Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 14 >> 

1Labi Yesus neo Aba vi tau meedam dam laba neo nehame vi vameada. “Um bisi a ahu faidi vi ozodamule. Uho Ala bake tu vuzehem labe laha Eba laha tu vuzehele.

2Em Aiam num lam abo damat azim nuzuba duate. Em etei Em Aiam num laba nasi le nuzuba ubu uho ba azilo modemda lam Eho le modeme ahumdi vahedalo mozo. Ame bak lam imbodem vabameam Em ba uba ame bak lam gagom vabak. Abo imbodelo modem labe uba vameadam bak.

3Labi Eho laba le uho azilo modem bak lam Eho modeme ahumdi neàdi Em fa li um ateme fa vou le laba oumahedalo modem bak. Em umti vahi azim bake labihalo modem bak.

4Ebe Eho azilo modem bak lamti labi, ‘Akatihasu modem labet laba là?’ laham bak lamti um ozobohu bak.”

5Lahame labi gagoha Tomasat fa ab vi gagoham. “Ai Boehàda oa, Oho etei lalo modem bak lam im biem bak. Oho lalo modem bak lam, ‘Akatihasu làla?’ laham bak lam im ba akati ozobohude?”

6Lahahat Yesusat fa gago, “Iho bakdati Alati ahu vàmadi vou alem bak lam, ‘Akatihasu modem labe ame baket mode?’ laham bak lam meia modi ozobohudi fi gatemda Em ame Da am bak. Labi, ‘Ala akatihasu meedam Alat modela?’ laham im imbona lam im dedateli meia modi ozobohudi fi gatemda Em laha ame Da am bak. Labi meia modi Alati vahi gi ahe neàna bohu vuusdamda Em laha ame Da am bak. Meit Em Ai Alati vahi ahu vàmadi vou alem bak lam gi Eba tu vuzehem labe labiham bak. Ba meit Eba tu vuzehem vaba alia modem vabak.

7Um Em ozobohu aabodemeam làhà um laha Em Ai Ala laha ozobohu aabodem bak. Lahana Eho ozoha, um Em alihi aahemu etei aibu nibe faasi Eba modelo modem im meedam labe um Em Ai Alam alihi aame ozobohudehena ozomom bak.”

8Lahahat Filipusat vabili neo vi gago, “Ai Boehàda oa, Om Ai, ‘Neam tame,’ laham bak lam iba gagu im aame ahu asimdi neàdese.”

9Lahahat Yesusat fa gago, “Filipus, Eho umti vahi vou godamehamdehena, ‘Em ana dàt mode?’ laham bak lam om akati Em vabiem lahasu mode? Meit Em alihi aadameam làhà gi Em Ai Alati aadahana ozomom bak. Labiha labe ba akati oho neha, ‘Im Om Ai alihi aase,’ lahame labi gagohela?

10Em Em Aiti ot vou ali ot vou aliame ahu vàmadi meedam bak nim om tu vuzehehe vaba? Ebe Eho uba vameadam im nim ba Ehemo ozome im dedateli uba vameadam vabak. Gi Em Aiat Eba gagu Eho im dedateli fa uba vameadam bak. Labi laha Eho na damat ihimo modem biem im feàna zi lam meedam bak lam ba Ehemo im dedateli meedam vabak. Gi Em Aiat Eba vou ali ahu vàmadi meedam labe Aho eba modi vizehemu Eho ot vai im Abada ulohodesu meedam bak.

11Eho neha, ‘Em Em Aiti ot vou ali ot vou aliame ahu vàmadi meedam bak,’ lahame Ebe Eho lab gagoho bak lam uho tu vuzehele. Laham vabameam Ebe Eho lab vameadaha im labet uho Eba tu vuzehem momeam làhà gi na damat ihimo modem biem im feàna Eho lab meedaha bak lam uho aadaha labe ozo, ‘Alat Eba gagu oluhu labe Eho ame baket meedà?’ laham bak laba tu vuzehele.

12Eho etei lab gagoho bak lam imbote. Gi ame bak lam aadam labe Eba tu vuzehele. Labi im imboda nidi nim laha iademe aima. Meit Eba tu vuzehemeam làhà ame da labe aho gi Ebe Eho lab meedam bak lamti ulohona ab meedamam tame. Lahana gi im lamota meedam vabak. Eho Em Ai bake fa le Aiam Aha Nutabe Neàna ame da laba it olu vizi teudelo modemu ame da labe gi Ebe Eho meedaha bak lam vafozi aba aho meedam bak lam fa fetehesu im feàna vi meeda tame.

13Labi uho Eba na im uho ozohona gagom di uho Eba tu vuzehi vou ali ahu vàmadi meedàmu Eho ame bak mode tame. ‘Em Ai abo feàte,’ laham bak lam damat biem bake modi fa tombali damat ozobohudem bake Eho Am Adat nibet labihada tame.

14Abo uho Eba na im uho ozohona ahebu gagom di uho Eba tu vuzehi vou ali ahu vàmadi meedàmu Eho ame bak mode tame,” lahame ab vameadaham.

15Labi im lada lam vameadume neàdi Yesusat Aba vi tau meedam dam laba neo nehame vi vameada. “Meit Eba deeli meedameam làhà ame da labe gi Ebe Eho aba neha, ‘Im nehasu meedale,’ lahame Eho gagu esuhu im zi ahebu lam ame da labe laha meedam tadem bak.

16Labiham labe Eho Em Ai bake gagu Aho fa Eba ot vai Uba Taumda amomoi abo uba tau abehamdemda uba nom olu tame.

17Eho etei neha, ‘Uba Taumda ehete,’ lahame gagoho bak lam gi Alam Aha Nutabe Neànat uba tau abehamdem bak uba gagoho bak. Ame Da lam, ‘Ala akatihasu meedam Alat modela?’ laham im imbona lam meia modi ozobohudi fi gatemda Am am bak. Damat Eba tu vuzehehe vab dam labe ba Uba Taumda laba deeli tu vuzehem vabiem bak. Neham labe labihaha bak. Ame dam labe, ‘Ame Da lam akatihasu meedam Dàt modela?’ laham bak lam vi ozome ozobohudehe vab labe ba Aba deeli tu vuzehem vabiem bak. Lahana ame Da labe Aho uba vou ali ahu vàmadi meedam labe umota Am ozobohu bak. Labi laha Aho ba uba modi um ahu ad laba vizi gi labaha bohu vou modesdalo modem bak. Ba um vou esmom vabak.

18Em ba um dumdamali vou esmolo modem vabak. Em fa neo uba lem bak.

19Kehàm vaba dam bakda Eba tu vuzehem vab dam labe Em alihi ba aam kaio. Lahana umota Em alihi ba vi aam bak. Labi Em eloho bak labet Alat modi fa ahedi usahemu um laha gi ba ame baket ulohona neo meedam bak.

20Uho Em alihi vi aame novalo modem digat labe uho im nehasu ozobohudi fi gatem digat am bak. Eho Em Ai bake vou ali ahu vàmadi meedam bak ame. Labi uho Emti ot vou ali ot vou aliame ahu vàmadi meedam bak ame. Lahame uho labihasu um ba fi gatei ozobohude tame.

21Ebe Eho, ‘Im nehasu meedale,’ lahame gagu esuhu im zi lam meit aime ule neàt vuzehi meedam dam lam Eba deelem dam am bak. Labi Eba deelem dam lam Em Em Aiti fa neo ame dam laba deelem bak. Labi, ‘Em ana Dàt modela?’ laham bak lam Eho ame dam lam laha modi ozobohudi dam lam fi gate tame.”

22Lahame labi gagoha Yudasam ee fatahivahada Yudas meida labe aho Yesus bake neo ab vi ailo gagoham. “Ai Boehàda oa, ‘Om Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda Om am tame,’ laham bak lam Om akatihasu dam bakda totbaho bake modi ozobohudi fi gatelo modem vaba gi imota modi ozobohudi fi gatelo mode?”

23Lahame labi gagoha Yesusat fa gago, “Meit Eba deeli meedameam làhà ame da labe ba Ebe Eho vahokedam im lam voom vaba abo aime tu vuzehi meedam bak. Labihadam dam lam Em Aiat deelem dam am bak. Dam labihasu meedam dam lam Em Em Aiti fa ame dam laba vahi vou ali ahu vàmadi abehamde tame.

24Meit Eba deeli meedam vabameam làhà ame da labe ba Ebe Eho vahokedam im lam ba tu vuzehi meedam vabak. Gi voedam bak tadem bak. Uho mahate vi ozodale. Eho uba vahokedam im nim ba gi Ehemo ozome uba vahokedam imot modem vabak. Abo gi Em Aiat Eba gagu oluhuda labe Aho Am im Eba gagu Eho ot vai uba fa vahokedam bak.

25Eho etei uba lab vameadaha im zi lam Em uba tau azihi lahasuhu di nibe Eho ahit uba vameadam bak.

26Lahana ba Em Aiat Eba ot vai Uba Taumda abo Am Aha Nutabe Neàna lam uba olu tame. Uba Taumda labe lehezobe Ebe Eho amu uba lab vameadaha im lam ahebu Aho fa uba modi uho fa vi ozobohudeda tame. Labi laha, ‘Ala akatihasu meedam Alat modela?’ laham im imbona lam Eho uba lab vahokedahana uho ozobohudem biem zoho ahebu lam Aho uba laha vahokeda tame.

27Em etei bak nim vou esmolo modemu Em Em Ai Alati vahem bak laba ozome, ‘Uba modi uho laha ame baket modese,’ lahame Eho it vameame esmolo modem bak. Lahana Ebe Eho uba modi uho Alati vahem bak lam ba dam bakda ibi iho ahobat neàdi teohe ot deeliame ot vahiam bakti uloho kaio. Ebe Eho meedamda lam ba setem vabna abo gi labaha ot deeliame ot vahiam bohu vuusdam bak. Labiham bake um bisi ahu vi ozom bohu a meedamule. Um bisi a ahu faidi vi ozodamule. Labi laha um ahu a na iedemoholi meedamule.

28Eho neha, ‘Eho um vou esmozi Em Ai bake le fa neo uba le tame,’ lahame Eho amu vameadaha bak lam um aihina taia? Eho etei uba neha, ‘Em Ai bake fa la tame,’ lahame lab gagoho bak lam uho Eba deelemta um ba Eho lab gagoho bak lam uho aime um ahu ba faidem vabak. Um gi deelem bak. Neham labe labiham bak. Em Ai labe Am feà bak lam Em vafozi Am bisi feà labe Eho Aba fa lehezobe Aho Eba neo modi Em ee vousai fa feà Dateli meedam labe fa neo uba laha neà bak vi meedam labe um deelem bak am bak.

29Eho etei lab vameadaha im lam ba imbodehezobe, ‘Uho Eba tu vuzehi meedam bak lam vi dualese,’ laham bak ozome ame bak lam modehe vab di nibe uba ahit nasi fet vameadam bak.

30Eho etei umti vahi im vameadam bak nim ba labaha bohu vameadalo modem vabak. Gi etei vi vameadume novalo modem bak. Dam bakda Ala bake fakemoholehe dam vuusdam boehàda abo Iblis lam Eba lefulo modemna ozomomna modemu uba ab vameadume novalo modemam bak. Lahana ame da Iblis lam ba im dedateli, ‘Im abada meedale,’ lahame Eba im gagom bak ba na vabak.

31Lahana, ‘Eho Em Ai bake deelem bak lam dam bakda ahebu ozobohudese,’ laham bak laba ozome Eho ahit Em Aiat Eba, ‘Im nehasu meedale,’ lahame gagu esuhu im lam ahebu ulohodesu meedam bak. Neàde. Nasi usnadale. Imo nasi ladase,” lahame Yesusat Aba vi tau meedam dam laba gagu neàdi ab usnadume ladamam.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran