Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 2 >> 

1Iyaro wettué, napparéntanni Kaisar Agustus, kuwammengngi sininna pabbanuwana Akkarungeng Roma nadaftar i aléna untu’ ribilang.

2Iyanaé abbilangeng mammulangngé iya ripajoppaé wettunna Kirénius mancaji gubernurna wanuwa Siria.

3Sininna tauwé iyaro wettué laoni untu’ ridaftar ri kotana tungke’-tungke’.

4Joppani Yusuf polé ri Nazarét ri Galiléa, lao ri Bétléhém ri Yudéa, onrong ajajiyanna Arung Daud; saba’ Yusuf wijannai Arung Daud.

5Nadaftarni Yusuf aléna silaong Maria tunanganna, iya mattampu’éro.

6Wettunna ri Bétléhém, narapini wettunna Maria mémmana’.

7Najajiyanni séddi ana’ worowané, ana’na macowaé. Iyaro ana’na nadokoni sibawa caré-caré kaing, nainappa napalésso ri laleng dulang olokolo’é iya mallise’é daramé; saba’ dé’ nalolongeng onrong untu’ mappéruma.

8Ri wenniéro engka pakkampi-pakkampi iya monrowangngéngngi sining bimbala’na ri padangngé ri daéraéro.

9Tappa nappaitanni aléna malaéka’na Puwangngé ri mennang, sibawa alebbirenna Puwangngé mattappa tajangiwi mennang, namétau senna’na mennang.

10Iyakiya makkedai iyaro malaéka’é, "Aja’ mumétau! Saba’ poléka tiwirekko karéba madécéng — karéba iya pésennangi senna’éngngi sininna tauwé.

11Iya essoé ri kota Daud, jajini Arung Pappassalama’mu iyanaritu Kristus, Puwangngé.

12Iyanaé tanranna: Mupoléiwi matu séddi ana’lolo ridoko sibawa kaing, enrengngé léwu ri laleng dulangngé."

13Tennasenna-sennana iyaro malaéka’é risibawangngi maéga malaéka’ laing, iya pojiyéngngi Allataala. Makkedai mennang,

14"Ripojiwi Allataala ri langi iya kaminang matanré! Sibawa ri yasé’na tanaé, saléwangengngi rupa tauwé iya pésennangiyéngngi atinna Puwangngé!"

15Risalainnana mennang risining malaéka’é nalisu ri surugaé, makkedani iyaro sining pakkampié séddié lao ri laingngé, "Laono mai talao ri Bétléhém nataitai gau’ iya kajajiyangngéro, iya napaissengengngékki Puwangngé."

16Mapperi-perini mennang lao, nanapoléini Maria sibawa Yusuf, enrengngé ana’ loloéro iya léwué ri laleng dulangngé.

17Wettunna naita iyaro sining pakkampié ana’loloéro, nacuritani mennang aga napowada iyaro sining malaéka’é passalenna iyaro ana’loloé.

18Nahéranna sininna tauwé méngkalingai curitana sining pakkampiéro.

19Iyakiya Maria nataro manengngi iyaro ri laleng atinna sibawa nanennun-nennunna.

20Lisuni ri padangngé iyaro sining pakkampié sibawa pojiwi enrengngé pakalebbii Allataala, nasaba sininna iya puraé naéngkalinga sibawa naita, sicoco’i pada-pada iya napowadaé malaéka’é.

21Genne’nana aruwa essona umuru’na, risunna’ni iyaro Anana’é, sibawa nasengngi Yésus, aseng iya riwéréngngéngngi ri malaéka’é riwettu dé’napa naritampu’ ri indo’-Na.

22Narapini wettunna Yusuf sibawa Maria pajoppai ade’ pappépaccing siturué hukkunna Musa. Jaji natiwini iyaro Anana’é ri Yérusalém untu’ riyabbéréyang lao ri Puwangngé.

23Saba’ ri laleng Hukkunna Puwangngé tarokii makkuwaéwé, "Tungke’ ana’ worowané macowaé, harusu’i riyabbéréyang lao ri Puwangngé."

24Akkattanato mennang maéloi makkasuwiyangeng akkarobangeng, iyanaritu sipasang bekku iyaré’ga duwakkaju jangang-jangang malolo, pada-pada iya ripattentué ri laleng Hukkunna Puwangngé.

25Iyaro wettué ri Yérusalém engka séddi tau riyaseng Siméon. Tau makessingngi, métaui ri Allataala sibawa natajengngi wettunna Allataala passalama’i Israélié. Risibawangngi ri Rohna Allataala,

26sibawa Rohna Allataala pura paissengiwi makkedaé’ dé’ namaté matu riwettu dé’napa naitai Arung Pappassalama’é iya najjanciyangngé Puwangngé.

27Nasaba pappimpinna Rohna Allataala, muttama’i Siméon ri Bolana Allataala. Iyaro wettué Yusuf sibawa Maria natiwii Yésus muttama’ iya baiccu’é mupa, untu’ pogau’i upacara iya napparéntangngé hukkunna agamaé.

28Nanalani Siméon iyaro Anana’é nanaépa’i, nainappa napoji Allataala,

29"Makkekkuwangngé, purani Murupai jancimmu Puwang. Leppessanni atam-Muéwé maté sibawa tennang.

30Saba’ mata alékuna pura mitai Pappassalama’ polé ri Iko.

31Iyaro Pappassalama’é purani Mupassadiya untu’ sininna bangsaé:

32pada-pada tajang iya tappaéngngi lalenna sininna bangsa-bangsa laingngé, untu’ lao ri Iko; iyanaritu tajang iya mappapolé alebbireng lao ri umma’-Mu Israélié."

33Héranni ambo’na sibawa indo’na iyaro Anana’é méngkalingai aga napowada Siméon passalenna Ana’na mennang.

34Ribarakkakini mennang ri Siméon sibawa makkeda lao ri Maria, indo’-Na iyaro Anana’é, "Iyaé Anana’é purani napilé Allataala untu’ paccappui sibawa passalama’i maéga tau Israélié. Mancajiwi matu tanrang polé ri Allataala, iya naéwaé matu maéga tau,

35nanallalengiro nassu lise’ atinna mennang. Nasoppa’i matu atimmu atassinnaureng pada-pada peddang matarengngé."

36Engkato séddi nabi makkunrai iya macowa senna’énna. Asenna Hana, ana’na Fanuél, polé ri suku Asyer. Pitu taung bawang siyonrong lakkainna,

37namancaji janda Hana, na makkekkuwangngé umuru’na aruwani pulona eppa taung. Dé’ naengka nasalaiwi Bolana Puwangngé. Esso wenniwi massompa kuwaro lao ri Allataala massempajang sibawa mappuwasa.

38Iyatoro wettué napolé, nanapojiwi Allataala sibawa mabbicara passalenna iyaro Anana’é lao ri sininna tauwé iya tajengngéngngi wettunna Allataala paleppe’i Yérusalém.

39Puranana napogau’ Yusuf sibawa Maria sininna iya nawajikengngé Hukkunna Puwangngé, lisuni ri Nazarét ri Galiléa.

40Napédé’ battowana iyaro anana’é sibawa mawatang. Mapanré senna’i sibawa riyamaséinna ri Allataala.

41Tungke’-tungke’ taung laowi tomatowanna Yésus ri Yérusalém untu’ pakarajai Esso Maraja Paskaé.

42Na wettunna Yésus makkéumuru seppulo duwa taung, laosi mennang ri ramé-raméro situru abiyasangngé.

43Leppe’nana iyaro ramé-ramé, lisuni mennang. Iyakiya Yésus, Anana’éro, monro mupi ri Yérusalém, nadé’ naissengngi ambo’ indo’-Na.

44Nasengngi mennang maccowé muto ri laleng rombongangngé. Joppanana puppu esso, nappai mennang nasappa ri yelle’na sumpulolona sibawa sining sissenna.

45Iyakiya dé’ nalolongengngi mennang, jaji lisuni mennang ri Yérusalém sappai.

46Genne’nana tellungngesso massappa, naruntu’ni mennang ri laleng Bolana Puwangngé. Tudat-tudangngi méngkalingai sining guru agamaé sibawa passu pakkutana-pakkutana.

47Héranni sininna tau méngkalingaéngngi nasaba sining pappébalin-Na iya maccaé.

48Hérang toni tomatowan-Na mitai. Nakkeda indo’-Na lao ri Yésus, "Na’, magi Mupakkuwaki’é? Ambo’-Mu sibawa iyya tassélesséleng sappa-Ko!"

49Nappébali Yésus, "Magi tasappa-Ka ambo’ sibawa indo’? Dé’ga taissengngi ambo’ sibawa indo’ makkedaé harusu’-Ka engka ri laleng bolana Ambo’-Ku?"

50Iyakiya dé’ napahangngi pappébalinna Yésus.

51Nalisuna Yésus silaong mennang lao ri Nazarét, sibawa matinuluna lao ri mennang. Sininna gau’éro nataroi indo’-Na ri laleng atinna.

52Napédé’ battowana Yésus sibawa tattamba accana, enrengngé ripoji ri Allataala sibawa ri rupa tauwé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel