Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 10 >> 

1Labi Yesus labe Aho ba neo Aba vi tau meedam dam dua totbaho voou gi dam tujuh puluh lamota gagome ab li dozeadaham. Labi dozeadume neàdi Aho ba vulalo modem bak ahebu ozome ame dam tujuh puluh lam faheme dam meida behàsu gagu num debu meida iuba nasi olu. Labi neo dam meida behàsu gagu neo num debu meida iuba neo olu. Labihada.

2Labi ame dam lam lalo modem di labe Aho im nehasu ab vi vameadamam. “Gandum dua bak amdi bozileho. Lahana ame gandum nim modeme vahedam dam koete. Labihàmu uho Utoho deda laba abo Em Ai Ala bake nasi nehi tom gagodale, ‘Ai oa, Oho fa dam na modeme vahem dam totbaho laha gagodume Om utoho laba oudume Om gandum fi kbodume vahedase. Abo dam Oba tuhuda amomoi laha gagome fa dam Oba tuhu vab dam labe iho bak amomoi azihi bak iuba gagu oluidume Om Adat meedaha Im Neàna lam vou vameatedume uloholele,’ lahame mahate dihasi tom gagoda. Labi neo dihasi tom gagoda. Labihadale.

3Um nasi lam neàde. Lahana uho mahate ozodale. Eho etei uba gagu olulo modem di nim um gi domba adatea nembedati ulohona fa dam abo serigala meo feà bakti ulohona laba olulo modem bak.

4Uho lalo modem di um doi dek lamti na dek lamti um sepatu naba dusumna meida behàsu lamti labihasu niba vou esmozi lale. Labi uho Em im vou lam dam labe doni bak laba labe dam alihi aameam làhà ame bak laba bisi a labe duzu im vameadume kehàmule. Gi taho Em im vou vameatedale.

5Labi uho damat esuhu bak fusi dam num bake olelo modem di labe im nehasu num deda laba gagodale. ‘Neàte. Im Boehàda Alat Ahamo uba neà bak modi esuse,’ lahame gagu olele.

6Labi gagu aameam ame num deda labe neha, ‘Lo, neàte,’ lahame ame lab gagoho bak lam uledi gagomeam làhà ame lab gagoho bak lam imbodi Alat ame dam laba gi neà bak modi esuiam bak. Lahana labiham vabameam ame num deda labe im num mali ame lab gagoho bak lam momeam làhà Alat ame dam laba neà bak modi esuiam vabak. Gi fa oba na gagohodate modi esum bak.

7Labi laha meit uba nehameam, ‘Num ebeda nim uho azim neàte,’ lahame labi gagomda lamota laba azibe neàdi fa neo num debu amomoi neo la. Lahadale. Bisi a num iudu iuba le azibe i. Num iudu iuba le azibe i. Lahadamule. Labi laha ame num deda labe uba na àmnati vaoti lodam di ame na lam uho gi vadale. Meit mei na meedamda laba ame na modem bak gohali na lodam neà bak. Ame na uba lodamna lam uho le meedam im labet gohali lomna am bak.

8Labihahemu uho num debu bak iuba le lafusi ame num debu laba azim dam labe uba nehameam, ‘Lo, ibi bak niba uho azim neàte,’ lahame uledi gagomeam làhà ame dam labe na iho àmna uba lodam di um ame na vam di a odohalehebeat vamule. Gi labihasu ule neàt vame àdale.

9Labi laha ame num debu laba esuhu dam gailemeam làhà uho ame dam laba modi fa neàdedale. Labi laha uho ame dam laba le nehame vameadume fi dedale. ‘Alat Aba Aho Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam etei bak niba lehemu Aho dam bake deeli vame Am damali Ahamo Boehàdateli dam bake vuusu im vahokedam bak lam etei ab faasi gàhàli meedamam bak. Uho nasi ame Da laba tu vuzehi Alam damalele,’ lahame vameadume fi dedale. Ame num debu laba vahi azim dam labe uba uledemeam làhà labihasu uho ame num debu laba meedale.

10Laham vabameam uho num debu bak iuba le lafusi aimeam ame num debu laba azim dam labe uba nehameam, ‘Bak ibida nim uho azim maleho,’ lahame labi mali uho vou laha im lamti aim moudume im bak malemeam làhà uho ame num debu lam vou esmozi lale. Vou esmozi lalo modem di labe ame num debu labe am bak tomba laba dam ahebu aam neà bak laba le ame dam laba nehame fet vouhodume gagodale. ‘Làhà um labi modehemu um bak itabe fau nim im naba zitbotoho bak nim iho abobo foamodaha bak. Uho nehame vi aame ozom bake labihaha bak. “Ee làhà! Iho dam labe ibi iho vahokedaha im lam iho ailahigeàmohemu, ‘Alat iba fà beose,’ laham bake im bak itabe fau foamohe?” lahame ozobohudem bake iho ahit um bak itabe fau foamodaha bak,’ lahame gagole. Labi laha uho ame dam laba neo nehame it vameame esmole. ‘Lahana uho im lada lamota a vi ozodamule. Im nidi nim laha vi ozobohudele. Alat Aba Aho Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam etei bak niba lehemu Aho dam bake deeli vame Am damali Ahamo Boehàdateboli dam bake vuusu im vahokedam bak lam etei ab faasi gàhàli meedamam bak,’ laham im lam uho laha ame num debu bak lam vou esmozi lalo modem di labe ame dam laba labihasu it vameadume esmozi lale.

11(10:10)

12Im Ebeda nim uho laha mahate vi aimale. Alat ba diamut Aho Dam Bake Uloodume Vi Aime Ozobohudi Neàdi Fime Fahedam Digat fum di lam ubu uho vou lehe im lamti umti ule neàt vaha vab dam lam beodam di abo duana beoda tame. Lahana dam ahamda num debu Sodom laba azihi dam lada labe bisi faina meedaha bakta imbot. Lahana eho etei uba gagu olu ubu uho lab vou le meedaha bak lam aaha vab labe Alat ba beom di mahate duana beodam kaio. Gi fota beodalo modem bak,” lahame ab vameadaham.

13Labi im lada lam vameadume modeha Yesusat Am im moho dam debu laba Alat ba fai bak tadem bak laba vi ozome ahu faidi neo vi vameada. “Aiee! Num debu Korazim lamti num debu Betsaida lamti laham bak behàsu laba esuhu Yahudi dam oa, Alat uba ba diamut beodam bake nasi fet àvodi it ozodale. Nehaha bak. Eho etei ubu uho azihi num debu behàsu laba laha di lam na damat ihimo modem biem im feàna meedaha di lam uho aahanàme vedi Eba tuhu vaba aalahigeàmu mouda. Lahana uho nasi Em ehe vab di iube abo Yahudi damat modem vab dam Tirus num debu lamti num debu Sidon lamti azihi dam labe iho aham di iube nehi meedaha im laba vi ozodale. Ame dam debu behàsu labe iho bisi faina meedàmu Alat gi amu aham di iube dam laba faki beodume ab vàhàdeme seddaham bak. Lahana Eho etei uba lab le meedaha im feàna lam fa ame dam ahamda debu behàsu laba amu le meedameam làhà ame dam labe gi amu di iube Eba tu vuzehi iho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak vàmadi meedam bak. Labi neo ame bak lam dam giida labe fet aame ozo, ‘Làhà dam lam ibi iho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak vàmadi meedà?’ laham bak aame ozobohudem bake ame dam labe laha gi amu di iube sue taubuna dusu. Fa ohu fau visoi im ohu laba nom gulada. Labihadam labe Alat ba beoho vaba gi labihasu vekem bak.

14Lahana um num debu Korazim laba esuhu dam lamti num debu Betsaida laba esuhu dam lamti ubu uho faina meedam bak lam fa voou ahu vei neàdehe vab labe Alat ba diamut Dam Bake Uloodume Aime Ozobohudi Neàdi Fime Fahedam Digat fum di labe uba beodam di bisi geàdam dam um am bak. Lahana num debu Tirus laba esuhu dam lamti num debu Sidon laba esuhu dam lamti ba Alat beodam di ame dam lam mahate geàdam vaba gi fota geàdam bak. Neham labe labihadam bak. Eho na damat ihimo modem biem im feàna lam dam labe aaha vab labe gi fota beodam bak.

15Aiee! Um num debu Kapernaum azihi dam oa, uho vedi nehi vi ozodam damat modem bak. ‘Yesus bak ibida niba li na damat ihimo modem biem im feàna duana meedaha labe im abo bisi feàda im am bak. Damat iba aame im ee vousai vou baedam bak,’ lahame vi ozodam damat modem bak. Lahana um git ozoho bak. Ba labiham vabak. Eho amu bak ubuda laba le ame im feàna duana lab meedaha bak lam uho aahana ba Eba tu vuzehe vaba aalahigeàmu moudahemu ba diamut Alat um gi koei it oazehena le esdam bak laba vou nom ilu beodume sedda tame,” lahame Yesusat ab vameadaham.

16Labi ame im lam vi vameadume neàdi Aba vi tau meedam dam laba neo vi vameada, “Meit uho vou le vameadam im lam aime uledi meedamda lam Alat ozom di ame da lam gi Ebe Eho vameadam im lamti aime uledi meedam bak. Laham vaba meit uho vou le vameadam im lam aime uledi meedaha vaba momda lam Alat ozom di ame da lam gi Emti Ebe Eho vameadam im lamti aime uledi meedam vaba moudam bak. Labi ame da labe Emti Ebe Eho vameadam im lamti aime uledi meedaha vaba momda lam Alat ozom di ame da lam gi Eba gagu bak niba oluhuda abo Em Ai Ala labe Aho vameadam im lamti laha aime meedam vaba momda am bak,” lahame vi vameadume neàdi ame dam tujuh puluh lam ab oudaham.

17Labi ame dam tujuh puluh lam faheme Yesusat Aho vameadume oluhu im lam bak mei bake le meedume neàdi Yesus bake fa deelehat ab fet lei fet leidamam. Labi fet lei fet leidume Yesus bake lefusi àvodehat vameada. “Boehàda oa, Oho iba vameadume oluhu im lam iho le meedaha bak. Labi ame di labe iho laha gi Om ee gagodume mei ahu oli veimaha setan lam, ‘Taho futoi itale,’ lahame gagodam di ame setan labe aime udovai futodume ilidam meo bak.”

18Lahame labi gagoha Yesusat fa ab vi gagoham. “Lo, uho ame setan zi laba gagu futodume ilidaha di labe Em ahulat ahamo vi ozoha, ame setan zi labe im boehàda Iblis lam aho asum ahoba iube bake bitehe bak Eho aaho. Gi asum boz velem bakti ulohona taho bitehena Em aaha bak.

19Uho ame lab meedaha bak lam Eho naedat uba modi vizi teudehe labe uho ame bak lam ab meedaham bak. Labi laha uho ba ozbaso modeo, ut sokba bake azim moliba modeo, uho vabi naot duzum di ba uba veem vabak. Labi ame bak lam Eho uba modi vizi teudehe labe ba Iblisit aho, ‘Um bedese,’ lahame umti ot odosiam bohu modesdam lahasuhu bak lam um teudehe labe ba bedem vabak. Uho teudi Iblis fa bedem bak. Labiham bake ame na ahebu uba vabidam di gi nembena tadem bak.

20Ne lahana um bisi ame setan labe uho lab gagodam bak laba aime udovai futodume ilidam bak laba bisi a deelemule. Uho gi nehame deelele. Ala bake tu vuzehe labe amedamali fa Alat Am bak neàna asum ahoba iuba tau azim bak laba vi ozodume deelele,” lahame ab vameadaham.

21Labi Yesusat ame dam tujuh puluh laba im lab vameadaha di labe Alam Aha Nutabe Neànat Yesus bake modi vizi teudehe labe Yesusat ab deeli vàhàdeham. Deeli vàhàdi meedam di labe Aho Am Ai Ala bake ab tom vou baedamam. “Ai oa, Om abo neàte. Asum ahoba iumti fa bak nimti Om na debu modi vuusuhuda Boehàda Om am tame. Nehaha bak. Obo Oho dam bakdate deeli vame fa Om damali vuusu im vahokedam bak lam damat neha, ‘Im bisi sekolah vahokedam bak bohu vuusdam labe bisi ozobohu dam im am bak,’ lahame ihimo ozome it daetbadam dam laba Oho ahit modi vasteho. Lahana ame bak lam Oho fa dam sekolah vahokehe vaba im biehebu dam abo bisi feà vab dam laba Oho ahit ame dam laba modi im ozobohudi fi gatei meedam bak. Ai oa, Oho lab meedaha bak lam Oho amu fet ozo, ‘Eho labi modelo àhàkehe bak,’ lahame labi fet ozoho labe Obo Oho modelo modemna lam Oho ab modi imbodeham bak. Labiha labe Eho, ‘Om abo neàte,’ lahame vou baedaho,” lahame ab tom vou baedaham.

22Yesusat Aho labihasu Ala bake tom vou baedume neàdi fa ame dam giida zi laba neo vi vameada. “Em Ai aabot Aho modem im lam ahebu Aho Eba neha, ‘Oho fa im dedateli meedale,’ lahame Eba modi vizehe labe Eho fa im dedateli ab vuusdamam bak. Labiha labe Alam Adat nim, ‘Amat modela?’ laham bak lam dam giida ahebu biem bak. Gi Aiat Ahamo bisi ozobohudehe bak. Labi laha ame Adat labe am Ai lam, ‘Amat modela?’ laham bak lam dam giida ahebu biem bak. Gi Am Adat labe Ahamo bisi ozobohudehe bak. Labi laha ame Adat labe Aho fi me ve Am Aiat modem im modi fi gatehe dam lamota Am Ai laha ozobohu bak,” lahame ame dam zi laba ab vameadaham.

23Labi ame dam duada zi laba im lam vameadume neàdi Yesusat fa neo Aba vi tau meedam dam lamota avaesu aa vameada. “Eho meedam im nim um abo ahate aadahemu umota gi deelehe bohu vuusdam damat modem bak.

24Lahana im imbona nidi nim nasi ozomale. Eho bak niba li im meedaha vab diat dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam zi lamti boehàda ahamda zi lamti labihasu ubu uho etei um fakot aadam bak nim ame dam zi labe iho aalo àhàki vou faodaha vabamu gi aham di iube elodume seddaha bak. Labi ubu uho etei dogoit aidam im nim ame dam zi labe laha ailo àhàki vou faodaha vabamu gi aham di iube elodume seddaha bak. Ame dam labe lab vou faodaha di lam Alat ame im lam taho modi fi gatehe vab labe gi aham di iube elodume seddaha bak,” lahame Yesusat ab vameadaham.

25Labi digat meida iube dat ahamda Musat toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi lam ozobohudi fa dam bake vahokedam guru meida labe aho ozo, “Yesus bake modi ozose,” lahame aho ozobohuna ahit vabilehenali fi bovai Yesus bake vi ailo ab gagoham. “Guru oa, eho ana im meedam labet Alat eba modi Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdàla?”

26Lahahat Yesusat fa gago, “Alat aham di iube Yahudi dam bake, ‘Nehame meedale. Nehame a meedamule,’ laham Im Feàna zi lam im tai ahamda Musat akatihasu toedume fi hasi esuhela? Labi ame toedume fi hasi esuhu im zi lam oho aam di om akatihasu ozohela?”

27Lahame labi gagoha ame da labe fa ab vi gagoham. “Dat ahamda Musat aho nehi toedume fi hasi esuhu bak ‘Im dam ahebu meit am ahu vàmadi Ala bake deeli gi labaha bohu vuusda. Labi meit laha gi ame baket mode. Labihadale.’ Labi im meida neha, ‘Uho meit aba it deeli vou faovoi vabiedam bak lamti ulohona vi ozome fa meia laha deeli vou faovoi vabiedale.’ Lahame toedume fi hasi esuhu bak.”

28Lahame labi gagohemu Yesusat fa neo ab gagoham. “Lo, oho lab gagoho bak lam imbo bak. Oho ame baket modele. Oho ame baket modemeam làhà om ba gi Alati vahi ahe neàna bohu vuusdam bak.”

29Ne lahana ame da lam gi dam abada lamota deelem bak laba vi ozome aho vedi Yesusat aba taumda am tibame ahit biehenali fa Yesus bake neo gago, “Ne, dam amomoi eho deelemda ana dama eho vi ozome deelela?”

30Lahame labi gagohemu Yesusat, “Meit ana dama deelela?” laham bak ame da laba vahokelo im totobe nidi nim nehame ab faasi fi koadamam. “Yahudit modemda meida nibe kota Yerusalem labe Yeriko bake lazeda. Lazedameam dam aa li ausume laiam dam labe zila audume da niba ahile dou ab nohisi beoham. Ototo beluidume biti afoezobe am nazoh vi gelevai italo aahat dat gi tohasidamna it aame esmozi ab itaham.

31Labiham di labe damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda abo Yahudit modemda meida labe ba ame da labe lehe zie labe ba neo gi ostame vuledam dàt bak bohulat vi aaha dat gi laba bisda. Làhàmu gi aalahigeàmu fa zie biou zie totbaho iubet ab labohoti laham.

32Labi ba neo Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba vou aasumda labe Yahudi da abo Lewit vou faat leheda meida labe laha neo gi ostame vuledam dàt li netàdi aaha dàt bisdam bak aahemu gi labe aalahigeàmu fa zie biou zie totbaho iubet labohoti aba aho lalo ladam bak laba ab laham.

33Labi ba neo Samaria bak azimda Yahudi damti ot fakiamda meida labe bak mei bake lalo ladam dàt neo ledameam aaha dàt bisdam bak aahemu ab aame faobekeham.

34Faobekesi am anggur oo vaksa falailemna lam visoi damat beome foozehe bak laba veosi kikeda. Labi neo na ut oo nubehelemna nutabena lam neo visoi veosi noida. Labihada. Labihadume neàdi sue zohot ab giaham. Giame neàdi afoezobe si visoi vou le am keledai aho nusu vou godamna fi ho laba ousu ab vou laham. Vou laha labe le teohet tau im num laba oli ousu neo vabieda.

35Labi izi dihasi am doi oona perak behàsu vatoi da num dedate lu gago, ‘Da nim oho vou azi iademe vabiedale. Em da nim oba ousu esmom bake em doi etei oba lohona nim oho na vame lome àme folemeam làhà doi oboda laha tau na vam neàte. Labi em bak iuba le azibe fa lehezobe doi oho esuhuda lam eho fa ame baleà vouho tame.’ ”

36Lahame Yesusat ame im totobe lada lam fi koadume neàdi ame dat ahamda Musat toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi lam ozobohudi fa dam bake vahokedam guru niba fa vi ailo ab gagoham. “Naat aa li ausume beome biti vou esmohoda lam oho ozom, Eho etei lab vouhome vameadaha dam làtela lam dat adidat am datelehela?”

37Lahame labi gagoha ame da labe fa ab vi gagoham. “Dat na aame faobekesi ve vabieheda lam am dateleheda am taia?” Lahahat Yesusat fa ab vi gagoham. “Lo, imbot. Làhà oho nasi fa le dat meia faobekesi vabieheda lamti uloholi ame baket meedale,” lahame Yesusat ab vi gagu oluham.

38Labi Yesus Aba vi tau meedam damti, “Iho kota Yerusalem lase,” lahame ladume num debu amomoi bake lafu. Laba le lafuha laba azim nam Martat abo num deda labe aho Yesus bake ab gut gagoham. “Em num niba oho im neàte,” lahame ab gut gagoham.

39Martam vahada ee gagom Maria am. Yesusat ame lahi behàsu labe im num laba oli aidam di labe Maria gi Yesusam obe netàdi nusu Aho vahokedam im dogoit vi aida.

40Lahana Marta gi Yesusti vahi àmna ohudalo modem namet abo na iudu ium mode. Na iudu ium mode. Labihadam namet moz. Labihadam namet Yesus bake li gago, “Boehàda oa, em na ehemo meedam vanamam bak akati em vahada Oho gagome eba tau na meedam vaba mode? Oho gagome eba tau na meedale.”

41Lahame gagoha Boehàda Yesusat fa Marta bake ab gagoham. “Marta om ade? Om abo na duana meedam bakta vi ozodam namet moz.

42Oho labi ozome meedam bak lam feidate. Lahana im bisi imboda neam bak. Mariata abo neà bak ozome meedam bak. Aho ozome meedam bak lam ba meit gagome faatom vabak,” lahame ab gagoham.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel