Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 17 >> 

1Labi im zi lam Yesusat Aba vi tau meedam dam laba vameadume neàdi Ahamo vaitesu ohu vousai asum ahoba iuba tom aasu Am Ai Ala bake ab tom gagodamam. “Ai oa, Em geàdume elom di ab vou fuham tame. Em Om Adat nim bisi feà bak lam damat biem bake Oho nasi modi ee Ebeda vousai damat fà ozobohudedase. Labi Eho ba modelo modem bak labet modi Eho fa neo Om bisi feà bak lam damat biem bake Eho ee Oboda vousai damat fà neo ozobohudedase.

2Eho gi neham bak ozome Oba labi gagoho bak. Oho neha, ‘Dam nim vou aasdale,’ lahame Oho Eba lu esuhu dam zi lamota, ‘Eho modi dam lam fa Im ahimti vahi ahe neàna bohu vuusdase,’ laham bak laba ozome Obo Oho dam bakda ahebu vuusdam bak lam Oho Eba gagu Eho fa ot vai im dedateli bakda ahebu Eho vuusdam bak.

3Ai oa, Om bisi Ala imboda vàmtea Om am bak. Dam bakda labe iho ame bak laba tu vuzehi Omti vou ali ahu vàmadem bak ame. Labi laha neo Eba ozodam di neha, ‘Em abo Oho Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda Em am bak,’ lahame tu vuzehi Emti laha vahi vou ali ahu vàmadem bak ame. Labihasu meedameam làhà ame dam lamti Im ahimti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak am bak.

4Oho Eba neha, ‘Nehasu meedale,’ lahame gagu oluhu im lam ahebu Eho bak niba li ab meedume neàdeham bak. Eho labiha labe Om feà bak lam damat biem bake Eho ab modi fi zeam bitoham bak.

5Labihàmu Eho Oba neha, ‘Aia, Oho amu bak nimti asum iumti abo na ahebu meedaha vab di iube Emti Omti vahi bisi feà damali modesdam bak lam Oho nasi etei fa neo ame baket modi Em fa Oba le Omti ahili feà damali modesdase,’ lahame Eho Oba labi tom gagodam bak.”

6“Ai oa, Eba tauhu dam nim abo Oho neha, ‘Dam bakda zoho nim Oho vou aasdale,’ lahame fi hasi Eba lu esuhu dam nim Eho, ‘Om akatihasu meedam Alat modela?’ laham bak lam dam nim biem bake Eho vahokedume damat ozobohudi fi gatehe bak. Gi Om damat modem bak. Lahana Oho Eba lu Eho im Oboda vahokedume dam lam ame im lam aime uledi tu vuzehi meedaha bak.

7Labi etei nim Ebe Eho vuusu meedam im ahebu lam ba Ehemo meedam vabak. Gi Oho Eba modi vizehe labe Eho ame baket meedam bak. Laham bak lam dam nim etei ozobohu bak.

8Abo Obo Oho Eba gagoho im zi lam Eho dam niba vameadume dam nim aime ozobohudedume ab fi gatedaham bak. Labihàmu Oho Eba gagu oluhu bak lamti labi Eho Oba labet bak niba lehe bak lamti dam nim ab ozobohu aabodeham bak.

9Ai oa, Eba tauhu dam nim, ‘Oho laha taule,’ laham bak laba ozome Eho Oba tom gagodam bak. Eho etei di nibe bak niba esdam dam ahebu, ‘Oho laha taule,’ lahame ozome Oba tom gagodam vabak. Neham labe Eho Oba tom gagodam bak. Eho gi Oho neha, ‘Dam nim Oho vou aasdale,’ lahame Oho Eba lu esuhu dam lamota ozome Oba tom gagodam bak. Gi Om damat modem labe Eho Oba labi tom gagodam bak.

10Eho modi Em damali vuusdam dam nim Oho laha Om damali Oho vuusda. Labi Oho modi Om damali vuusdam dam lam fa neo Eho Em damali Eho neo vuusda. Labi ee Ebeda vousai feà datelem bak lam dam giida biem bake Eba tauhu dam nibe Ebe Eho vahokedam im aime tu vuzehi ot vai meedam labet modi dam giida aame ozobohudedume ab fi gatedamam bak.

11Ai oa, Em kehàm vaba Oba ab lelo modemam tame. Em bisi bak niba azibehamdem vabak. Lahana Eba vi tau meedam dam nim gi bak niba esdam lahasdam bak. Labihàmu Ai Bisi Neàbodeheda Vàmtea oa, Omti Emti vahi ot vou aliame vàmadi meedam bak lamti ulohona neo Eba vi tau meedam dam nibe ihimo neo im ahu ot vou ali ot vou aliame ahu vàmadi meedam bake Oho gi ame dam niba im nehasu meedale. ‘Om akatihasu meedam Alat modela?’ laham bak lam Oho amu Eba modi fi gatehena lam Eho neo dam Eba vi tau meedam dam niba modi neo vahokeme fi gatei neàdehe bak. Labihàmu Eho le setem di dam labe ibi iho tu vuzehe bak lam fa setemna zohàme Oho Em dam niba modi gi ame baket keàtedi bohu vuusu meedam bak lam nasi modi esule.

12Eho etei Eba tauhu dam nim bak niba tau aidam lahasdam di nibe, ‘Om akatihasu meedam Alat modela?’ laham bak lam Oho amu Eba modi fi gatehena Eho neo dam Eba vi tau meedam dam niba modi neo vahokeme fi gatehemu dam labe iho tu vuzehe bak lam Eho Em dam niba vou aasdam labet modi gi labaha keàtedi bohu vuusu meedaha bak. Eho ame baket meedam labe Em dam nim ba meida vàmteavat Eba vaitesu vooho vabak. Lahana gi Oho neha, ‘Vua elum sutem gikina laba voou beodase,’ lahame gagu ahumdi esuhudati gagom kaio. Ame da labe aho ba modem bak lam meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba fet toeme esuhu im lam, ‘Imbodese,’ lahame da lada lamota vooho bak.

13Ai oa, Em etei Oba ab lelo modemam bak. Lahana Eho amu Eba vi tau meedam dam niba vameadaha im zi lamti im bada zi nimti ame dam nibe, ‘Nehasu meedase,’ laham bak ozome Eho ahit Em dam nimti vahi bak niba ehe lahasuhu di nibe nehame vameadam bak. ‘Obo Oho gagoho bak lam Eho meedam labe Em ahu it ozome deeli vàhàdem bak lamti ulohona Eba vi tau meedam dam nibe laha Ebe Eho gagoho bak laba tu vuzehi meedam labe Ebe Eho deeli vàhàdem bak lamti ulohona neo ame baket modese,’ lahame Eho ahit ame im zi lam vameadam bak.

14Ai oa, Obo Oho Eba vameadaha im zi lam Eho dam niba vameadume dam nim aime uledi vuzehi meedàmu dam bakda Eba tu vuzehe vab dam labe Em dam niba fakemoholi moho bak. Neham labe labihaha bak. Ebe Eho ame dam bakda lamti vahi vou ali ahu vàmadehe vabak lamti uloholi Eba tauhu dam nim bak niba azim di ba ame dam lamti laha vahi vou ali ahu vàmadehe vabak. Labihahemu dam bakda labe Em dam niba fakemoholi moho bak.

15Eho etei Oba lab tom gagodam bak lam, ‘Eba tauhu dam nim Oho modi bak nim vou esmozi Oba tom vousai laitese,’ lahame ozome tom gagodam vabak. Gi, ‘Iblisit bisi meoda vàmtea labe aho Em dam niba li beodam bake Oho vatohedase,’ lahame Eho gi vou faovoi Oba labi tom gagodam bak.

16Eho dam bakda Eba tu vuzehe vab dam lamti vahi vou ali ahu vàmadi meedam vabak lamti ulohona Eba tauhu dam nibe laha ba ame dam bakda lamti vahi vou ali ahu vàmadi meedam vabak.

17Ai oa, ‘Om akatihasu meedam Alat modela?’ laham im Oboda lam Eho dam bakdate modi fi gatehe im zi lam gi imbo im am bak. Labiham labe im imbona Oboda lam Eho lab vameadaha bak labet Oho modi Em dam niba, ‘Fà im Oboda meedase,’ lahame gagu fi hasi esule.

18Oho Eba gagu Eho bak niba li im Oboda meedaha bakti ulohona Eho neo Em dam niba gi ame baket neo vi meedam bak. ‘Im Oboda vi meedale,’ lahame Eho dam nim gagome fa dam bakda totbaho laba ab olulo meedamam bak.

19Ai oa, ‘Eba tauhu dam nibe ihimo im Obodata fi hasi abobo labaha bohu meedase,’ laham bak laba ozome Ehemo naedat ahit, ‘Im Obodata meedase,’ lahame nasi gagu fi hasi esuhu bak.”

20“Ai oa, Em gi Eba vi tau meedam dam nimota ozome Oba tom gagodam vabak. Gi ame dam nibe ba neo fa bak mei bak iuba le im Ebeda le vou vameatedume dam labe neo aidume fa Eba tu vuzehelo modem dam zi lamti ozome Oba fet nasi tom gagodam bak.

21‘Emti Omti ot vou aliame ahu vàmadi meedam bakti ulohona Oho modi fa dam labe ihimo fa ot vou aliame ahu vàmadi meedase,’ laham bak laba ozome Oba labi tom gagodam bak. Labi Oho Eba bak niba gagu oluhu bak lam dam bakda totbaho labe biem bake Oho dam lam, ‘Fà modi tu vuzehese,’ laham bak laba ozome Eho Oba neha, ‘Eba ba tu vuzehelo modem dam laba Oho modi fa Im ahim niba vou ali ahu vàmadi meedase,’ lahame Eho Oba labi tom gagodam bak.

22Oho amu Eba modi vizi teudehe labe Obo Oho gagoho im lam Eho meedaha bak. Ame bak lamti ulohona Eho neo ame dam laba, ‘Im Obodati im Ebedati neo meedase,’ lahame Eho dam laba ab modi vizi teudeham bak. Eho gi neham bak ozome labi meedaha bak. ‘Emti Omti ot vou aliame ahu vàmadi meedam bakti ulohona Oho fa neo modi dam labe ihimo fa ot vou aliame ahu vàmadi meedase,’ lahame ozoho labe labihaha bak.

23Eho gi neham bak ozome Oba labi tom gagodam bak. Eho ame dam laba vou ali ahu vàmadi meeda. Labi neo Oho fa Eba laha vou ali ahu vàmadi meeda. Labihadam bak. Labihadam labe ame dam lam ihimo ot vou aliame ahu vàmadi vi meedam bohu vuusdam bak am. Labi Oho Eba gagu bak niba oluhu bak ame. Labi Oho Eba deeli meedam bakti ulohona fa ame dam laba neo ulohona deeli meedam bak ame. Labihasu dam bakda totbaho labe biem bake modi fa ozobohudem bak am tame.

24Ai oa, Oho amu Eba neha, ‘Dam nim Oho vou aasdale,’ lahame Eba gagu lu esuhu dam lam Eho vi ozome im nehasu Oba tom gagodam bak. ‘Ebe Eho ba le azim bak lam dam nim ame bak laba le vi tau azise. Labi Em feà bak aabo lam ame dam labe iho vi aame ozobohu aabodem bak am tame. Amu bak nimti ahebu meedaha vab di iube abo Emti Omti ahili esdam di iube Oho di labe faasi Eba deeli vou meedume etei vou fuhemu Oho Eba modi vizi feà datelehena am bak. Ame bak lam ame dam labe iho vi aame ozobohu aabodese,’ lahame Oba tom gagodam bak.

25Ai Bisi Im Ahole Vamdesu Meedamda oa, dam bakda Eba tu vuzehe vab dam labe, ‘Om amat mode?’ laham bak lam biem bake. Lahana Emota Om ozobohudi Omti vahi vou ali ahu vàmadi meedam bak. Labi laha Oho Eba gagu bak niba oluhu bak lam Eba tauhu dam nim ame bak lam ozobohu bak.

26Obo Oho Eba deelehe bak lamti ulohona Oho fa neo Eba tauhu dam niba deelem bak ame. Labi Eho dam nimti vou ali ahu vàmadi meedam bak ame. ‘Labihasu meedase,’ lahame Eho, ‘Om amat mode?’ laham bak lam dam nim biem bake Eho ame dam niba modi ozobohudedume fi gatedaha bak. Amu mode. Labi neo ame bak labe neo vi meedam bohu meeda tame.” Lahame Yesusat ab tom gagodume neàdeham.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel