Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 15 >> 

1Labi Yesus Aba vi tau meedam dam lamti iho vahi ladam labe Aho neo Aba vi tau meedam dam laba im nehasu vou vamea lada. “Em abo Anggur Labe Am So Aaboso Bisi Imboda Em am bak. Labi ame Lobaso lam aasu vabiedamda Em Ai am bak.

2Labi Aho aameam Eho aasoalehe mekehà aaso lam oo vàlum vabda aameam gi fi kbodume voedam bak. Lahana mekehà aaso oo niz eheda lam Em Aiat ozo, ‘Ame aaso nim oo niz neo vi dualedase,’ lahame ozodam labe fai bak vi veimodam bak.

3Umota fai bak veimodume neàbodedaha bak. Eho uba lab vameadaha im lam uho tu vuzehehe labe labihaha bak.

4Uho Emti vahi vou ali ahu vàmadi bohu meedale. Labi Eho laha umti vahi fa vou ali ahu vàmadi bohu meedase. Neham bak. Ame aaso lam ame lobaso laba agmousuhu bak labe agutemeam làhà ba ame lobaso vaksa lam vule ooaelem vabilem bak. Gi ame lobaso lam agmousuhu bak labe agutem vaba zisdam bak lahasdameam làhà am vaksa vule oo niziledam bak. Um laha Emti vahi vou ali ahu vàmadi bohu meedam vabameam làhà ba oo vaedam vabak. Gi Emti vahi vou ali ahu vàmadi bohu meedam labe oo vaedam bak.

5Ame Anggur So Aaboso Em am bak. Labi Em mekehà aaso lam um am bak. Meit Emti vahi ot vou ali ot vou aliame ahu vàmadi bohu meedameam làhà ame bak labet modi ame da labe oo duana vaedam bak am tame. Uho gi Emti vahi vou ali ahu vàmadehe bohu meedam labe labiham bak. Lahana Eho uba taum bak lam uho Emti vaitesumeam làhà um ba na im modem bak vabak.

6Meit Emti vahi vou ali ahu vàmadehe bohu meedam vabameam làhà ame da lam gi mekehà aaso oo valem vabamu ame lobaso deda labe Aho fi kbodume vou futoi voedume vaheme dehali dam na meedam dam labe fa visomoame vua laba voedume vahudamda lamti uloho bak.

7Uho Emti vou ali ahu vàmadi bohu vuusu meeda. Labi Ebe Eho vahokedam im lam uho laha aime neo tu vuzehi meedam bohu vuusu meeda. Uho labihasu meedameam làhà na im uho ozohona ahebu Em Ai bake gagodale. Labi Aho ame na uba lodam bak.

8Uho oo duana vaedam labe Em Ai labe Am feà bak lam modi tombali damat ozobohudi Am ee vousai vou baedam bak am bak. Labi laha uho lab meedam bak labet modi damat aame ozo, ‘Um abo imbona Eba tu vuzehi vi tau meedam dam um am bak,’ laham bak lam ab modi ozobohudemam bak.

9Em Aiat Eba deeli meedam bakti ulohona Eho uba laha deeli meedam bak. Eho uba deeli meedam bak lam um fa vabiemna zohàme uho Emti vahi vou ali ahu vàmadi meedume abehamdi bohu vuusdale.

10Em Aiat neha, ‘Im nehasu meedale,’ lahame gagu esuhu im zi lam Eho aime tu vuzehi meedam labe Aho Eba deeli meedam bak lam Em ba biem vaba abo ozobohudem bohu meedam bak. Uho gi ame bak lamti ulohona im nehasu meedale. Ebe Eho uba, ‘Im nehasu meedale,’ lahame gagu esuhu im zi lam uho aime tu vuzehi meedameam làhà Eho uba deeli meedam bak lam um ba biem vaba gi abo ozobohudem bohu meedam bak.

11Ebe Eho Em Aiat gagoho bak lam meedam labe Em deelehe bak. Labi, ‘Uho laha Ebe Eho gagoho bak laba tu vuzehi meedam labe um laha deelese,’ lahame Eho amu vameadaha im zi lam vi ozome uba vameadam bak. Imbote. Uho abo deelem aabo deelem bake Eho ame im zi uba vameadaha bak.

12Eho uba, ‘Im nidi nim modele,’ lahame gagu esulo modem im gi neha: Ebe Eho uba deeli meedam bak lamti ulohona uho laha ame baket meia ot deeli ot deelidale.

13Meit amti vahi vou alemda lam meit neha, ‘Otese,’ lahame gagom di, ‘Fà eba beose,’ lahame ahamo uledi ot vai elomda lam bisi meia deelem bak modi tombalemda am bak.

14Ebe Eho uba, ‘Im nehasu meedale,’ lahame gagu esuhu im zi lam uho aime tu vuzehi meedameam làhà Eho abo umti vahi vou ali ahu vàmadem dam um am bak.

15Eho etei uba lab gagoho bak lam um aihe? Em ba uba neha, ‘Em na teo meedam dam,’ lahame ba neo uba vi gagodam vabak. Lab gagoho bak lam seti Em gi uba, ‘Em umti vahi vou ali ahu vàmadem dam,’ lahadam bak. Neham labe labihaha bak. Meit aba im gagu modiam boehàda labe ahamo am ahulat ozome ba meedalo modem im lam am na teo meedamda lam gi biem bak. Lahana umota ba mei na teo meedam dam lamti uloho vabak. Em Aiat Eba gagohona ahebu Eho uba ahate fi desi vameadam labe um ozobohu bak. Labiham labe Em gi uba, ‘Emti vahi vou alem dam,’ lahadam bak.

16Ba uho amu nasi Eba neha, ‘Im Omti vahi vou alese,’ lahame ozome um Em damalehe vabak. Gi Eho amu nasi, ‘Um Emti vahi vou alese,’ lahame um vame Emti vou alehe bak. Uho Eba tu vuzehi meedàmu Eho um oudume, ‘Im Ebeda vou vameatedam labe modi oo vaedam bak lamti ulohona ame dam labe fa neo Eba tu vuzehi bohu vuusdase,’ lahame Eho um oudaha bak. Uho labihamta uho ozome modelo modem im lam abo im mei im meime ahebu Em Ai bake gagom di Em Aiat ame bak lam uledi modem bak. Uho Eba tu vuzehi vou ali ahu vàmadi meedàmu Em Aiat ame bak mode tame.

17Ebe Eho uba, ‘Im nidi nim modele,’ lahame gagu esulo modem im lam neo uba vi gagolo. Meia mahate ot deeli ot deeliame meedale,” lahame ab gagu esuham.

18Im lada lam vameadume neàdi Yesusat im nidi nim neo susulo vameada. “Dam bakda Eba tu vuzehe vab dam labe uba faki moudameam làhà a àvodemule. Gi im nidi nim vi ozome ozobohudele. Ame dam labe ibi iho lab meia faki moudam bak lam amu nasi Eba modehe bak. Uba gi ba faki moudam bak.

19Eho etei uba lab gagoho bak lam uba nehi vouhodase. Dam bakda totbaho labe Eba tu vuzehe vab dam lamti uho vahi vou ali ahu vàmadi meedamta ame dam labe gi uba deelem bak. Uho amedamalehe labe labiham bak. Lahana ba labiham vabak. Eho dam bakda lam ahit fàsi totbaho voou umota fi hasi vame Em damalehe bak. Labiha labe ame dam labe uba faki mom tadehe bak.

20Eho amu uba vahokedaha im nidi nim vi ozome ozobohudele. ‘Mei na meedamda labe aho ba aba im gagu modiamda laba ba vafozi feà datelem vabak,’ lahaha bak lam vi ozome ozobohudele. Em abo uba im gagu meedamda ààmomda Em am bak. Labi um Em im meedam dam um am bak. Labihàmu uho a nehi ozomule. ‘Dam gi Emota fai bak duana vabidume umota vekehe tiba,’ laham bak lam a ozomule. Neham bak laha ozodale. Ebe Eho vahokedaha im laba tu vuzehi meedam dam ehelemeam làhà im ubu uho ba vahokedamda lam damat laha neo tu vuzehi meedam dam ehe bak. Lahana damat Eba vabidam labe Eho geàdameam làhà damat uba laha neo gi ame baket vabidume geàda tame.

21Eba Gagu Oluhuda lam ame dam labe biehe labe uho Eba tu vuzehi vou ali ahu vàmadi meedàmu ame dam labe uba labihadam bak.

22Dam bakda totbaho labe Eba tu vuzehe vab dam laba Eho amu li Em Aiam im vameadam vabaemta làhà damat ibi iho faina meedaha bak lam Eho ba neha, ‘Uho Em Ai bake faina modeho,’ lahame ba vàlu gagom vabiem bak. Lahana Eho li vameame damat aime vàhàdehemu ame dam labe ibi iho faina meedaha bak lam ame dam lam ba, ‘Iho vabili meedaho,’ lahame ba veibame gagom biem bak.

23Meit Eba faki momeam làhà ame da labe laha Em Ai bake faki moho bak.

24Ame dam dua bak aasdahit na damat ihimo modem biem im feàna lam dam amomoi amu modehe vab labe Ehemo alimeat modehe bak lam damat ab aadume vàhàdeham bak. Eho ame bak lam modem vabaemta làhà Eho ba ame dam laba, ‘Uho faina modeho,’ lahame ba vàlu gagom vabiem bak. Lahana na damat modem biem im feàna lam Ebe Eho meedaha im zi lam damat etei nim aahanàme vedi Em Em Aiti im ahime faki moho bak.

25Lahana gi labihasum neàte. Ba àvodem imot modem vabak. Alat Vameadaha Im Toedahana zi lam abo ame dam labe ibi iho tuhu Alam im lam dam labe ibi iho lab faki moho bak lamti ulohona fet nehi toeme esuhu im ehe bak. ‘Ame dam labe Eba fakehe bak lam gi im debu vabnàme Eba ozahit faki moho bak.’ Lahame ame fet toeme esuhu im lam imbodelo modemu damat labihaha bak. Labihàmu ame dam labe ibi iho faki moho bak lam ba àvodem imot modem vabak.

26Uba Taumda Em Aiat lolo modemda lam abo Eho asum ahoba iuba le it olulo modemda abo Em Ai labet li dam bake neha, ‘Ala akatihasu meedam Alat modela?’ laham im imbona meia modi ozobohudi fi gatemda lam abo Alam Aha Nutabe Neàna labe Aho lehezobe, ‘Em akatihasu meedam Dàt modela?’ laham bak lam Aho dam bake ahate vameadume dam ozobohudem bak meeda tame.

27Lahana Ebe Eho meedam im lam ame Da labe Ahamo dam bake ahate vameadam vabak. Um laha ba labihada tame. Eho alimeat faasi vou meedume etei vou fuhu bak nim ahebu uho ab aadam tadeham bak. Labiham labe um laha, ‘Em akatihasu meedam Dàt modela?’ laham bak lam uho dam bake laha ahate vou vameateda tame.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran