Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1Iyakiya laowi Yésus ri Bulu-bulu Zaitun.

2Pappa bajanana maélé senna’ni laosi ri Bolana Allataala, namaéga tau lao ri Aléna. Tudanni Yésus, nappammula paggurui mennang.

3Na iyaro wettué, guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié natiwini ri Yésus séddi makkunrai iya napoléiyé malaweng. Nasuroni mennang iyaro makkunraié tettong ri tengnga-tengnga,

4nainappa makkeda ri Yésus, "Bapa’ Guru, iyaé makkunraié ripoléiwi malaweng.

5Ri laleng Hukkunna Musa engka peraturang makkedaé, makkunrai makkuwaéwé harusu’i rigenrung batu gangka maté. Pékkugi pallolongenna Bapa’?"

6Makkutana makkuwairo mennang untu’ palaiwi siyo-siyo Yésus, kuwammengngi weddingngi mennang passalai. Iyakiya cuku’ bawammi Yésus, nanaroki sibawa liman-Na ri tanaé.

7Wettunna mennang maddessa matteru, congani nakkeda lao ri mennang, "Tau iya dé’é nappunnai dosa ri yelle’mu, iyanaritu bunge’ genrungngi batu iyaro makkunraié."

8Purairo cuku’ni Yésus paimeng marokisi ri tanaé.

9Naéngkalingana Yésus makkeda makkuwaro, laoni mennang tasséddi-séddi nasalaiwi onrongngéro, mammulai ri iya macowaé. Angkanna Yésus mani alé-aléna monro kuwaro sibawa iyaro makkunraié tettong mupi ri onronna.

10Nanacongana Yésus sibawa nakkeda lao ri makkunraiéro, "Kéga manenni mennang? Dé’ga gaga hukkukko?"

11Nappébali, "Dé’gaga Pa’." Nakkeda Yésus, "Madécénni, Iyya dé’to uhukkukko. Laono makkekkuwangngé, aja’ mumadosa paimeng."]

12Nabbicarasi Yésus lao ri tau maégaé, adan-Na, "Iyya’naé tajanna linoé. Tau iya maccowériyék-Ka dé’ matu najoppa ri laleng pettangngé, iyakiya nappunnangiwi tajanna atuwongngé."

13Nakkeda sining tau Farisiéro lao ri Yésus, "Makkekkuwangngé mabbéréko asabbiyang passalenna alému. Iyaro asabbiyam-Mu dé’ natongeng."

14Nappébali Yésus, "Namuni mabbéré-Ka asabbiyang passalenna alé-Ku, iyaro asabbiyak-Ku tongengngi; saba’ Uwisseng kéga-Ka polé sibawa kéga-Ka maélo lao. Dé’ muwissengngi kéga-Ka polé sibawa kéga-Ka lao.

15Iko muwadélékiwi tauwé sibawa cara tolino; na Iyya dé’ Uwadélékiwi muwi séddi tau.

16Iyakiya ébara’na Uwadélékiwi tauwé, apettuk-Ku adélé’i saba’ tenniya-Ka alé-alé-Ku; Ambo’ iya suroék-Ka engkai sibawak-Ka.

17Ri laleng Hukkunna Musa tarokii makkuwaé: Asabbiyang tongengngé iyanaritu asabbiyang iya polé ri duwa tau.

18Iya mabbéré asabbiyang passalenna alé-Ku engka duwa — Iyya sibawa Ambo’ iya suroék-Ka."

19Nakkeda mennang, "Kégani Ambo’-Muro?" Nappébali Yésus, "Iko dé’ muwissek-Ka sibawa Ambo’-Ku. Akkalarapanna muwissek-Ka, pasti muwisseng towi Ambo’-Ku."

20Iya manennaro napowadai Yésus wettunna mappagguru ri Bolana Allataala ri seddéna petti-petti dowi pakkasuwiyangengngé. Iyakiya dé’ muwi séddi tau tikkengngi, saba’ dé’pa narapii wettunna.

21Makkedasi Yésus lao ri mennang, "Maélo-Ka lao, namusappa-Ka matu, iyakiya matéko matu ri laleng dosa-dosamu. Ri onrong Ulaoiyé, dé’ mulléi lao."

22Nakkeda sining panguwasana Yahudié, "Naullé kapang maéloi mpunoi Aléna, saba’ makkedai, ‘Ri onrong Ulaoiyé dé’ mulléi lao.’"

23Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Iko polé ri yawako; iyakiya Iyya polé ri yasé’ka. Iko polé ri linoé; Iyya dé’ upolé ri linoé.

24Iyanaro saba’na Uwakkeda lao ri iko, makkedaé matéko matu ri laleng dosa-dosamu. Namémeng matéko matu ri laleng dosa-dosamu, rékko dé’ mumateppe makkedaé ‘Iyya’na iya riteppué IYYA ENGKA.’"

25Nakkutana mennang, "Niga sitonget-tongenna iko?" Nappébali Yésus, "Untu’ aga mabbicarasi sibawa iko!

26Maéga mupa passaleng iya maéloé Upowada sibawa madéléki. Iyakiya iya suroék-Ka wedding riyatepperi. Na Iyya paissengiwi linoé aga Uwéngkalinga polé ri Aléna."

27Dé’ napahangngi mennang makkedaé mabbicarai lao ri mennang passalenna Ambo’é.

28Rimakkuwannanaro makkedai Yésus lao ri mennang, "Matu rékko purani mupakalebbi Ana’na Tolinoé, muwissenni matu makkedaé ‘Iyya’naé iya riteppué IYYA ENGKA’, sibawa muwisseng toni matu makkedaé dé’ séddi iya Upogau’é polé ri alé-Ku. Iya bawang Upowada iya napagguruwangngékka Ambo’é.

29Naiya suroék-Ka engkai sibawak-Ka. Dé’ naengka naleppessakka alé-aléku, saba’ tuli upogau’i iya pésennangiyéngngi atinna."

30Purana napowada Yésus iya manennaro, maégani tau mateppe’ ri aléna.

31Nainappa Yésus mabbicara lao risining tau Yahudié iya mateppe’énna ri Aléna, "Rékko tuwoko situru pappagguruwakku, tonget-tongennotu maccowé ri Iyya,

32namuwissennitu Allataala iya tongengngé, narimakkuwannanaro ripamaradékako matu."

33Nakkeda mennang, "Idi’é wijannaki Abraham. Dé’pa taengka tancaji atanna niga-niga! Aga akkatta-Mu namuwakkeda, ‘Ripamaradékako matu’?"

34Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Tongeng senna’ adak-Kué. Tau pogau’é dosa iyanaritu atannai dosaé.

35Na séddié ata dé’ nappunnai onrong iya mattette’é ri laleng kaluwargaé, na ana’é mappunnaiwi onrong lettu mannennungeng ri laleng kaluwargaé.

36Rimakkuwannanaro, rékko Ana’é pamaradékako, maradéka’ tongennotu.

37Mémeng Uwissekko wija-wijanna Abraham. Iyakiya maéloko mpuno-Ka, nasaba dé’ mumaélo tarimai pappagguruwak-Ku.

38Aga iya Uwitaé ri Ambo’-Ku, iyanaritu Upowada. Na iko mupogau’i aga iya nappagguruwangngé ambo’mu ri iko."

39Nappébali mennang, "Ambo’ta iyanaritu Abraham." Nakkeda Yésus, "Ebara’na tonget-tongekko ana’na Abraham, pastini mupogau’i iya napogau’é Abraham.

40Upalettukekko atongengeng iya Uwéngkalingaé polé ri Allataala, iyakiya iko maéloko mpuno-Ka. Abraham dé’ napogau’i makkuwaéro!

41Iko mupogau’i aga iya napogau’é ambo’mu." Nappébali mennang, "Tenniyaki ana’-ana’ harang. Séddimi bawang Ambo’ta, iyanaritu Allataala."

42Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Akkalarapanna iyaro Allataala Ambo’mu, muwamaséi-Ka matu, saba’ polé-Ka ri Allataala. Dé’ Upolé sibawa élo ri aléku, iyakiya Aléna ritu iya suroék-Ka.

43Aga saba’na dé’ mupahangngi aga iya Upowadaé? Saba’ dé’ mutahang méngkalingai pappagguruwak-Ku.

44Ibillisi’ ritu ambo’mu. Pammulanna mupa na iyaro Ibillisi’ pabbuno. Dé’ naengka naccowé ri atongengengngé, saba’ dé’ atongengeng ri aléna. Rékko mabbelléi, mémeng sitinaja, saba’ makkuwa mémenro sipa’na. Pabbelléngngi sibawa assalenna sininna bellé.

45Iyakiya Upowadai atongengengngé, narimakkuwannanaro dé’ mumateppe ri Iyya.

46Niga ri yelle’mu mulléi pabuttiwi makkedaé engka dosa-Ku? Rékko Upowadai atongengengngé, magi nadé’ mumateppe ri Iyya?

47Tau iya assalennaé poléi ri Allataala, naéngkalingai ada-adanna Allataala. Iyakiya iko dé’ mupolé ri Allataala, iyanaro saba’na dé’ mumaélo maréngkalinga."

48Iyaro sining tau Yahudié nabalini Yésus, "Dé’ga natongeng adatta makkedaé tau Samaria-Ko iya nauttamakiyé sétang?"

49Nappébali Yésus, "Dé’nauttamai-Ka sétang. Upakalebbii Ambo’-Ku, iyakiya iko mupakatuna-Ka.

50Dé’ Usappa alebbireng untu’ alé-Ku. Engka séddi makkuragangek-Ka alebbireng, na Aléna ritu madélékiki.

51Tongeng senna’ adak-Kué, tau iya turusiyéngngi adak-Ku, lettu mannennungeng dé’ namaté matu."

52Nanakkeda sining tau Yahudiéro lao ri Yésus, "Riissenni makkekkuwangngé nauttamaki tongek-Ko sétang! Maténi Abraham, makkuwatoro sininna nabi-nabié. Iyakiya makkeda-Ko, ‘Tau iya turusiyéngngi adak-Ku, lettu mannennungeng dé’ namaté matu.’

53Rékko aléna Abraham maténi, sibawa maté toni sininna nabi-nabié, nigako Iko? Masa Iko lebbi battowa naiya ambo’ta Abraham!"

54Nappébali Yésus, "Akkalarapanna sappa-Ka alebbireng untu’ alé-Ku, iyaro alebbirengngé dé’gaga bettuwanna. Iya pakalebbiék-Ka iyanaritu Ambo’-Ku iya muwangga’é Allataalamu,

55padahal dé’ muwissengngi. Iyakiya Iyya uwissengngi. Akkalarapanna makkeda-Ka makkedaé dé’ Uwissengngi, tentu séddika tau pabbelléng pada-pada iko. Uwissengngi sibawa mapatoiwi adan-Na.

56Ambo’mu Abraham masennang senna’ makkedaé naitai matu esso-Ku. Purani naita sibawa masennanna!"

57Nanakkeda sining tau Yahudié lao ri Yésus, "Dé’pa gaga limappulo taung umuru’-Mu, na purani Muwita Abraham?"

58Nappébali Yésus, "Makkeda tongek-Ka lao ri iko: riwettu dé’napa najaji Abraham, eng-Ka mémenna."

59Napada malana batu sining tau Yahudiéro untu’ genrungngi Yésus; iyakiya mallekke’i Yésus, nappa lao nasalaiwi Bolana Allataala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran