak modehe di labe ame im lam aaha vabna gi Ala bake nasi tu vuzehehe labe labi fet vameadume vou esmoho bak. Labi am aolehemu am ohu nom bohusu am odoamso laba odosu Ala bake vou baedaha bak.

22Labi laha Yusuf aho Ala bake tu vuzehehe labe am elolo modem di labe am dubu giidate gagodume vou dozeadume neàdi nasi fet vameada. “Alat um Israel dam Mesir bak vou esmozi fa Kanaan bak laba um vou la tame. Labihàmu uho em eloi neàdi Mesir niba esumzidamehamdi im dam fa Mesir bak mu vou esmozi Alat im dam zoho fa Kanaan bak laba ba diamut vou lalo modem di labe em faa ateme vou lale,” lahame nasi ozome it vameadume vou esmoho bak. Ame bak aaha vabna aho Ala bake nasi tu vuzehehe labe nasi fet vameadume vou esmoho bak.

23Labi laha Musa labe am aiti am oiti laha Ala bake nasi tu vuzehehe labe im nehasu modehe bak. Musa alimeat faaha di labe am aiti am oiti aaha im daboseà zimboz neàna faahemu deeli damat aame otem bak labna zohàme ahit aa vasti num bumata ousdume ala làtela folehe bak. Ba Mesir boehàdatebo labe aba aho gagu vàmadi esuhu im lam, “Daboseà etei faahada ahebu Nil Soabo laba voedume fà elodase,” lahame labi fet gagu vàmadi esuhu im lam ailahigeàmu ba iedem vaba gi ve ahit aa vasti num bumata ousdume ala làtela folehe bak. Musam ai lamti am oi lamti iho Ala bake nasi tu vuzehehe labe labihaha bak.

24Labi Musat laha Alat aba gagohona lam aho nasi tu vuzehehe labe aho im nehasu modehe bak. Mesir boehàdatebo am adnamat labe ame da Musa ve voame vou buduali busaoli neàdi Musat neha, “Em ba Mesir boehàdatebo labe am num feàna laba nazoh feà bak laba deelehe neàt tau azim moho bak.

25Em gi fa em dam totbaho abo Israel dam abo Alat vuusdam dam laba eho taum labe dam giida totbaho labe fà eba fai baket modi em tau geàdase. Eho ozoha, eho labi modem vabameam làhà eho num feàna neà bak azim bak lam em gi faina meedamna ozomom bak. Bak lam gi teohet deeli meedume setemnat modem bak,” lahame Musat ab vi ozome ame baket ab modeham.

26Labi laha Musat nehi ozo, “Alat ba diamut ibi iho Aba tu vuzehi meedaha bake gohali lomna asum ahoba laba eho va tame. Labihàmu gi Mesir niba aidume damat eba ee feàda talu em soa maehe nazoh dualem bak lam em moho bak. Lada lam Alat ozoha, bisi feà kai. Bisi feà bak gi neham bak. Eho Alat Gagu Fihasi Vimteme Olulo Modem Dat Boehàda ba lemda laba eho nasi tu vuzehi meedàmu damat eba tozome feàtàdume em fa lademnàme em gi ozahit im lada lam modelo. Lam bisi neà bak am bak,” lahame labi ozome ame baket ab modeham.

27Labi laha Musat aho Ala bake nasi tu vuzehi meedam labe Mesir boehàdatebo labe aba fakem bake ba iedehe vabna ozahit Mesir bake vou esmozi gi bak aotba baa bohu dam vaba alim bak laba ab laham bak. Am gi iho damat aam biem Ala laba aho fako zisu vou aasdam bak ozomom dàt gi am ahulat lab ozoho bak laba vi ozome vàmadi ozahit keàtet laha dàt modem bak.

28Labi laha Musat Alat aba gagoho im nasi tu vuzehehe labe aho neha, “Alat Am im gagu vou usemda meoda dam beodume folemda labe ba am Israel dam lam ba beom vabak,” lahame Ala bake nasi tu vuzehehe labe aho Israel dam labe Im Adam Datahida Alat Oddaha Vabat Labohotehe Bake Vi Ozome Roti Fikidehe Vabna Àme Iziam bak abo Paskah lam ab faaham bak. Aham di iube Musat aho ame Israel dam bake im nehasu vameadaha bak. “Uho domba fi ho oddume neàdi am vasea totbahota ve iho vahi ame na fi ho àdam num labe am doo bako tot labe am ahoba utso tetehesuhuda lamti labi am obe tom zisuhuda behàsu lamti na fi ho labe am vasea foodale,” lahame gagohemu ame dam labe ame baket meedaha bak. Alat Am im gagu vou usemda meoda dam beodume folemda Mesir bak laba nom olu ladaha di labe Mesir damat faadaha adam datahida fi me oddalo modem di labe aho aameam ame Israel dam labe iho im num doo laba na fi ho vaseat fooho bak lam aameam ame da meoda labe ba im num doo laba oli iho faadaha adam datahida ba oddam vaba gi aalahigeàmu labohotedam bake labihaha bak.

29Labi laha im tai ahamda zi labe iho Alat iba vameadaha im laba tu vuzehedam labe im nehasu modehe bak. Musat aham di iube aho Israel dam vou ladume Ket Usimoho Itea Feàna laba fusi biom biehemu aho neha, “Alat um ahebu soat vausu fa vei neàdedam bak lam um aada tame,” lahame labi gagu ame Israel dam labe ibi iho Ala bake nasi tu vuzehehe labe ame Ket Usimoho Itea Feàna bioho di lam ame vao gi fatahivai vao vima zoho vousai zitousu modesu. Labi vao zuma zoho vousai zitousu modesu. Labihazobe donibu vao vabali setehezobe ame Israel dam gi donibu vao vabak labe ab biodaham bak. Abo gi bakti ulohona ozomomnat biodume fa zituadaha bak. Lahana ame Mesir meo dam labe neo vi biodasome modeha Alat mali ame Mesir dam lam vao labe fa baguamdi dam ab teddume elodume seddaham.

30Lada lam labiha. Labi gii mei lahi Rahab labe aho Alat aba gagohona lam aho laha tu vuzehehe bak. Aham di iube Israel meo dam vuusdam boehàda Yosua labe aho am meo dam behàsu utasi gago, “Um behàsu nim nasi Yeriko laba le vime aameam dam lam duao? Koeo? Iho beom neào? Laham bak aame neàdi fa eba li gagole,” lahame ame Yeriko bak laba oluhu di lam ame Yeriko laba tau azihi nam fi lohona Rahab labe aho gi ozahit ame dam giida behàsu lam ule neàt gut ve am num laba ousu vastehe bak. Ame nam Rahab labe aho Ala bake nasi tu vuzehehe labe Yeriko bàhàgo tot iuba vou vahe ziddume vousai vabousuhu ke zi feàna lam fegube goaitoi nom ilu ame Israel dam labe fa ame Yeriko laba azim dam abo Ala bake uledi tu vuzehi meedaha vab dam laba beodume folehe di lam ame nam Rahab lamti tau otehe vabak. Labi laha aham di iube Alat fa Israel dam bake neha, “Eho num debu Yeriko uba lo tame,” lahame labi gagu ame Israel dam labe iho Ala bake nasi ab tu vuzehedaham bak. Labi tu vuzehi meedam labe ame num debu labe am bàhàgo tot iuba ke vou vahe ziddume vousai vabousuhuna feàna laba ame Israel damat iademe vamdesu nao ulohodesu vou nimia ladume vou fi bodaha bak vàmadi esu. Labi neo digat meida labe ame baket mode. Labihadume digat tujuh lehemu ame digat tujuhleheda labe neo vou nimia ladume vou fi bodaha bak fa tujuhli modeha ame ke vou vahehena zi feàna lam ab fegube goaitoi nom iluham bak.

31(11:30)

32Eho etei lab gagodaha dam lam abo Ala bake nasi tu vuzehedaha dam lam abo duate. Lahana ame im lam eho bisi vi vameadameam ame im bohu lam bohula labe di folem bak. Labihàmu em gi niba novalo modem bak. Abo Gideonti Barakti Simsonti Yeftati Daudti Samuelti labi dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam zi totbaho lamti labihasu ibi iho Ala bake nasi tu vuzehi meedaha im lam laha bohula labe ba uba vameadam biem bak.

33Labi ame dam ahamda labe iho Ala bake nasi tu vuzehi meedaha labe im nehasu laha meedaha bak. Dam debu mei dam debu mei lahame vuusdam boehàda zi labe im meo damti laham dam laba beodume fa im bakeli veimada. Labi laha ame dam totbaho labe im dam vuusdam di gi iademe im vamdesu meeda. Labi laha ame dam totbaho labe Alat iba lolo fet gagu esuhuna lam fa vada. Labi laha ame dam totbaho labe nohubake azimna meona ee gagom singa lam iba veehe vaba iho fa teo beoda.

34Labi ame dam totbaho labe iho Ala bake nasi tu vuzehi meedam labe ba vua meona laba elodaha vabak. Labi laha dam amomoi labe, “Iba fa ae tot mo tot mo lahamnat fi kebe otese,” lahame meedaha bak lam ba beoho vaba itame fa ahededa. Labi ame dam totbaho lam gi bee damat modemnàme Alat modi fa teudeda. Labi ame dam totbaho labe dam debu meidati ot belui ot beluidalo modem di iedem vaba gi fa meolida. Labi dam bahagikida iba fakem dam abo bak iube leheda dam labe iba beodasome modeha bak dedam labe fa vei meoli feà bak fuhemu fa vei iedi ililo meeda. Gi labihasu meeda.

35Labi lahi totbaho labe iho Ala bake nasi tu vuzehi meedam labe ibi mei dam elodahada lam Alat modi fa ahededume fa vame asimdida. Labihada. Lahana dam totbaho labe iho Ala bake nasi tu vuzehedahemu dam amomoit iba sihida labe fa iba beodume im fa elodam bak fa ulededa. Ame dam iba sihida labe iba neha, “Uho Ala bake tu vuzehedaha bak lam fa voedale. Uho voedameam làhà iho ba uba beom vaba gi fa um isi ouda tame,” lahaha bak lam mu fa elom bak fa ulededa. Ame dam labe iho nehi ozo, “Im elomeam Alat iba modi fa ahededume usnadume im gi Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak,” laham bak modelo àhàki gi ozahit ame dam labe iba beodume elodam bak fa ulededa. Ame dam iba fa isi olumeam im fa Alati vahem vaba gi bak niba azim di gi fai bak tadem bak moho labe labihadam bak.

36Labi dam totbaho labe iho Ala bake nasi tu vuzehedahemu dam amomoit fa iba tozome igeaom bak meeda. Labi laha damat im ve fa iba na sokba nasbe ahit alibulehena labe iba beodume foozedume vaseaeda. Labi laha meit im si fa bes botehà niz labe im anekehàti naoti giame fa sel oumaheda.

37Labi laha damat iba kebut beodume im dam totbaho eloda. Labi laha damat im ve fa gergaji visoi im so doni bak laba ukbodume voeda. Labi laha damat ae tot mo tot mo lahamna labe iba beodume im eloda. Labi ame dam totbaho labe im doi vabali sue vam bi gi domba modeo, kambing modeo, ame na fi ho labe am sokba vuavai àga bake esume fa dehali sueli duada. Labi laha num vabali gi bak iuba goda bak iuba goda labihada. Labi laha damat iba fa vabidume beodume modi geàda.

38Ame dam labe gi num debu bak vou esmozi fa bàhàgo iuba itame gi bak aotba baa bohu dam vaba alim bak laba ideteda. Fa sibu bake ideteda. Fa gi ke bumat modeo, bak bumat olozeheda modeo, laba azieteda. Labihasu meedam bak. Eho ozoha, ame dam bakda nibe fa ame dam laba beodaha dam lam bisi fai labe fa dam Ala bake tu vuzehedaha dam lamti fa bak niba fa vahem bak gi feidam vaba? Aiee! Dam lada lam gi voom vaba? Akati dam bisi faidati fa dam neàdati fa valiheme vahi esuhela?

39Eho etei lab gagodaha dam lam ahebu iho Ala bake nasi tu vuzehedaha bak. Labiha labe Alat ame dam laba deeli, “Um ahebu abo im neàna modehe bak,” lahame deeli labi vou baedaha bak. Lahadamnàme Alat dam laba lolo fet gagu esuhuna lam ahebu ame dam labe ame na vadaha vabak.

40Alat Aho ozahit lolo modemna ame dam laba gagu esuhuna lam nasi ame dam laba lom mali vou faodam bak. Neham labe labihaha bak. Alat Aho ame dam ahamda lamti fa im ba Yesus bake tu vuzehedaha dam nimti ba diamut bisi neàna lom bak lam abo Yesus Aba Aho tohe duzu meedam bak labet modi im fa Ala bake ot netàdiam bak lam Aho fet ozome esuhu labe ame dam ahamda labe ame na nasi vadaha vabak. Alat ahit imti fa ame dam lamti ba diamut vahehezobe ame di lam Aho im ahebu modi neàbodem bake nasi ame dam laba Aho lolo gagohona ahebu nasi lodaha vabak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel