Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 1 >> 

1Titus, abo oho amu Kristus bake tu vuzehi Am im uledi vi meedam labe emti uloholi meedàmu em adat modemna ozomomda oa, eho Paulusat sunit nim toedume oba oluho. Alat amu eba nehi fet ozome esuhu bak. “Eho Am im aime uledi meedam datelese.” Labi laha, “Eho Yesus Kristus labe Am im vameadume esmozi laiam dateli Am im vou vameatedase.” Labihasu Alat fet ozome esuhu labe eho ame baket ab meedamam bak. Alat neha, “Am dam,” lahame Aho lab nasi fet ozome fi me vadaha dam laba, “Eho le ame dam labe ibi iho Aba lab tu vuzehehe bak lam, ‘Iademe tu vuzehi meedale,’ lahale,” laham bak ame. Labi, “Alam im vahokedahana abo imbona lam eho ame dam laba le vahokedume fà modi ozobohudi meedase,” laham bak ame. “Im labihasu meedase,” lahame Alat eba labi fet ozome esuhu labe eho ame baket ab meedamam bak. Ame im imbona lam iho ozobohudemeam làhà Alat Aba Aho ozome gagodaha im lam im ahu vàmadi abobo meedam bak lam laha vi tau ozobohudi meedam bak am bak.

2Eho im labihasu meedam labe ame dam labe etei fa nehasu ozo, “Iho ba Alati vahi gi ahe neàna bohu vuusda tame,” lahame ozobohudi nasi tu vi ozodam bak. “Iho ba Alati vahi gi ahe neàna bohu vuusda tame,” laham bak lam Alat amu asum iumti bak nimti modehe vab di iube abo ba meia vagem vaba Ala labe Aho fet gagu esuhu im am bak.

3Alat amu di iube Aho Am ahulat Ahamo ozo, “ ‘Meit akati modi Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdàla?’ laham bak lam damat biem bake Aho ba ahate modi fi zeam bitoi damat fà ozobohudese,” lahame Aho amu fet ozome esuhu bak lam fa gagom neà di fuhemu Am na meedam dam bake gagu ame Im Neàna lam ab vou vameatedamam bak. Labi iba Soat Vausu Fa Vei Neàdem Ala labe Ahamo eba neha, “Oho Em Im Neàna lam ve dam bake vou vameatedale,” lahame eba labi gagohemu eho ame baket ab meedamam bak.

4Titus oa, eho oba ozome neha, “Im Ai Alati labi Kristus Yesus abo iba Soat Vausu Fa Vei Neàdemda lamti labihasu oba ozahit deeli im neà bak modi esuidase. Labi oba modi om ahu faheme fi goaitom vaba gi vabademsuse,” lahame eho ozodume Ala bake labihasu tom gagodam bak.

5Titus oa, eho neha, “Oho im nehasu meedase,” lahame ozome om Kreta touha laba vou esmozi em fa bak mei bake laha bak. Kreta dam labe git meedam bake eho vabiedume modeha vabamu vekehe zoho oho laha ame baket vi meedume neàdem bak ame. Labi laha Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam Kreta laba abo num debu mei num debu mei laham dam laba le, “Ame dam laba amat vuusu im vameame faheme modiam datelela?” laham bak ozome ahala fi me vaiame dam vuusum bak modidam bak ame. Laham im behàsu lam eho vi ozome om Kreta touha laba vou esmozi em laha bak. Oho ame dam iuba le ame dam busaoda fi me valo modem di eho amu oba neha, “Im nehasu meedam dam lamota vadale,” lahame oba vameaha baket ulohona meedale.

6Dam im nehasu meedam dam lamota oho gagu fa Kristus bake tu vuzehi meedam dam laba vuusu im vameame faheme modiam dam busao damalem neàte. Da lam, “Am git modeho,” lahame ba meit aba ba vàlu gagom im vabak ame. Labi laha ame da lam gi lahi vàmtea vam bak ame. Labi laha ame da labe am datat Kristus bake tu vuzehi meeda. Labi am data laba ba meit aame aba neha, “Om data abo ahusobuli gi ostame git meedam datat moz. Labi oho gagoho im laha mu fa ibi iho ozoho bak modelo àhàki odosi meedam datat moz,” lahame ba damat vàlu feàtàdam vabak ame.

7Labi laha Kristus bake tu vuzehi meedam dam laba meit vuusu im vameame faheme modiam datelem bak lam ba ahamo ozome meedam vaba gi Alat ame da laba gagu meedamnat modemu ba damat neha, “Da lam git modeho,” lahame vàlu gagom vabak ame. Labi laha ba, “Em abo feàte,” lahame daetbadam labe dam bake, “Uho nehasu meedale. Uho nehasu meedale,” lahame vameadam labe fa neo tet vi ootedam vabak ame. Labi laha ba meit gi im koena gagomna kehàm vaba ahu gukeme meoli feà bak fum vabak ame. Labi laha ba vao meona duana uddume bak vabi bobidam vabak ame. Labi laha meit gi im koena gagomna lam aho ba am ahu gukeme meoli feà bak fum vabak ame. Labi laha ba meia vageme, “Am doi dualese,” lahame àhàki git meedam vabak ame.

8Im labihasu meedam vaba fa gi im nehasu meedam bak meeda. Bahagikida aba lem di am num malem vaba abo uledi na àmna lodume am numa vou im bak ame. Labi laha gi im neà bakta deeli iademe meedam bak ame. Labi laha aho na im meedam di ahamo nasi vi ozodume ozobohudi neàdi ame im ba meedam bak ame. Labi laha gi iademe im vamdesu ozodume meedam bak ame. Labi laha ba im fai bak meedam vaba gi Alat Aba Aho gagoho im lamota fi hasi meedam bak ame. Labi laha am ahu fai bak modelo àhàkemna lam ba meedam vaba abo it mali vou faovoi iademe meedam bak ame.

9Labi laha ame da labe aho Yesus Kristusat meedume vou esmoho im imbona lam iho amu vahokedahana lam aho laha gi amu tu vuzehi neàdi keàtedi ulohodesu meedam bohu tadedam bak ame. Eho gi neham bak ozome oba labi gagoho bak. Ame da labe aho ame lab vahokedahana vuusdam labe ba neo dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba neha, “Im nehasu meedam labe im vamdesu meedam bak am tame,” lahame ame im lam vi vahokedam labe ame dam labe ame im lam neo vi aime vuzehi teudi meedam bak am tame. Labi laha dam totbaho labe neha, “Ame Alam im lab vahokedahana lam imbona modem kaio,” lahame ot odosiaha dam laba fa neha, “Vabo. Alam im vahokedahana nim im imbonat modem bak,” lahame labihasu fa vi vahokedume fa ame dam laba vamdedam bak am tame. Im labihasu meedam dam lamota oho gagu ve fa dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam laba vuusu im vameame faheme modiam dam busao damalem neàte.

10Titus oa, eho etei oba lab vameadaha im lam gi vameadaha vabak. Eho gi neham bak ozome oba labi vameadam bak. Ibi iho im imbona vahokedahana lam dam duada labe mu ot odosiame vedi ibi iho ozoho bak modelo àhàki odosi meedam dam ehete. Ame bak lam bisi meedam dam Yahudi dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam am bak. Ame dam labe vedi nehada. “Dat ahamda Musat toedume esuhu im feàna lam vuzehi ulohodesu meedale,” lahame vahokedam damat modem bak. Gi ostam im debu vabna vahokedam labe dam totbahot vedi dam lam im imbona vahokeda tibame git zie ub fàum bakti ulohona modi ame im laba tu ostam im meedam bak.

11Titus, omti oho gagu valo modem dam zi lamti uho ame dam laba, “A labihasu im vahokedamule,” lahame mahate mali im vahokedale. Neham bak. Ame dam labe vedi nehi git ozoda. “Iho im ibida vahokedameam làhà damat iba doi lodume im doi dualem bak am tame,” lahame labi git ozoho labe ame im lam vahokedam bak. Ame dam labe ibi iho vahokedam im lam meia vahokem bak gi feidam vabna dat am nam datati dat am nam datati labihasu vedi ame im lam imbo tibame fa im imbona amu tu vuzehehe bak lam fa voou fa ame giomim laba tu vuzehi meedam bak. Labihàmu uho ame dam laba, “A labihasu meedamule,” lahame mahate mali im vahokedale.

12Ame im lam ehemo ame dam laba gagodam kaio. Kreta ahamda meida abo Kreta damat neha, “Alam im aime dam bake ahate vou vameadamda meida am tame,” lahame tu vuzeheda labe nehi gagoho bak ehete. “Kreta laba azim dam gi nehame meedam damat modem bak. Im vameadam di gi ot vagei ot vageidam damat modem bak. Labi ame dam lam abo seagam feàdat meoli dam beodam bakti uloholi meo feà damat modem bak. Ba im meit gagomda aime ilabdem vab damat modem bak. Labi ame dam lam laha na modem odohabu damat modem bak. Labi ame dam lam laha na àme dedehe geàmu neo vi àme dedebuli feà bak fum damat modem bak.” Lahame gagoho bak.

13Ame da labe aho lab gagoho bak lam abo imbo bak. Làhàmu Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam Kreta laba azim dam labe iho fa ame im imbona vahokedaha vaba vedi git dehozi im giomimna vameadam dam labe im im lam vi aime tu vuzehem dam laba, “Um git meedalo,” lahame oho mahate keàtet im vahokedale. Oho mahate keàtet im vahokedume vamdedameam làhà ame dam lam im imbona laba tu vuzehehe bak lam git dehozehe vaba gi fa teudi meedam bohu lahasu vuusdam bak am tame.

14Labi laha ame Yahudi dam labe im dam ahamda labe vou vamea usehe imohim ostamna vi vahokedahana lam ame dam labe amu tu vuzehi meedam bak lam laha fa voou mu setem bak am tame. Labi laha dam im imbona tu vuzehem vaba git dehozi vooho dam labe gi dam bak damat ibi ihimo, “Nehame meedale. Nehame meedale,” lahame ootedam im lam ba aime vuzehi meedam vabak am tame. Titus oa, “Dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam labe im labihasu meedase,” lahame oho ame dam laba mahate mali im vahokedam bohu modesdume vamdedale.

15Eho gi neham bak ozome oba labi gagoho bak. Damat faina meedam vaba gi neà bakta meedam bohu meedam dam labe ba, “Im lada lam em fi ham bak,” lahame gagom bak lam ba gagodam vabak. Gi na im ahebu neàna tadehe bak. Lahana Alat modi vei neàdehe vaba abo ahu fai bak modesdam lahasuhu dam abo Kristus bake tu vuzehi meedam vab dam ba labiham vabak. Gi na im ahebu fi ham bak tadehe labe ba aba modi neàbodi Alat vam bak na vabak. Ame dam labe im ahu gi fai bak modesdam labe gi faina bohu ozodume meedam bak. Labiha labe ba, “Iho faina meedaho,” laham bak lam ba it ozodam vab labe gi vei vabi meedam damat modem bak.

16Ame dam labe vedi neha, “Im Alati vou ali ahu vàmadi meedam dam im am bak,” lahame gagodamnàme Alat Aba Aho ozoho bak laba vi meedam vab labe gi giomim gagodam damat modem bak. Ba im Alat Aho gagohoda lam aim vaba gi ozahigeàmu voedam bak. Labi dam lam ba im neà bak meedam biem damat modem bak. Ame dam lam iho faina meedam bak feà bak fuhu labe Alat aam di gi ahasbeai moudaha bak.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Titus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran