Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

1Naobbini Yésus iya seppulo duwa ana’ gurun-Na, nainappa nawéréng mennang akuwasang untu’ paddésu’i sétangngé sibawa pajjappai lasaé.

2Nainappa nasuro mennang lao pajjappai tau malasaé sibawa mappallebbangengngi pékkugi Allataala mapparénta selaku Arung.

3Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Aja’ mutiwi agi-agi untu’ laommu. Aja’ mutiwi tekkeng, iyaré’ga sépu-sépu passidekka, iyaré’ga nanré, iyaré’ga dowi, iyaré’ga pakéyang duwallampa.

4Kégi-kégiko ritarima, onrono kuwaro narapi musalai iyaro kotaé.

5Nakégi-kégi dé’ naritarimako, wettunna musalai kotaéro, akkeppiyangngi awué ri palakajému, selaku papparéngngerang lao ri mennang."

6Najoppana ana’-ana’ gurunna Yésus, nalao ri désa-desaé untu’ mabbirittangngi Karéba Madécéngngé sibawa pajjappai tau malasaé kégi-kégi.

7Wettunna Hérodés iya mapparéntaé ri Galiléa, naéngkalinga passalenna iya maneng gau’éro, bengngani. Saba’ engka makkeda makkedaé tuwoi paimeng Yohanés Paccemmé.

8Engkato powadai makkedaé momposi paimeng Elia. Tau laingngé powadai makkedaé séddi nabi polé ri nabi-nabié riyolo tuwoni paimeng.

9Makkedai Hérodés, "Purani usuro tauwé rette’i ulunna Yohanés. Iyakiya iyaé tauwé, niga sitongen-Na? Maégani pura uwéngkalinga passalenna Aléna." Nanakkuragana Hérodés untu’ mitai Yésus.

10Lisunnana sining surona Yésus, nacuritani lao ri Yésus iya maneng puraé napogau’. Naérani Yésus mennang lao silaong massala ri kota Bétsaida.

11Iyakiya wettunna sining tauwé naisseng passalenna gau’éro, naccowérini mennang Yésus. Natarimani mennang, nainappa mabbicara lao ri mennang passalenna pékkugi Allataala mapparénta selaku Arung. Enrengngé Napajjappa towi tau malasaé ri yelle’na mennang.

12Wettunna labuni essoé, poléni iya seppulo duwa ana’ gurunna Yésus ri Aléna sibawa makkeda, "Pa’ iyaé onrongngé tassubbu. Lebbi kessing muwi Bapa’ suroi sining tauwéro lao, kuwammengngi naweddingngi sappa anré sibawa onrong mappéruma ri kampong-kampongngé sibawa désa-désaé ri onrongngéwé."

13Iyakiya mappébaliwi Yésus, "Iko bawanna panréi mennang." Nakkeda ana’-ana’ gurunna Yésus, "Lima bawang roti riyappunnai sibawa duwa balé. Harusu’ki’ga lao melli anré untu’ iya maneng tauwéwé?"

14(Engka kira-kira limassebbu tau worowané kuwaro.) Nakkeda Yésus lao ri ana’-ana’ gurun-Na, "Suroi iyaé tauwé tudang makkonro-konrongeng kira-kira limappulo tau sikonrong."

15Napogau’ni ana’-ana’ gurunna Yésus iya napowadaé Yésus lao ri mennang.

16Nainappa nalani Yésus iyaro limaé roti sibawa duwaé balé, nanaconga ri langié mattarima kasi ri Allataala. Purairo napuwé’-puwé’ni rotié nenniya baléro sibawa liman-Na nainappa nawéréng ana’-ana’ gurun-Na untu’ nabbagé-bagéyang lao ri tau maégaéro.

17Manré manenni mennang gangka messo. Nainappa ana’-ana’ gurunna Yésus paddeppungengngi lebbinna iyaro anré égana seppulo duwa baku.

18Riséuwaé esso, wettunna Yésus massempajang alé-aléna, poléni ana’-ana’ gurun-Na. Makkutanani Yésus lao ri mennang, "Manuru’ adanna tauwé, niga Iyya’é?"

19Nappébali mennang, "Engka makkeda Yohanés Paccemmé. Engkato makkeda Elia, iya laingngé makkedai sala séddinna nabié riyolo iya tuwoénna paimeng."

20Nakkeda Yésus, "Iyakiya manuru’ alému, niga Iyya’é?" Nappébali Pétrus, "Bapa’ iyanaritu Arung Pappassalama’ iya najjanciyangngé Allataala."

21Nanakkeda Yésus lao ri ana’-ana’ gurun-Na, "Aja’ sises-siseng muwappaddissengengngi iyaro gau’é lao ri nigi-nigi."

22Makkeda towi Yésus, "Mémeng Ana’na Tolinoé harusu’i manrasa-rasa sibawa riyéwa risining pamimpingngé sibawa kapala-kapala imangngé, enrengngé guru-guru agamaé. Riyunoi matu, iyakiya ri esso matellué ripatuwoi matu paimeng."

23Nainappa makkeda Yésus lao ri iya maneng engkaé kuwaro, "Tau iya maéloé maccowéri-Ka harusu’i nallupai apentingeng aléna, naéssangngi sallina esso-esso sibawa matteruna maccowéri-Ka.

24Saba’ tau iya maéloé méwaiwi atuwonna, ateddéngengngi matu atuwong. Iyakiya tau iya makkarobangengngéngngi atuwonna untu’ Iyya, napassalama’i matu.

25Aga sarona lao riséddié tau rékko sininna linoéwé mancajiwi appunnangenna, iyakiya nasolangiwi sibawa ateddéngengngi atuwonna?

26Rékko masirii tauwé mangakui-Ka sibawa pappagguruk-Ku, Ana’na Tolinoé masiri towi matu mangakuiwi iyaro tauwé ri wettu poléna matti sibawa akuwasan-Na, kuwaéttopa akuwasanna Ambo’é, enrengngé akuwasanna sining malaéka’ mapaccingngé!

27Issenni: polé ri yelle’mu kuwaé engka matu dé’ namaté riwettu dé’napa naitai matu Allataala mapparénta."

28Kira-kira siminggu purana nappagguruwang Yésus gau’-gau’éro, natiwini Pétrus, Yohanés sibawa Yakobus ri yasé’na séddié bulu untu’ massempajang.

29Ri wettu massempajanna Yésus kuwaro, tappinrani tappa-Na sibawa pakéyan-Na mancaji maputé millakkillang.

30Tappa engka duwa tau, iyanaritu Musa sibawa Elia mappaitangngi aléna sibawa cahaya polé ri surugaé. Mabbicarani mennang sibawa Yésus passalenna amatén-Na iya dé’énna namaitta napéneddingiwi ri Yérusalém.

31(9:30)

32Iyaro wettué Pétrus sibawa sellao-sellaona matinroni, iyakiya tennasenna-sennani moto, nanaitai Yésus maccahaya sibawa iya duwa tauwéro tettong silaong Yésus.

33Wettunna iya duwa tauwéro maélo salaiwi Yésus, makkedani Pétrus ri Yésus, "Bapa’ Guru, manyameng senna’ki kuwaé. Madécéngenni patettokki tellu kéma: séddi untu’ Bapa’, séddi untu’ Musa, sibawa séddito untu’ Elia." (Makkeda makkuwairo Pétrus, dé’ napahangngi aga napowada.)

34Ri wettu mabbicarana mupa Pétrus, poléni séuwa ellung, nanasalipuriwi mennang.

35Na polé ri ellungngéro, naéngkalingai saddaé makkeda, "Iyanaé Ana’-Ku iya Upilé. Engkalingai Aléna!"

36Pajanana saddaéro, naitani Yésus alé-aléna mani kuwaro. Mammekko bawammi ana’-ana’ gurunna Yésus passalenna iya manennaro, sibawa dé’ nappaissengengngi lao ri niga-niga aga pura naita mennang.

37Pappa bajanana nonnoni Yésus sibawa iya tellu ana’ gurun-Na polé ri buluéro, na poléna tau maégaé ri Yésus.

38Engka kuwaro séddi tau worowané polé ri tengnga-tengngana tau maégaéro gora, "Pa’ Guru, tulukka taitai ana’ku — iyaro bawang alé-aléna ana’ku!

39Rékko riluruiwi ri roh majaé, tappa gora sibawa matojo watakkaléna angkanna mabbusa bawanna. Iyaro roh-é matteru-terui napanrasa-rasa sibawa dé’ namaélo massu polé ri aléna!

40Purani uwéllau ana’-ana’ gurunna Bapa’ untu’ paddésu’i iyaro roh-é, iyakiya dé’ naulléi mennang."

41Nappébali Yésus, "Tenniya culé-culé ikoé! Lao sala tongekko iko sibawa dé’ mumateppe! Gangka kégi harusu’ka monro sibawakko sibawa sabbara’ lao ri iko? Tiwii iyaro ana’mu kumaiyé!"

42Ri wettu joppana mupa iyaro ana’é lao ri Yésus, iyaro roh majaé naggeppuwangngi iyaro ana’é sibawa napatojoi watakkaléna. Iyakiya nagera’i Yésus iyaro roh-é sibawa napajjappai iyaro ana’é. Nainappa nabbéréyang paimeng lisu iyaro ana’é lao ri ambo’na.

43Hérang maneng tauwé mitai akuwasanna Allataala iya maraja makkuwaéro.

44"Pénessai madécéd-décéng sibawa aja’ muwallupaiwi ada-adak-Kué: Ana’na Tolinoé riyabbéyangngi matu lao ri akuwasanna tolinoé."

45Iyakiya iyaro ana’-ana’ gurunna Yésus dé’ napahangngi iyaro adaé. Iyaro gau’é rirahasiyakangngi lao ri mennang kuwammengngi dé’ napahangngi. Iyakiya métaui makkutanangngi iyaro gau’é ri Yésus.

46Naompona appangéwangeng ri yelle’na ana’-ana’ gurunna Yésus passalenna niga polé ri mennang iya kaminang battowaé.

47Naissengngi Yésus pikkiranna mennang, rimakkuwannanaro malani séddi ana’ baiccu nanasuroi tettong ri seddé-Na.

48Nainappa makkeda lao ri ana’-ana’ gurun-Na, "Tau iya tarimaéngngi iyaé ana’é nasaba Iyya, bettuwanna natarima-Ka. Sibawa tau iya tarimaék-Ka, natarima towi iya suroék-Ka. Saba’ tau iya kaminang baiccu’é ri yelle’mu, iyanaritu kaminang battowa!"

49Nakkeda Yohanés, "Puwang, idi mitai tauwé paddésu’i sétangngé ri laleng asenna Puwang, nariyattéyangngi, saba’ dé’ napolé ri idi."

50Nakkeda Yésus lao ri Yohanés sibawa ana’-ana’ gurun-Na laingngé, "Aja’ muéwai, saba’ tau iya dé’é naéwako, bettuwanna maccowéi ri iko."

51Wettunna macawé’é senna’ni Yésus riyakka ménré ri surugaé, malani apettung untu’ lao ri Yérusalém.

52Nasuroni tauwé poddiyoloiwi. Sining tau iya Nasuroé lao, muttama’ni riséuwaé kampong ri Samaria kuwaniro napassadiya sini-sininnaé untu’ Yésus.

53Iyakiya iyaro sining tauwé ri kampongngé dé’ namaélo tarimai Yésus, saba’ manessa senna’i mattengngangngi lao ri Yérusalém.

54Ri wettunna ana’-ana’ gurunna Yésus, iyanaritu Yakobus sibawa Yohanés naisseng passalenna gau’éro, makkedani mennang, "Puwang, maéloki’ga Puwang, riyéllauwi apié nonno polé ri langié untu’ pabbinasai sining tauwéwé?"

55Gilinni Yésus, nanacairiwi mennang.

56Purairo laoni mennang ri kampong laingngé.

57Wettunna Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na patterui joppana, engka tau makkeda lao ri Yésus, "Pa’, maéloka maccowériwi Bapa’ kégi-kégi!"

58Nappébali Yésus, "Asu ale’é mappunnai kalebbong, sibawa manu’-manu’é mappunnai sarang, iyakiya Ana’na Tolinoé dé’ nappunnai onrong léwu."

59Nakkeda Yésus lao riséddié tau laing, "Accowéno ri Iyya." Iyakiya makkedai iyaro tauwé, "Pa’, palalona riyolo’ lisu untu’ kuburu’i ambo’ku."

60Nappébali Yésus, "Leppessangngi siya tau maté kuburu’i taunna maté. Iyakiya iko laono namuwappallebbangengngi karébaé makkedaé mappammulani Allataala mapparénta."

61Engkato tau laing makkeda, "Pa’, maéloka maccowériwi Bapa’, iyakiya palaloka lisu riyolo’ untu’ massimang."

62Nakkeda Yésus lao ri tauwéro, "Tau iya mappammulaénna maddakkala, nagiling limonri, dé’ nasitinaja mancaji anggotana umma’na Allataala."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel