Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 7 >> 

1Engka sikalompo’ tau Farisi sibawa siyagangngaré guru agama polé ri Yérusalém, lao ri Yésus.

2Purai naita siyagangngaré ana’ gurunna Yésus manré sibawa jari dé’é namapaccing situru agamaé, iyanaritu dé’ nabissaiwi jarinna lebbi riyolo situru peraturanna agamaé.

3Sining tau Farisié, makkuwatoro sininna tau Yahudié, mapato senna’ maccowériwi ade’na néné-nénéna mennang. Dé’ nanré mennang, ri wettu dé’napa nabissaiwi jarinna situru cara-carana pura ripattentué.

4Aga iya riyelliyé ri pasaé dé’ nanréi rékko dé’ napura nabissai lebbi riyolo. Maéga mupa peraturang laing polé ri néné-nénéna mennang iya nakkatenning masse’é mennang; padaénna akkalarapanna peraturang mabbissa kaca, mangko, sibawa paréwa-paréwa tembagaé.

5Rimakkuwannanaro iyaro sining tau Farisié sibawa guru-guru agamaé makkutanani ri Yésus, "Magi ana’ gurum-Mu nanré sibawa jari iya dé’é naribissai? Aga saba’na ana’-ana’ gurum-Mu dé’ naccowériwi ade’na néné-nénéta?"

6Nappébali Yésus, "Iko tau munapé’ko! Sicoco’ senna’ aga naboto Yésaya passalemmu, iyanaritu, ‘Makkuwaiyé adanna Allataala, Iyaro sining tauwé nasompa-Ka sibawa ada-ada, iyakiya atinna mabélai polé ri Iyya.

7Percuma mennang sompa-Ka, saba’ peraturang tolino mennang nappagguruwang samanna iyaro peraturak-Ku!’

8Parénta-paréntana Allataala dé’ mupogau’i, na peraturang-peraturanna tolinoé muwakkatenningngi masse’-masse’."

9Nainappa makkeda Yésus, "Macca senna’ko sampéyangngi paréntana Allataala kuwammengngi mulléi pattahangngi pappagguruwammu.

10Purani nabbéréyang Musa iyaé paréntaé, ‘Pakalebbii indo’mu sibawa ambo’mu’, sibawa ‘Nigi-nigi makkeda-kedaiwi ambo’ indo’na, harusu’i rihukkung maté.’

11Iyakiya iko muwappagguruwangngi: Rékko makkedai tauwé lao ri tomatowanna, ‘Aga iya harusu’é uwéréngngi ambo’ sibawa indo’, purani uwakkasuwiyangeng lao ri Allataala,’

12namupaleppe’i iyaro tauwé polé ri kawajibanna tulungngi ambo’ indo’na.

13Jaji pappagguruwammu muto muwabbéréyang lao risining tauwé, mupaddéi ada-adanna Allataala. Maéga mupa gau’ pada-padaéwé mupogau’."

14Nainappa Yésus mobbii tau maégaéro siseppa sibawa makkeda lao ri mennang, "Engkalingai kuwammengngi mupahangngi!

15Dé’gaga iya polé saliwengngé iya muttama’é ri laleng tauwé mulléi panajisi’i tauwé. Sibalé’na, iya massué polé riséddié tau, iyanaritu panajisi’i.

16[Jaji, rékko mappunnaiko daucculing, éngkalingai.]"

17Wettunna Yésus nasalai tau maégaéro sibawa muttama’ ri bolaé, makkutanani ana’-ana’ gurun-Na ri Aléna passalenna akkattana pakkalarapangngéro.

18Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Dé’paga mupahangngi? Dé’ga mulléi pahangngi makkedaé iya muttama’é riséddié tau dé’ naulléi panajisi’i tauwé?

19Saba’ iya muttama’éro dé’ nalalo ri atié, iyakiya laloi ri babuwaé, nainappasi massu." Nasibawang iyaro ada-adaé napannessai Yésus makkedaé sininna nanré hallala’i.

20Nainappasi makkeda Yésus, "Iya massué polé ri tauwé, iyanaritu carépaiwi.

21Saba’ polé ri lalengngi, iyanaritu polé ri laleng ati, mompoi sining akkaleng majaé iya nassabariyé tauwé pogau’ mappangaddié, ménnau, mabbuno,

22malaweng, mabbellé, mappétenna, sibawa pogau’i sininna majaé, mancaji mangowa, maja ampéna, pangémpurung, matempo, sibawa mawatang ripagguru.

23Sininna majaéro mompoi polé ri laleng, na iyanaro pancajiwi tauwé najisi."

24Nainappa nasalai Yésus iyaro onrongngé, nalao ri daéra seddéna kota Tirus. Muttama’ni ri laleng séddié bola nadé’ namaélo riisseng ri tauwé makkedaé engkai ri bolaéro. Iyakiya dé’ naulléi subbui aléna.

25Engka séddi makkunrai, iya nauttamakiyé sétang ana’ makkunrainna, naéngkalingani passalenna Yésus. Laoni ri Yésus nasuju’ ri yolo-Na,

26nanaéllau towi kuwammengngi napaddésu’i Yésus sétangngé polé ri ana’naro. Iyaro makkunraié tenniya tau Yahudi, jajiwi ri daéra Fénésia ri Siria.

27Jaji makkedai Yésus lao ri makkunraiéro, "Harusu’i lebbi riyolo riwéréng nanré anana’é. Dé’ namakessing riyala nanréna anana’é untu’ riyappéyangengngi asué."

28Nappébali iyaro makkunraié, "Puwang, sining asué iya engkaé ri yawana méjangngé nanréi sésa-sésana iya napasempé’é anana’é!"

29Nainappa makkeda Yésus lao ri makkunraiéro, "Nasaba pappébalimmuro, lisuno, massuni sétangngé polé ri ana’mu!"

30Lisuni iyaro makkunraié. Ri bolaé, napoléini ana’na léwu ri onrong atinrongngé, sibawa massu tongenni sétangngé polé ri ana’éro.

31Nainappa nasalai Yésus daéra Tirus, nanapatterui joppa-Na lalo ri Sidon lao ri Tappareng Galiléa. Laleng laloé ri daéra Seppuloé Kota naola.

32Kuwaniro engka natiwi tauwé lao ri Yésus séddi tau mataru-taru sibawa pépé. Naéllauni mennang ri Yésus palénne’i liman-Na ri yasé’na tauwéro.

33Natiwini Yésus iyaro tauwé massala polé ri tau maégaé nainappa napalénne jarin-Na ri laleng iya duwa daucculinna tauwéro. Nainappa Yésus mamméccu, nanagéssai lilana iyaro tauwé.

34Purairo congani Yésus ri langié, nainappa mannyawa loppo sibawa makkeda lao ri tauwéro, "Efata," bettuwanna, "Tabbukkano!"

35Tabbukani daucculinna iyaro tauwé sibawa masomé’ni lilana paimeng, sibawa mappammulani mabbicara sibawa magampang.

36Nariyattéyanna mennang ri Yésus untu’ curitai gau’éro lao ri niga-niga. Iyakiya pédé’ nattéyang Yésus, pédé’ nappallebangeng towi mennang.

37Nasininna tau iya méngkalingaéngngiro, hérang senna’ni. Makkedani mennang, "Napogau’ manengngi sibawa makessing! Mala naébbui tau mataru-tarué maréngkalinga sibawa tau pépé mabbicara!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran