Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

1Ri pammulanna, dé’napa naripancaji linoé, engka mémenni Saddaé. Engkai Saddaé silaong Allataala sibawa Saddaé pada-padai Allataala.

2Pammulanna mupa nasibawa Allataala.

3Iya manenna ripancajiwi naolai Aléna, sibawa polé ri sininna iya engkaé, dé’gaga séddi dé’ naripancaji polé ri Aléna.

4Iyaro Saddaé assalennai atuwongngé, na iyaro atuwongngé mabbéréi tajang lao ri rupa tauwé.

5Iyaro tajangngé mattappai ri laleng pettangngé, na iyaro pettangngé dé’ naulléi peddéiwi.

6Poléni tau iya nasuroé Allataala, asenna Yohanés.

7Poléi mabbirittangngi passalenna iyaro tajangngé, kuwammengngi nasininna tauwé mateppe’i.

8Aléna paimeng tenniya iyaro tajangngé, nabbirittangngi bawang.

9Tajang tonget-tongengngé iya tappaéngngi sininna rupa tauwé, poléi ri linoé.

10Saddaé engkai ri linoé, ripancajiwi linoé polé ri Aléna, iyakiya dé’ naissengngi linoé.

11Laowi ri wanuwan-Na muto iyakiya dé’ naritarima ri bangsa-Na.

12Namuni engkato tau tarimai sibawa mateppe’ ri Aléna, nawéréngngi ha’ mancaji ana’ Allataala,

13iya riyajjanciyangngé tenniya polé ri rupa tauwé, saba’ iyaro atuwong mabarué poléi ri Allataala assalenna.

14Mancaji rupa tauni Saddaé, monroi ri yelle’ta, napurani riita arajan-Na. Iyaro arajangngé natarimai selaku Ana’ Tungke’na Ambo’é. Naolai Aléna nariita Allataala sibawa pammasé-Na lao ri idi.

15Poléi Yohanés selaku sabbin-Na mabbirittangngi: "Iyanaé Aléna iya upowadaé: Poléi matu lebbi ri monri naiya iyya, saba’ dé’napa uwengka, engka mémenni."

16Pennoi pammasé; dé’ appésaunna, barakkakiki.

17Hukkunna Puwangngé ritarimai naolai Musa. Iyakiya pammasé sibawa atinulurenna Allataala ripannessai naolai Yésus Kristus.

18Dé’ gaga pura mitai Allataala, ri lainnaé Ana’ Tungke’na Ambo’é, iya padaé sibawa Ambo’é, sibawa mareppé senna’ki ri Aléna, Aléna ritu pannessai Ambo’é lao ri idi.

19Sining panguwasa Yahudié ri Yérusalém nasuroi imang-ngimangngé sibawa sining tau Léwié lao ri Yohanés sibawa makkutanangngi ri aléna, "Niga ikoé?"

20Namangakuna Yohanés terus terang, "Tenniyaka Arung Pappassalama’é."

21Nakkutana mennang, "Rékko makkuwaitu, niga iko? Ikoga Elia?" Nappébali Yohanés, "Tenniya." Nakkutanasi mennang, "Ikoga Nabié?" Nappébali, "Tenniya."

22Nakkeda mennang, "Rékko makkuwaitu, powadanni niga iko, kuwammengngi weddikki mpéréngngi pappébali lao risining tau iya suroékki. Aga adammu passalenna alému?"

23Nappébali Yohanés, "Iyya’naé iya napowadaé Nabi Yésaya: ‘Tau iya goraé ri padang kessi’é: Paratai lalengngé untu’ Puwangngé.’"

24Sining tau iya risuroé ri tau Farisiéro

25makkutanasi, "Rékko tenniyako Arung Pappassalama’é, tenniya Elia, tenniya Nabié, magi palé mumaccemmé?"

26Nappébali Yohanés, "Iyya maccemméka sibawa uwai. Iyakiya ri tengnga-tengngamu engka tau iya dé’é muwissengngi.

27Poléi lebbi ri monri naiya iyya, iyakiya muwi untu’ lukkai tulu sapatun-Na dé’to usitinaja."

28Iya manennaro kajajiyangngi ri Bétania, seddé alauna Salo Yordan onronna Yohanés maccemmé.

29Pappa bajanana, naitani Yohanés, Yésus lao ri aléna. Nakkeda Yohanés, "Itai, iyanaro Ana’ Bimbala’na Allataala iya leddaéngngi dosana linoé.

30Aléna ritu iya uwasengngé poléi matu lebbi ri monri naiya iyya, iyakiya lebbi battowai naiya iyya, saba’ ri wettu dé’napa ujaji, engka mémenni.

31Ri yolonaro dé’ uwissengngi niga Alénaro. Padahal poléka maccemmé sibawa uwai kuwammengngi naissengngi bangsa Israélié."

32Nappésabbing towi Yohanés iyaé, "Uwitai Rohna Allataala nonno pada-pada jangang-jangangngé polé ri langié naonro ri yasé’-Na.

33Iyaro wettué dé’pa uwissengngi niga Aléna? Iyakiya Allataala iya suroékka maccemmé sibawa uwai pura makkeda ri iyya ‘Rékko muwitai Rohna Allataala nonno, naonro ri yasé’na séddié tau, iyanaritu maccemmé matu sibawa Rohna Allataala.’

34Alékuna pura mitai," adanna Yohanés, "nausabbingngi makkedaé Aléna ritu Ana’ Allataala."

35Pappa bajanana, engkasi Yohanés ri onrongngéro sibawa duwa ana’ gurunna.

36Wettunna naita Yésus lalo, makkedani, "Itai! Iyanaro Ana’ Bimbala’na Allataala."

37Iyaro duwaé ana’ gurunna Yohanés naéngkalingani ada-adaéro, nanalao maccowériwi Yésus.

38Nagilinna Yésus limonri, nanaitai mennang maccowériwi. Nakkutana-Na, "Aga musappa?" Nappébali mennang, "Rabi, kégai Rabi monro?" — (‘Rabi’ bettuwanna guru.)

39Nakkeda Yésus, "Laono mai, na alému mitai." Laoni mennang sibawa Aléna nenniya mitai kégai monro. Iyaro wettué tetté eppani arawéngngé. Iyaro essoé monroni mennang silaong Aléna.

40Sala séddinna polé ri Iya duwa tau iya puraé méngkalingai aga napowada Yohanés nainappa lao maccowériwi Yésus, iyanaritu Andréas, silessurenna Simon Pétrus.

41Mapperi-perini Andréas sappai Simon, silessurenna, nakkeda ri aléna, "Purani siruntu Mesias!" (Mesias padai Kristus, iyanaritu: Arung Pappassalama’é.)

42Risilaongenni Simon ri Andréas lao ri Yésus. Ritangngani Simon ri Yésus, nainappa makkeda, "Iko Simon, ana’ Yona. Riyasekko matu Kéfas." (Kéfas pada-padai Pétrus, bettuwanna: bulu batu.)

43Pappa bajanana, napettuini Yésus untu’ lao ri Galiléa. Siruntu’ni Filipus, nakkeda ri aléna, "Laono mai muwaccowéri-Ka!"

44Assalenna Filipus iyanaritu Bétsaida, iyanaritu onrong naonroiyé Andréas sibawa Pétrus.

45Siruntu’ni Filipus sibawa Natanaél nakkeda ri aléna, "Siruntu’ni tau iya nasengngé Musa ri laleng Kitta Hukkunna Allataala, sibawa iya nabbirittangngé nabi-nabié. Iyanaritu Yésus polé ri Nazarét, ana’na Yusuf."

46Iyakiya mappébaliwi Natanaél, "Weddigga séuwa iya makessingngé polé ri Nazarét?" Nappébali Filipus, "Laono mai na alému mitai."

47Naitani Yésus Natanaél polé, nakkeda passalenna aléna, "Itai, iyanaro tau Israél tonget-tongeng. Dé’gaga apalessuwang ri aléna."

48Nakkutana Natanaél ri Yésus, "Pékkugi taissekka Pa’?" Nappébali Yésus, "Riwettu dé’napa naobbiko Filipus, Uwita mémenno ri yawana pong araé."

49Nakkeda Natanaél, "Pa’ Guru, Bapa’ iyanaritu Ana’ Allataala! Bapa’ ritu Arunna bangsa Israélié!"

50Nakkeda Yésus, "Mateppe’ko nasaba Upowadai makkedaé Uwitako ri yawana pong araé? Gau’-gau’ iya lebbi battowaé na iyaro muwita matu!"

51Nakkedapa Yésus, "Tongeng, ateppe’no, muwitai matu langié tattimpa’, na malaéka’-malaéka’na Allataala noté ri Ana’na Tolinoé."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel