Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1Ri esso Aha’é, maélé senna’ni iyaro sining makkunraié lao ri tampungngé tiwi rampa-rampa iya puraé napassadiya mennang.

2Lettu’nana ri tampungngé, napoléini mennang batu pattongkona pura rigalétté.

3Namuttama’na ri laleng tampungngéro, iyakiya dé’ naruntu’i ujuna Yésus kuwaro.

4Ri wettu tettonna mupa mennang kuwaro sibawa pusana pikkiri’i iyaro gau’é tappa engka duwa tau tettong ri seddéna sibawa millakkillang pakéyanna.

5Métau senna’ni mennang, nainappa suju’ lettu ri tanaé, nakkeda iya duwa tauwéro lao ri mennang, "Magi musappai tau tuwoé ri yelle’na tau maté?

6Dé’ni kuwaé; moto’ni! Engngerangngi aga pura Napowada lao ri iko wettunna mupa ri Galiléa,

7makkedaé, ‘Ana’na Tolinoé harusu’i riyabbéréyang lao ri tau madosaé; nainappa risalli, na ri esso matellué tuwoi matu paimeng.’"

8Naéngngeranni sining makkunraiéro ada-adanna Yésus.

9Lisunnana polé ri tampungngéro, nacuritani mennang sininna iyaro kajajiyangngé lao ri seppuloé séddi rasul sibawa sininna tau maccowé laingngé.

10Sining makkunrai iya powadangngéngngi iya manennaro lao ri ana’-ana’ gurunna Yésus, iyanaritu: Maria Magdaléna, Yohana sibawa Maria indo’na Yakobus, enrengngé sining makkunrai laingngé iya silaongngé mennang.

11Iyakiya iyaro rasul-rasul-é nasemmi iyaro sining makkunraié maccurita bawammi. Dé’ natepperiwi mennang curitana iyaro sining makkunraié.

12Iyakiya tokkongngi Pétrus nalari lao ri tampungngé. Nabbukku makkita lilaleng, nanaitani bannami kaing pawwalunna bawang kuwaro. Hérang senna’ni Pétrus, nainappa lisu sibawa penno pakkutana ri laleng atinna passalenna aga pura kajajiyang.

13Iyatoro essoé, engka duwa tau maccowé ri Yésus iya joppaé lao riséddié désa iya riyasengngé Emaus, kira-kira seppulo séddi kilo bélana polé ri Yérusalém.

14Ri laleng joppana mennang nabicarai passalenna sininna gau’é iyaro puraé kajajiyang.

15Ri wettu mabbicara-bicarana mennang pada passui pallolongenna, alénana Yésus polé joppa silaong mennang.

16Naitani mennang Yésus, iyakiya engka mébbui mennang nadé’ narupai Aléna.

17Nakkeda Yésus, "Passaleng aga mubicara ri tengnga laleng onna’?" Mappésauni mennang sibawa masussa tappana.

18Na séddi polé ri mennang, iya riyasengngé Kléopas, makkutana ri Yésus, "Bapa’ga bawang alé-aléna topolé-polé ri Yérusalém dé’ naissengngi gau’ iya kajajiyangngé kuwaro céddé-céddé’éwé?"

19Nakkutana Yésus, "Gau’ agaro?" Nappébali mennang, "Gau’ kajajiyangngé lao ri Yésus, tau polé ri Nazarét. Nabiwi; ada-adan-Na sibawa pangkauken-Na makuwasa senna’i — muwi situru pakkitanna Allataala muwi situru pakkitanna sininna tauwé.

20Kapala-kapala imangngé sibawa sining pamimpinna bangsata mabbéréyangngi untu’ rihukkung maté, na-Nasallii mennang!

21Padahal riyamménasaiwi makkedaé Aléna ritu paleppe’i matu Israélié! Na iyaé essoé, esso matellunnani sipongenna kajajiyang gau’éro.

22Na engka topa siyagangngaré makkunrai polé ri yelle’ta mébbuki tasséleng. Maélé senna’ mupa nalao mennang ri tampungngé,

23iyakiya dé’ naruntu’i uju-Na kuwaro. Nalisu mennang powadai makkedaé mitai mennang malaéka’, na iyaro malaéka’é powadai makkedaé tuwoni Yésus.

24Siyagangngaré tau polé ri idi lao ri tampungngé nanapoléini makkedaé aga napowada sining makkunraiéro makkuwa mémengngi, iyakiya dé’ naitai Yésus."

25Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Mémeng madonggoko! Matengnge senna’ko matepperiwi sininna iya puraé napowada nabi-nabié!

26Dé’ga na Arung Pappassalama’é harusu’i napéneddingi riyolo’ anrasa-rasangngé, nainappa nalolongeng alebbiren-Na?"

27Nainappa napakatajang Yésus lao ri mennang aga tarokié ri laleng sininna Kitta’é passalenna Aléna, mappammulai ri Kitta’-kitta’na Musa enrengngé Kitta’na sining Nabié.

28Namacawé’na mennang ri désa iya nakkattaiyé. Najjaini Yésus maélo joppa matteru,

29iyakiya ritahangngi ri mennang. Nakkeda mennang, "Onrono ri onrotta, mammulani wenni sibawa mammula toni mapettang." Nauttama’na Yésus untu’ mabbenni ri onronna mennang.

30Ri wettu tudanna mennang manré, malani Yésus roti, Nasukkuru’ ri Allataala, nainappa Napuwé-puwé iyaro rotié, na-Nawéréngngi lao ri mennang.

31Namainge’na mennang makkedaé Yésus iyaro. Iyakiya lennye’i polé ri pakkitanna.

32Nakkeda mennang séddié lao ri laingngé, "Dé’ga nasamanna luwang atitta wettunna mabbicara ri idi ri tengnga laleng, wettunna napakatajang lise’na Kitta’é lao ri idi?"

33Iyatoro wettué natettong nalisu lao ri Yérusalém. Napoléini mennang kuwaro iya seppuloé séddi ana’ gurunna Yésus maddeppungeng sibawa laingngé.

34Nakkedana mennanro, "Mémeng tongeng, tuwoni paimeng Puwangngé! Purani nappaitang Aléna lao ri Simon!"

35Iya duwa tau maccowériyéngngi Yésus iya nappa poléro nacuritani pangalamanna mennang ri tengnga allalengenna, sibawa pékkugi mennang rupai Puwangngé ri wettu Napuwé’-puwé’na rotié.

36Ri wettu maccuritana mupa mennang, tappa engka muni Yésus tettong ri tengnga-tengngana sibawa makkeda, "Saléwangekko!"

37Tassélenni mennang sibawa métau, nasaba nasengngi mennang mita sétang.

38Iyakiya makkedai Yésus, "Magi mumétau? Magi naompo abata-batangngé ri laleng atimmu?

39Itai limak-Ku sibawa ajé-Ku. Issenni, makkedaé Iyya’naé! Karawani sibawa pénessaini, nasaba sétangngé dé’ nappunnai juku iyaré’ga buku, pada-pada iya muwitaé ri Iyya."

40Makkeda makkuwairo Yésus nanappaitang towi lao ri mennang limanna sibawa ajé-Na.

41Na riwettu dé’na mupa namateppe’ mennang, nasaba marennu senna’na sibawa héranna, makkutanani Yésus ri mennang, "Engkaga nanré muwappunnai kuwaé?"

42Riwérénni ri mennang sipolo balé pura nasu.

43Nalani Yésus iyaro balé, nananréi ri yolona mennang.

44Purairo makkedani lao ri mennang, "Iyanaé gau’-gau’ iya puraé Upowadakko wettuk-Ku sibawa mupo: makkedaé tungke’ gau’ iya tarokié passalenna Iyya ri laleng Kitta’na Musa, sining Nabié, sibawa Mazmur-é, harusu’i kajajiyang."

45Nanatimpa’ni Yésus akkalenna mennang untu’ pahangngi akkattana Kitta’é.

46Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Ri laleng Kitta’é tarokii makkedaé Arung Pappassalama’é harusu’i manrasa-rasa, sibawa harusu’i moto’ paimeng polé ri amaténna ri esso matellué.

47Makkuwatoro ri laleng asenna iyaro Arung Pappassalama’é harusu’i riyabbirittang lao ri sininna bangsaé makkedaé harusu’i toba’ rupa tauwé, sibawa Allataala maddampengengngi dosaé. Na iyaro karébaé harusu’i riyabbirittang mappammulai ri Yérusalém.

48Ikona ritu sabbi’-sabbinna iya manenro.

49Na alé-Ku maélo kiringngi lao ri iko aga pura najjanciyang Ambo’é. Iyakiya harusu’ko tette mattajeng ri kotaéwé narapi akuwasang polé ri Allataala pennoiko."

50Purairo natiwini Yésus mennang massu ri saliweng kota lettu ri Bétania. Kuwaniro nakka liman-Na, na-Nabarakkakiwi mennang.

51Ri wettu Napogau’naro, tarakkani ménré ri surugaé, nassaran-Na sibawa mennang.

52Suju’ni mennang sompai, nainappa lisu ri Yérusalém sibawa marennu senna’na atinna,

53sibawa matteru-terui pojiwi Allataala ri Bolana Puwangngé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran