Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

1Engka séddi pamimping agama polé ri yelle’na tau Farisié iya riyasengngé Nikodémus.

2Riséuwaé wenni laowi ri Yésus sibawa makkeda, "Bapa’ Guru, irissengngi Bapa’ risuroi ri Allataala. Saba’ dé’ muwi séddi tau mulléi mébbu anu makalallaing pada-pada naébbué Bapa’, rékko dé’ narisibawang ri Allataala."

3Nappébali Yésus, "Ateppe’no, dé’ séddi tau mulléi mancaji anggotana umma’na Allataala, rékko dé’ narijajiyang paimeng."

4Nakkeda Nikodémus lao ri Yésus, "Masa’ tau battowaé wedding jaji paimeng? Weddigga muttama’ paimeng ri laleng parémmananna indo’na nappa rijajiyang paimeng?"

5Nappébali Yésus, "Tongeng senna’ adak-Ku: rékko tauwé dé narijajiyang polé ri uwai sibawa polé ri Rohna Allataala, iyaro tauwé dé’ nawedding mancaji anggotana umma’na Allataala.

6Secara mallahéreng rijajiyangngi rupa tauwé ri tomatowaé, iyakiya secara baténg rijajiyangngi ri Rohna Allataala.

7Aja’ muhérang rékko makkeda-Ka: iko maneng harusu’ko rijajiyang paimeng.

8Mangirii angingngé kégi naélori; riyéngkalingai oninna, iyakiya dé’ narisseng polé kégai apolénna sibawa kégai laona. Makkuwatoro tau iya rijajiyangngé ri Rohna Allataala."

9Nakkutana Nikodémus, "Pékkugi iyaro wedding kajajiyang?"

10Nappébali Yésus, "Na guruko ri Israél; masa’ dé’ muwissengngi?

11Ateppe’no: mabbicaraki banna passalenna aga iya riissengngé, namabbéréki asabbiyang banna passalenna aga iya puraé riita; iyakiya dé’ mumaélo tarimai asabbiyattaro.

12Dé’ mumateppe rékko ucuritakko passalenna gau’-gau’ polé ri linoéwé; pékkugi weddikko mateppe’, rékko ucuritakko gau’-gau’ passalenna surugaé?

13Dé’ séddi tau pura ménré ri surugaé, ri lainnaé iya nonnoé ri linoé, iyanaritu Ana’na Tolinoé.

14Pada-pada Musa paénré ula tembaga ri sibatangngé aju ri padang kessi’é, makkuwatoro Ana’na Tolinoé harusu’ ripaénré,

15kuwammengngi nasininna tau iya matepperiyéngngi lolongengngi atuwong tongengngé sibawa mannennungengngé."

16Nasaba makkumani Allataala namaseinna rupa tauwé ri linoéwé, angkanna Nabbéréyangngi Ana’ Tungke’na, kuwammengngi na tungke’ tau iya matepperiyéngngi dé’ nabinasa sangadinna lolongengngi atuwong tongengngé sibawa mannennungengngé.

17Saba’ nakiringngi Allataala Ana’-Na tenniya untu’ madélékiwi linoéwé, iyakiya untu’ passalama’i.

18Tau iya mateppe’é ri Aléna dé’ narihukkung. Iyakiya tau iya dé’é namateppe’ ri Ana’na Allataala purani rihukkung ri Allataala, nasaba dé’ namateppe’ ri Ana’na Allataala iya séddi-séddié.

19Rituntu’i nallalengiwi gau’éwé: Iyaro tajangngé engkani polé ri linoé, iyakiya rupa tauwé lebbi napojiwi pettangngé naiya tajangngé, saba’ majai pangkaukenna mennang.

20Tungke’ tau iya pogau’é ja, nabenciwi tajangngé; dé’ namaélo lao ri tajangngé, kuwammengngi pangkaukenna majaé dé’ napaita.

21Iyakiya tau iya pogau’éngngi élona Allataala, laowi ri tajangngé kuwammengngi namanessa makkedaé aga napogau’ iyanaritu siturui élona Allataala.

22Purairo laoni Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na ri Yudéa. Monroni kuwaro siyagangngaré esso ittana silaong mennang sibawa maccemmé.

23Iyaro wettué dé’pa nauttama tarungkué Yohanés. Maccemméi ri Ainon, dé’ namabéla polé ri Salim, saba’ maéga uwai kuwaro. Poléni sining tauwé ri aléna, nanacemméi mennang.

24(3:23)

25Siyagangngaré ana’ gurunna Yohanés mammulani mappangéwang sibawa tau Yahudié passalenna peraturang apaccingengngé.

26Laoni mennang ri Yohanés, sibawa makkeda, "Pa’ Guru, naéngngerang mupaga Bapa’ tau sibawangngéngngi Bapa’ ri liwenna Salo Yordanro, iya najellorengngékki Bapa’ riyolo? Maccemmé towi makkekkuwangngé, nasininna tauwé laowi ri Aléna!"

27Nappébali Yohanés, "Dé’ naulléi mappunnai agi-agi tolinoé rékko dé’ nariwéréng ri Allataala.

28Alému pura méngkalingaka makkeda, ‘Tenniyaka Arung Pappassalama’é. Risuroka poddiyoloiwi Aléna.’

29Botting makkunraié iyanaritu appunnangennai bottimpurané. Sellaona bottimpuranéro banna tettongngi ranrengngi sibawa méngkalingai, sibawa masennangngi rékko naéngkalingai saddanna bottimpurané. Makkuwatoniro iyya. Makkekkuwangngé masennang senna’ka.

30Aléna ritu harusu’ pédé’ penting, na iyya pédé’ makurang penting."

31Iya polé ri yasé’é napakacauri manengngi. Iya polé ri linoé rigolongkangngi tolino, sibawa mabbicara passalenna gau’-gau’ linoé. Iya polé ri yasé napakacauri manengngi.

32Mabbicarai passalenna iya puraé naita sibawa naéngkalinga, iyakiya dé’ séddi tau mateppe’ ri pappésabbiyan-Na.

33Tau iya mateppe’é ri pappésabbiyan-Naro, nangakuiwi makkedaé tongengngi Allataala.

34Saba’ tau iya nasuroé Allataala untu’ palettu’i ada-adanna Allataala, nasaba pura riwérénni Rohna Allataala sukku lao ri Aléna.

35Ambo’é namaséiwi Ana’-Na, sibawa pura nabbéréyang manengngi akuwasangngé ri Aléna.

36Tau iya mateppe’é ri Ana’éro lolongengngi matu atuwong mannennungeng. Iyakiya tau iya dé’é namatinulu ri Ana’éro dé’ nalolongeng atuwong. Rihukkungngi ri Allataala lettu mannennungeng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran