Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 6 >> 

1"Engngerangngi, aja’ mupogau’i kewajibanna agamaé ri yolona tau maégaé kuwammengngi naitai tauwé. Rékko mupogau’i makkuwaéro, dé’ nariwérékko matu saro ri Ambo’mu ri surugaé.

2Jaji rékko mabbéréko sidekka ri tau kasiyasié, aja’ mugora-gorangngi iyaro gau’é pada-pada iya napogau’é sining munapé’é. Napoji mennang pogau’i iyaro ri laleng bola assompangngé sibawa ri watattanaé, kuwammengngi naripoji ri tauwé. Engngerangngi purani mennang natarima sarona.

3Iyakiya iko, rékko mabbéréko sidekka, abbéréko sibawa mammekko-mekko, angkanna dé’gaga missengngi.

4Leppessangngi siya iyaro pangkaukemmu dé’gaga missengngi muwi niga, sangadinna Ambo’mu ri surugaé. Naitai pangkaukemmu iya tassubbuéro nanawérékko matu saro."

5"Rékko massempajakko, aja’ mupada pada tau iya majjaiyéngngi. Napoji mennang massempajang sibawa tettong ri bola assompangngé enrengngé ri pékka lalengngé kuwammengngi nariita ri tauwé. Engngerangngi iyanaro sarona natarima mennang.

6Iyakiya rékko massempajakko, uttama’ko ri bili’é, namutongkoi tange’na, namumassempajang ri Ambo’mu iya dé’é napaitaro. Na Ambo’mu iya mitaéngngi pangkaukemmu tassubbué mpérékko matu saro.

7Rékko massempajakko aja’ nakkolik-koling pada-pada tau dé’é naissengngi Puwangngé. Nasengngi mennang riyéngkalingai matu mennang nasaba sempajanna mennang iya malampé’éro.

8Aja’ mupada-pada mennang. Naisseng Ambo’mu aga muwapparellung, riwettu dé’napa muwéllauwi.

9Jaji assempajakko makkuwaéwé: ‘Ambo’ta ri surugaé: Iko ritu Allataala iya Séuwaé. Tennapodo risompa-Ko sibawa ripakalebbi.

10Iko ritu Arutta. Tennapodo mapparénta-Ko ri linoé, na élo-Mu riturusi pada-pada ri surugaé.

11Wérékki essoéwé inanré iya riyapparelluwangngé.

12Addampengekki polé ri asalatta, pada-padato pura riyaddampengenna tau iya pasalaé ri idi.

13Aja’ taleppessakki ateddéngeng ateppereng wettutta ricobai, iyakiya taleppessakki polé ri akuwasanna iya mappéjariyé. [Ikona Arung makuwasa sibawa malebbi lettu mannennungeng. Amin.]‘

14Rékko muwaddampengengngi tau iya pasalaé ri iko, Ambo’mu ri surugaé naddampengeng towi matu asalammu.

15Iyakiya rékko dé’ muwaddampengengngi asalanna tau laingngé, Ambo’mu ri surugaé dé’to matu naddampengengngi asalammu."

16"Rékko mappuwasako aja’ mupajjameru’i rupammu pada-pada tau iya pojiyéngngi majjaiwi. Napinrai mennang rupanna kuwammengngi sininna tauwé naissengngi makkedaé mappuwasai mennang. Engngerangngi, iyanaro sarona pura natarima mennang.

17Iyakiya rékko mappuwasako, ajjumatako sibawa jakkaiwi gemme’mu,

18kuwammengngi nadé’ gaga missengngi makkedaé mappuwasako, sangadinna Ambo’mu bawang iya dé’é napaita. Naitai iyaro tassubbué sibawa nawérékko matu saro."

19"Aja’ mupaddeppungengngi alému waramparang ri linoé, ri onrong iya weddingngé nasolangi karat sibawa taisseng enrengngé panga polé ménnauwi.

20Sibalé’na, paddeppungekko waramparang ri surugaé, ri onrong dé’é naulléi solangiwi karat, sibawa taisseng enrengngé panga dé’ naulléi ménnauwi.

21Saba’ kégi-kégi waramparammu, kuwatowitu atimmu!"

22"Mataé iyanaritu lampu untu’ watakkalé. Rékko macakkai matammu, matajangngi sininna watakkalému.

23Iyakiya rékko massalawui matammu, mapettakkape’i sininna watakkalému. Jaji rékko lampué ri laleng watakkalému mapettangngi, temmakana pettanna iyaro kalemmengngé!"

24"Dé’ séddi tau mulléi majjama untu’ duwa ponggawa. Saba’ lebbi namaséiwi matu séddié naiya laingngé. Iyaré’ga lebbi matinului lao ri ponggawa séddié naiya laingngé. Makkuwatoniro iko. Dé’ muwulléi majjama untu’ Allataala sibawa untu’ waramparangngétto.

25Rimakkuwannanaro éngngerangngi; aja’ mubata-bata passalenna atuwommu, iyanaritu aga maélo muwanré sibawa muwénung, iyaré’ga aga maélo mupaké. Dé’ga atuwongngé lebbiwi naiya anré, sibawa watakkalé lebbiwi naiya pakéyangngé?

26Itai manu’-manu’é ri yelle’é, dé’ mennang nattaneng, dé’ naéngngala, sibawa dé’to napaddeppungengngi wassélé tanet-tanenna ri laleng lappona. Namuni makkuwaro Ambo’mu ri surugaé piyarai mennang! Dé’ga mulebbi mangke naiya manu’-manu’é?

27Nigana polé ri iko ri laleng abata-batangngé mulléi palampéiriwi umuru’na muwi céddé?

28Magi mubata-bata passalenna pakéyammu? Pénessaiwi bunga-bunga bakungngé iya tuwoé ri padangngé. Iyaro bunga-bungaé dé’ najjama sibawa dé’to natennung;

29iyakiya muwi Arung Salomo iya sugi makkuwaéro, dé’ napaké pakéyang iya siggelloé bunga-bungaéro!

30Iyaro wellaé tuwoi ri padangngé essoéwé, na pappabajana ritunui gangka cappu. Namuni makkuwaro, Allataala bélo-béloiwi iyaro wellaé makkuwamani kessinna. Apalagi iko! Iyakiya iko makurang teppe’ko!

31Aja’ mubata-bata sibawa makkeda, ‘Aga matu riyanré’, iyaré’ga, ‘Aga matu riyénung’, iyaré’ga, ‘Aga matu ripaké’?

32Iyaro gau’-gau’é tuli nalellungngi sining tau iya dé’é naissengngi Allataala. Padahal Ambo’mu ri surugaé naisseng makkedaé muwapparelluwang manengngiro.

33Jaji usahakangngi riyolo’, kuwammengngi napparénta Allataala ri laleng atuwo-tuwommu sibawa pogau’ni élo-Na. Naiya manenna laingngé nawéréttokko matu Allataala.

34Rimakkuwannanaro, aja’ mubata-bata passalenna esso bajaé. Saba’ baja engka muto abata-batanna. Iyaé essoé genne’ni asussanna, dé’na naparellu mutambai."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel