Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 >> 

1Duwangngessopi na Esso Paskaé sibawa Ramé-ramé Roti Dé’é Raginna. Mammekko-mekkoni sining imangngé sibawa guru-guru agamaé sappa laleng untu’ tikkengngi Yésus maélo mpunoi.

2Nakkeda mennang, "Iyakiya aja’ tapogau’i ri wettu ramé-ramé, saba’ mompoi matu ronta’é."

3Wettunna Yésus engka ri Bétania, ri bolana Simon iya nakennaé riyolo lasa oli iya mabbahayaé, engka séddi makkunrai lao ri Aléna. Tiwii séddi botolo’ iya mallise’é minnya’ wangi iya masulié, riyébbui polé ri ure’ wangié. Wettunna Yésus tudang manré, iyaé makkunraié nareppa’i iyaro botolo’é nanabolorengngi iyaro minnya’ wangié ri tompo’ ulunna Yésus.

4Siyagangngaré tau iya engkaé kuwaro macai sibawa makkeda séddié lao ri laingngé, "Aga gunana iyaro minnya’ wangié riyallabowang?

5Iyaro minnya’é wedding ribalu’ sibawa lebbi telluratu dowi péra’ ellinna; na ellinna riyabbéréyangngi lao ri tau kasiyasié!" Namacaina mennang lao ri makkunraiéro.

6Iyakiya makkedai Yésus, "Leppessangngi siya! Magi musussaiwi? Napogau’i anu makessingngé sibawa ripojiyé lao ri Iyya.

7Tau kasiyasié tuli engkai ri yelle’mu. Tungke’ wettu rékko maéloko, wedding mutulung mennang. Iyakiya Iyya dé’ namatteru-teru-Ka sibawakko.

8Iyaé makkunraié napogau’i aga iya naullé pogau’. Pura-Ka napassadiya sibawa minnya’ wangi untu’ attampungek-Ku sangadi dé’napa wettunna.

9Ateppe’no! Ri sininna linoé, kégi-kégi Karéba Madécéng polé ri Allataala riyabbirittang, pangkaukenna iyaé makkunraié ricurita towi matu selaku passénge’ ri aléna."

10Nainappa Yudas Iskariot, séddiwi polé riseppuloé duwa ana’ gurunna Yésus, laoni ri kapala-kapala imangngé akkattana bali’bellariwi Yésus lao ri mennang.

11Masennang senna’ni mennang méngkalingai pappéddarangngéro, namajjancina maélo mpéréngngi dowi lao ri Yudas. Nammulana Yudas sappa kasempatang untu’ bali’bellariwi Yésus.

12Ri esso pammulanna ri laleng Ramé-ramé Roti Dé’é Raginna — wettunna tauwé géréi bimbala’ Paskaé — makkutanani ana’-ana’ gurunna Yésus ri Aléna, "Kégai nacinnai Bapa’ passadiyaki nanré Paska untu’ Bapa’?"

13Nasuroni Yésus duwa tau polé ri yelle’na mennang, "Laono ri kotaé, kuwaro engka séddi worowané mattengngang tiwi séuwa kendi mallise’ uwai, muwéwa matu siruntu’. Accowériwi

14lao ri bola iya nauttamakiyé namupowadangngi iyaro punna bolaé, ‘Makkutanai Pa’ Guru, kégai onronna Aléna sibawa ana’-ana’ gurun-Na maélo manré nanré Paska.’

15Iyaro tauwé najellorekko matu séuwa bili’ ri loténgngé iya battowaé. Iyaro bili’é taratoro’ni, sakke’ sibawa paréwanna. Tassadiya manenni kuwaro untu’ idi."

16Nalaona iya duwaro ana’ gurunna Yésus ri kotaé. Napoléini mennang kuwaro iya manenna pada-pada iya napowadaé Yésus. Nanapassadiyani nanré Paskaé.

17Wenninnana, poléni Yésus sibawa iya seppulo duwa ana’ gurun-Na.

18Namattengngang mennang tudang manré, makkedani Yésus, "Engkalingai: séddi polé ri yelle’mu, iya makkekkuwangngé méwa-Ka sisama manré bali’bellari-Ka matu."

19Naéngkalinganaro, messé senna’ni ana’-ana’ gurunna Yésus. Nainappa mammula tasséddi-séddi makkutana ri Yésus, "Tentu tenniya iyya naseng Bapa’?"

20Nappébali Yésus, "Iyaro sala séddinna polé ri iko seppuloé duwa, iya manré séddi penné Uwadduwai.

21Mémeng Ana’na Tolinoé matéi matu pada-pada tarokié ri laleng Kitta’é. Iyakiya temmaka cilakana tau iya bali’bellariyéngngi Ana’na Tolinoé! Lebbi kessing muwi rékko iyaro tauwé dé’ naengka narijajiyang siseng!"

22Wettunna mennang manré, nalani Yésus rotié nanassempajang sukkuru’ ri Allataala. Nainappa Napuwé’-puwé’ iyaro rotié sibawa liman-Na, na-Nawéréngngi ana’-ana’ gurun-Na nanakkedato, "Alai namuwanréi, iyanaé tubuk-Ku!"

23Purairo, malani séuwa énungeng anggoro. Nassempajang sukkuru’ ri Allataala, nainappa nabbéréyang iyaro énungengngé lao ri ana’-ana’ gurun-Na. Nainappa naénung manenni mennang iyaro anggoro’é.

24Purairo makkedani Yésus, "Iyanaé dara-Ku iya paessaéngngi assijancingenna Allataala, dara iya ripatabbolloé untu’ maéga tau.

25Ateppe’no: Dé’na Uwénungngi iyaé anggoro’é, narapi wettunna Uwénung anggoro barué sibawa iko ri Lino Barunna Ambo’-Ku."

26Nainappa mennang makkélong séuwa pappojiyang. Napurairo laoni mennang ri Bulu-bulu Zaitun.

27Nainappa makkeda Yésus lao ri mennang, "Lari manekko matu salai-Ka. Saba’ tarokii ri laleng Kitta’é, ‘Naunoi matu Allataala pakkampina, natassiya-siyana matu bimbala’na.’

28Iyakiya pura-Kuna ripaoto’ paimeng, Upoddiyoloiko matu lao ri Galiléa."

29Nappébali Pétrus, "Dé’, muwi iya manenna mennang salaiwi Bapa’, dé’ sises-siseng iyya."

30Nakkeda Yésus, "Engngerangngi, iyato wennié, riwettu dé’napa naoni manu’é wékkaduwa, wékkatelluni muwassakkarek-Ka."

31Namatedde’na pappébalinna Pétrus, "Muwi harusu’ka maté silaong Bapa’, dé’ sises-siseng uwakkeda matu makkedaé dé’ uwissengngi Bapa’!" Namakkeda makkuwatoro ana’-ana’ gurun-Na laingngé.

32Lettu’ni mennang riséuwaé onrong iya riyasengngé Gétsémani, nanakkeda Yésus lao ri ana’-ana’ gurun-Na, "Tudanno kuwaé, ri wettu lao-Ku massempajang."

33Nanaérani Yésus Pétrus, Yakobus sibawa Yohanés, lao silaong Aléna. Mammulani tassinnau sibawa maséssa.

34Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Tassinnau senna’i atik-Ku, samanna pappéneddikku maélona maté. Onrono kuwaé sibawa jagano!"

35Laoni Yésus mabéla-béla céddé nakkaluttu ri tanaé massempajang. Ri laleng sempajan-Na Naéllauwi rékko weddingngi aja’na napéneddingiwi anrasa-rasangngéro.

36Adanna, "Ambo’, oh Ambo’, dé’ gaga mustahélé’ ri Ambo’. Akkani anrasa-rasangngéwé polé ri Iyya. Iyakiya aja’ taccowériwi élo-Ku, sangadinna élona Ambo."

37Purairo lisuni Yésus, nanapoléini ana’-ana’ gurun-Na matinro. Makkedani ri Pétrus, "Simon, matinrokoga? Sijang bawang dé’ muwulléi jaga?"

38Nanakkeda Yésus lao ri mennang, "Jaga-jagano, sibawa assempajanno kuwammengngi dé’ mupéneddingiwi paccobangngé. Mémeng rohmu maélo pogau’i iya tongengngé, iyakiya dé’ mulléi saba’ sipa’na tolinoé malemmai."

39Siseppi Yésus lao massempajang sibawa powada-adai ada-ada padaé.

40Purairo lisuni lao ri ana’-ana’ gurun-Na, nanapoléisi mennang matinro, nasaba cakkaruddu senna’i. Dé’na naissengngi mennang aga harusu’ napowada lao ri Yésus.

41Wettunna Yésus lisu ri mennang untu’ mabbékkatellunna, makkedani, "Matinro mupoga sibawa passauwi tekkomu? Genne’ni! Narapini wettunna Ana’na Tolinoé riyabbéréyang ri limanna sining tau madosaé.

42Oto’no, talao. Itai! Poléni tau iya bali’bellariyék-Ka!"

43Ri wettu mabbicarana mupa Yésus, poléni Yudas, séddiwi polé riseppuloé duwa ana’ gurun-Naro. Namaéga tau silaongengngi iya tiwié peddang sibawa tarasulu. Risuroi mennang ri kapala-kapala imangngé, guru-guru agamaé sibawa sining pamimpinna Yahudié.

44Naiyaro Yudas pura napattentuni séddi tanrang lao ri mennang. Adanna lao ri mennang, "Tau iya ubauwé, Aléna ritu taun-Na. Tikkenni Namutiwii sibawa jagaiwi madécéd-décéng."

45Wettunna polé Yudas, matteruni lao ri Yésus nakkeda, "Bapa’ Guru!" Nainappa nabau Yésus.

46Nainappa iyaro sining tau polé silaong Yudas natikkenni Yésus nanabalenggui.

47Iyakiya sala séddinna iya engkaé kuwaro narampui peddanna nanawettai atanna imang lompoé angkanna pettu dauccinna.

48Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Tau maja-Ka’ga, namupolé sibawa peddang nenniya tarasulu untu’ tikkek-Ka?

49Esso-esso-Ka mappagguru ri Bolana Puwangngé ri yolomu, nadé’ mutikkek-Ka. Iyakiya mémeng harusu’i makkuwaro, kuwammengngi nakajajiyang aga iya tarokié ri laleng Kitta’é."

50Lari manenni ana’ gurun-Na salaiwi Yésus.

51Engka séddi kallolo, iya paké silampa kaing lénang bawang untu’ tongkoi watakkaléna, maccowériwi Yésus. Sining tauwé maéloi tikkengngi,

52iyakiya naleppessangngi iyaro kainna, nainappa lari mallusu-lusu.

53Ritiwini Yésus ri bolana imang lompoé. Maddeppungengngi kuwaro sininna kapala imangngé, pamimpinna Yahudié sibawa guru agamaé.

54Maccowérini Pétrus Yésus polé mabéla lettu muttama’ ri laleng seddé bolana imang lompoé. Natudanna kuwaro pellaiwi watakkaléna ri seddéna apié silaong pengawal-pengawal-é.

55Kapala-kapala imangngé sibawa sininna Mahkama Agamaé makkuragani lolongeng butti-butti iya passalaéngngi Yésus kuwammengngi naulléi pakennaiwi pahukkungeng maté ri Aléna. Iyakiya dé’gaga séddi butti nalolongeng mennang.

56Maéga sabbi riyobbi untu’ mabbéré sabbi bellé lao ri Yésus, iyakiya asabbiyanna mennang sisalai séddié lao ri laingngé.

57Nainappa siyagangngaré sabbi tettong sibawa mabbéré asabbiyang belléwé passalenna Yésus,

58"Riyéngkalingai iyaé tauwé makkeda, ‘Maélo-Ka ruttungngi iyaé Bolana Allataala iya naébbué tolinoé, na ri esso matellué, maélo-Ka patettong laingngé iya tenniyaé ébbu tolino.’"

59Iyakiya iyaro asabbiyanna tauwé sisala towi séddié sibawa laingngé.

60Natettonna imang lompoé ri yolona mennang nanakkutana ri Yésus, "Dé’ga Mubaliwi iyaro riteppuwangngék-Ko?"

61Iyakiya mammekko bawammi Yésus. Dé’ sises-siseng nappébali. Nanakkutanapa siseng iyaro imang lompoé ri Yésus, "Ikonaga Arung Pappassalama’é, Ana’na Allataala Pommapaccingngé?"

62Nappébali Yésus, "Iyya’na, namuwita maneng matu Ana’na Tolinoé tudang ri seddé ataunna Allataala Iya Pommakuwasaé enrengngé polé ri laleng ellungngé ri langié!"

63Nasapé-sapé’ni pakéyanna imang lompoé sibawa makkeda, "Dé’na naparellu sabbi!

64Alémuna méngkalingai ada-adan-Na iya cella-cellaéngngi Allataala. Makkekkuwangngé aga apettummu?" Napettui manenni mennang makkedaé pasalai Yésus, sibawa sitinajai rihukkung maté.

65Nasiyagangngaré tau mammulani mamméccuiwi Yésus, sibawa nasampoi matan-Na enrengngé nabarasa’i nappa makkeda, "Coba teppui niga barasa’-Ko?" Iyaro pengawal-pengawal-é maccowé toni leppa’i Yésus.

66Wettunna Pétrus engka mupa ri seddé bolaé, sala séddinna pattumani makkunrainna imang lompoé lao kuwaro.

67Wettunna naita Pétrus maddellang ri seddéna apié, napénessaini madécéd-décéng tappana Pétrus nainappa makkeda, "Dé’ga musibawato Yésus tau Nazarét-éro?"

68Iyakiya massakkai Pétrus. Nakkeda lao ri pattumaniéro, "Dé’ uwissengngi sibawa dé’ upahangngi akkattamu." Nainappa Pétrus lao ri pintu gerbanna bolana imang lompoéro. [Iyaro wettué, monini manu'é.]

69Iyaro pattumani makkunraié naitasi Pétrus, nanakkedato lao risining tau engkaé kuwaro, "Iyaé mémeng sala séddinna polé ri mennang!"

70Iyakiya massakkasi Pétrus. Dé’ namaitta rimonrinna, sining tauwé kuwaro makkedasi lao ri Pétrus, "Dé’na wedding riyassakkareng, mémeng iko sala séddinnato polé ri mennang, saba’ polé tokko ri Galiléa!"

71Nappammulana Pétrus mattanro-tanro, "Matéka, dé’ uwissengngi tau iyaro muwasengngé!"

72Iyatoro wettué naoni manu’é mabbékkaduwanna. Nanaéngngeranni Pétrus makkedaé purai makkeda Yésus ri aléna, "Ri wettu dé’napa naoni manu’é wekkaduwa, wékkatelluni muwassakkarek-Ka." Naterina Pétrus tassénge’-sénge’.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran