Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

2Nappaseng Yésus ri mennang, "Laono ri kampong engkaé ri yolomuro. Namuwitai matu sikaju kaleddé tassiyo silaong ana’na. Leppessang duwai namutiwii mai.

3Rékko engka tau makkutana, powadangngi iyaro tauwé, ‘Napparelluwangngi Puwangngé,’ na iyaro tauwé naleppessangngi matu iyaro kaleddé’é muwala."

4Makkuwaniro gau’é kuwammengngi nakajajiyang aga napowada nabié pada-padaéwé,

5"Powadanni lao ri Sion, poléni Arummu ri iko. Malemma kininnawai sibawa tonangi sikaju kaleddé, sikaju ana’ kaleddé lolo."

6Nalaona iya duwaro ana’ gurunna Yésus napogau’i pada-pada ripasengengngéngngi mennang ri Yésus.

7Natiwini mennang iyaro kaleddé’é silaong ana’na. Nainappa nalapiki mennang iyaro sining kaleddé’é sibawa jumbana. Nainappa natonangi Yésus.

8Maéga tau kuwaro pallebba’i sining jumbana ri lalengngé, na tau laingngé rette’i takké-takké aju nanatale’i ri tengnga-tengnga lalengngé.

9Tau maégaé iya joppaé ri yolo sibawa ri monrinna Yésus gora-gorani, "Tuwoi Ana’ Daud! Ribarakkakiwi iya polé ri laleng asenna Puwangngé! Pojini Allataala Iya Pommatanré!"

10Wettunna Yésus muttama’ ri Yérusalém, marukkani sining pabbanuwana kotaéro. Nakkutana sining tauwé, "Niga iyaé?"

11Nappébali tau maégaé iya tinrosiyéngngi Yésus, "Aléna Nabi Yésus, polé ri Nazarét ri Galiléa."

12Nainappa muttama’ni Yésus ri Bolana Puwangngé, nanarukkai sining tau mabbalu’-balué sibawa mangelliyé kuwaro. Nabalé’i méjanna passélé dowié, sibawa bangko-bangkona pabbalu jangang-jangangngé.

13Nakkeda lao risining tauwéro, "Ri laleng Kitta’é tarokii makkedaé napowadai Allataala, ‘Riyasengngi matu Bola-Ku bola onrong massempajang.’ Iyakiya iko mupancajiwi saranna paddampo’é!"

14Poléni ri Yésus sining tau butaé sibawa péso’é ri Bolana Puwangngé, naripajjappa mennang ri Yésus.

15Iyakiya kapala-kapala imangngé sibawa guru-guru agamaé macaii mitai sining anu makalallaing iya napogau’é Yésus. Sibawa macai towi mennang méngkalingai ana’-ana’é gora-gora ri Bolana Puwangngé, "Tuwoi Ana’ Daud!"

16Nakkeda mennang lao ri Yésus, "Muwéngkalingaga napowadaé mennang?" Nappébali Yésus, "Iyyé, Uwéngkalinga. Dé’paga naengka mubacai aya’ Kitta’é: ‘Ana’-ana’é sibawa ana’loloé purani Mupagguru untu’ powadai pappojiyang sukkué?’"

17Nainappa Yésus salaiwi mennang, nanassu polé ri kotaéro nalao ri Bétania, nanabbenni kuwaro.

18Maéléni pappa bajana, ri laleng allalengenna lisu ri kotaé, malupuni Yésus.

19Naitana sipong ara ri wiring lalengngé. Nalaona ri pong araéro, iyakiya dé’ nalolongengngi muwi séddi buwa sangadinna daud-daung bawang. Nainappa makkeda Yésus lao ri pong ajuéro, "Dé’na muwabbuwana matu!" Tappa matteru makelle iyaro pong araé.

20Wettunna ana’-ana’ gurunna Yésus naita iyaro kajajiyangngé, hérang senna’ni mennang. Nakkutana mennang, "Pékkugi wedding matteru maté siseng iyaro pong araé?"

21Nappébali Yésus, "Tongeng. Rékko mateppe’ko sibawa dé’ mubata-bata, wedding tokko pogau’i aga iya puraé Upogau’ lao ri pong araé. Natenniya iyaro bawang, mala mulléto matu makkeda lao ri bulu-buluéwé, ‘Tarakkano sibawa létté ri laleng tasi’é’; nakajajiyang matu iyaro gau’é.

22Agi-agi muwéllau ri laleng sempajammu, mutarimai matu, assaleng mateppe’ko."

23Nainappa lisuni Yésus ri Bolana Puwangngé, nanauttama sibawa mappagguru kuwaro. Wettun-Na mappagguru, poléni kapala-kapala imangngé sibawa sining pamimpinna Yahudié ri Aléna nanakkutana, "Aga nallalengi na-Mupogau’i iya manennaro? Niga mpérék-Ko ha’?"

24Nappébali Yésus, "Maélo tokka makkutana ri iko. Narékko mubaliwi, nainappa Upowadakko ha’ niga nasibawang Upogau’i gau-gau’éwé.

25Ha’ niga napaké Yohanés Paccemmé? Allataala iyaré’ga tolinoé?" Nappammulana kapala-kapala imangngé sibawa sining pamimpinna Yahudié barunding ri yelle’na mennang, "Rékko makkedaki, ‘Sibawa ha’na Allataala,’ makkedai matu, ‘Rékko makkuwaitu magi nadé’ mumateppe ri aléna?’

26Iyakiya rékko makkedaki, ‘Sibawa ha’na tolinoé’,’ métauki lao ri tau maégaé, saba’ nangga’ manengngi mennang Yohanés séddiwi nabi."

27Jaji mappébaliwi mennang, "Dé’ taissengngi." Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Rékko makkuwaitu dé’to Umaélo powadakko ha’ niga nasibawang Upogau’i iya manennaro."

28Nakkeda Yésus, "Pékkugi pallolongemmu makkekkuwangngé passalenna gau’éwé? Engka séddi ambo’ mappunnai duwa ana’ worowané. Iyaro tauwé laowi ri ana’na macowaé sibawa makkeda, ‘Na’, laono iyaé essoé majjama ri dare’ anggoro’é.’

29Nappébali iyaro ana’é, ‘Dé’ umaélo.’ Iyakiya rimunri, napinrai pikkiranna nanalao ri dare’ anggoro’éro.

30Nainappa iyaro ambo’é laosi ri ana’na maduwaé, napowadangngi pada-pada ana’ macowaé. Nappébali iyaro ana’ maduwaé, ‘Madécénni Ambo’.’ Iyakiya dé’ nalao.

31Nari yelle’na iya duwa ana’éro, nigana pogau’i élona ambo’na?" Nappébali kapala-kapala imangngé sibawa sining pamimpinna Yahudié, "Iya macowaé." Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Ateppe’no: Sining passinge’ simaé sibawa sining makkunrai cakkuribangngé poddiyoloiko matu mancaji anggotana umma’na Allataala naiya iko.

32Nasaba poléi Yohanés Paccemmé, sibawa mappaitangngi lao ri iko cara atuwong iya naéloriyé Puwangngé, iyakiya iko dé’ mumaélo mateppe’ ri pappagguruwanna, na sining passinge’ simaé sibawa sining makkunrai cakkuribangngé mateppe’i ri aléna. Iyakiya namuni purani muwita iya manennaro, dé’to mupinrai pikkirammu sibawa dé’ mumateppe ri Puwangngé."

33Nakkeda Yésus, "Engkalingai iyaé pakkalarapangeng séddiéppa. Engka séddi punna tana tanengiwi séuwaé dare’ anggoro. Nasappoi mattulili, sibawa kalinna kalebbong untu’ napparaki anggoro, nainappa napatettongeng langkiyang anganrowangeng. Purairo nappasséwanni iyaro dare’ anggoro’é lao risining pajjamana, nainappa lao ri wanuwa laingngé.

34Narapinana wettunna maccéppu buwa anggoro, nakirinni iyaro punna tanaé sining pattumaninna lao risining pajjamana dare’ anggoro’éro untu’ tarimai bagiyanna.

35Iyakiya iyaro sining pajjamana dare’ anggoro’é natikkengngi iyaro sining pattumaninna punna tanaé: Iya séddié nabarasa’i, iya laingngé naunoi, na laingngéssi nagenrungiwi batu.

36Nakirissi punna tanaéro sining pattumani laingngé. Iyakiya rigaukeng towi sibawa cara pada-padaé dénré.

37Angkanna iyaro punna tanaé nakirinni lao ri mennang ana’ ri aléna. Pikkiri’na, ‘Pasti napakalebbii matu iyaro ana’ku.’

38Iyakiya wettunna iyaro sining pajjama dare’ anggoro’é naita ana’na punna tanaéro, makkedani mennang séddié lao ri laingngé, ‘Iyanaé ahli warisi’na. Laono mai taunoi, kuwammengngi narilolongeng warisi’na!’

39Natikkenni iyaro ana’é, nanabuwangngi massu, nanaunoi."

40Nakkutana Yésus, "Rékko lisui iyaro punna dare’ anggoro’é, aga napogau’ lao risining pajjamaéro?"

41Nappébali mennang, "Pasti naunoi matu iyaro sining tau majaé, nainappa nappasséwang iyaro dare’ anggoro’é lao ri tau laingngé iya maéloé mabbéréyangngi bagiyanna polé ri wassélé tanaéro ri wettunna."

42Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Dé’ paga mubacai iya tarokié ri laleng Kitta’é? ‘Batu iya dé’é napakéi tukang bangunangngé mancajiwi batu iya poko’é. Iyanaé pangkaukenna Puwangngé, temmaka gellona!’"

43Nakkeda Yésus, "Jaji éngngerangngi, sininna ha’é selaku umma’na Allataala ribébbui matu polé ri iko nariwéréng lao riséddié bangsa iya pajoppaéngngi parénta-paréntana Allataala.

44[Tau iya sempé'é polé ri batuéro, ancuru'i matu, na tau iya nageppaé iyaro batué, nalélui matu mancaji awu.]"

45Wettunna naéngkalinga kapala-kapala imangngé sibawa sining tau Farisié iyaro sining pakkalarapangenna Yésus, naissenni mennang makkedaé mabbicarai Yésus passalenna mennang.

46Jaji makkuragani mennang tikkengngi. Iyakiya métaui lao ri tau maégaé, saba’ iyaro tau maégaé nangga’i Yésus séddiwi nabi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel