Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 1 >> 

1Saudara-saudara jema’na Allataala ri Korintus! Purani Saudara riyobbi ri Allataala untu’ mancaji umma’-Na nasaba Saudara appunnangennai Kristus Yésus, silaong sining tauwé muwi kégi-kégi iya sompaéngngi Puwatta Yésus Kristus, iyanaritu Puwanna mennang sibawa Puwattato. Iyya, Paulus, sibawa saudarata Sosténés, mamménasai tennapodo Allataala Ambo’ta sibawa Puwang Yésus Kristus mabbéré barakka enrengngé asaléwangeng lao ri iko. Uwokii iyaé sure’é selaku rasulna Kristus Yésus, iya nakkaé Allataala sibawa élo-Na muto.

2(1:1)

3(1:1)

4Tuli mattarima kasi’ka lao ri Allataala passalenna iko, saba’ mutarimai pammasé polé ri Allataala naolai Kristus Yésus.

5Nasaba mancajiko appunnangenna Kristus, nasugi atuwommu ri laleng sininna gau’é. Pangissengemmu passalenna sininna séuwaé malamung senna’, namaccako mappagguruwangngi iyaro pangissengengngé.

6Iyaro mappaitangngi makkedaé karéba passalenna Kristus makkuwamani mattemme’na ri laleng atimmu,

7angkanna dé’ muakurangeng muwi séddi barakka, ri wettu mutajenna Puwatta Yésus Kristus sibawa naitana sininna tauwé.

8Aléna matu Kristus tanggukko lettu ri accappurenna; kuwammengngi ri wettunna polé paimeng, ripoléiko matu temmakkécella.

9Weddingngi Allataala riyatepperi tonget-tongeng. Aléna ritu Allataala iya puraé mobbiko untu’ mancaji séddi sibawa Ana’-Na, iyanaritu Yésus Kristus, Puwatta.

10Saudara-saudara! Ri laleng asenna Puwatta Yésus Kristus uwéllauwi kuwammengngi mumasséddi ada maneng; kuwammengngi aja’ naengka assisalang ri yelle’mu. Sitinajako masséddi, siati sibawa sinawa-nawa.

11Saba’, sining tau polé ri kaluwarga Kloé laporo’i ri iyya engka assasang ri yelle’mu.

12Iya uwasengngé iyanaritu makkedaé ri yelle’mu engka makkeda, "Iyya maccowéka ri Paulus," engkato makkeda, "Iyya maccowéka ri Apolos," iya laingngé makkedai, "Iyya maccowéka ri Pétrus," na laingngé makkeda tosi, "Iyya maccowéka ri Kristus."

13Masa’ Kristus tabbagé-bagé! Paulus dé’ namaté risalli untu’mu! Dé’to muricemmé untu’ mancaji ana’-ana’ gurunna Paulus?

14Sukkuru’ka dé’ ucemméi muwi séddi tau polé ri yelle’mu, ri lainnaé Krispus sibawa Gayus.

15Aja’ narapii séddié tau makkeda makkedaé puraka cemméi untu’ mancaji ana’ gurukku.

16(Stéfanus sibawa kaluwargana, mémeng iyya cemméimennang. Iyakiya ri lainnaéro iya uwéngngerangngé dé’na gaga tau lainna iya ucemmé.)

17Nasuroka Kristus tenniya untu’ cemméi tauwé, sangadinna untu’ mappallebbangengngi Karéba Madécéng polé ri Allataala; na iyaro harusu’i upogau’ tekkupaké amaccang mabbicaraé secara tolino, kuwammengngi akuwasanna amaténna Kristus risallié dé’ namancaji siya-siya.

18Saba’ lao risining tau iya mattujué ri abinasangngé, karéba passalenna amaténna Kristus ri sallié pada-padai omong kosongngé. Iyakiya lao ri idi iya ripassalama’é ri Allataala, iyaro karébaé pada-padai carana Allataala mappaitangngi akuwasan-Na.

19Saba’ ri laleng Kitta’é, makkedai Allataala, "Apanrénna tau maccaé maélo Upakacau, pappahanna tau makképangissengengngé maélo Upallennye."

20Aga akkégunananna sining tau makképangissengengngéro? Aga akkégunanna mennang iya maccaé? Aga akkégunanna ahli-ahli pannawa-nawa linoéwé? Pura nappaitanni Allataala makkedaé apanrénna linoéwé iyanaritu omong kosongngi simata!

21Nasaba muwi pékkugi accana rupa tauwé, dé’ naulléi missengngi Allataala naolai acca ri aléna. Iyakiya mala nasaba mapanréi Allataala, nanasitujuiwi passalama’i sining tau iya mateppe’é ri Aléna naolai biritta iya riyappallebbangengngé iya nangga’é séuwa omong kosong linoé.

22Natuntu’i tau Yahudié anu makalallaingngé selaku butti, sibawa tau Yunanié napentingkangngi apanrénna linoéwé.

23Iyakiya idi’é banna mabbirittangngi Kristus iya maté ri sallié. Iyaro birittaé nasinggungngi pappéneddinna sining tau Yahudié sibawa nangga’i omong kosong sining tau tenniyaé Yahudi. Sibawa tau tenniyaé Yahudi naangga’i iyaro séuwa adonggong.

24Iyakiya lao risining tau iya puraénna riyobbi ri Allataala — muwi tau Yahudi iyaré’ga tenniya tau Yahudi — iyaro birittaé sinrupai carana Allataala mappaitangngi akuwasan-Na sibawa apanrén-Na.

25Saba’ iya paitaé madonggo ri Allataala, iyanaritu lebbi mapanréi na iya apanrénna tolinoé; sibawa iya paitaé malemma ri Allataala, iyanaritu lebbi watangngi na iya awatangenna rupa tauwé.

26Saudara-saudara! Cobai méngngerangngi pékkugi keadaammu wettunna Allataala mobbiko. Céddé bawang polé ri yelle’mu iya mapanré, iyaré’ga makuwasaé, iyaré’ga matanré tudangenna manuru’ pakkitanna rupa tauwé.

27Saba’ mémeng nattungka Allataala piléi iya nangga madonggoé linoéwé, kuwammengngi nasining tau maccaé namasiri. Sibawa Allataala pilé towi iya nangga malemmaé linoéwé, kuwammengngi nasining tau iya baranié naporé nancaji masiri.

28Allataala piléi iya riyangga mariyawaé, matuna, sibawa mala iya riyangga dé’é nakkébettuwang ri linoéwé, kuwammengngi na Allataala mancuru’i iya nangga pentingngé linoé.

29Rimakkuwannanaro dé’ muwi séddi tau mulléi mattempowangngi aléna ri yolona Allataala.

30Allataala muto mébbui angkanna Saudara masséddi sibawa Kristus Yésus. Naolai Kristus naripancajiki mapanré. Sibawa naolai Alénato, naébbuki Allataala simadécéngeng paimeng sibawa Aléna enrengngé pancajiki umma’-Na iya mapaccingngé, kuwaéttopa paleppe’ki.

31Jaji, pada-pada iya tarokié ri laleng Kitta’é, "Tau iya maéloé mammingki-mingki, harusu’i mammingki-mingki ri aga iya napogau’é Puwangngé."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran