Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 19 >> 

1Làhàmu Pilatusat ozo, “Ame Yahudi dam busaoda eeda zi labe Yesus modi itaholehe bak fà vi aame im ahu neàdem bake eho em meo dam gagome Yesus ve na sokba nasbe ahit alibulehena labe Aba foadume geàdume afoezobe isi oluse,” laham bak ozome am meo dam gagome Yesus bake ame bak lam ab modeham.

2Labi foadume neàdi loba ali vabome vuihàli neàdi Yesusam ohu laba neo nom usulo ab vi gago, “Nim gi boehàdat am ohu nom usumnat modem bak,” lahame gagu ab nom usuham. Labi neo sue sona boz gihona bohu abo boehàdat ahoba dusum sue lamohoda ve Yesus bake nom dusu.

3Labihadume neàdi ame meo dam labe iho neo ahit neà damali Yesus bake ab gagu tozoidamam. “Looo. Yahudi dam debu vuusu im vahokedam boehàda abo neàteee,” lahame vi tozome gagoda. Labi neo Am oode dogoi debu bak laba meit au baat vi fu tozo. Meit au baat vi fu tozo. Labihada.

4Gi etei labihadam di labe Pilatus neo futoi ame Yahudi eeda zi bàhàgo laba odosdam dam laba neo ab gagoham. “Um aimale. Eho da nim uloome aiha, ‘Aho git modeho,’ laham bak eba gagu em aihi vabamu eho ba gagu otem vabili fa vou futoi isi olulo mozo.”

5Lahame gagu modeha Yesus bake loba ali vabome vuihàlehena lam Am ohula nom usuhuna lamti labi Aba tozome Am soa dusuhu sue bohu lamti labihasu dusuhu bak lahasuhuna neo meo damat vou futoi modeha Pilatus ab gagoham. “Nasi aama. Ame Da neam.”

6Labi Yesus vou futoho bak lam ame toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba vou aasdam dam lamti iho Yesusam alihi aadàmu dae meonat ab buteomam. “Neàdehooo. Ba a isi olumuleee. Gi oteleee. Om meo dam gagu taho ut tetehesuhunaso laba esu paku dodume eloleee. Gi taho modeleee.” Lahahat Pilatus mu fa gago, “Uhumo ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dodume elole. Eho Da nim uloome aiha Aho faina modehe bak aihi vabna akati eho gagu ote?”

7Lahahat ame Yahudi eeda zi labe teudi fa ab gagoham. “Vabà! Ba a labi gagomule. Da lam amu neha, ‘Am Alam Adat am tame,’ lahaha bak lam ibi iho fi ham bak Ahamo gagu vàhàdehe labe gi ab gagu otelo modemam bak. Meit neha, ‘Em Alam Adat am tame,’ lahame labi gagomeam làhà gi gagu otem bak. Ba akati gi moe?”

8“Yesus lam abo Alam Adat am tame,” lahaha bak lam Pilatus aihemu, “Am ba akati damat tu vuusdam Ala labe Aho faahana Yesus lam Aho gagu ote?” lahame iedi feà bak ab fuham.

9Làhàmu Pilatus neo ame meo dam gagome Yesus fa ame im meedam num feàda laba fa ab vou oleham. Labi aho neo vi tau oli Yesus bake neo vi ailo ab gagoham. “Om adi baket lehe dàt mode?” Lahame labi vi ailo gagoha Yesus ba dae bum kai.

10Làhàmu Pilatus fa neo gago, “Om akati eba im gagom vaba gi daleàdi mode? Om ozom vaba? Em feàda im deda modem labe em meo dam laba gagu Om isi olueo? Laham vabameam gi em meo dam laba gagu Om paku dome eloeo. Lahamda em am bak.”

11Lahahat Yesusat fa gago, “Ne, Em Ai Alat oba modi feà datelem vabameam om ba dam bake neha, ‘Em oteo? Isi olueo?’ laham bak lam ba im dedateli gagom vabak. Labiha labe neham bak. Dat dam bake gagu Em si oba vou li ub lohoda labe aba aho faina modem bak bisi duada am bak. Obo oho modeheda gi koete.”

12Lahame gagoho bak lam Pilatus aihemu aho amu fota mohobeat mali meedam bak lam fa olulo àhàki ab vi uledeham. “Em Yesus bake akatihasu gagu olue?” lahame di labe ab faasi vi la ozoi le ozoidamam. “Yesus gi gagu oluse,” lahame ozodamda labe neo futoi, “Yahudi dam labe fa aba tause,” lahame neo vi vameadaha ame Yahudi eeda zi labe mu vedi Pilatus bake vi buteom labe tozome vameada. “Ea, om Da nim isi olumeam làhà om ba dam ahebu vuusdam Kaisarleheda lamti vahi ahu vàmadi vou alem vab dàt modem bak. Gi fa oba ozom di, ‘Om gi aba fakemoholehe datelehe bak,’ lahame ozom bak. Ne, ame Da nim, ‘Aho boehàdateboleho,’ lahame gagoho bak ehe bak. Labiham labe ame Da lam gi Kaisarleheda veiolo odosdam bak. Ne, oho ozom, ame Da niba taum neà?”

13Lahame gagoho bak lam Pilatus aihemu iedi aho neo am meo dam gagome Yesus fa vou futoi vou duzu neàdi Pilatus fa Tomba Vaheme Bàneàdehe Ke Baa laba le, “Iho Yesus bake akatihasu modela?” laham bak gagu vàmadelo modem di nusumnabu laba ab nusuham. (Ame Tomba Vaheme Bàneàdehe Ke Baa lam Aram dae gagom di, “Gabata,” lahame gagom bak.)

14Etei nib meedam im nim gi ame na àme iziam bak abo Paskah labe am digat meida abo hari Jumat Yahudi damat ibi iho gi azibe im digat hari Sabat fulo vabaehe digat labe ala tomali jam dua belas fuseo vabalehe di labe meedaha imot modem bak. Di labe Pilatusat neo odohalehebeat ame Yahudi eeda zi laba tozolo ab gagoham. “Uba vuusdam boehàda gi ame Da neam tame.”

15Lahahat ame dam labe gi dae buduana buteom labe gagoda, “Vabooo. Vou laleee. Vou le ut tetehesuhunaso laba esu paku dodume eloleee.” Lahame buteme vameadume modeha Pilatus fa gago, “Oo làhà! Um boehàda nim eho gagu damat ve fa ut tetehesuhunaso laba esu paku dodume elom neào?” Lahahat ame toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam labe fa gago, “Vabo. Baka im dam amomoi boehàdatebolehedavat ehe? Im boehàdatebo gi oba vuusdamda Kaisarleheda am bak. Im Da lam boehàdateboli iho vuusdam moho.”

16Lahame labi gagohemu Pilatus aho vameadaha vanamahemu am gi mohet uledi, “Yahudi eeda zi labe ibi iho gagoho baket modi damat fà Yesus ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dodume elose,” lahame am meo dam lam gagu ab oluham. Pilatus labi gagohemu am meo dam, “Ame baket meedase,” lahame Yesus bake tet ooteme am esu dolo modem ut tetehesuhunaso lam gagu Ahamo naedat vatu ab vou kea ladamam.

17Labi lab vatu vou kea ladam di labe kota Yerusalem vou esmozi bàhàgo laba vou ladume Ohu Fetahabu laham bak laba ab vou fuham. Ame bak lam Aram dae gagom di, “Golgota,” lahame gagom bak.

18Ame bak laba vou fusi ame meo dam labe neo Yesusam sue ahoba dusuhuda lam ab vome vihilaham. Labi vihilame neàdi neo ame ut tetehesuhunaso lam visoi bake esu afoezobe Yesus tom gaesu nom esu neàdi Am anekehà meida kidadesu paku do. Labi Am anekehà meida neo kidadesu paku do. Labi Am naba bakamta modesu paku do. Labihadume neàdi vi vuu vousai bak bumata ab nom zisuham. Labi zisu teudi neàdi ut tetehesuhunaso meida ahim neo visoi dam faina meedam dam ahim lam vame Yesusat modehe bakti ulohona modi paku dodume neàdi Yesusam anekehà ahi totti soi totti modesuhu laba bak bumata ab nom zisitdaham.

19Labi meit aame ozo, “Da nim ana im modehe bake damat vàlu otehela?” lahame toehe ut gaheba lam Pilatusat am meo dam gagome toeme neàdi Yesusam ohu vazidazi toma zoho laba taasu paku vi dou esu. Ame ut gaheba laba im nehasu toe. “DA NIM YESUS NAZARETDA ABO YAHUDI DAM VUUSU IM VAHOKEDAM BOEHÀDA AM TAME,” lahame Aram daeti Latin daeti Yunani daeti laham dae làtela labihasu toehe ut gaheba am. Labihàmu damat Yesus ut tetehesuhunaso laba paku dome zisuhu bak lam gi kota Yerusalem laba netàdi zisuhu labe Yahudi dam dua bak lebe aasu gagodume labohoti laida.

20(19:19)

21Labi Yahudi damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam labe laha ame ut gaheba laba toehe bak aahemu faki dam gagome Pilatus bake ab oluham. “Uho Pilatus bake le gagole. ‘A, “Da nim abo Yahudi dam vuusu im vahokedam Boehàda am tame,” lahaha bak lam a toemule. Iho ozoha, gi giomimot modem bak. Gi neha, “Ame Da labe Ahamo ozo, ‘Em abo Yahudi dam vuusu im vahokedam Boehàda am tame,’ ” laham bak laba ozome toele,’ laham im lam uho Pilatus bake le gagole,” lahame ab gagu oluham.

22Labi gagu olu dam labe le gagoha Pilatus mu gago, “Vabo. Toeme vàhàdehe bak. Ba faatoi veimdem bieho. Eho lab gagu toehe bak lam ba veimdem vabak,” lahame ab gagoham.

23Labi ame meo dam labe Yesus paku dodume vousai zisu neàdi, “Am sue amu vihilame vahehena lam faheme vadase,” lahame vameadume neàdi ame sue lam faheme ame dam ahia labe ab vadaham. Lahana Am sue sona bohu ada dusumda lam ba damat faheme vaha vabak. Ame sue lam susume tadehe bak aam vabna gi ahoba zoho labe faasi nom vou ihezidazi ihezidazidume vàmadehe sue modemu nehi ab ot gagoidamam. “Imo sue nim nasi a fatemule. Gi ibi iho fi mam baket fi mame aame neàdi ame da labe ahamo vale.” Làhàmu ame baket modi afoezobe dat vàmtea labe ame sue lam ab vaham. Meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehe bak nim, “Fà modi imbodese,” lahame labihaha bak. “Em sue lam damat faheme vadaho. Labi Em sue vàmtea damat fi mame meit vaho.” Lahame fet toeme esuhu im lam ame meo dam labe vabili modeha ame bak lam ab modi imbodeham.

24(19:23)

25Labi Yesus ut tetehesuhunaso laba paku doho bak laba netàdi dozeadaha lahi neha: Am oi ame. Labi Am oi meida ame. Labi Klopasam nam Maria ame. Labi num debu Magdala labe lehe Maria ame. Labihasu ame lahi lam laba netàdi dozeadume aasda.

26Laba dozeadume aasdam di labe Yesusat nom aaha Am oiti Aba vi tau meedamda meida Aba Aho deeleheda emti Aba netàdi dozeadaha bak aahemu am oi bake ab gagoham. “Oi, oho da niba ozom di gi om adat modemna ozomole.”

27Labi gagu neàdi Aba vi tau meedamda meida niba eba neo ab gagoham. “Nasi aamale. Em oi nim oho ozom di, ‘Om oiat mode,’ laham bak laba ozome vou aasdale.” Labi gagohemu Aba vi tau meedamda nidi nibe Yesusat etei lab gagoho bak lam ba ame bak modehe bak ehet. Eho ba Yesusam oi em numa vou le em oiali ab vou aziham.

28Labi vou faodume Yesusat ozoha, “Em Aiat Aba Aho fet ozome esuhu im lam ahebu Eho meedume ab neàdehame?” labihaha bak lam ab vi ozome ozobohudeham. Ozobohudehe labe meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehe bak nim, “Fà modi imbodese,” lahame Yesusat ab gagoham. “Em valo àhàkeho,” lahame labi gagoha ame fet toeme esuhu im lam ab modi imbodeham.

29Labi anggur oo vaksa àhàkebuna damat ohanut modehe mokzoho fedehena amu damat im ba valo àhàkem bak laba ozome vou lehena ehet. Làhàmu meit ut avagat vao vizemna lam visoi ame anggur oo vaksa laba nom ekeme vizi neàdi hisop alahaso visoi zisu, “Yesusat fà udese,” lahame Yesusam aha laba ab tom fi sdamam.

30Labihàmu Aho gi ahat ahamo udeme neàdi ab gagoham. “Ebe Eho meedam im foli ab vaitoham tame. Om Em nasi vam neàte,” lahame gagoha Am ohu nom vekoamdi ab fi sivai eloham.

31Yesus damat ut tetehesuhunaso laba paku doho digat lam gi hari Jumat modehe bak. Hari Sabat abo Yahudi damat ibi iho gi azibe im digat fulo vabaehe digat paku doho bak. Ame hari Sabat lam Yahudi damat ibi iho na àme iziam bak abo Paskah laba modesuhemu ame hari Sabat lada lam abo feà digat moz. Labihàmu ame hari Sabat fuseo modem di Yahudi dam labe ibi iho amu modi fi hasi baleàlehe bak ehe bak. Ame bak lam neham bak: “Hari Sabat fuseo modem di koeiso ba bako laba taasu vou diham vabak. ” Lahame labihasu fi hahemu Pilatus bake ab le gagoham. “Dam làtela etei paku dodume taumahehe dam lam oho om meo dam gagome le ame dam lam im fodeha faa lam beome agube taho elodale. Labi iho koeiso taho vame fa baumahedume hari Sabat ba fuse.”

32Lahame labi gagohemu Pilatus uledi am meo dam gagome ab oluham. Labi ame meo dam labe le Yesus bake tau ut tetehesuhunaso laba paku doho dam behàsu labe im fodeha faa lam dat meida belu fa aguti esu. Labi neo dat meida belu fa aguti esu.

33Labihadume Yesus bake neo beolo tom aaha Yesus gi elohona aahemu am fodeha faa ba fu agutem vabak.

34Gi ame meo dam meida labe Yesus, “Eloho bak imboo?” laham bak aalo am fosot Yesusam eabe tom geiha vaseati vaksati fusuamdi ab nom iluham.

35Ame im nim vameadamda gi eho Yohanesat vou duzu aasuhet meedaha labe ozobohudi ahate vameadam bak. Em ba giomim vameadam vaba gi im imbona vameadam bak. Uho Yesus bake tu vuzehem bake eho na aaha dàt Yesusat meedam im uba ahate ab vameadamam bak.

36Labi etei Yesus am faa fu agutehe vabak lam meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehe bak nim, “Fà modi imbodese,” lahame labihaha bak. “Am faa meida vàmtea buà ba meit fu agutem vabak,”

37Labi ame im meida neha: “Fosot tom geihida laba dam na modehe dam labe ohu vousai tom aada tame.” Lahame fet toeme esuhu im behàsu lam ab modi imbodeham.

38Labi Yesus eloi neàdi dat Yusufti ee fatahivahada labe aho Pilatus bake ab laham. Ame da lam num debu Arimatea laba azihida am. Ame da labe laha Yesus bake vi tau meedamda meida am. Lahana Yahudi dam busaoda eeda zi labe aba fakemna zohàme gi Yesus bake aa vi tau meeda. Lahamda labe aho Yesus koei visom bak ozome fa Pilatus bake gagu ailo ab laham. Laha labe le Pilatus bake ab gagoham. “Im etei Yesus koei ve vou le baumsulo oba gagu ailo leho.” Lahame gagoha Pilatus uledi fa ab vi gagoham. “Lo, oho le visoi vou le baumsum neàte,” lahame uledi gagohemu Yusufat Yesus koei visolo ab laham.

39Yusuf ahamo lam kai. Nikodemus amu di iube Yesus bake aibut tàhi im vameadahada lamti ahili Yesus koei visolo ab laham. Nikodemusta aho na ahana neàna mur lamti labi na meida gaharu lamti labihasu keobededume valihemna asimbu bak abo tiga puluh kilo ozomomna vuusu ab vou laham.

40Labi Yesus koeiso modesdam bak laba lafusi zisi Yesus koeiso lam vi vuu vuazi veioi vou usi iho vou lehe sue nasbe neàna bohu lam Yesus koeiso laba ab giadamam. Labi lab giadam di labe ame na ahana neàna keobena lam visoi vi goagoame sue zoho vi gia. Labi neo ame na keobe lam vi goagoame neo sue zoho vi gia. Labihadume ab giadaham. Yahudi dam labe ibi iho koei baumsum diat modi baleàhà bak labe ab modeham.

41Damat Yesus ut tetehesuhunaso laba paku doho bak lam gi mei utoho bake netàdi modehe bak. Labi ame utoho obe lam laha ke bumat alimda amu feme bumatali ahumdi esuhuna ehet.

42Labihàmu ame ke bumat lada lam netàda amemu ame Yahudi damat ibi iho gi azibe im digat hari Sabat fuseo vabalehemu Yesus koeiso àvodehat visoi vou laha labe ame ke bumat laba vou oli esu fa futoi ke baana am doo laba tusum ulohoda lam vou ogi ogialame tusu baguamdi ab vou esmozi ladaham.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran