Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

1Makkekkuwangngé maéloka mabbicara passalenna persoalang iya mupowadaé ri laleng sure’mu. Rékko séddié worowané dé’ nakawing, makessing iyaro.

2Iyakiya kuwammengngi dé’ narigoda untu’ pogau’i iya dé’é nasitinaja, lebbi kessing muwi tungke’ worowané mappunnaiwi bainéna muto sibawa tungke’ makkunrai mappunnaiwi lakkainna muto.

3Lakkaié harusu’i napennoi kewajibanna selaku lakkai lao ri bainéna, na bainé harusu’i napennoi kewajibanna selaku bainé lao ri lakkainna; tungke’-tungke’ pennoiwi kewajibanna lao ri laingngé.

4Bainé dé’ nakuwasaiwi tubunna muto; iya makuwasaiyéngngi tubunna iyanaritu lakkainna. Makkuwatoro lakkaié dé’ nakuwasaiwi tubunna muto; iyakiya iya makuwasaiyéngngi tubunna iyanaritu bainéna.

5Aja’ muwabélaiwi séddié lao ri laingngé selaku mallaibinéngeng. Wedding muwa untu’ cinampe’, assaleng sipadduwano pada-pada situjuiwi. Nanallalengiro tungke’-tungke’ weddingngi massempajang sibawa dé’ nariganggu. Iyakiya ri munri, harusu’ko lisu sisullé siyaddeppéri selaku mallaibinéngeng. Rékko dé’ nakkuwaro, weddingngi matti muwaccowériwi pappalécéna sétangngé, nasaba dé’ mumatedde tahangngi napessunna.

6Upowadai iyaé tenniya selaku parénta, iyakiya selaku pangaja.

7Sitongenna lebbi upojiwi rékko sininna tauwé mancajiwi pada-pada iyya. Iyakiya tungke’-tungke’ pada purani tarima pammasé iya dé’é napada polé ri Allataala. Séddié tau mappunnaiwi pammasé makkuwaé, iya laingngé mappunnaiwi pammasé iyaro.

8Lao risining tau iya dé’éppa nakawing enrengngé sining makkunrai iya jandaénna, iyanaé pangajaku: Lebbi kessing muwi Saudara tette’ tuwo alé-alé pada-pada iyya.

9Iyakiya rékko dé’ naulléi Saudara tahangngi napessunna, sitinajai Saudara kawing. Saba’ lebbi kessing muwi Saudara kawing naiya malluwa’-luwa’é napessunna.

10Lao ri mennang iya puraénna kawing, iyanaé paréntaku: (Sitongenna tenniya iyya mabbéréyangngi iyaé paréntaé, iyakiya Puwangngé.) Séddié makkunrai iya puraénna kawing aja’ nasalaiwi lakkainna.

11Iyakiya rékko nasalaiwi, harusu’i tette’ dé’ nallakkai, iyaré’ga lisui ri lakkainna. Sibawa séddié lakkai dé’ nawedding nabbéyang bainéna.

12Lao ri laingngé, pangajaku iyanaritu: — iyaé pangajaku muto, tenniya Puwangngé — rékko séddié tau Kristéng napubainéi tau iya dé’é namateppe’ ri Kristus, na bainéna nasitujuiwi untu’ tuwo silaong aléna, iyaro tauwé dé’ nawedding nabbéyang bainéna.

13Narékko séddié makkunrai Kristéng mallakkaiwi tau iya dé’é namateppe’ ri Kristus, iyaro bainé dé’nawedding nabbéyang lakkainna.

14Nasaba lakkai iya dé’é namateppe’ ripalaloi untu’ mancaji umma’na Allataala nasaba allaibinéngenna sibawa bainé iya mancajiyénna appunnangenna Allataala. Makkuwatoro bainé iya dé’é namateppe’ ripalaloi mancaji umma’na Allataala, nasaba allaibinéngenna sibawa lakkai iya mancajiyénna appunnangenna Allataala. Rékko dé’ nakkuwaro, ana’-ana’na mennang tentu pada-padai ana’-ana’ kapéré’é, padahal iyaro ana’-ana’é riyangga’i selaku anggotana umma’na Allataala.

15Iyakiya rékko tau iya dé’é namateppe’ro salaiwi bainéna iyaré’ga lakkainna iya Kristéngngé, aja’ mutahangngi. Ri laleng gau’éwé iyaro makkunraié iyaré’ga worowané laluwasai, saba’ maéloi Allataala kuwammengngi na Saudara tuwoi sibawa sipammasé-masé.

16Nasaba Saudara selaku bainé — iya mateppe’énna lao ri Puwangngé — pékkugi Saudara naulléi missengngi sibawa mattentu makkedaé Saudara dé’ naulléi mappassalama’i lakkaimmu? Makkuwatoro Saudara selaku lakkai Kristéng, pékkugi Saudara weddingngi naisseng sibawa mattentu makkedaé Saudara dé’ naulléi passalama’i bainému?

17Sitinajai tungke’-tungke’ matoro’i atuwo-tuwonna situru pappimpinna Puwangngé pada-pada iya pura ripattentungengngéngngi ri Allataala wettunna Allataala mobbii untu’ mateppe’ ri Aléna. Iyanaro peraturang iya uwappagguruwangngé ri tungke’-tungke’ jema’é.

18Ebara’na, rékko séddié tau purani risunna wettunna natarima pangobbina Allataala, aja’na iyaro tauwé nakkuraga leddai iyaro tanra-tanrang sunna’é. Makkuwatoro rékko séddié tau dé’pa narisunna’ wettunna natarima pangobbina Allataala, aja’na iyaro tauwé naéllauwi risunna.

19Saba’ naccowériwi peraturang sunna’é iyaré’ga dé’ naccowériwi, pada-padai iya duwa, dé’ agaga bettuwanna. Iya pentingngé iyanaritu turusiwi parénta-paréntana Allataala.

20Sitinajai tungke’ tau tette’ tuwo ri laleng keadaang pada-pada wettunna natarima pangobbina Allataala.

21Rékko wettunna Saudara riyobbi, Saudara iyanaritu séddiwi ata, aja’na Saudara nassussa-sussa pikkiri’i gau’éro. Iyakiya rékko matti Saudara lolongengngi kasempatang untu’ mancaji maradéka’, pakéi iyaro kasempatangngé.

22Saba’ séddié ata iya mateppe’énna ri Puwangngé, iyanaritu taunnai Puwangngé iya maradéka’é. Sibawa séddié tau maradéka’ iya mateppe’énna ri Puwangngé, iyanaritu atannai Kristus.

23Pura riyellini Saudara sibawa purani nawaja maneng. Rimakkuwannanaro, aja’ Saudara nabbéréyangngi aléna untu’ mancaji atanna tolinoé.

24Jaji, Saudara-saudara, muwi pékkugi keadaammu wettunna riyobbi, sitinajai Saudara tette’ tuwo pada-padaro silaong Allataala.

25Makkekkuwangngé passalenna sining tau iya dé’éppa nakawing. Passalenna gau’éro dé’ utarima parénta agi-agi polé ri Puwangngé. Iyakiya selaku tau iya nasaba pammaséna Puwangngé sitinajai riyatepperi, maéloka mabbéréyangngi pangajaku.

26Rékko riyéngngerangngi sininna asussang iya mancangngéngngi makkekkuwangngéwé, uwasengngi lebbi kessing muwi rékko tette’i tauwé tuwo pada-pada makkekkuwangngé.

27Rékko mabbainéni Saudara, aja’ muwakkuraga leppe’ polé ri bainéro. Rékko dé’pa nabbainé Saudara, aja’na musappa bainé.

28Iyakiya rékko kawingngi Saudara, iyaro tenniya dosa. Makkuwatoro rékko séddié ana’dara kawing, tenniyai bettuwanna madosai. Banna mennang iya kawingngéro moloiwi matu maéga asussang. Macinnaka kuwammengngi Saudara ripabélai polé risining asussangngéro.

29Akkattaku makkuwaiyé, Saudara-saudara: Dé’na tappunnai maéga wettunna. Mappammulai makkekkuwangngé, tungke’ tau iya mabbainénna sitinajai tuwo samanna dé’pa nabbainé;

30tau iya teriyé, tuwo samanna dé’ namessé ati; tau iya macawaé, samanna dé’ namarennu; tau iya puraé mangelli, samanna dé’ nappunnai aga-aga;

31sibawa tau iya malippué sibawa gau’-gau’ linoé, sitinajai tuwo samanna dé’ narilippui ri gau’-gau’éro. Saba’ iyaé linoé, ri laleng keadaanna makkekkuwangngé, lennye’i matu!

32Macinnaka kuwammengngi naleppe Saudara polé ri asussangngé. Tau iya dé’é nabbainé napattette’i matu pikkiranna ri gau’-gau’ passalenna Puwangngé, nasaba macinnai pésennangiwi Puwangngé.

33Iyakiya tau iya mabbainéénna maégai matu napikkiri gau’-gau’ linoéwé, saba’ macinnai pésennangiwi atinna bainéna;

34addimonrinna tabbagé-bagéi matu pikkiranna. Séddié makkunrai iya dé’é nallakkai, iyaré’ga séddié ana’dara, maégai matu napikkiri passalenna Puwangngé, nasaba macinnai kuwammengngi nyawa tubunna mancajiwi appunnangenna Allataala. Iyakiya séddié makkunrai iya mallakkaiyénna, napattujui pikkiranna ri gau’-gau’ linoéwé, nasaba macinnai sennangiwi atinna lakkainna.

35Uwoki manengngiro untu’ adécéngemmu muto, tenniya akkattaku mattéyangngi iyaé mattéyangngi iyaro. Iya uwacinnaiyé banna ritu kuwammengngi Saudara napogau’i iya tongengngé sibawa sitinajaé, enrengngé kuwammengngi naulléi Saudara pattujui pikkiranna lao ri Puwangngé.

36Rékko séddié tau marasa dé’ napajoppai iya sitinajaé lao ri tunanganna, rékko dé’ naulléi tahangngi napessunna, namarasa parellui kawing sibawa ana’daraéro; leppessanni pogau’i aga iya napérasaiyé makessing. Dé’ namadosa, rékko kawingngi mennang.

37Rékko séddié tau purani napettui ri laleng atinna untu’ dé’ nakawing sibawa tunanganna, na iyaro apettunna dé’ natarapassa, iyaro napogau’é makessingngi, assaleng naulléi pogau’i.

38Riponcokiwi adaé, tau iya kawingngé, makessing pangkaukenna, na tau iya dé’é nakawing lebbi kessing pasi pangkaukenna.

39Séddié makkunrai iya kawingngénna tassiyoi ri lakkainna ri wettu tuwonami bawang lakkainna. Rékko maténi lakkainna, iyaro makkunraié laluwasani kawissi sibawa tau iya napojiyé; assaleng iyaro akawingengngé, akawingeng Kristéng.

40Namuni lebbi maupe’i matu rékko dé’na nakawinna. Iyaro pallolongekku muto, iyakiya upéneddingiwi ri aléku makkedaé iya upowadaéro nasibawang akuwasanna Rohna Allataala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran