Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 27 >> 

1Maélé senna’ni sininna kapala imangngé sibawa pamimpinna Yahudié mébbu apettung untu’ mpunoi Yésus.

2Nabalengguni Yésus, nanabbéréyangngi lao ri Pilatus, gubernurna pamarénta Roma.

3Wettunna Yudas, iya bali’bellariyéngngi Yésus naita makkedaé ripakennaini pahukkungeng Yésus, massessekaléni. Nainappa napalisu iyaro telluppuloé dowi péra’ ri kapala-kapala imangngé sibawa pamimping-pamimpinna Yahudié.

4Makkedani, "Madosaka bali’bellariwi tau iya dé’é asalanna, angkanna rihukkung maté!" Iyakiya mappébaliwi mennang, "Magi naripaduli iyatu? Iyaro urusammu!"

5Naggenrungenni Yudas iyaro dowié muttama’ ri Bolana Puwangngé, nainappa lao gattungngi aléna.

6Naitténi kapala-kapala imangngé iyaro dowié nakkeda, "Iyaé dowié, dowi dara. Manuru’ hukkunna agamaé, iyaé dowié dé’ nawedding riputtama’ ri onrong akkasuwiyangengngé ri Bolana Puwangngé."

7Puranana mennang masséddi, napakéni mennang iyaro dowié untu’ melli tana iya riyasengngé Tanana Pakkébbu Oringngé. Iyaro tanaé ripakéi untu’ tampunna sining tau polé-polé.

8Iyanaro saba’na lettu essoéwé iyaro tanaé riyasengngi "Tana Dara".

9Na ri lalennaro, kajajajiyanni aga pura napowada Nabi Yérémia, iyanaritu, "Tarimai mennang telluppulo dowi péra’, iyanaritu elli nasitujuiyé bangsa Israélié selaku pakkamaja untu’ Aléna.

10Na iyaro dowié napakéi mennang untu’ melliwi Tanana Pakkébbu Oringngé, pada-pada iya pura napparéntangngé Puwangngé lao ri iyya."

11Wettunna Yésus mangolo ri Pilatus, gubernurna wanuwaéro, makkutanani Pilatus, "Ikonaga Arunna tau Yahudié?" Nappébali Yésus, "Makkuwaitu adatta puwang."

12Iyakiya wettunna kapala-kapala imangngé sibawa pamimping-pamimpinna Yahudié pauwi maéga riteppuwangngi Yésus, dé’ sises-siseng nabaliwi.

13Rimakkuwannanaro makkedani Pilatus lao ri Yésus, "Dé’ga Muwéngkalingai iya maneng nateppuwangngék-Ko mennanro?"

14Iyakiya dé’ nappébali Yésus muwi céddé angkanna hérang senna’ iyaro gubernur-é.

15Tungke’ Ramé-Ramé Paskaé, biyasana gubernur-é malleppessang séddi tau tarungku situru napilé tau maégaé.

16Iyaro wettué engka séddi tau rihukkung iya tarompoénna. Asenna Yésus Barabas.

17Jaji, wettunna tau maégaé maddeppungenna, makkutanani Pilatus ri mennang, "Nigana muwélori uleppessangekko? Yésus Barabas iyaré’ga Yésus iya riyasengngé Kristus?"

18Makkeda makkuwairo Pilatus nasaba naissengngi makkedaé sining panguwasana Yahudié mabbéréyangngi Yésus nasaba mangémpurui mennang.

19Wettunna Pilatus tudang ri onrong pangadélékengngé nakirinni bainéna pasengngéwé lao ri aléna, "Aja’ mucampuru’i parakarana tau iya dé’é napasalaro, nasaba nakarena Aléna, mannippika’ essoéwé iya mappakatau-taué."

20Iyakiya kapala-kapala imangngé sibawa pamimping-pamimpinna Yahudié matteru-terui napakiri-kiri iyaro tau maégaé untu’ méllauwi ri Pilatus kuwammengngi naripaleppe Barabas sibawa rihukkung maté Yésus.

21Nanakkutanasi iyaro gubernur-é lao ri mennang, "Niga muwélori uleppessangekko polé ri iya duwa tauwéro?" Nappébali mennang, "Barabas."

22Nakkutana Pilatus lao ri mennang, "Rékko makkuwaitu, aga ugaukengngi Yésus iya riyasengngé Kristus?" Nappébali maneng mennang, "Sallii!"

23Nakkutana Pilatus, "Iyakiya aga asalan-Na?" Napédé’ maladde’na mennang gora, "Sallii!"

24Angkanna mainge’ni Pilatus makkedaé dé’na agaga wedding napogau’ sibawa ajakké maronta’i iyaro sining tauwé. Jaji malani uwai, na ri yolona iyaro tau maégaé bissaiwi limanna sibawa makkeda, "Dé’ utanggung jawakiwi amaténna iyaé tauwé! Urusammu iyaé!"

25Nappébali iya maneng tau maégaéro, "Leppessanni idi sibawa ana’-ana’ta tanggungngi pahukkungengngé nasaba amatén-Na!"

26Nainappa Pilatus leppessangngi Barabas untu’ mennang; sibawa nasuroi tauwé barasa’i Yésus, sibawa nabbéréyanna Yésus untu’ risalli.

27Nainappa prajuri’-prajuri’na Pilatus natiwi Yésus muttama’ ri saorajana gubernur-é, naddeppungenna sininna tentaraé mattulilingiwi Yésus.

28Naludunni mennang pakéyanna Yésus, nanapasangiwi jumba lango-lango.

29Mébbuni mennang séuwa passigera’ polé ri takké-takké maddorié, nanapasangngi ri ulunna Yésus. Nainappa napatéténgi jari ataun-Na séuwa tekkeng, nainappa makkaluttu ri yolo-Na sibawa méllékéllé’i. Adanna mennang, "Oh Puwakku, Arunna Tau Yahudié!"

30Namméccuini mennang sibawa nalai iyaro tekkengngé, nainappa naunru ulun-Na.

31Puranana nacculé-culéi, naludunni iyaro jumba lango-langoé, nainappa napapasangi paimeng pakéyan-Na. Purairo natiwini massu untu’ risalli.

32Ri tengnga laleng, siruntu’i mennang séddi tau polé ri Kiréné asenna Simon. Napassani mennang iyaro tauwé méssangngi sallina Yésus.

33Lettu’nana mennang riséuwaé onrong iya riyasengngé Golgota, bettuwanna, "Onrong Tengkora".

34Kuwaniro mennang napaénung Yésus anggoro iya sicampuru’é essung. Iyakiya purana nakanyamé Yésus iyaro anggoro’é, dé’na namaélo ménungngi.

35Nainappa nasalli mennang, sibawa nabagé-bagé pakéyan-Na sibawa naundi.

36Purairo tudanni mennang jagaiwi kuwaro.

37Ri yasé’na ulun-Na napasanni mennang oki iya riteppuwangngéngngi, iyanaritu: "Iyanaé Yésus, Arunna Tau Yahudié".

38Nasalli towi mennang duwa parampo’ silaong Yésus; séddi tau ri seddé ataun-Na, séddi ri seddé abéyo-Na.

39Sining tau iya lalowé kuwaro maccilic-ciling ulunna, sibawa nacella-cellana Yésus.

40Makkedai mennang, "Iko maéloé ruttungngi Bolana Allataala, sibawa patettongngi ri laleng tellungngesso! Rékko Ana’nako Allataala, nonnono polé ri salliéro, namupassalama’i alé-Mu!"

41Makkuwatoro kapala-kapala imangngé sibawa guru-guru agamaé enrengngé sining pamimpinna Yahudié naéllékéllé’ni Yésus. Makkedai mennang,

42"Napassalama’i tau laingngé, padahal Aléna dé’ naulléi passalama’i! Rékko arunnai Israélié, madécénni makkekkuwangngé nonno polé ri salliéro, nainappaki maélo mateppe’ ri Aléna.

43Mateppe’i ri Allataala, sibawa makkeda makkedaé Ana’nai Allataala. Nah, laono mai taitai maélo muwiga Allataala passalama’i makkekkuwangngé."

44Parampo’-parampo’ iya risallié sibawa Aléna mala nacella-cella towi pada-padaéro.

45Ri tangassonana, tellujjang ittana, sininna iyaro wanuwaé mapettang.

46Tetté tellu arawéngngé, gorani Yésus sibawa sadda maloppo, "Eli, Eli lama sabakhtani?" bettuwanna, "Oh Allataala-Ku, oh Allataala-Ku magi Musalai-Ka?"

47Siyagangngaré tau kuwaro méngkalingai iyaro gau’é, nakkeda, "Naobbii Elia!"

48Engka séddi tau polé ri mennang mapperi-perini lao mala bunga karang, nanapajajje’i ri laleng anggoro’ makeccié, nainappa napasopo ri laleng cappa’na séddié aju, nanassoppakengngi ri témunna Yésus.

49Iyakiya tau laingngé makkedai, "Tajengngi, taitai polé aré’gi Elia passalama’i!"

50Nainappa gorasi Yésus sibawa sadda maloppo, nanasseppungenni nappase’-Na paccappurengngé.

51Kaing paddenring iya taggattungngé ri Bolana Puwangngé makenné’ni mancaji duwa polé ri yasé’ lettu ri yawa. Mpéwang tanaé sibawa mapuwé’ sining bulu batué.

52Tattimpa’ sining tampungngé, sibawa maéga umma’na Allataala iya matéénna tuwo paimeng.

53Massu mennang polé risining tampungngé puranana Yésus moto polé ri amaténgngé, sibawa muttama’ ri Yérusalém. Namaéga tau mitai mennang kuwaro.

54Kapalana tentaraé sibawa prajuri’-prajuri’na iya jagaiyéngngi Yésus métau senna’ni wettunna naita mpéwang tanaé sibawa sininna iya kajajiyangngéro. Makkedani mennang, "Tongeng, iyanaé Ana’na Allataala!"

55Engkato kuwaro maéga makkunrai mitai polé mabéla. Iya mennang ritu pura maccowériyéngngi Yésus untu’ tulungngi mappammulai polé ri Galiléa.

56Ri yelle’na iyanaritu Maria Magdaléna, Maria indo’na Yakobus sibawa Yusuf, enrengngé indo’na ana’-ana’na Zébédéus.

57Iyaro wennié poléni séddi tau sugi iya polé ri Arimatéa, iya riyasengngé Yusuf. Maccowé towi ri Yésus.

58Laoni ri Pilatus nanaéllauwi ujuna Yésus. Nanapparéntanni Pilatus kuwammengngi nariwéréng ujuna Yésus.

59Nalani Yusuf iyaro ujué, nanadokoi sibawa kaing walu polé ri lénang iya mabarué mupa.

60Nainappa nataro ujuna Yésus ri laleng tampung appunnangenna iya naébbué ri laleng séddié bulu-bulu batu. Purairo galétténi séddi batu loppo tongkoi sumpanna tampungngéro, nainappa meddé.

61Maria Magdaléna sibawa Maria laingngé monroi tudang kuwaro moloiwi iyaro tampungngé.

62Pappa bajanana, ri esso Saba’é, kapala-kapala imangngé sibawa sining tau Farisié laoni silaong mangolo ri Pilatus.

63Nakkeda, "Puwang, wettunna tuwo mupa iyaro pabbelléngngé, riyéngngerangngi purai makkeda, ‘Labe’na tellungngesso moto’-Ka matu.’

64Rimakkuwannanaro, suroi tauwé jagaiwi iyaro tampungngé madécéd-décéng narapi esso matellué, kuwammengngi ana’-ana’ gurun-Na dé’ naulléi ménnauwi uju-Na nainappa makkeda lao risining tauwé makkedaé purani ripaoto’ polé ri amaténgngé. Na bellé iya paccappurengngéwé lebbi majapi naiya mammulangngé."

65Nakkeda Pilatus lao ri mennang, "Namappunnaiko tentara pengawal, laono mujagaiwi iyaro tampungngé madécéd-décéng."

66Nalaona ri tampungngé, naségélé’i batu pattongkona sibawa taro tau jaga ri yolona, kuwammengngi nadé’gaga tau ganggui iyaro tampungngé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran