Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 29 >> 

1"Mappakkuwaniyé carana lanti’i Harun sibawa ana’-ana’na kuwammengngi weddingngi mennang tumaningi-Ka selaku imang. Alano sikaju saping lai iya maloloé sibawa duwakkaju bimbala lai iya dé’é gaga sala-salanna.

2Polé ri labbu tarigu iya kaminang makessingngé, lamani teppaké ragi. Sibagiyang iyaro lama labbu’é harusu’i riyébbu roti silaong minnya zaitun, sibagiyang teppaké minnya, nasésana riyébbui béppa iya risapuiyé minnya.

3Taroi ri laleng bakué sibawa akkasuwiyangengngi lao ri Iyya silaong akkarobangeng saping laié sibawa iya duwa bimbala laié.

4Suroi Harun sibawa ana’-ana’na lao ri sumpang Kéma-Ku sibawa bissaiwi aléna.

5Pasangngi pakéyang imangngé ri Harun: kaméja, éfod, jumba iya tongkoéngngi éfod-é, pattongko aroé sibawa babbang.

6Taroi passapué ri ulunna sibawa attoddokengngi ri passapuéro bélo-bélo ulawengngé sibawa sobbi "Ripallaingngé untu’ PUWANGNGE".

7Nainappa muwala minnya upacaraé, tiri’i ri tompo ulunna sibawa minnyakiwi.

8Purairo, suroi ana’-ana’na polé sibawa papasangiwi kaméja

9nenniya babbang ri mennang, nainappa mutaro passapué ri ulunna. Makkuwaniro carana lanti’i Harun sibawa ana’-ana’na. Mennang sibawa wija-wijanna harusu’i natumaningi-Ka selaku imang lettu mannennungeng.

10Nainappa iyaro saping laié harusu’i mutiwi ri yolona Kéma-Ku. Harun sibawa ana’-ana’na harusu’i napalénne limanna ri yasé’na ulunna olokolo’éro.

11Géréi iyaro saping laié ri yolo-Ku, ri sumpang Kémaé.

12Alai sibagiyang iyaro dara sapingngé namuwassapuwangngi ri tanru-tanru mézbaé sibawa limammu. Sésana iyaro daraé harusu’i mutiri ri bagiyang yawana mézbaé.

13Purairo alai sininna lunra’na iya tongkoéngngi lise’ babuwana, bagiyang atinna kaminang makessingngé enrengngé iya duwa ginjalna sibawa lunra’na, taro manengngi iyaro ri yasé’na mézbaé sibawa tunui untu’ pakkasuwiyang ri Iyya.

14Jukuna, bingkulanna sibawa paruna iyaro saping laié harusu’i ritunu ri saliwenna akkémangngé. Iyanaro pakkasuwiyang untu’ paddampengeng dosana sininna imangngé.

15Nainappa alai sala sikajunna polé ri bimbala laiéro. Harun sibawa ana’-ana’na harusu’i palénne’i limanna mennang ri yasé’na ulunna olokolo’éro.

16Nainappa mugéré iyaro olokolo’é, alai darana sibawa abbolorengngi ri iya eppa benrénna mézbaé.

17Iyaro bimbala laié harusu’i risépa-sépa. Lise’ babuwana sibawa poppanna harusu’i ribissai sibawa ritaroi ri yasé’na ulunna enrengngé ri yasé’na sépa-sépa laingngé.

18Akkasuwiyangeng manengngi iyaro bimbala laié ri yasé’na mézbaé untu’ akkarobangeng ritunu. Baunna iyaro akkarobangengngé pésennangiwi atik-Ku.

19Alai bimbala lai iya sikajuéppa, iyanaritu bimbala lai untu’ upacara allantikengngé. Suroi Harun sibawa ana’-ana’na palénne’i limanna ri yasé’na ulunna olokolo’éro.

20Nainappa mugéré iyaro bimbala laié, alai céddé darana sibawa sapuwangngi daucculing ataunna Harun sibawa ana’-ana’na, ri indo’ jari lima ataunna sibawa indo’ ajé ataunna. Sésana iyaro daraé harusu’i muwabboloreng ri iya eppa benrénna mézbaé.

21Alai céddé dara iya engkaé ri yasé’na mézbaé sibawa céddé minnya upacaraé, nainappa muweppikeng Harun sibawa ana’-ana’na enrengngé pakéyanna. Nasibawang caraéro Harun sibawa ana’-ana’na nenniya pakéyanna ripallaingngi untu’ alé-Ku.

22Alai lunra’na iyaro bémbé laié, ikko’na iya mallunra’é, lunra mallapina polé ri lise’ babuwana, bagiyang atinna kaminang makessingngé, iya duwa ginjalna silaong lunra’na, enrengngé poppang ataunna.

23Polé ri baka roti iya puraé riyakkasuwiyangeng ri Iyya, alano séddi roti polé ri tungke rupanna: séddi iya riyébbué silaong minnya zaitun, séddi dé’ napaké minnya, sibawa séddi béppa.

24Palénne manengngi iyaro inanré ri limanna Harun enrengngé ana’-ana’na sibawa suroi mennang tanréyangngi lao ri Iyya selaku pakkasuwiyang tanréyangeng.

25Nainappa muwala iyaro rotié polé ri mennang sibawa tunui ri yasé’na mézbaé, ri yasé’na akkarobangeng ritunuéro. Iyaro baunna akkarobangengngé napésennangiwi atik-Ku.

26Alai dadana iyaro bimbala laié sibawa akkasuwiyangengngi untu’ pakkasuwiyang tanréyangeng untu’ alé-Ku. Na iyanaro tawamu.

27Ri laleng upacara allantikenna imangngé, dadana sibawa poppang ataunna bimbala lai iya ripaké ri laleng upacaraéro harusu’i riyakkasuwiyangeng selaku pakkasuwiyang tanréyangeng untu’ alé-Ku sibawa ripallaing untu’ sining imangngé.

28Iyanaé apettuk-Ku iya dé’é nawedding ripinra: Wettunna umma’-Ku polé makkasuwiyangengngi akkarobangeng pappasidamé, dadana sibawa poppanna olokolo’éro iyanaritu tawana sining imangngé. Iyanaro pakkasuwiyanna umma’-Ku untu’ Iyya.

29Pakéyang assompanna Harun harusu’i nappammanareng lao ri ana’-ana’na, kuwammengngi weddingngi mennang napaké wettunna rilanti.

30Ana’na Harun iya mancaji imangngé sulléiwi ambo’na sibawa muttamakiwi Kéma-Ku untu’ pogau’i assompangngé ri Bili’ Mapaccingngé, harusu’i napaké pakéyangngéro pitungngesso ittana.

31Alai juku bimbala lai iya napaké ri laleng upacara allantikenna Harun sibawa ana’-ana’na sibawa nasui iyaro jukué ri séddié onrong iya mapaccingngé.

32Iyaro jukué harusu’i mennang nanré ri sumpanna Kéma-Ku silaong sésa roti iya engkaé ri bakué.

33Harusu’i mennang nanré iya riyakkasuwiyangengngé ri laleng upacara paddampengeng dosaé wettunna rilanti. Banna imangngé wedding manréi inanré iya puraé ripallaing untu’ alé-Kuro.

34Rékko pappa bajana éléé juku iyaré’ga iyaro rotié engka mupa sésana, iyaro sésana harusu’i ritunu gangka cappu, sibawa dé’ nawedding riyanré, nasaba purani ripallaing.

35Upacara allantikenna Harun sibawa ana’-ana’na harusu’i ripogau’ pitungngesso ittana bujuru’, pada-pada puraé Uparéntakko.

36Esso-esso harusu’i riyakkasuwiyangeng sikaju saping lai untu’ paddampengeng dosa. Nasibawang iyaro akkarobangengngé ripaccingiwi mézbaé. Nainappa iyaro mézbaé harusu’i muminnyaki sibawa minnya zaitun kuwammengngi naripallaing untu’ Iyya.

37Pogau’i iyaro esso-esso pitungngesso ittana. Namancaji mapaccing maneng mézbaé; agi-agi iya kennaéngngi iyaro mézbaé harusu’i riyabbéréyang lao ri PUWANGNGE, sibawa nigi-nigi iya géssaéngngi lolongengngi acilakang nasaba awatangeng apaccingenna."

38"Tungke esso untu’ mannennungeng ri yasé’na mézbaéro harusu’i riyakkarobangeng duwakkaju bimbala iya umuru sitaungngé.

39Iya sikajué untu’ pakkasuwiyang élé, na laingngé untu’ pakkasuwiyang arawéng.

40Nasibawang ana’ bimbala untu’ pakkasuwiyang éléé, harusu’i riyakkasuwiyangeng séddi kilo labbu tarigu iya kaminang makessingngé ricampuru sibawa sibang minnya zaitun tuléng. Purairo sibatto uwai anggoro.

41Ana’ bimbala untu’ pakkasuwiyang arawéngngé harusu’i riyakkarobangeng sibawa cara iya padaé, nasilaongeng labbu, minnya zaitun sibawa uwai anggoro. Baunna iyaro akkarobangeng ritunué pésennangiwi atik-Ku.

42Makkuwaniro untu’ sininna wettué, iyaro akkarobangeng ritunué harusu’i riyakkarobangeng ri yolo-Ku ri sumpanna Kéma-Ku. Kuwaniro maélo-Ka siruntu sibawa umma’-Ku enrengngé mabbicara lao ri iko.

43Kuwaro maélo-Ka siruntu sibawa bangsa Israélié, sibawa cahaya ahadérékek-Ku pancajiwi matu iyaro onrongngé mapaccing.

44Maélo-Ka pancajiwi iyaro Kémaé sibawa mézbaé mapaccing. Harun sibawa ana’-ana’na maélo-Ka pallaingngi polé ri laingngé kuwammengngi Natumaningika selaku imang.

45Maélo-Ka monro ri tengnga-tengngana bangsa Israélié, sibawa mancaji Allataalana mennang.

46Naissengngi matu mennang makkedaé Iyya’naé PUWANG Allataalana iya tiwiéngngi mennang massu polé ri Maséré, kuwammengngi weddik-Ka monro ri tengnga-tengngana. Iyya’na PUWANG Allataalana mennang."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 29 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel