Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 2 >> 

1Timotius, ana’ku! Sitinajako mancaji mawatang nasaba pammasé iya nabbéréyangngé lao ri idi, nasaba masséddiki sibawa Kristus Yésus.

2Pappagguruwang iya puraé muwéngkalinga riyolo polé ri iyya ri yolona maéga tau, sitinajai muwappaddettangeng lao risining tau iya weddingngé riyatepperi sibawa iya maccaé paggurui tau laingngé.

3Harusu’ko maccowé manrasa-rasa selaku parajuri’na Kristus Yésus iya matinulué.

4Séddié parajuri’ iya mattengngangngé jaga, dé’ namaélo palippuiwi aléna sibawa urusang-urusang aléna, saba’ macinnai sennangiwi atinna pallimana.

5Séddié pacculé dé’ namancaji pakala matu ri laleng séuwaé attandingeng, rékko dé’ naturusiwi peraturang-peraturangngé.

6Patani iya majjama senna’é, aléna ritu bunge’-bunge’ punna ha’ untu’ lolongengngi wassélé’ tanet-tanenna.

7Nennun-nennungngi aga iya upangoloéwé, saba’ nabbéréyangngi matu Puwangngé lao ri iko pakkulléngngé untu’ pahang manengngiro.

8Engngerangngi iyaé: Karéba Madécéng iya uwabbirittangngé iyanaritu karéba passalenna Yésus Kristus, wija-wijanna Daud: Aléna ritu Kristus iya tuwoénna paimeng polé ri amaténgngé.

9Nasaba nabbirittangngi Karéba Madécéngngéro, naumanrasa-rasa; mala narapi rirantéka pada-pada séddié tomaja. Iyakiya ada-adanna Allataala dé’ nariyullé rantéi.

10Iyanaro saba’na nausabbara tanggung manengngiro untu’ apentingenna sining tau iya puraé Napilé Allataala, kuwammengngi nalolongetto mennang asalamakeng iya riyabbéréyangngé naolai Kristus Yésus, sibawa iya nasibawangngé arajang mannennungengngé.

11Tongeng senna’ ada-adaéwé, "Rékko maténi’ silaong Aléna, tuwo tokki matu silaong Aléna.

12Rékko tette’ki sabbara, mapparénta tokki matu silaong Aléna. Rékko riyassakkarengngi Aléna, Nassakkareng tokki matu.

13Rékko dé’ tamatinulu, tette’ Aléna matinulu, saba’ dé’ naulléi siéwa Aléna muto."

14Sitinajako paréngngerangiwi sining tauwé passalenna iya manennaé. Ri yolona Allataala, pangajariwi mennang kuwammengngi aja’ nassasa passalenna warékkada-warékkadaé. Dé’gaga gunana iyaro, mala napakacauwi sining tau iya méngkalingaéngngi.

15Sitinajako makkuraga tonget-tongeng kuwammengngi nariyakuiko ri Allataala selaku tau iya sitinajaé majjama untu’ Allataala. Akkuragano kuwammengngi aja’ mumasiri passalenna jama-jamammu, sangadinna mappagguru sibawa sicoco’ sining pappagguruwang tongengngé iya polé ri Allataala.

16Abélaiwi assipabbicarang-assipabbicarang iya dé’é gaga gunana sibawa iya pakatunaéngngi Allataala. Sining assipabbicarang pada-padaéro banna mébbui tauwé pédé’ maja.

17Pappagguruwanna sining tauwéro, makkalolo’i pada-pada lasa kangker iya masekkangngé. Ri yelle’na mennang muttama’ni Himénéus sibawa Filétus.

18Lésséni mennang polé ri pappagguruwang tongengngé, sibawa pakacauwi atepperenna sibagiyang tauwé. Napowadai mennang makkedaé amotokengngé polé ri amaténgngé purani kajajiyang.

19Iyakiya alléjjakenna iya masse’é iya naébbué Allataala dé’ nariyullé gottangngi. Ri yasé’na tarokii iyaé, "Naisseng Puwangngé sining tau appunnangen-Na," sibawa "Tau iya powadaéngngi makkedaé appunnangennai Puwangngé, iyaro tauwé harusu’i mappésau pogau’i pangkaukeng iya salaé".

20Ri laleng bola iya battowaé engka maddupa-rupang parabo’na. Engka riyébbu polé ri péra’é iyaré’ga ulawengngé, iyakiya engkato iya polé ri ajué iyaré’ga tanaé. Engka iya ripaké untu’ apparelluwang-apparelluwang mattentué iya dé’é padanna, sibawa engkato iya ripaké untu’ apparelluwang-apparelluwang biyasaé.

21Tau iya pépaccingiyéngngi aléna polé ri sininna iya dé’é namakessing ripakéi matu untu’ apparelluwang-apparelluwang iya dé’é padanna. Mancajiwi appunnangenna iya ripallaingngé sibawa makkégunaé untu’ puwanna. Ripassadiyai untu’ ripaké lao ri tungke’ jama-jamang iya makessingngé.

22Abélaiwi asennangeng-asennangenna tau malaloé. Akkuragano untu’ tuwo situru élona Allataala, matinulu lao ri pappagguruwan-Na, mamaséiwi pada-padatta sibawa mappunnai ariyawang ri laleng atié. Tuwono makkuwaro sibawa mennang iya mangobbié méllau pattulung ri Puwangngé sibawa ati iya mapaccingngé.

23Aja’ muwaccowé ri laleng addebbakenna sining tau madonggoé iya temmissengngé agaga. Muwisseng makkedaé iya manennaro banna paompo appangéwang.

24Tau iya majjamaé untu’ Puwangngé dé’ nasipato mappangéwang; harusu’i mabessa lao ri sininna tauwé, sibawa naulléi paggurui tauwé sibawa makessing enrengngé sabbara.

25Harusu’i nasibawang lemma kininnawa paggurui sining tauwé iya pojiyéngngi méwa; memmuwaré Allataala mpéréngngi wettu lao risining tauwéro untu’ toba’ polé ri dosa-dosana mennang sibawa missengngi pappagguruwang iya tongengngé.

26Nanallalengiro namainge’ mennang paimeng, sibawa leppe’ polé ri siyo-siyona Ibillisi’ iya puraé tawangngi mennang sibawa passai mennang maccowériwi élona.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel