Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 13 >> 

1Iyaro wettué engka séddi nabi ri Yéhuda. Risuroi ri PUWANGNGE untu’ lao ri Bétel. Iyaro nabié lettu’i kuwaro wettunna Yérobéam mattengngang tettong ri yolona mézbaé untu’ makkasuwiyangeng akkarobangeng.

2Nasaba paréntana PUWANGNGE mangobbini iyaro nabié lao ri mézbaéro, "Eh mézba, éh mézba! Makkuwaiyé adanna PUWANGNGE, ‘Séddi ana’ iya riyasengngé matu Yosia jajiwi matu ri laleng kaluwargana Daud. Ri yasé’mu, éh mézba, naunoi matu imang-ngimang iya majjamaé ri onrong-ngonrong assompang laowé ri déwataé, sibawa iya puraé tona makkasuwiyangeng akkarobangeng ri yasé’mu. Sibawa ri yasé’muto ritunui matu buku-buku tolinoé.’"

3Adanna iyaro nabié patterui, "Maruttungngi matu iyaé mézbaé, natuppa matu awu engkaé ri yasé’na. Iyanaro buttinna makkedaé risuroka ri PUWANGNGE."

4Wettunna naéngkalinga Yérobéam iyaro ada-adaé, majjello’ni lao ri nabiéro nainappa gora, "Tikkengngi iyaro tauwé!" Iyakiya matterui sojo taiyyana Yérobéam angkanna dé’ naulléi gettengngi lisu.

5Tappa maruttunni iyaro mézbaé sibawa awu iya engkaé ri yasé’na tuppa’ni ri tanaé, pada-pada iya puraé napowada iyaro nabié nasaba paréntana PUWANGNGE.

6Namakkedana Arung Yérobéam lao ri nabiéro, "Tulunna muwassempajangekka ri PUWANG Allataalamu. Ellauni paressé babuwa-Na untu’ pajjappai taiyyaku!" Namassempajanna iyaro nabié lao ri PUWANGNGE, namajjappana taiyyana arungngé.

7Nainappa makkeda arungngé lao ri nabiéro, "Laono mai manré ri bolaku. Maéloka mpérékko hadiya."

8Nappébali iyaro nabié, "Namuni nawérékka Datu sitengngana asugirenna Datu, dé’to uwaccowé untu’ manré iyaré’ga ménung sibawa Datu.

9Lolongekka parénta polé ri PUWANGNGE untu’ dé’ uwanré iyaré’ga ménung, nenniya dé’ ulisu molai laleng wettukku polé."

10Makkuwaniro iyaro nabié lao molai laleng laingngé.

11Iyaro wettué engka séddi nabi cowa iya monroé ri Bétel. Ripowadangngi ri ana’-ana’na passalenna nabi polé ri Yéhudaro. Nacuritai mennang passalenna aga iya napogau’é ri Bétel iyaro essoé, sibawa aga iya napowadaé lao ri Arung Yérobéam.

12Namakkutanana iyaro nabi cowaé, "Kéga naola iyaro nabi polé ri Yéhuda wettunna lisu?" Najjellokenni mennang iyaro lalengngé lao ri aléna.

13Nanasuroni mennang pasangiwi lapi-lapi kaleddé’na. Puranaro natonangini kaleddé’na nalao

14lellungngi iyaro nabi polé ri Yéhuda. Naruntu’ni iyaro nabié mattengngang tudang ri yawana séddié aju battowa. Nakkutana iyaro nabi cowaé, "Idi’ga nabi polé ri Yéhudaro?" Nappébali iyaro tauwé, "Tongeng."

15Nakkeda iyaro nabi cowaé, "Laono mai manré ri bolaku."

16Iyakiya mappébaliwi iyaro nabi polé ri Yéhuda, "Taddampengekka! Dé’ naweddikka tarimai undangenna Bapa’ untu’ maccowé lao ri bolana Bapa’. Dé’to umaélo manré iyaré’ga ménung kuwaé silaong Bapa’.

17PUWANGNGE pura paréntakka untu’ dé’ uwanré iyaré’ga ménung sibawa dé’ ulisu molai laleng iya padaé wettukku polé."

18Nabbelléna iyaro nabi cowa polé ri bétel lao ri aléna, sibawa makkeda, "Iyya nabi muto pada-pada Saudara. Nasaba paréntanato PUWANGNGE, engka séddi malaéka pura suroka mobbiko sibawa panréko ri bolaku."

19Namaccowéna iyaro nabi polé ri Yéhuda lao ri bolana nabi cowaéro sibawa sisama manré.

20Wettunna mennang tudang manré, mabbicarani PUWANGNGE lao ri nabi cowaéro,

21angkanna nampareng nabi polé ri Yéhudaro adanna, "Makkedai PUWANGNGE makkedaé dé’ namapato Saudara lao ri Aléna. Dé’ napogau’i Saudara iya riparéntangngéngngi Saudara.

22Lisuwi Saudara sibawa manré ménung, padahal riyattéyangngi Saudara untu’ pogau’i gau’éro. Rimakkuwannanaro riyunoi matu Saudara, na ujuna Saudara dé’ matu narikuburu ri kuburu kaluwargana Saudara."

23Pajana mennang manré, iyaro nabi cowaé patoppokengngi lapi-lapi kaleddé’na iyaro nabi polé ri Yéhuda,

24nanajoppana iyaro nabié. Ri tengnga laleng riluruini ri sikaju singa, namaténa riyokko. Nalenrona ujuna ri lalengngé, sibawa kaleddé’na tettong ri seddéna. Iyaro singaé tettong towi kuwaro.

25Sining tau laloé, naitani iyaro ujué sibawa singaé kuwaro. Nainappa mennang lao ri Bétel sibawa paissengiwi aga iya naitaé mennang.

26Wettunna naéngkalinga iyaro nabi cowaé passalenna gau’éro, makkedani, "Pasti iyaro nabi iya dé’é namapato ri paréntana PUWANGNGE! Iyanaro saba’na nakiringngi PUWANGNGE iyaro singaé untu’ luruiwi sibawa mpunoi pada-pada iya napowadaé PUWANGNGE ri yolona."

27Namakkedana iyaro nabi cowaé lao ri ana’-ana’na, "Patoppokiwi lapi-lapi kaleddé’ku." Natonanginnana kaleddé’na, joppana.

28Naruntu’ni ujuna iyaro nabi polé ri Yéhuda lénne mupi ri lalengngé sibawa kaleddé’é nenniya singaé ri seddéna. Iyaro singaé dé’ naluruiwi kaleddé’é, sibawa dé’to nanréi iyaro ujué.

29Nakkani iyaro ujué nanataroi ri yasé’na kaleddé’na, nanatiwii lisu ri Bétel untu’ nawatingi sibawa nakuburu.

30Aléna iyaro nabi cowaé kuburu’i iyaro ujué ri kuburu kaluwargana, nainappa aléna sibawa ana’-ana’na watingiwi iyaro ujué. Makkedai mennang, "Kasiyakko, saudaraku, kasiyang!"

31Nainappa makkeda iyaro nabi cowaé ri ana’-ana’na, "Rékko matéka, kuburu’ka ri kuburu’éwé ri seddéna iyaro nabié.

32Aga iya puraé napowada nasaba paréntana PUWANGNGE lao ri mézbaé ri Bételro sibawa lao ri sininna onrong assompangngé ri kota-kota Samaria pasti kajajiyangngi."

33Tette’i Arung Yérobéam dé’ namaélo salaiwi pangkaukenna iya majaé. Untu’ murusu’i onrong-ngonrong assompang iya puraé napatettonro, matterui pilé imang polé ri kaluwarga-kaluwarga biyasaé. Nigi-nigi maélo, nakkai mancaji imang.

34Pangkaukenna iya majaéro nassabariwi wija-wijanna macilaka sibawa ancuru siseng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel