Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1Labi usi behàsdi dihambe aibubet hari Minggu labe ame lahi koei noimna ahana neàna iho modeme vahehena ahum behàsu visoi Yesus koei esuhu ke bumat laba ab vou laham.

2Vou le aaha ke baana baguamdehena lam aba amu modesuhu bak fa ogizi osoktoi modesda.

3Làhàmu vi oli nabime aaha im Boehàda Yesus koei ba aam kai.

4Labihàmu, “Koei akati modi setehela?” lahame dozeadume vi ozotedameam aaha Alat Am im gagu vou usem dam behàsu sue fako iedemna modesu ogatedam labe lahit dozeadaha obe laba duzuhuna ame lahi labe ab aaham.

5Labi aame modeha lahi labe udovai iedi ogomaladume bake ab biddaham. Biddahemu ame dam behàsu labe ab gagoham. “Um mei ahedehena akati vabili koei bake nabitaoela?

6Am nib kaio. Am eloho bak labet fa ahedi usaha bak. Amu umti Galilea bak laba tau godam di labe vameaha im laba uho vi ozodale. Nehi vameadahana taia?

7‘Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda nim meit vou fohome dam faina meedam dam laba ub lu ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dome eloi usi behàsdi eloho bak labet fa ahedi usa tame,’ lahame uba amu vameadahana taia?”

8Lahame ab vameadaham. Labi etei lab usi vameadaha im lam ame lahi labe vi aime modeha Yesusat iba amu vameadaha bak lam fa ab it ozobohudeham.

9Labi it ozobohudi futoi fa im num bake fa ab leham. Fa li Yesusat Aho Am im gagu oluiam dam sebelas lamti dam Yesus bake vi tau meedam dam amomoi zi lamti laham dam laba iho fakot aaha bak lamti iho aihi im lamti dam laba ab li vameadaham.

10Ame im lam li vameadaha lahi neha: nam meida kota Magdala labe lehe Maria am. Labi nam meida Yohana am. Labi nam meida Yakobus faaha oi Maria am. Labi iba tau gohatem lahi totbaho am. Laham lahi labe dam laba ame im lam ab li vameadaham.

11Labi im lam li vameadume neàdi modeha damat ozo, “Lahi lam ostam im vou leha,” lahame gi tozome moh.

12Lahana Petrusat ozahit koei esuhu ke bumat aalo ab usai emoeham. Emoehe labe le ke bumat ozoho laba nom bohusu ub aasuha koei aam kai. Gi damat amu koeiso laba giame esuhu sue nasbe bohuta laba bisdamna ab aaham. Làhàmu fa ledam labe ozo, “Akati modehe im labihahela?” lahame vi ozo leda.

13Labi ame digat labe Yesus bake vi tau meedam dam meida behàsu labe num debu Emaus laba lada. Kota Yerusalem labe Emaus bake lam di mahate kila vabak. Laham bak laba ab ladamam. Labi ladam di labe damat Yesus bake meedaha im lam ahebu vou vamea lada.

14(24:13)

15Labi vou vamea ladaha vabamu fa neo ot gagoi ot gagoia lada. Ot gagoi ot gagoia ladam di labe Yesusat ba nem futoi tau lada.

16Lahana ame dam behàsu lam Da lam gi alihita aa. Lahana, “Yesusat modeo?” laham bak mahate ozom kai. Gi vabi vou vamea lada.

17Labi Yesusat dam niba gago, “Um baka ana im ot gagoi ot gagoia ladàla?” Lahame vi gagoha dam behàsu nibe Yesus eloho bake vi ozome ahu faidi nom bohusu ab duzuham.

18Duzuhu di labe dat meida Kleopasat ame Da laba ab gagoham. “Ne, Om damat kota Yerusalem laba etei meedaha im dam kota Yerusalem teohet li azibe laiam dam totbaho ahebu ozobohudehena Om vàmtea akati vabi modela?”

19Lahame labi gagoha Yesusat fa gago, “Kota Yerusalem laba baka ana im meedaha bake labi gagoela?” Lahame labi gagoha da nibe fa gago, “Mm. Damat Yesus Nazaretdate meedaha im gagom bak. Da lam abo Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada feàda am bak. Labi Alati dam duada zi lamti ame Da laba vi ozom di Am abo na damat ihimo modem biem im feàna modem meoda Am am bak. Labi Aho im vameadam di damat aime modem tademda am bak. Lahana damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti Yahudi busaoda im ozobohuda zi lamti laham dam zi labe neha, ‘Yesus fà belu elose,’ lahame na asimbuna feà modelo Pilatus bake ub lu Pilatusat am meo dam laba gagu Yesus ut tetehesuhunaso laba esu paku dome ab eloham bak.

20(24:19)

21Ne, iho vedi dam mei debut im Yahudi dam siàdume vou esdam bak isi olumda Alat iba ahit oluhuda Am am tiba modeha ame dam labe ab oteham bak. Etei ame im lam modeme usi ab ahileham bak. Labi im lada lamota modehe vabak.

22Imti vahi gohatehe lahi totbaho labe dihambe koei esuhu ke bumat laba le aaha koei aam kai. Làhàmu fa iba li vameada. ‘ “Yesus eloho bak labet Alat modi fa ahedi usaha,” laham im lam Alat Am im gagu vou usem dam behàsu labe usi duzu vameadamna im aaho,’ lahame labi vameadaha im lam im abo àvodehe bak.

23(24:22)

24Labihàmu im dam totbahot neo usai koei esuhu ke bumat laba emoeme le aaha lahit iba vameaha bak lam imbo laham bak ab aaham. Lahana ba Yesus koei aaha vabak,” lahame ame im lam ame Da laba ab vameadaham.

25Labi vameadume neàdi modeha Yesusat dam behàsu niba gago, “Um akati ahusobuli mode? Um akati dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha damat fet toedume esuhu im lam akati um ahu taho vi ozome ozobohudi vuzehem vaba mode?

26Alat amu ozome esuhemu ame Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda labe Aho amu nasi geàdume ba elom bak. Labi elohozobe ba neo Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi usai asum ahoba iuba tom iluhuzobe Alat Aba, ‘Feàte,’ lahame vou baedam bak,” lahame ab gagoham.

27Labi gagu neàdi dam ahamda zi labe iho Yesusat ba meedam im lam amu nasi fet ozobohudi Alat Vameadaha Im Toedahana laba toedume esuhu im zi lam ahebu ame dam behàsu biem bake Yesusat ab vou vahoke ladamam. Amu dat ahamda Musat toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi lam nasi faasi vou vahoke ledume fa neo dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam totbaho labe ibi iho toedume esuhu im lam faasi vou vahoke lada.

28Labi vou vahoke ladume num debu Emaus laba fuseo modem di labe Yesusat Ahamo utasi Aba bake lasome modeha dam behàsu labe ame Da lam Ahamo lam bake mali gago, “Disilo mozo. Om iba tau li izi dihasi lam neàte.” Labihàmu Yesusat ab vi tau vulaham.

29(24:28)

30Labi Yesusat tau vule na àdam di labe Yesusat roti ve Ala bake tom gago, “Oho na nim modehe bak abo neàte,” lahame tom gagu neàdi agube dam behàsu laba ab lodaham.

31Labi lu modeha dam labe Yesus vabi modem bak lam fa ab ozobohudeham. Labi ozobohudi modeha Yesus gi neàt na lodam dàt gi ab alimdi seteham.

32Labihahemu ame dam behàsu àvodi ab ot gagoidamam. “Alat Vameadaha Im Toedahana lam iho biem bake Aho iba zie doni iuba vou vahoke ledam di lam im ahu gelevai tu vou ozo leda taia?” lahame ab ot gagoidaham.

33Labi ot gagoiame neàdi usai kota Yerusalem fa ab leham. Fa li aaha Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam sebelas lamti Aba Aho vahokedam im ozobohudelo vi tau meedam dam totbaho lamti laba vahi esdam bak ab aaham.

34Labihàmu ame dam duada nibe gut gago, “Imbote. Boehàda eloho bak labet fa ahedi usaha bak. Am alihi Simonat aaho.”

35Lahame gut gagu neàdi dam behàsu labe iho Emaus lalo modehe di labe modehe im lamti labi Yesus vabi modemu Yesusat roti agube lodaha di labe fa ozobohudehe bak lamti dam duada niba ab vameadaham.

36Labi ame im lam vameadameilahit Yesusat neo lehe bak aaha vabna Aho damat im vameadam bak laba ab li duzuham. Labi duzu gago, “Neàte. Um a iedemule. Um ahu teudi vou faodale.”

37Lahame labi gagoha ame dam duada labe aaha na it oazehenat li duzuhuna zohàme udovai ab iedeham.

38Iedi modemu Yesusat ab gagoham. “Um akati ozom vaba iedi modela? Um akati Em ahedehe bak ozom vaba vabi, ‘Em Amat mode?’ lahame bisi vi ozodàla?

39Em anekehàti nabati uho nasi aadamale. Eho mozo. Na it oazehenat modemeam làhà ba faati nuti ehelem vabak. Lahana Em abo faati nuti ehe bak. Em faati nuti, ‘Eheo?’ laham bak uho voatateme ozomale.”

40Labi gagu neàdi Yesusat Aho gagoho bak lam dam nibe, “Aho vageha,” lahamna zohàme dam bake Am anekehàti Am nabati paku doho bak lam dam bake ab fi ham.

41Labi dam labe gi lab aaha bak laba ab deeli vàhàdeham. Lahana, “Ame Da nim Yesusat modeo,” laham bak mahate ozoho vab labe vabi vi ozodam lahasu. Labihàmu Yesusat dam niba fa ab gagoham. “Um niba na àmnavat eheo?”

42Labihàmu dam nibe bohe dehame esuhuna visoi Yesus bake ab loham.

43Labi Yesusat bohe lam ve, “Damat fà aase,” lahame tomba laba duzu ab àham.

44Labi àme neàdi ame dam laba im neo ab vi vameadamam. “Eho amu uba tau godam lahasuhu di labe uba nehi vameadume esuhuna taia? ‘Eho vou mode ladam im lam ahebu ba modi imbodem tadeda tame. Abo dat ahamda Musat toehe im modeo, dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha damat toehe im modeo, dam ahamda Ala bake vou baedam ladeem dae toehe im modeo, labihasu ame dam labe iho amu nasi fet toedume esuhu im lam ahebu modi imbodem tadeda tame,’ lahame Eho amu uba vameadume esuhu bak lam um fa vabili mode?” lahame ab vameadaham.

45Labi vameadume neàdi Alat Vameadaha Im Toedahana lam, “Akatihasu modemna modela?” laham bak lam Am damat biem bake, “Fà ozobohudese,” lahame Yesusat ame dam labe im ahu laba ab modi fi gateham.

46Labi dam ahu modi fi gatehezobe Aho neo vi vameada. “Ebe Eho meedaha im lam dam ahamda labe iho amu Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi fet toeme esuhu bak. ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam damat oteme usi behàsdi Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi usa tame.

47Labi fa ahedi usai neàdi Aho Am dam bake neha, “Modem neàte,” lahame Aho gagu im dedamalehe dam labe fa ot vai dam bake nehi vameada, “Uho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak vàmadi meedameam làhà Alat laha uho lab faina meedàmu Aho uba beolo modem bak lam Aho gi vei mu fa faamome vei neàdedam bak,” lahame vou vameatedume bak ahebu uloholeda tame. Abo kota Yerusalem nibe faasi dam debu fa vàmadehe bak iuba le vou vameateda. Dam debu fa vàmadehe bak iuba le vou vameateda. Abo labihadume bak ahebu uloholeda tame,’ lahame fet toeme esuhu bak.

48Labihàmu Eho eloi fat ahedi usaha bak lam uho aame ozobohudehe labe uho na aaha dam nibe fa dam amomoi bake le ame im lam ahebu fa vou vameatedam bak.

49Lahana um a nasi lamule. Em Aiat amu neha, ‘Am Aha Nutabe Neàna uba lo tame,’ lahame fet gagu esuhuna lam Eho uba nom olu tame. Laham bake um gi kota Yerusalem niba vou faodale. Niba vou faodume Alat asum ahoba iube ame na uba nom olu modi teudi neàdehezobe ba lale,” lahame ab vameadaham.

50Labi vameadume neàdi Yesus ba neo Aba vi tau meedam dam nim vame kota Yerusalem vou esmozi laha labe num debu Betania labe am bàhàgo bak obe laba vou le dam niba im it vameadume esmolo vaktesi Am anekehà behàsu vousai vamdesu Ala bake ab tom gagodamam. “Ai oa, Oho dam niba im neà bak modi esuiale,” lahame labi tom gagodameilahit Yesusat Am dam vou esmozi Alat Am vousai Aho azihi bak asum ahoba iuba ab tom iluham.

51(24:50)

52Labi dam nibe ahu adat iedi, “Yesus abo feàte,” lahame vou baedam labe deeleha vàhàdi fa kota Yerusalem niba ab ledaham.

53Labi fa ledume gi ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am ad oli aam bak tomba laba Ala bake vou baeda. Abo gi dihasi vou baeda. Dihasi vou baeda. Labihada. Àhàm.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran