Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 16 >> 

1“Ebe Eho uba neha, ‘Dam bak damat uba faki mo tame,’ lahame Eho etei nib vameadam im zi nim imbodehe vab di nibe uba ahit nasi fet vameadam bak. Ba imbodi damat uba vabidam bak laba um àvodi ubu uho Eba lab tu vuzehehe bak lam voom bak labna zohàme vou faovoi uba etei vameadam bak.

2Neham bak ehete. Ame Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num lam naedamat uba mali ootedume um usname ili tame. Gi im lada lamota uba meedam vabak. Damat uba li oddam bak lam laha ba faa tame. Uba otelo modem dam labe vedi neha, ‘Alat iba gagoho imot modem bak,’ lahame ozodam labe uba li oddam bak.

3Ame dam labe Em Em Aiti vahi vou ali ahu vàmadehe vab labe uba labihada tame.

4Labi Yesusat neo vi susulo vameada. “Ebe Eho etei uba nib vameadam im nim uho ahamte alimeat faasi Eba vi tau meedaha di lam ame im uba vameadaha vabak. Labi laha um Emti vahi godam lahasuhemu ame im nim uba nasi vameadaha vabak.

5Lahana Em etei nim um vou esmozi Eba gagu oluhuda Em Ai bake fa lalo modem bak. Lahana akati um meida vàmteavat Eba neha, ‘Ne, Om ake lalo modela?’ lahame Eba vi gagu aim vaba mode? Em ahu faidi ozodala. Um ame bak lam vi aime ozobohudelo àhàkemda vaba?

6Uho vedi gi Eho lab lalo gagoho bak laba vi ozome bisi ahu faidi daleàdi meeda.

7Lahana im imboda nidi nim laha iademe vi aimale. Em gi uho ba neàdem bake vi ozome lalo meedam bak. Eho lam vaba gi uba niba tau aidam lahasumeam làhà Uba Taumda bak niba uba ba lem vabak. Lahana Em lam labe ame Da lam Eho fa uba it olum bak.

8Uba Taumda lehezobe Aho dam bakdate Eba tu vuzehe vab dam labe im ahu laba im nehasu ahate modi tombali it ozobohudi fi gate tame. ‘Iho faina meedam dam im ame?’ Labi, ‘Ibi iho imbo tiba ozome im vamdesu meedam bak lamti labi Alat Aba Aho ozoho bak lamti uloho kaio. Bisi im vamdesu meedam bak neam tame,’ lahame it ozobohudem bak ame. Labi laha, ‘Ibi iho faina meedam bak lam Alat ba gi aalahigeàmom vaba abo, “Beose,” lahame na asimbuna feà iba modem bak,’ lahame it ozobohudem bak ame. Labihasu ahate modi tombali it ozobohude tame.

9Uba Taumda lehezobe Aho dam bakda Eba tu vuzehi meedaha vab dam labe, ‘Iho faina meedam dam im ame?’ lahame im ahu laba modi naedamat it ozobohudi fi gate tame.

10Labi Eho fa Em Ai bake le seti um ba Em alihi aaha vab labet Aho fa Eba ot vai dam bakdate modi vizi, ‘Ibi iho imbo tiba ozome im vamdesu meedam bak lamti Alat ozoho bak lamti uloho kaio. Bisi im vamdesu meedam bak neame?’ lahame modi ahate tombali naedamat it ozobohude tame.

11Labi laha dam bakda labe Eba tu vuzehe vab dam laba vuusdam boehàda Iblis lam Alat gi amu di iube, ‘Beose,’ lahame fet gagu vàmadi ahumdi esuhu bak. Labiham labe Uba Taumda lehezobe Aho dam Iblisit meedaha bak vi tau meedam dam laba Aho modi vizi, ‘Alat iba laha, “Beose,” lahame na asimbuna feà iba mode tame,’ lahame modi ahate tombali naedamat it ozobohude tame. Uba Taumda labe Aho im labihasu meeda tame.

12Em etei nim im uba vameadalo modem im abo duate. Lahana Eho ozoha, uho vi aime ozobohudem vabna zohàme etei nim ame im uba vameadam vabili mozo.

13Lahana Uba Taumda abo, ‘Ala akatihasu meedam Alat modela?’ laham im imbona meia modi ozobohudemda Aho lehezobe ba Aba Ahamo ozoho im laba vi ozome uba vameadam vabak. Gi Ebe Eho vameadahana aime ot vai gi im lamota uba vameadam bak. Labiha labe, ‘Em akatihasu meedam Dàt modela?’ laham im imbona ahebu lam Aho uba modi um ozobohudi fi gateda tame. Labi ba diamut modem im lam laha uba nasi fet vameadume um ozobohude tame.

14Na im ahebu Em Aiat vuusdamna lam Em laha tau vuusda. Ame bak lam Em ozobohudehemu Eho uba gi nehi vameada. Eho, ‘Uba fi desi im vameadase,’ laham im lam Alam Aha Nutabe Neàna lam abo Uba Taumda labe Aho gi Ebe Eho vameadahana ahum ve uba fa vameadume um ozobohudeda. Labihadam labe Aho modi damat ozobohudi ee Ebeda vousai, ‘Em abo feàda am bak,’ lahame vou baeda tame,” lahame Yesusat ab vameadaham.

15(16:14)

16Labi Yesusat neo susulo vi vameada. “Em kehàm vaba le seti um Em alihi ba vi aam vabak. Lahana neo kehàm vaba uho fa neo Em alihi aa tame.”

17Lahahat Aba vi tau meedam dam totbaho labe ihimo ot gagoida. “Uho ozom, Yesusat etei neha, ‘Em kehàm vaba le seti um Em alihi ba vi aam vabak. Lahana neo kehàm vaba uho fa neo Em alihi aa tame,’ lahame lab gagoho bak lam akati modelo modem im iba labi gagohela? Labi laha Aho neha, ‘Em Ai bake fa lalo mozo,’ lahame lab gagoho bak lam akati modelo modem im iba labi gagohela?”

18Lahame labi ot gagoi ot gagoidam labe meit neha, “Etei Yesusat neha, ‘Kehàm vabna,’ lahame lab gagoho bak lam uho ozom, akatihasu modem bake gagohela? Im ozom biem im gagoho taia?” lahame meit gago. Meit gago. Lahada.

19Labihadume modeha Yesusat Ahamo ozo, “Dam lam Eho gagoho im vabili Eba vi ailo àhàki ot gagoida taia?” lahame Ahamo ozobohudi ame dam laba ab gagoham. “Eho amu neha, ‘Em kehàm vaba le seti um Em alihi ba vi aam vabak. Lahana neo kehàm vaba uho fa neo Em alihi aa tame,’ lahame Eho lab gagoho bak lam um vi ozom vabili ot gagoidà?

20Làhà im lada lam imbomu im imboda nidi nim laha nasi iademe aima. Damat Em oteme elohozobe umota ahu faidi nimidam labe meb daeti im vameada tame. Lahana dam bakda totbaho Eba tu vuzehe vab dam labe gi deeli vi tozodam labe etoeda tame. Um ahu faidi medaomta medao. Lahana Em alihi fa vi aahazobe um ahu fa neàdi deeli vàhàdem bak.

21Ubu uho ba deeli vàhàdem bak gi neham bakti uloho bak. Lahi data faam bak fuhemu vàzbudam labe kikezi geàda. Lahana ame data lam faasi neàdi ozo, ‘Em data nim faasi bak niba ab azihame?’ lahame ozohemu aba amu kikezi geàdam bak lam ba it ozom vaba gi ab deelehe vàhàdeham bak.

22Um laha labihalo modem bak. Etei di nimota um ahu faidi vi ozoda. Lahana Em eloho bak labet Alat modi fa ahedi usai neàdehezobe Eho uba vi aa tame. Labi uho ba Em alihi vi aameam um ahu fa neàdi gi deelehe bohu vuusdam bak. Ba meit ubu uho lab deelehe bak lam modi vàhàdeme setem vabak.

23Em eloho bak labet Alat modi fa ahedi usai tom ilu neàdehe di labe uho ba Eba neha, ‘Im nidi nim akatiha? Im iudu ium akatiha?’ lahame ba Eba vi ailo gagodam vabak. Uba Taumda li ot vai vameadam labe ba Eba vi ailo gagodam vabak. Im lada lam imbomu im imboda nidi nim laha nasi iademe aima. Uho Em Ai bake na im uho ozohona ahebu gagom di uho Eba tu vuzehi vou ali ahu vàmadi meedàmu Aho ame bak uba mode tame.

24Amu di iube uho ahamte Eba vi tau meedaha di iube faasi vou mode ledume etei vou fuhu di nim uho Eba lab tu vuzehi vou ali ahu vàmadi meedam labet Em Ai bake gagoho bak ba na vabak. Lahana nasi etei di nibe faasi Ai bake gagodale. Labihamta uho ame na modem bak lam uho ab vamam bak. Uho deelehe vàhàdem bake labihadale,” lahame Yesusat ab vameadaham.

25Yesusat neo vi susulo vameada. “Eho etei uba lab vameadaha im lam gi im totobet fi koadamna damat taho ozobohudem biemna uba vameadaha bak. Lahana gi koena faobe Em Aiam im uba ba vameadam di gi im totobet fi koadam vaba gi tomba neàt ahatet uba vameada tame.

26Ame di lam na im uho ozohona lam ahebu uho Eba tu vuzehi vou ali ahu vàmadi meedam labet um gi Em Ai bake gagodam tade tame. Uho neha, ‘Em abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda am tame,’ lahame Eba deeli tu vuzehi gagodam labe Em Aiat Ahamo fa uba deeli meedam bak. Labiha labe na im uho ozohona lam ba Eho uba tau Ai bake gagodam vabak. Uhumo Ai bake lafusi vàmadi gagodahana ozomom bak.

27(16:26)

28Em Ai labet bak niba lehe bak. Labi etei nim Em neo bak nim vou esmozi fa Em Ai bake lalo modem bak.”

29Lahame labi gagoha Aba vi tau meedam dam labe im Abada mahate ozobohudehe vabna gi ostame fa ab vi gagoham. “Ai oa, Oho etei lab gagoho bak lam im totobet fi koadaha vaba gi ahate tomba neàt vameadam labe im gi ab aime ozobohudedamam tame.

30Iho Oba vi ailo gagolo modem im ehe di lam Oba gagoho vabna Ohomo nasi ozobohudi fa iba gagodàmu iho ozoha, na im Obo Oho iba vameadamna ahebu Om gi im dedateli vameadamda Om am bak. Damat Oba vi ailo gagom im gi feidam neàte. Om labihadam Dàt modemu iho gi neha, ‘Om abo Ala labet niba lehe Dàt moz,’ lahame tu vuzehi gagodam bak.”

31Lahahat Yesusat fa gago, “Oo làhà! Um gi etei Eba ab tu vuzehi aabodehame?

32Lahana im imboda nidi nim nasi aima. Kehàm vaba um gi Em vou esmozi fi goaitoi fa um num bake ahala ilime sedda tame. Ame bak lam gi ab vou fuham bak. Lahana Eho ozohat Em ba àvodem vabak. Abo Ehemo vàmtea tousdam vabak. Em Ai etei Emti nib bak.

33Eho etei uba lab vameadaha im zi lam ahebu uho Emti vahi vou ali ahu vàmadi meedam labet modi um ahu ba fi goaitoho vaba vabademsu modesdam bake Eho ahit labihasu vameadam bak. Uho fa dam bakda totbaho labe Ala bake fakemoholehe damti vazisi bak niba esdam lahasuhu di nim naat uba vabidume uho geàdam bak ehete. Lahana dam bakda labe Ala bake fakemoholehe dam laba Eho vafozi meodeho. Labihàmu naat uba vabidume geàdam di um ahu a faidemule. Gi ahu teudi keàtedele,” lahame Yesusat ab vameadaham.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran