Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 1 >> 

1Dam Alam damaleheda num debu Kolose laba esdam dam abo imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam abo Kristusti vou ali ahu vàmadi gi labaha bohu meedam dam oa, eho Paulusat sunit nim toedume uba oluho. Alat amu neha, “Aho eba modi eho Am Adat Kristus Yesus labe Am im vameadume esmozi laiamda meidatelese,” lahame Alat amu labi eba fet gagu vàmadi esuhu labe em ame im modem datelehe bak. Eho ame dat meida nibe sunit nim toedume uba oluho. Imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedamda meida Timotius aho eba tau, “Neàte,” lahame sunit nim toedume uba oluho. Im ahim nibe uba ozome neha, “Im Ai Alat Aho uba ozahit deeli im neà bak modi esuidase. Labi uba modi um ahu faheme fi goaitom vaba gi vabademsuse,” lahame im ahim nibe ozodume Ala bake labihasu tom gagodam bak.

2(1:1)

3Iho uba ozome tom gagodam di labe iho gi im Boehàda Yesus Kristus labe Am Ai Ala bake, “Neàte,” lahame tom vou baedam tadem bak.

4Meit iba li nehi vameadahana iho aihemu iho gi labihasu tom vou baedam bak. Uho Kristus Yesus bake tu vuzehi keàtedi meedam bak lamti labi uho fa dam Alam damaleheda ahebu laba deeli meedam bak lamti meit labihasu iba li vameadahana iho aihi bak.

5Epafras uba amu le Kristus labe Aba Aho meedaha Im Neàna lam uba ahamte vameadam bak labet modi uho Kristus bake tu vuzeheheda am am bak. Abo ibi iho deeleheda am am bak. Abo imti vahi Kristus labe Aba Aho iba gagodaha im lam tau meedamda meida am am bak. Abo um Kolose dam neàdem bak ozome gi Kristusam im uledi gi labaha bohu meedam tademda am am bak. Labihadam dàt amu di iube uba le Alam im imbona abo Yesus labe Aba Aho meedaha Im Neàna lam uba alimeat vameadaha di labe, “Alat ba uba modelo modem im neàna lam Aho asum ahoba iuba mali esu vou faodamna ehete,” laham bak lam uho vi aime ozo, “Ba imbodi iba ame bak mode tame,” lahame tu vi ozodam labe uho Kristus Yesus bake ab tu vuzeheham bak. Labi dam Alam damaleheda totbaho ahebu laba uho fa ab deeli meedamam bak. Labihadam bak. Ame da labe aho Kristus labe Aho meedaha Im Neàna lam uba vou le lab vameadaha bak lamti ulohona meit ame im lam laha gi amu di iube bak iudu iumti bak iudu iumti ahebu faasi vou vameatedume vou fi dedamam bak. Labihadam baket modi ame dam labe iho faina meedam bak lam fa voedume fa neà bakta meeda. Labi laha ame im laba tu vuzehehe dam lam fa dualeda. Labihadam bak. Labi um laha ame baket etei laha labi meeda. Alat ozahit iba deeli im neà bak modi esuidam bak lam um biem bake Epafras amu uba ahamte le vameadaha bak lam uho aime ozo, “Imbote. Alat ozahit iba deeli im neà bak modi esuidam Ala am bak,” laham bak lam uho amu tu vuzehehe di labe faasi uho faina meedam bak fa voedume fa neà bakta meeda. Labi um dam totbaho labe ame im lam tu vuzehehe dam laha dualeda. Labihadume etei di nibe ab vou fuham bak.

6(1:5)

7(1:5)

8Labi laha Alam Aha Nutabe Neàna labe Aho fa uba Kolose dam laba modi vizi uho fa dam Alam damaleheda totbaho ahebu laba deeli meedam bak lam Epafras iba li vameadahemu im laha ozobohudehe bak.

9Uho Kristus bake lab tu vuzehi meedam bak lamti labi uho Alam damaleheda totbaho ahebu laba deeli meedam bak lamti labihasu Epafras labe iba li vameadahemu iho gi ahamte im ahum lam aihi di labe faasi uba vi ozome gi Ala bake im nehasu tom gagodam bak tadehe bak. “Ai Ala oa, ‘Kolose dam labe iho akatihasu meedàla?’ laham bak lam biem bake Obo Oho ozoho bak lam ahebu dam laba modi dam lam fa abobo ozobohu damali meedam bak modi esule. Labi laha ame dam labe neha, ‘Làhà. Neà bak neame? Fai bak neame?’ laham bak vabi vi ozodam bak lam Oho Om Aha Nutabe Neàna labe fa dam laba modi vizi ozobohudi fi gatei esule.

10Labi ame dam labe amu neha, ‘Im Alam damalehe bak,’ lahame ahate gagodam damat modemu Om ahulat deelem bak laba ozome ame dam labe gi ibi iho ahate lab gagodam im lamota ozome meedale. Eho gi, ‘Ame dam labe fà nehadase,’ lahame Oba tom gagodam bak. Ame dam labe iho na im ahebu meedam di fa gi im neà bakta meedam bak ame. Labi, ‘Om akatihasu modem Alat modela?’ laham bak lam ame dam labe iho amu fota ozobohudedaha bak lam Oho modi fa duana vi taui vi tauidume duali ozobohudedam bak ame. Labihasu fà meedase.

11Labi Om bisi feà bak lam ame dam laba modi vizi teudi naat iba vabidam di modeo, fai bak duzum di modeo, labihasu iba modi nemahudam di iho gi ozahit abo keàtedi deelehat laha vou faodam bohu meedale.

12Labi laha Oho amu neha, ‘Ame Kolose dam labe im vamdesu meedam damalese,’ lahame Ohomo ozahit ame dam laba deeli gagu vadàmu ame dam labe fa Om damaleheda totbaho laba Oho ba im neà bak modi esuiamna lam Oho nasi modem vaba mali asum ahoba fauha neàdehe bak iuba esu vou faodamna lam ame dam labe iho ba fa ame dam totbaho lamti vahi tau valo modemu ame dam labe fà Oba, ‘Im Ai abo neàte,’ lahame tom vou baedase.” Lahame iho labihasu Ala bake tom gagodam bohu meedam bak.

13Amu imti umti vahi Alam Adat Kristus bake tu vuzehehe vab di iube gi Iblisit iba vuusu im vahokedam labe gi aibuna esdam bak. Lahana Iblisit iba lab vuusdam bak lam im Ai Ala labe Aho mali fa im ab vi vihilaham bak. Labi im fa vi vihilame fa Am Adat vàmteana Aho deeli meedamda laba ab lu Boehàdateli Aho fa iba ab vuusumtedeham bak.

14Abo iho faina meedaha bake gohali Am Adat Yesusat uledi, “Damat Am otem neàte,” lahame ot vai eloho labe Alat im fa vi vihilame fa Am Adate lu iba ab vuusumtedeham bak. Abo iho faina meedaha bak lam Alat gi ozahigeàmu fa ab vei neàdedaham bak.

15Ala damat Am alihi aam vab Alat modem bak. Lahana Kristus Am Ai Alati uloho labe fa bak niba nom ilu Dateli, “Am Ai Ala akatihasu modem Alat modela?” laham bak lam dam bake modi ab ozobohudi fi gatei neàdeham bak. Na vab di Alat Aho alimeat modealahana lam ahebu ozom di bisi feàda Am Adat Kristus am bak. Labiha labe iho ozom, Alam Adat lam bisi Datahidatebo Am am bak.

16Neham labe labihaha bak. Asum ahoba laba modealahana lamti bak niba modealahana nimti abo damat aadamda modeo, fako aam vabda abo Alat Am im gagu vou usem dam labe ee bisi vousahada modeo, ee bisi vousaha vabda modeo, abo na aam biemna zi asum doni beaba bak laba azimna labe im boehàda mei boehàda meime labihadamna lam ahebu Alat fa Kristus bake gagu Aho alimeat ab modealadaham bak. Abo imbote! Alam Adat Kristus labe Am ee vousam bake Alat ahit fa Kristus bake gagu Aho na ahebu ab modealadaham bak.

17Labi laha na ahebu modealadaha vab di ium Yesus di lam gi labaha modesda. Labi laha na ahebu modealadume neàdi ame na zi ba fi goaitoi ahala lai ahala laiaha vaba gi aba amu modesdam bak lahasu vuusdamda Yesus ame Da am bak.

18Labi laha iho Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam nim Im Yesusam sobu am. Labi Yesus im ohubu am. Abo ohubu nasi ozom labe so ba nigom bakti ulohona Yesusat Aba tu vuzehi vahi meedam dam laba im vameadume faheme modidamda Am am bak. Dam elodaha bak labet fa ahedi usaha bak lam ahamte alimeat modeheda Am amemu Aho fa Aba tu vuzehi vahi meedam dam laba modi fa im gàhà bak meedamda Am am bak. Labiha labe na ahebu vi ozom di Am fa bisi feà Dateboleheda Am am bak.

19Alat ozo, “Em Adat fa Em itbaho vi fatomda modese,” lahame amu fet ozome esuhu labet modi imbodi Kristus fa Am Aiti uloholi bak niba nom ilu ab bakdateleham bak. Labiha labe, “Am Ai Ala akatihasu modem Alat modela?” laham bak lam Yesusat dam bake modi ozobohudi ab fi gatei neàdeham bak.

20Asum ahoba iuba modealahana lamti bak niba modealahana nimti labihasu ahebu Alat fa Amti vazisi vahelo modemu ab ozoham. “Em Adat Kristus fa bake nom olu damat Am ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dou elose,” lahame ozome ab nom oluham bak. Am Adat lam ame ut tetehesuhunaso laba eloi Am vasea veàtoho labet modi na ahebu amu Alati vaitesuhu bak lam fa Alati ab vahe vahedaham bak.

21Um ahebu amu di iube gi faina ozodume meedam bak tadehe bak. Labiha labe um ahu gi fa Ala bake fakemoho damat modem labe ba Amti vazisi fa vahehe vab damat modem bak.

22Lahadamnàme Alat ozahit etei umti fa Amti vazisi ab vaheham bak. Am Adat damat ve oteme vasea veàtoho labe labihaha bak. Am Adat Kristus ba um vou le Am Aiat avaesdam laba vou dozeadam di um ba fai bak meedam vaba gi Alat Aba Aho gagoho im lamota fi hasi meedam labe meit vàlu gagom biemna gi neàbodehena vou le vou dozeadalo modem bake labihaha bak.

23Uho nehasu meedam bohu vuusdam bake Kristusat labihalo modem bak. Ubu uho amu Kristusat meedaha Im Neàna laba lab tu vuzehi meedaha bak lam bedem vaba abo laodoamsu teudi gi labihasu bohu vuusdam bak ame. Labi laha uho amu ame Im Neàna lam meit uba le vameadahana uho alimeat ahamte aihi di iube uho neha, “ ‘Alat ba iba neà bak mode tame,’ lahame Aba Aho lab fet gagu esuhu im lam ba imbodem bak,” lahame amu lab tu vi ozodam bak lam gi ame baket meedamna bohu meedam bak ame. Uho labihadam labe Aho ba um vou le Am Aiat avaesdam laba vou dozeadam di gi neàbodehena vou dozeadam bak am tame. Neham bak. Ame Im Neàna lam gi modem imot modem vabak. Abo iuba le vameada. Iuba le vameada. Lahadume dam dua bak labe aidam Im Neànat modem bak. Labi laha Alat Aho eba modi eho ame Im Neàna lam vou vameatedamda meidateli ame Im Neàna lam eho dam bake vou vameatedam im am bak. Labiha labe ubu uho amu ame Im Neàna lab tu vuzehi meedaha bak lam uho gi labihasu bohu vuusdale.

24Damat em si sel niba ousu geàdam bak nim gi um Kolose dam modi neàdem bake ozome eho ozahit deelehat geàdam bak. Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam abo Kristusam soabobu ozomom dam laba vabiedume neàdi teudedam bak laba ozome eho gi ozahit Kristus labe Aba Aho amu geàdam bak lam fa vi vouhome susulo vou geà ladume Aba Aho ozome eba gagoho bak laba fusi neàdi vaitolo eho gi ozahit deelehat geàdam bak.

25Alat ozo, “Im Abada gi zohali vooho vaba abo ahebu um Yahudi damat modem vab damat esuhu bak ahebu uloholedume um ozobohudedase,” laham bak ozome Aho eba gagu eho fa dam Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam ahebu laba vabiedume neàdedam datelehe bak.

26Aham di iube Alat Am im dam bake fi zeam bitoho vaba vastehe labe damat biehe bak. Lahana etei nim Aba tu vuzehi Am damalehe dam laba Aho modi fa ab fi zeam bitoham bak.

27Alat amu neha, “Aho um Yahudi damat modem vab dam laba neà bak mei neà bak meime mode tame. Abo Am Adat Kristus labe Aho uba modi Amti ozahit vou ali ahu vàmadi meeda tame. Labi ame bak labet fa uba neo modi uho nehasu tu vi ozoda, ‘Làhà. Ala bisi feàda labe fa iba bakdate laha ba diamut Am feà bak lam iba laha modi vizi im fa tau feà damali bohu vuusdà?’ lahame tu vi ozoda tame,” laham bak lam, “Im Am damalehe dam nibe iho fà ozobohudedase,” lahame Aho ame im lam etei iba ahit modi ab fi zeam bitoham bak.

28Kristus labe Aba Aho meedaha Im Neàna lam iho dam debu iudu iumti iudu iumti vou vameatedam bak. Abo, “Uho faina meedaha bak voedume fa vei neàdi ahu vàmadele,” lahame iho im ozobohu aabodehe bak labet iademe fi desi vou vahoketedam bak. Iho ba diamut ame dam Kristusti vou ali ahu vàmadeheda zi lam fa Ala labe Aho avaesdam bak laba vou dozeadam di gi neàbodehena vou le dozeadam bak ozome labihadam bak.

29“Ame bak lam modi neàdese,” lahame eho gi vanamamna geàmu keàtet Alat eba gagohona meedam bak. Abo Kristusat meia modi vizi teudemna feà lam Aho eba laha modi vizehe labe labihadam bak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran