Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 21 >> 

1Nainappa uwita langi iya barué sibawa lino iya barué. Langi mammulangngé sibawa lino mammulangngé teddéng toni, enrengngé lennye’ni tasi’é.

2Nauwitani iyaro kota mapaccingngé, iyanaritu Yérusalém iya mabarué, nonno polé ri Allataala. Iyaro kotaé purani ripassadiya pada-pada séddié botting makkunrai iya ribélo-béloiyé untu’ duppaiwi bottimpurané.

3Nainappa uwéngkalinga sadda polé ri kadéra arajangngéro gora sibawa maloppo, "Makkekkuwangngé onronna Allataala iyanaritu silaongngi tolinoé! Tuwoi matu sibawa mennang, nancaji matu mennang umma’-Na. Aléna Allataala sionrong matu sibawa mennang enrengngé namancaji Allataalana mennang.

4Nasussui matu sininna uwai mata polé ri matanna. Dé’na gaga matu amaténg; atassinnaureng, teri, iyaré’ga muwi lasa dé’tona gaga. Gau’-gau’ iya malaungngé lennye’ni."

5Nainappa Aléna iya tudangngé ri yasé’na iyaro kadéra arajangngé makkeda, "Makkekkuwangngé Uwébbuni sininna mabaru!" Makkeda towi lao ri iyya, "Okii iyaé, saba’ iyaé sining ada-adaéwé tongengngi sibawa weddingngi riyatepperi."

6Nainappa makkeda, "Tépuni! Iyya’na ritu mammulang sibawa paccappureng; Iyya’naé Puwang polé ri Pammulanna lettu ri Paccappurenna. Tungke’ tau iya madekkaé, Upaénungngi matu cuma-cuma polé ri mata uwai iya mabbéré atuwong.

7Tau iya pakalaé natarimai matu iyaro gau’-gau’é polé ri Iyya. Mancaji-Ka matu Allataalana, na aléna matu mancaji ana’-Ku.

8Iyakiya tau pellorengngé, tau bali’bellaé, tau maja ampé, tau pabbunoé, pappangaddié, tau iya paké paddissengeng mappalennye’-lennye’é, passompa barahalaé, sibawa sininna pabbelléngngé, ribuwangngi matu ri laleng tasi apié sibawa balérangngé iya malluwa’-luwa’é, iyanaritu amaténg maduwaé."

9Séddi polé ri iya pitu malaéka’ iya puraé makkatenningngi sining onrong iya pennoé sibawa iya pitu abala paccappurengngéro laoni ri iyya sibawa makkeda, "Laono mai! Maéloka jellokekko Bottingngé, iyanaritu bainéna Ana’ Bimbala’é."

10Nanakuwasaina Rohna Allataala, sibawa iyaro malaéka’é natiwika ri coppo’na bulu iya matanré senna’é. Najellokenna Yérusalém, kota mapaccingngéro. Iyaro kotaé nonnoi polé ri surugaé, polé ri Allataala,

11sibawa mattappa enrengngé arajanna Allataala. Iyaro kotaé millakkillang pada-pada batu paramataé, pada-pada batu baiduri pandangngé iya macinnongngé pada-pada kacaé.

12Témbo’ iya mattulilingiyéngngi matanréi na battowa, sibawa seppulo duwa pintu gerbanna, enrengngé rijagaiwi ri seppulo duwa malaéka’. Risining pintu gerbanna tarokii aseng-ngasenna seppulo duwa suku bangsa Israélié.

13Engka tellu pintu gerbang iya mangoloé ri tungke’ sulapa’: tellu ri alau, tellu ri yattang, tellu ri manorang sibawa tellu ri yajang.

14Iyaro témbo’na kotaé ripatettongngi ri yasé’na seppulo duwa batu pandaméng. Ri batu-batu pandaméngngéro riyokii aseng-ngasenna seppulo duwa rasulna Ana’ Bimbala’éro.

15Malaéka’ iya mabbicaraé sibawa iyya’ro mappunnaiwi tekkeng pangukkuru’ polé ri ulawengngé, untu’ mukkuru’i iyaro kotaé, pintu-pintu gerbanna sibawa témbo’na.

16Iyaro kotaé massulapa eppai — padai lampéna sibawa sakkana. Na iyaro malaéka’é naukkuru’ni iyaro kotaé sibawa tekkeng pangukkuru’na; na lampéna 2400 kilo; sakka sibawa tanréna padai lampéna.

17Wettunna iyaro malaéka’é mukkuru’i témbo’na, tanréna iyaro témbo’na enneng pulona météré. Ukkurang iya napaké iyaro malaéka’é iyanaritu ukkurang iya napaké tolinoé.

18Iyaro témbo’na kotaé riyébbui polé ri batu baiduri pandangngé, na kotana poléi ri ulaweng tuléngngé, macinnong pada-pada kacaé.

19Iyaro batu-batu pandaménna kotaéro ribélo-béloiwi sibawa sininna rupanna batu paramataé. Batu pandaméng iya mammulangngé riyébbui polé ri batu baiduri pandangngé, iya maduwaé poléi ri batu nilangngé, matellué poléi ri batu yaku’é, maeppaé poléi ri batu zamrud-é,

20malimaé poléi ri batu baiduri sépa’é, maennengngé poléi ri batu dalimaé, mapitué poléi ri batu ratna cempakaé, maaruwaé poléi ri batu pirus-é, maaséraé poléi ri batu topas-é, maseppuloé poléi ri batu krisopras-é, maseppuloé séddi poléi ri batu lazuwardié, sibawa maseppuloé duwa poléi ri batu kecubungngé.

21Iya seppulo duwa pintu gerbanna poléi riseppulo duwa mutiyara, tungke’-tungke’ sumpanna riyébbui polé riséddi mutiyara. Watattanana iyaro kotaé riyébbui polé ri ulaweng tuléngngé, macinnong pada-pada kaca iya lala’-lala’é.

22Dé’ uwitai Bolana Allataala ri laleng kotaéro, saba’ Bolana Allataalana iyanaritu aléna Puwangngé, Allataala Iya Pommakuwasaé, sibawa iyaro Ana’ Bimbala’é.

23Iyaro kotaé dé’ naparellu ritappari mata esso iyaré’ga kéteng, saba’ arajanna Allataala tappariwi, sibawa iyaro Ana’ Bimbala’é iyanaritu lampunna.

24Joppai matu bangsa-bangsaé ri linoé ri laleng cahayana, sibawa sining arungngé natiwi towi matu asugirenna mennang ri laleng kotaéro.

25Iyaro sining pintu gerbanna kotaéro tattimpa’i matu puppu esso; dé’ naritongko, saba’ dé’gaga wenni kuwaro.

26Arajanna sibawa asugirenna bangsa-bangsaé ritiwii matu ri laleng kotaéro.

27Iyakiya sining tau iya pogau’éngngi gau’-gau’ iya mappakaciddi-ciddi’é iyaré’ga tau iya mabbellé — rippe’na agi-agi iya najisi’é, dé’ sises-siseng nauttama ri lalenna. Iya muttama’é matu banna sining tau iya asennaé taroki ri laleng Kitta’na Tau Tuwoé, kitta’na Ana’ Bimbala’éro.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel