Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 >> 

1Iyanaé Karéba Madécéng passalenna Yésus Kristus, Ana’na Allataala.

2Iyaro Karéba Madécéngngé napammulaiwi pada-pada iya naokié Nabi Yésaya, makkuwaéwé: "‘Iyanaé suro-Ku,’ adanna Allataala, ‘Usuroi lebbi riyolo naiya Iko, kuwammengngi natimpakek-Ko laleng.’

3Engka tau gora-gora ri padang kessi’é, ‘Passadiyangengngi laleng Puwangngé; paratai sining laleng iya maéloé Nalaloi.’"

4Pada-pada iya tarokiéro, makkuwatoniro mompoi Yohanés ri padang kessi’é. Nacemméi tauwé sibawa napalettu’i karéba polé ri Allataala. Makkedai Yohanés, "Harusu’ko toba’ polé ri dosa-dosamu sibawa harusu’ko ricemmé, kuwammengngi naddampengekko Allataala."

5Sininna tauwé polé ri wanuwa Yudéa sibawa kota Yérusalém lao méngkalingai Yohanés. Nangakuini mennang dosa-dosana, nappa ricemmé ri Yohanés ri Salo Yordan.

6Pakéyang iya napaké Yohanés poléi ri bulu untaé. Babbanna poléi ri bingkulangngé, sibawa anréna incalé nenniya cani’ ale’.

7Nappallebbangenni karébaéwé, "Ri munrikku matu, poléi matu séddi tau iya lebbi battowaé na iyya. Dé’ usitinaja cuku’ lukkai tulu sapatun-Na.

8Iyya ucemméko sibawa uwai, iyakiya iyaro Nacemméko matu sibawa Rohna Allataala."

9Iyaro wettué engkani Yésus polé ri Nazarét daérana Galiléa, naricemmé-Na ri Yohanés ri Salo Yordan.

10Massuna Yésus polé ri saloéro, Naitani tabbukka langié sibawa Rohna Allataala nonno ri yasé’na pada-pada jangang-jangangngé.

11Nainappa naéngkalinga saddanna Allataala makkeda, "Ikona Ana’-Ku iya Uwamaséiyé. Mupésennangi atik-Ku."

12Puranaro, matteruni Yésus ritiwi ri Rohna Allataala ri padang kessi’é.

13Naonrona kuwaro patappulo essona ricobai ri Ibillisi’. Engkato kuwaro olokolo liya naéwa sibawang, naritumaningi ri malaéka’é.

14Ritarungkunnana Yohanés, laoni Yésus ri Galiléa, nanappagguruwangngi kuwaro Karéba Madécéng polé ri Allataala.

15Adan-Na, "Dé’na namaitta napammulaiwi Apparéntanna Allataala. Toba’no polé ri dosa-dosamu, sibawa mateppe’no ri Karéba Madécéng polé ri Allataala!"

16Wettunna Yésus joppa ri wirinna Tappareng Galiléa, Naitani duwa pakkaja, iyanaritu Simon sibawa Andréas anrinna. Mattengngangngi mennang jala.

17Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Accowéno ri Iyya. Maélo-Ka pagguruko majjala tau."

18Matteruni mennang nasalai jalana nainappa naccowéri Yésus.

19Joppani matteru Yésus, naitasi duwa tau massilessureng laingngé, iyanaritu Yakobus sibawa Yohanés, ana’-ana’na Zébédéus. Engkai mennang ri lopié, pedécéngiwi jalana.

20Natteruna Yésus mobbii mennang. Nanasalaini ambo’na ri laleng lopié silaong sining tau napagajié. Nainappa lao maccowériwi Yésus.

21Lettu’ni Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na ri kota Kapernaum. Ri esso Saba’ rappina, muttama’ni Yésus ri bola assompangngé nanappammula mappagguru.

22Héranni sininna tau iya méngkalingaéngngi cara-Na mappagguru. Saba’ mappaggurui sibawa kuwasa, dé’ napada guru-guru agamaé.

23Iyaro wettué engka séddi tau nauttamai roh maja muttama’ ri laleng bola assompangngé, nagora,

24"Oh Yésus, tau Nazarét-é, aga maélo Mugaukekki? Polé-Koga untu’ pabbinasaki? Uwisseng niga Iko: Ikona suro mapaccingngé iya polé ri Allataala!"

25Nagara’ni Yésus iyaro roh-é, "Ammekkoko! Assuko polé ri tauwéro!"

26Naiyaro roh majaé nagottanni iyaro tauwé sibawa masero, nainappa massu polé ri tauwéro nanagorato.

27Hérang senna’ni sininna tauwé, angkanna makkeda séddié lao ri laingngé, "Wah, aga iyaé? Séuwa pappagguruwang baru! Nasuroi massu roh-roh majaé sibawa kuwasa, namatinulu ri Aléna!"

28Nallebbanna masitta iyaro karébaé passalenna Yésus lao risininna daérana Galiléa.

29Nasalaini Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na iyaro bola assompangngé, nalao ri bolana Simon sibawa Andréas. Nalaoto Yakobus sibawa Yohanés silaongengngi mennang.

30Matuwa makkunrainna Simon masemmengngi ri onrong atinronna. Jaji wettunna Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na muttama’ ri bolaéro, ripowadanni Yésus iyaro gau’é.

31Nalaona Yésus ri matuwa makkunrainna Simon, nanakkatenningngi limanna, nanatulungngi moto’. Soroni semmenna, nanatumaningiwi mennang.

32Arawénnana, labunana essoé, natiwini sining tauwé lao ri Yésus iya maneng tau malasaé sibawa tau nauttamakiyé sétang.

33Maddeppungenni sininna pabbanuwana kotaéro ri yolona bolaéro.

34Nanapajjappani Yésus maéga tau iya nakennaé maddupa-rupang lasa, sibawa napaddésu’ towi maéga sétang. Dé’ napalaloi iyaro sining sétangngé mabbicara, saba’ naissengngi mennang niga Yésus.

35Pappa bajanana, subu-subu mupa, moto’ni Yésus nanasalaiwi bolaé. Nalao ri onrong masino-sinoé ri saliweng kota, nassempajang kuwaro.

36Iyakiya Simon sibawa sellao-sellaona laowi sappai Aléna.

37Naruntu’na-Na mennang, makkedani, "Sininna tauwé sappaki Pa’."

38Iyakiya mappébaliwi Yésus, "Laono mai tapatterui joppatta lao ri kota-kota laingngé kuwaé mattulili. Harusu’ tok-Ka makkatobba kuwaro, saba’ iyanaro akkattana Ulao kumaiyé."

39Rimakkuwannanaro laoni Yésus kégi-kégi ri sininna Galiléa, nanakkatobba risining bola assompangngé enrengngé napaddésu’i sining sétangngé.

40Engka séddi tau malasa oli iya mappakatau-taué lao ri Yésus. Makkaluttuni iyaro tauwé, nakkeda, "Rékko naéloriwi Bapa’, naullé Bapa’ pajjappaka’."

41Namesséna Yésus ri tauwéro. Jaji nakarawani iyaro tauwé, nanakkedato, "Uwéloriwi, ajjappano!"

42Iyatoro wettué nateddéng lasana najjappa.

43Nainappa Yésus suroi lao sibawa papparéngngerangngéwé,

44"Jaga-jagako, aja’ mucuritai lao ri nigi-nigi, iyakiya laoko ri imangngé, namuwéllauwi untu’ pattentui makkedaé majjappano. Nainappa untu’ ajjappammuro, akkasuwiyangekko akkarobangeng situru napparéntangngé Musa, selaku butti lao risining tauwé makkedaé tonget-tongenno majjappa."

45Iyakiya iyaro tauwé laoni, sibawa matteru-terui nacurita kajajiyangngéro kégi-kégi, angkanna dé’na naulléi Yésus muttama’ ri kotaé sibawa mannessa-nessa. Ri saliweng kota bawang monro ri onrong-ngonrong masino-sinoé. Iyakiya matteru-teru mupi tauwé lao ri Aléna polé kégi-kégi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran