Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

1Labihadam di labe Yahudi dam bada nibe im tai ahobada zi labe Im Adam Datahida Alat Oddaha Vabat Labohotehe Bake Vi Ozome Roti Fikidehe Vabna Àme Iziam di ee gagom Paskah lam neo fa ab vou fuseo vabaleham.

2Labi fuseo modem di labe damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti Musat toedaha Im Feàna lam ozobohudi fa meia vahokedam guru zi lamti laham dam labe vahi, “Im Yesus akati modi otela?” lahame dam dua totbahot aam zohàme iedi gi aa odoada.

3Labihadam di lam Yudas abo am ee meida Iskariot lahamda lam abo Yesusat Aho Am im gagu oluiam dam dua belas labe dat meida lam Iblisit am ahu laba ab veimaham.

4Lahamda labe am ahu Iblisit veimaha labe aho ame toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba vou aasdam damti laham dam laba le, “Aho akatihasu modi Yesus vou fohome ame dam laba ub loela?” laham bake aa ab le odoadaham.

5Labi aa le odoadahemu ame dam labe Yudasat Yesus vou fohom bake deeli doi lolo ab gagu esuham.

6Làhàmu Yudasat uledi ahu ab vàmadeham. Labi ahu vàmadi ahit neà dateli le, “Yesus adi diat vou fohome dam bake ub loela?” lahame gi vou faoda. Yesusat Ahamo fi ozem bak aahazobe vou fohome ame dam duada laba ub lom bak ozome vou faoda.

7Labiham di labe vou faodameilahit Yahudi dam vahi ame Roti Fikidehe Vabna Àme Iziam di ab vou fuham. Labi ame di lam izidume modeha damat ame Paskah vi ozome àlo modem domba otem digat ab vou fuham.

8Labihàmu Yesusat Petrusti Yohanesti ab gagu oluham. “Um nasi le ibi iho Paskah àmna lam le modeme vaheme esule.”

9Lahame gagoha dam labe fa gago, “Ne, iho ake le modeme vaheme ahumdi esuela?”

10Lahahat Yesusat fa ab vi gagoham. “Uho kota Yerusalem laba lefusi duzu aameam dat vao noai vou lemda omti ot gausiamda labe lam bak laba uho am ohuse vi duzu vulale. Uho laba vi duzu vulame aameam num da labe aho olemda laba um laba vi olele.

11Labi vi oli num deda laba nehi gagole. ‘Im gurut oba neha, “Aho amu oba Paskah fum diat Am damti vahi na àdam bak gagu esuhu bak akete?” lahaho.’

12Uho labi gagomeam làhà dat num deda labe um vou le am num zuhuba baa duana lam gi vabieme neàdi esdamna le aam bak. Uho gi ame tom fi hababu laba ibi iho ame bak vi ozome vahi àmna lam laba modeme vahedale,” lahame ab gagu oluham.

13Làhàmu ame dam behàsu labe kota Yerusalem laba le aaha Yesusat lab gagoho bak lam abo imbona le aa. Làhàmu ame Paskah vi ozome àdamna lam modeme vahedume ahumdi ab esuham.

14Labi ame na lam àm bak fuhemu Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam dua belas lamti vahi na modeme vahehe bak laba ab laham. Labi le vahi ame na lam ab faasi àdamam.

15Labi na àlo modem di labe Yesusat Aba vi tau meedam dam laba vameada. “Em geàdam bakti lahadaleàmu ibi iho Paskah vi ozome àmna etei nib àlo modemda nimota uba tau àdalo àhàkeha. Labi Em ba geàda tame.

16Labi em etei na nib tau àhà tadi ba diamut Alat Eba modi Boehàdateboli Am damalehe dam zi laba abobo vuusu im vahokedam di labe ba àm bakti gagom kaio. Di lam Alat dam bake abobo soat vausu fa vei neàdem di am tame,” lahame ab vameadaham.

17Labi vameadume neàdi Yesusat neo anggur oo vaksa mokzoho fedehena ve Am Ai Ala bake, “Neàte,” lahame tom gagu neàdi dat meidate lu vuusu vameada. “Uho ame anggur oo vaksa nim um ahebu uddam labe ototo vaidale,” lahame gagu neàdi dam ahebu ab otot udidamam.

18Labihadam di labe Yesusat neo vi vameada. “Iho etei vahi uddam anggur oo vaksa nim Em etei nib udehe tade tame. Lahana ba diamut Alat Eba modi Boehàdateboli dam bake abobo vuusu im vahokedam di labe ba udem bakti gagom kaio.”

19Labi gagu neàdi Yesusat neo roti ve Am Ai Ala bake, “Neàte,” lahame tom gagu neàdi ame rotibu lam agube faheme Am dam bake ab lodaham. Lodam labe vameada. “Roti nim Em so am tame. Em so nim Eho ahit uledi damat oteme um gohalemna am tame. Uho roti nim àm di Eba vi ozome àdale,” lahame agube ab àdaham.

20Labi ame anggur vaksa lam ude. Labi roti lam à. Labihadume neàdi Yesusat anggur vaksa mokzoho fedehena meida neo ve Ala bake, “Neàte,” lahame tom gagu neàdi dam bake lu uddam di labe vameada. “Iho etei uddam anggur oo vaksa nim nehi vi ozomna vaksa am tame. Amu Alat dam amudate gagu gohalemna lam fa vei seti etei nim Em vasea veàtolo modemna nim um gohalemna Alat ab modi gàhàdeham bak. Laham bake vi ozomna vaksa am tame.

21Lahana dat Em vou foholo modemda etei Eba niba na tau àdam bak.

22Lahana gi labihasule. Em Abo Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda nim Alat amu Eba neha, ‘Elo tame,’ lahame gagu oluhu labe ame bak ab modelo modemam bak. Aiee! Lahana ame da Em vou foholo modem bak feidam vabate. Ame da nim Alat ba gi fai bak bohu tadelo modemda am bak.”

23Lahame labi gagoha Aba vi tau meedam dam nibe aime ihimo aa ab ot gagoiadamam. “Uho ozom, Yesusat etei lab gagoho bak lam amat modelo modem im ozome gagohela?” lahame ab ot gagoiaham.

24Labi ot gagoiame neàdi ame dam labe ihimo fa neo im amomoi faasi daet beàdam labe nehame otesi otesida. “Im meidavat amat bisi feà dateli damat iba vou baedàla?” lahame otesi otesida.

25Lahame ame dam labe labi otesi otesidàmu Yesusat Aba vi tau meedam dam laba im ab vahokedamam. “Um ozobohuna taia? Yahudi damat modem vab dam labe vedi, ‘Im abo feàte,’ lahame iho vuusdam dam laba tet ootedam labe im vahokedam di gi dae meobeat vahokedam meo bak. Labi im ee dam labe iho vuusdam dam laba teubeat vuusdam labe iho neha, ‘Im meia faobekesi vausu vou aasdam dam im am bak,’ lahame it daetbadam meo damat modem bak.

26Lahana um ba a labihadamule. Uho meidavat ee feàda taluhuda gi nehame it ozome meedale. ‘Em bisi feà dàt modem vabak,’ laham bak lam uho labi it ozodume fa feà vab damalele. Labi laha uho meidavat boehàdateli meia im vahokedamda gi nehame it ozome meedale. ‘Em gi na meedam dateli meit na abada gagom di eho fa modese,’ laham bak lam uho labi it ozodume fa na meedam damalele.

27Neham bak vi ozodale. Uho ozom, dam nehame meedam dam dat adida, ‘Bisi feàda am tame,’ lahame ozoela? Dam nusu meit lohona ahum ve àmda lam bisi feàda modemda ameo? Laham vabameam dam na lodamda lam bisi feàda modemda ameo? Um dam adida, ‘Bisi feàda am tame,’ lahame labi vi ozoela? Uho bak damat ozomta, ‘Dam nusu meit lohona ahum ve àmda lam bisi feàda am bak,’ lahame labi ozom dam taia? Lahana Em ba labiham vabak. Em umti vahi godam di gi nehame meedam bak. Em gi meia na lodam damat meedam bakti ulohona meedam bak,” lahame ab gagoham.

28Labi gagu neàdi Yesusat im meida neo vi vameada. “Meit Eba fai bak meedaha di lam uho gi Eba amu tu vuzehehe bak lahasu bohu vuusdam bak. Uho Em mu vooho vabak.

29Uho labihasu meedaha bake gohali Eho uba nehame meedalo mozo. Ba diamut Em Aiat Eba modi Boehàdateboli Am damalehe dam zi laba vuusu im vahokedam di labe umti Emti vahi nusu na àdalo modem bak ame. Labi um laha boehà damali fa boehàdat ahamo nusu meia im vahokedalo nusumna feàda dua belas amomoi laba nusualadume dat ahamda Israel labe aho vou faat lehe dam debu dua belas laba faheme ahala vuusuiame im vahokedam bak ame. Labihasu modelo modem bake Eho uba modi um naedamalelo modem bak. Abo Em Ai Aba Aho amu Eba nehame fet gagu esu, ‘Oho ba diamut dam vuusu im vahokedale,’ lahame amu Eba labi fet gagu oluhu labe Eho fa naedateli fa neo uba ahit modi um naedamalelo modem bak,” lahame Yesusat fet vameadume ab esuham.

30(22:29)

31Lahame labi fet vameadume esu neàdi Yesusat Petrus bake gago, “Simon oa, Eho etei oba vameadalo modem im nim mahate aile. Iblisit um ahu ozolo Ala bake le, ‘Dam labe im ahu eho modi ozom neào?’ lahame gagu aiha Alat uledehe bak.

32Lahana om Eba tu vuzehehe bak voou setem bak labna zohàme Eho Em Ai bake neha, ‘Petrus Eba tu vuzehehe bak lam a voou seti abehamdemule,’ lahame Em Ai bake tom gagoho bak. Labi om Eba tu vuzehehe bak voou seti ba fa vi ozome fa vei neàdi teudi fa Eba tu vuzehem di labe om dam totbaho niba laha, ‘Um mahate teudi Eba tu vuzehele,’ lahame labi vahokedale.”

33Lahame labi gagoha Petrusat fa gago, “Vabà! Dat Boehàda oa, em ba Oba tuhu bak voou setem vabak. Meit Om si fa meit faina modehemu si ousu simtedem num laba ousumeam làhà em tau si ousum neà bak. Labi meit Om otemeam làhà em laha tau otem neà bak.”

34Lahahat Yesusat fa ab gagoham. “Vabà! Petrus om ba labiham vabak. Om etei ba diham ozoh aibubet meit oba neha, ‘Om Eba vi tau meedamda am tame,’ lahame aame labi gagom di om fa vei iedi tem veibam bak làtelademeam kuk ab aaumam tame,” lahame ab fet gagu esuham.

35Lahame labi gagu neàdi Yesusat dam laba neo vi ailo gago, “Eho amu uba neha, ‘Em Im Neàna nim meia vou vameatedale,’ lahame uba amu gagu oluhu di lam, ‘Um doi dekti um na àmna dekti um sepatu meidati uho a vou lamule,’ lahame Eho amu uba lab mali gagu oluhu bak laba uho vi ozodale. Uho bak iuba le meedaha di lam nazoh vabna vou meedume izidào? Na àme im vabna vou meedume izidào?” Lahame dam laba labi vi ailo gagu modeha ame dam labe fa gago, “Vab. Im di lam na vabalehe vabak. Abo na ehe bak.”

36Lahame labi gagu modeha Aho ame dam laba neo vi gago, “Lo, di lamota neà bak. Lahana damat etei di nibe faasi Eba vi ozodam bak fa veimdi Eba vabidaha labe damat laha ame baket neo uba vabidam bak. Nehaha bak. Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda nibe Eho meedam im lam dat ahamda Yesaya labe aho nasi ozobohudi Alat aba vameadaha im nehi fet toeme esuhu bak. ‘Ame Da lam ozom di faina meedamda meida ozomomda Am am bak.’ Lahame Alat Vameadaha Im Toedahana laba labihasu fet toeme vàmadi esuhu labe etei nibe ame bak ab imbodelo modemam bak. Damat Eba modelo modem im nim Yesayat lab fet toeme esuhu im lam abo modem bak. Ba modehe vaba mom vabak. Labiham bake um doi dek modeo, um na àmna dek modeo, uho lam bak laba vou gohatedale. Labi um ae tot mo tot mo lahamna vabda abo ame ae valo modem doi laha vabalemeam làhà sue sona ahoba dusumda ubuda meia lu doit ve fa ame ae lam vadale,” lahame ahit Am dam laba damat ba fai baket vou vabidume im ahu bedem bak labna zohàme ahit nazoh laba gi vàlu gagoho bak.

37(22:36)

38Lahame labi gagu modeha Aba vi tau meedam dam labe vedi Yesusat iba gi ahu teudem bake gagoho bak lam vabili vedi abo ae laba gagoho tiba ab vi gagoham. “Boehàda oa, ne ame ae behàsu neam taia?” Lahame labi gagohemu Yesusat ozo, “Dam labe git ozoho bak,” làhàmu ab vi gagoham. “Neàde. Ba a gagom. Gi labihasule,” lahame ab gagoham.

39Labi gagu neàdi fa futoi kota Yerusalem vou esmozi neo Zaitun Dee Dozeadaha Bak Buzoho laba Aba Aho le izi fa leiam bake neo tom la. Aba vi tau meedam dam laha tau vula.

40Labi le Yesusat Aba Aho amu odosidam bake fusi dam niba ab gagoham. “Iblisit uba li, ‘Um faina modem bak modeo,’ laham bak um ahu ozolo modem di, ‘Um ahu a bedemule,’ laham bak mahate Ala bake tom gagodale.”

41Lahame gagu neàdi Yesusat dam lam vou esmozi Ahamo iumà iuba le abo ke dom di ket le biti novam iuba vaitesu ogomasu ab tom gagodamam.

42“Ai oa, em geàdalo modem bak nim Oho fa faatoi vei setem neào?” lahame gagu ozoha vabamu fa neo gago, “Vabo. Ebe Eho ozom bak fa feidate. Gi Obo Oho ozoho baket modem neàte,” lahame ab tom gagoham. [

43Labi tom gagodume modeha Alat Am im gagu vou usemda asum ahoba iube usi Yesus Am obe laba duzu Yesus bake vabededume modi teudeda.

44Labi modeha Am ahu faidi feà bak fusi admahi setehe labe neo bisteat ab tom gagodamam. Labi tom gagodume modeha ab nuhateham. Labi nuhateme vao fefeaha labe gi vasea babam bakti ulohona bake babada.]

45Labi tom gagodume neàdi usai Aba vi tau meedam dam laba fa li aaha dam ahu faidi feà bak fuhu labe gi idao.

46Làhàmu Yesusat ukeme neha, “Um baka ana idaoela? Taho usnadale. Iblisit uba li, ‘Um faina modem bak modeo,’ laham bak um ahu modi ozolo modem di um ahu a bedemule. Abo mahate it vou faovoi Ala bake tom gagodale.”

47Lahame Yesusat gi etei vameadam lahasuhu di labe Aba vi tau meedam dam dua belas meida Yudas lam aho dam zi vihitoi Yesus bake ab le omsuham. Labi Yudasat im Yahudi damat meia tàm di oode totti totti tomoamdem bak lam aho Yesus bake modi, “Am abo neàte,” laham bak ozome gagolo netàdi modeha Yesusat Ahamo ozobohudi ab gut gagoham. “Ne, Em Abo Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda modem bak. Lahana Yudas oho akati ahit neà dateli Eba, ‘Neàte,’ lahame Em oode tomoamdehezobe dam duada zi labe vi aame ozobohudi, ‘Fà Em sise,’ lahame meedà?”

48(22:47)

49Lahame labi gagoha Aba vi tau meedam dam labe aaha ame dam duada labe Yesus silo modemu gago, “Dat boehàda oa, im dam lam ae tot mo tot mo lahamna nibe beom neào?”

50Lahame labi gagohoilahit Aba vi tau meedamda meida nibe am ae goha dusuhuna vuu vihitoi Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Bisi Boehàdatebo labe am na meedamda meida lam beoha biou gi dogoi baa ahi totbahoda lam aet fu fatoi bake ab biteham.

51Labihàmu Yesusat fa ab gagoham. “Aa! Ab neàdeham tame.” Lahame vi gagu mali Yesusat fa da labe am dogoi debu laba ulasi fa ab dogoileham.

52Labi Yesusat neo dam Aba silo lehe dam zi laba abo damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu vou faovoi aasdam dam zi lamti Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi lamti labihasu ame dam zi laba im ab vahokedamam. “Um Em otelo vabeddamna akati Eho amu Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am ad oli aam bak tomba laba le Eho Alam im vahokeme leidamehamdehena abo umti vahi meedamna akati ame di labe Em taho si otem vaba mode? Uho ozomta vedi Em dat aa li ausume mei beome im nazoh gelevai esmozi laiam dàt mode tiba uho etei aeti eobuti ab vou lehame? Lahana etei di nim meit Em sim bak nim Alat amu fet gagoho labe uho Em ab silo modemam bak. Labi ame di nim laha aibu bak vuusdamda Iblisit aho gagohona uba modi um uledehe di am bak,” lahame ab gagoham.

53(22:52)

54Labi gagu neàdi ame dam labe Yesus ab siham. Labi ame dam labe Yesus si vou duzu vou ladume Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Bisi Boehàdatebo labe am num feàda laba ab vou laham. Vou duzu vou ladam di labe Petrusat gi vaitesu ba aa vi duzu vulada.

55Vuladume ame num feàda labe am ad oli aam bak tomba laba vi fusi aaha dam amu nasi Yesus vou laha dam labe ame num bak tomba laba bakamta nusualadume vuaga fi dda. Labihàmu am ba vule vi tau nusu.

56Labi na modem nam soao nibe vua faut aaha Petrusat nusuhu bak aahemu li netàdi Petrus bake aasu ozodume ab gagoham. “Da nim ame Da laba vi tau meedamda am taia?”

57Lahame gagoha Petrus fa vei iedi vasti veiba, “Vabo. Da lam em bielo.”

58Labi gagu koena vou faodameilahit meit neo am alihi aame gago, “Om abo damat etei sihida laba vi tau meedamda meida am taia?” Lahame gagoha Petrus neha, “Vabo. Em ame da meida modem kaio.”

59Labi gagu vou faodameilahit meit neo ozobohudi neàdi gago, “Mm, abo imbote. Da nim abo damat etei sihida laba vi tau meedamda meida am bak. Iho gi aho im gagom bak vi aim di am gi Galilea damat im gagom bakti uloho bak.”

60Lahame labi gagoha am neo veiba, “Vabo. Oho etei gagoho bak lam em ozom bieho. Om abo gi ostam im gagoho,” lahame labi gagoha kuk ab aauham.

61Labi Yesusat vaktesi Petrus bake abo bisteat ab aasuham. Aasuhemu Petrusat Yesusat aba amu fet gagoho bak lam ab vi ozobohudeham. “Om etei ba diham ozoh aibubet meit oba neha, ‘Om Eba vi tau meedamda am tame,’ lahame aame labi gagom di om fa vei iedi tem veibam bak làtelademeam kuk ab aaumam tame,” lahame Yesusat aba amu fet gagoho bak lam ab vi ozobohudeham.

62Làhàmu dam dua bak vou esmozi futoi iumà iuba le ahu faidi nom bohusu bisteat meb dae ab faaham.

63Labi Yesus bake vou aasdam dam labe Yesus bake foadam labe ab tozodamam.

64Labi tozodam di labe dam labe sue baa visoi Yesusat iba aam bak labna zohàme Am fako laba ab baguamdeham. Baguamdi neàdi meit fu tozome gago, “Hohoa. ‘Om Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada am tame,’ lahamda Oho ozom, Oba amat beo. Taho iba fa gagole,” lahame meit vi fu tozome gago. Meit fu vi tozome gago. Lahada.

65Labi ame dam labe laha Yesus bake ab vi feàtàomam.

66Labi lab modehe bak lam usehet modeme ab vou dihaham. Labi dihasi Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu lam abo damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam ame. Labi Musam Im Feàna zi ozobohudi fa meia vahokedam guru zi ame. Labihasu vahe vahedume im vameadam bak tomba laba ab nusualadaham. Labi nusualadume neàdi Yesus si vou dozom dam labe neo Yesus vuusu vou ubahi ame dam eeda labe avaelaha tomba laba ab vou duzuham.

67Labi vou duzu neàdi ame dam zi labe Yesus bake gago, “Om, ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda am tame,’ laham bak lam imbodemeam làhà taho gagu vàmadi esule.” Lahame labi gagoha Yesusat fa gago, “Eho ame bak uba gagomeam um gi ailahigeàmom bak. Um ame bak lam ba vuzehem vabak.

68Labi Eho fa uba gagu vi ailo modemeam um ba làhàme Eba im vi gagom vabak.

69Lahana Em gi fa im nidi nim nehi gagolo. Ba diamut Em Abo Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda nim uho Eba aam di Em gi feà Dateli Ala Bisi Feàda labe Am ahi totbaho laba tau nusu na ahebu vuusdam bak lam uho ba aa tame.”

70Lahame labi gagoha ame dam labe fa vi ailo gago, “Làhà Om abo Alam Adat mode?” Lahame labi gagoha Yesusat fa gago, “Lo. Uho gagoho bak lam imbo bak. Em ame Da am bak.”

71Lahame labi gagoha ame dam labe ihimo fa ab ot gagoidamam. “Um aim vaba? Da nim gi Ala bake feàtàhà bak. Aho vedi, ‘Amti Alati ulohote,’ lahame gagoho bak lam uhumo ab vi aiham taia? Ba akati meit neo li vàlu gagom im lam iho aie? Dat naeda labe Ahamo ab it gagu vàmadeham bak,” lahame ab ot gagoiaham.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran