Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 15 >> 

1Maélé senna’ni sininna Mahkama Agamaé muttama’ni kapala-kapala imangngé, sining pamimpinna Yahudié sibawa guru-guru agamaé mapperi-perini barunding. Nabalenggui mennang Yésus, nainappa natiwi Aléna sibawa nabbéréyangngi lao ri Pilatus.

2Nakkutana Pilatus lao ri Yésus, "Tongek-Koga Arunna tau Yahudié?" Nappébali Yésus, "Makkunitu adatta puwang."

3Maéga napowada kapala-kapala imangngé iya nateppuwangngéngngi Yésus.

4Nanakkutanasi Pilatus lao ri Yésus, "Dé’ga Mumaélo mappébali? Coba mitai siyaga égana nateppuwak-Ko mennang!"

5Iyakiya dé’ sises-siseng nappébali Yésus, angkanna hérang Pilatus.

6Tungke’ Ramé-ramé Paskaé, biyasai Pilatus paleppe’ séddi tau tarungku iya napilé tau maégaé.

7Ri laleng tarungkué, ri yelle’na sining tau maronta’é iya pogau’éngngi abbunowangngé ri wettu akacaungengngé, engka séddi tau riyaseng Barabas.

8Naddeppungeng tau maégaé sibawa méllauwi ri Pilatus kuwammengngi naleppessangngi séddi tau tarungku pada-pada biyasaé.

9Nakkutana Pilatus ri mennang, "Muwéloriga upalepperekko iyaro tau Yahudié?"

10Saba’ nasadariwi Pilatus makkedaé kapala-kapala imangngé mabbéréyangngi Yésus lao ri Pilatus nasaba mangémpurui.

11Iyakiya kapala-kapala imangngé napakiri-kiriwi tau maégaé kuwammengngi naéllauwi ri Pilatus paleppe’i Barabas untu’ mennang.

12Nanakkedasi Pilatus lao ri tau maégaéro, "Rékko makkuwaitu, agana harusu’ ugaukengngi tau iya muwasengngé arunna tau Yahudiéro?"

13Gorani mennang, "Sallii!"

14Nakkutana Pilatus, "Iyakiya aga asalanna?" Nagorana pédé’ maloppopa, "Sallii!"

15Macinnai Pilatus pésennangiwi tau maégaéro, nanaleppessangngi Barabas untu’ mennang. Nainappa nasuroi tauwé barasa’i Yésus, nappa nabbéréyang untu’ risalli.

16Ritiwini Yésus ri prajuri’-prajuri’éro ri onrong pengadilangngé ri saorajana gubernur-é. Nainappa riyobbi maddeppungeng maneng pasukangngé.

17Nainappa napappakéi mennang Yésus jumba lango-lango sibawa naébburengngi passigera’ polé ri takké-takké maddorié, nainappa napasang ri ulunna Yésus.

18Purairo mabbéré sellenni mennang lao ri Aléna, "Makuwasai Arunna tau Yahudié!" adanna.

19Naunruni mennang ulunna Yésus sibawa tekkeng, nainappa namméccui sibawa suju’ massompa ri yolo-Na.

20Puranana nacculé-culéi Yésus, naludunni mennang jumba lango-langoéro nainappa napappakéi pakéyan-Na paimeng. Purairo natiwini massu untu’ risalli.

21Ri tengnga laleng engka séddi tau napassa mennang méssangngi sallina Yésus. Nasitujuwangngi iyaro tauwé nappai polé ri desaé maélo muttama’ ri kotaé. (Asenna Simon — assalenna poléi ri Kiréné — ambo’na poléi ri Aléksander sibawa Rufus.)

22Ritiwini Yésus riséuwaé onrong iya riyasengngé Golgota, bettuwanna "Onrong Tengkora".

23Kuwaniro mennang maélo mpéréngngi Yésus anggoro iya sicampuru’é mur, iyakiya dé’ namaélo Yésus ménungngi iyaro anggoro’é.

24Nainappa mennang Nasallii, enrengngé bagé-bagéwi pakéyan-Na sibawa naundiwi untu’ pattentui bagéyanna tungke’-tungke’.

25Assalliren-Naro iyanaritu tetté aséra éléé.

26Ri yasé’na salli-Na tarokii passalenna iya riteppuwangngéngngi, iyanaritu "Arunna Tau Yahudié".

27Nasalli towi mennang sibawa Yésus duwa tau parampo’; séddi ri seddé atau, séddi ri seddé abéyo-Na.

28[Narimakkuwannanaro kajajiyanni iya tarokié ri laleng Kitta'é; iyanaritu: "Riyangga'i muttama' ri sining tau majaé."]

29Sining tau iya laloé kuwaro napaccilic-ciling ulunna sibawa cella-cellai Yésus. Makkedai mennang, "Eh, Iko maéloé ruttungngi Bolana Allataala sibawa patettongngéngngi ri laleng tellungngesso.

30Cobano nonno polé ri salliéro sibawa passalama’i alé-Mu!"

31Makkuwatoro kapala-kapala imangngé sibawa guru-guru agamaé naéllé’i Yésus. Makkedani séddié lao ri laingngé, "Napassalama’i tau laingngé, iyakiya Aléna dé’ naulléi passalama’i!

32Rékko Aléna arunnai Israélié, Arung Pappassalama’é, madécéngenni makkekkuwangngé nonno polé ri salliéro, kuwammengngi taitai natamateppe ri Aléna!" Sining tau risallié silaong Yésus nacella-cella toni Yésus.

33Ri tangassona essoé, tellujjang ittana sininna wanuwaéro mapettang.

34Na ri tetté tellunna arawéngngé, gorani Yésus sibawa sadda maloppo, "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?" bettuwanna, "Oh Allataala-Ku, oh Allataala-Ku, magi Musalai-Ka?"

35Siyagangngaré tau kuwaro méngkalingai gorana Yésus, nanakkeda, "Engkalingai, Naobbii Elia!"

36Engka séddi tau polé ri mennang mapperi-perini lao mala bunga karang, nainappa napajajje ri laleng anggoro makeccié. Nainappa iyaro bunga karangngé naddincekeng ri cappa’na séddié aju, nappa nassoppakeng ri témunna Yésus, nanakkedato, "Tajengngi, taitai, polé aré’gi Elia panonnoi Aléna polé ri salliéro."

37Nainappa gorani Yésus, namaténa.

38Kaing paddenring iya taggattungngé ri laleng Bolana Puwangngé sapé’ni mancaji duwa polé ri yasé’ lettu ri yawa.

39Parawira iya tettongngé ri yolona salliéro, naitani pékkugi Yésus maté. Makkedani iyaro parawiraé, "Mémeng tongeng iyaé tauwé Ana’nai Allataala!"

40Naengkato kuwaro siyagangngaré makkunrai mitai iya manennaro polé mabéla. Ri yelle’na engkai Salomé, Maria Magdaléna, sibawa Maria indo’na Yakobus iya maloloé sibawa Yosés.

41Mennang ritu sining makkunrai iya maccowériyéngngi sibawa tulungngi Yésus wettunna engka ri Galiléa. Naengka mupa maégapa makkunrai laing kuwaro iya laowé silaong Yésus ri Yérusalém.

42Mammulani mawenni wettunna Yusuf polé ri Arimatéa taddapi. Anggotanai Mahkama Agamaé iya ripakarajaé. Natajeng towi wettunna Allataala mappammula mapparénta selaku Arung. Iyaro essoé, esso Assadiyangeng (iyanaritu esso ri yolona Saba’é). Rimakkuwannanaro baraniwi Yusuf mangolo ri Pilatus sibawa méllauwi ujuna Yésus.

43(15:42)

44Héranni Pilatus méngkalingai makkedaé maténi Yésus. Jaji nasuroni tauwé mobbii kapalana pasukangngé sibawa makkutana ri aléna, maittaniga maténa Yésus.

45Naéngkalingana laporanna iyaro parawiraé, napalaloni Pilatus Yusuf malai ujuna Yésus.

46Nainappa Yusuf melli kaing walu polé ri lénang alusu’é. Napuranana napanonno ujuna Yésus, nadokoni sibawa kaingngéro. Nainappa napalénne ujuna Yésus ri laleng séuwaé tampung, iya riyébbué ri laleng bulu-bulu batué. Purairo galétténi séuwa batu loppo tongkoi iyaro sumpanna tampungngé.

47Na Maria Magdaléna sibawa Maria indo’na Yosés, napénessaini kégai Yésus ripalénne.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran