Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 20 >> 

III PEPERANGAN2 DENGAN ARAM Sjomron dikepung

1Ben-Hadad, radja Aram, menghimpun seluruh angkatan perangnja. Ada sertanja tigapuluh radja, kuda dan kereta perang. Ia naik, melingkari Sjomron dan menggempur dia.

2Ia mengutus pesuruh2 kedalam kota kepada Ahab, radja Israil,

3Untuk mengatakan kepadanja: "Demikianlah titah Ben-Hadad: Perak dan emas anda ada untuk beta; isteri2 dan putera2 anda jang tertampanpun bagi beta!"

4Radja Israil mendjawab: "Terdjadilah seperti dititahkan seri baginda. Hamba dan apa sadja jang ada pada hamba bagi anda".

5Tetapi pesuruh2 itu datang lagi dan berkata: "Demikianlah titah Ben-Hadad: 'Beta telah mengutus pesan kepada anda, supaja anda menjerahkan emas dan perak anda, isteri2 dan putera2 anda.

6Tetapi, se-sungguh2nja esok pada saat jang sama, beta akan mengutus pendjawat2 beta kepada anda, untuk menjelidiki rumah anda dan rumah pendjawat2 anda. Barang apa jang berharga bagi anda akan mereka raup serta ambil".

7Maka radja Israil menghimpun segenap kaum tua2 negeri itu dan berkata: "Ketahuilah dan lihatlah, bahwa ia berniat djahat sadja. Ia menuntut daripada beta isteri2 serta putera2 beta, perak dan emas beta, dan itu tidak beta tolak kepadanja".

8Segenap kaum tua2 dan seluruh rakjat lalu berkata kepadanja: "Djangan mendengarkan dan djanganlah setudju!"

9Karena itu berkatalah (Ahab) kepada pesuruh2 Ben-Hadad: "Katakanlah kepada seri baginda: 'Segala sesuatu jang dituntut anda dari hamba semula, hendak hamba perbuat, tetapi hal ini tidak dapat hamba perbuat". Pesuruh2 itu pergi dan menjampaikan djawaban itu.

10Lalu Ben-Hadad mengutus pesan ini kepadanja: "Semoga para dewata berbuat ini dan menambahkan itu kepadaku, djika debu Sjomron sampai tjukup untuk memenuhi genggaman segala rakjat jang mengikuti aku!"

11Tetapi radja Israil memberikan djawaban ini: "Djangan bersoraklah orang, jang mengenakan sabuk, se-akan2 menanggalkan sabuknja!"

12Demi mendengar kata itu - ia sedang minum2 bersama radja2 didalam pondok2 - Ben-Hadad lalu bertitah kepada lasjkarnja: "Siaplah!" Maka mereka ber-siap2 terhadap kota itu.

Kemenangan Israil

13Maka datanglah seorang nabi menghampiri Ahab, radja Israil, dan berkata: "Demikianlah Jahwe bersabda; "Sudahkah engkau melihat seluruh chalaik jang besar itu? Lihatlah, pada hari ini djuga mereka akan Kuserahkan kedalam tanganmu. Maka engkau akan mengetahui, bahwa Aku ini Jahwe'"

14Kata Ahab: "Oleh siapa?" Sahutnja: "Demikianlah Jahwe bersabda: 'Oleh kaum teruna para hulubalang daerah'." Lalu Ahab bertanja: "Siapakah jang harus mulai bertempur?" Sahutnja: "Engkau!"

15Maka ia memeriksa kaum teruna para hulubalang daerah, sedjumlah duaratus tigapuluh orang. Sesudah itu ia memeriksa segenap rakjat, semua bani Israil, sedjumlah tudjuh ribu orang.

16Mereka keluar pada tengah hari, sementara Ben-Hadad serta tigapuluh radja jang bersekutu itu, minum2 sampai mabuk dalam pondok2.

17Kaum teruna para hulubalang daerah keluar dahulu. Orang mengirim kabar kepada Ben-Hadad untuk memberitahukan kepadanja: "Ada orang2 keluar dari Sjomron!"

18Titahnja: "Djika mereka keluar untuk minta berdamai, hendaklah kamu pegang mereka hidup2; djika mereka keluar untuk bertempur, hendaklah mereka kamu pegang hidup2 djuga!"

19Dalam pada itu keluarlah dari kota itu kaum teruna para hulubalang daerah, lalu angkatan perang menjusul mereka.

20Dan masing2 memukul lawannja. Aram lari dan orang2 Israil mengedjar mereka. Ben-Hadad, radja Aram, melepaskan dirinja (bersama dengan) beberapa orang berkuda dengan naik kuda.

21Radja Israil lalu keluar, mengambil kuda dan kereta perang serta mengenakan pukulan besar kepada Aram.

Ahab diberi hati. Persiapan Ben-Hadad untuk perang

22Maka nabi itu menghampiri radja Israil dan berkata kepadanja: "Pulanglah sekarang. Tetapkanlah hatimu, pertimbangkanlah serta lihatlah baik2 apa jang harus kauperbuat. Sebab setahun lagi radja Aram akan mendatangi engkau pula".

23Para pendjawat radja Aram berkata kepadanja: "Dewa mereka adalah dewa pegunungan. Itulah sebabnja maka mereka menggagahi kita. Tetapi djika kita bertempur dengan mereka didataran, nistjaja kita akan menggagahi mereka.

24Hendaklah baginda berbuat begini: petjatlah radja2 itu dan angkatlah adipati2 akan ganti mereka.

25Dan hendaklah baginda memilih angkatan perang sebanjak jang telah hilang dari pada baginda, dengan kuda dan kereta perang jang sama banjaknja djuga. Djika kita nanti bertempur dengan mereka didataran, nistjaja kita akan menggagahi mereka". Ia mendengar suara mereka dan berbuat demikian.

Kemenangan di Afek

26Pada tahun jang berikut Ben-Hadad memeriksa Aram, lalu naik ke Afek untuk bertempur dengan Israil.

27Setelah bani Israil diperiksa djuga dan diberi perbekalan, mereka menjongsong mereka. Ketika bani Israil berkemah berhadapan dengan mereka itu, miriplah mereka dengan dua kawanan kambing, sementara Aram membandjiri negeri itu.

28Maka pesuruh Allah menghampiri radja Israil dan berkata: "Demikianlah Jahwe bersabda: Karena orang2 Aram mengatakan, bahwa Jahwe itu Allah pegunungan dan bukan Allah lembah2, dari sebab itulah chalaik jang besar itu akan Kuserahkan kedalam tanganmu, agar engkau mengetahui, bahwa aku ini Jahwe'".

29Tudjuh hari lamanja mereka itu ber-hadap2an perkemahannja. Pada hari ketudjuh petjahlah pertempuran dan bani Israil memukul Aram, sebanjak seratus ribu orang pasukan berdjalan pada satu hari.

30Sisanja lari kedalam kota Afek, tetapi tembok merobohi duapuluh tudjuh ribu orang, jang tersisa itu. Ben-Hadadpun lari dan masuk kekota itu, kedalam suatu bilik jang terpentjil.

31Maka kata para pendjawatnja kepadanja: "Sungguh, kami telah mendengar, bahwa para radja bangsa Israil itu adalah radja jang murah hati. Hendaknja kami mengenakan karung pada pinggang dan tali kepada kepala kami dan biarlah kami keluar menghadap radja Israil. Boleh djadi ia akan menghidupi baginda".

32Mereka lalu mengikat pinggangnja dengan karung dan kepalanja dengan tali dan pergi menghadap radja Israil. Mereka berkata: "Hamba baginda, Ben-Hadad, berkata: Sudilah kiranja menghidupi hamba". Ia bertanja: "Adakah ia masih hidup? Ia adalah saudaraku!"

33Orang2 itu menganggap itu suatu gelagat baik dan segera membenarkan apa jang dikatakannja. Katanja: "Benarlah, Ben-Hadad adalah saudara baginda!" Sahutnja: "Pergilah dan bawalah dia kemari!" Ketika Ben-Hadad keluar kepadanja, ia mempersilakan Ben-Hadad naik keatas keretanja.

34Maka kata (Ben-Hadad) kepadanja: "Kota2 jang dahulu diambil ajah beta daripada ajah anda, hendak beta kembalikan kepada anda. Dan lagi anda boleh mengadakan perusahaan niaga dikota Damsjik, sebagaimana dahulu ajah beta mengadakannja di Sjomron". "Dan beta akan membiarkan anda pergi atas perdjandjian itu" (sahut radja Israil). Lalu ia mengikat perdjandjian dengannja dan membiarkan dia pergi.

Seorang nabi menghukum kelakuan Ahab

35Seorang daripada tjanterik nabi atas sabda Jahwe berkata kepada temannja: "Pukullah aku ini!" Tetapi orang itu enggan memukul dia.

36Ia lalu berkata kepadanja: "Karena engkau tidak mendengarkan suara Jahwe, maka engkau akan dipukuli oleh seekor singa, setelah engkau pergi daripadaku!" Baru sadja ia pergi daripadanja, ia didapati oleh seekor singa, jang menerkam dia.

37Kemudian nabi tadi mendapati orang lain dan berkata: "Pukullah aku ini!" Maka orang itu memukulnja sampai berluka.

38Lalu nabi itu pergi menunggu radja ditengah djalan. Ia menjamarkan diri dengan destar pada matanja.

39Ketika radja berlalu, nabi itu mendjerit kepada radja: "Ketika hamba ini keluar kedalam pertempuran, maka seseorang dari ikatan perang datang membawa seorang kepada hamba dengan berkata: "Djagalah orang ini! Djika ia lenjap, maka njawamu mendjadi ganti njawanja atau engkau harus membajar sekentar perak.

40Tetapi tengah hamba sibuk dengan ini itu, orang itu tidak ada lagi". Sahut radja kepadanja: "Itulah hukuman bagimu! Engkau sendiri jang mendjatuhkannja!"

41Seketika itu djuga nabi itu menjingkap destar itu daripada matanja. Maka radja Israil mengenali dia itu seorang dari antara nabi2.

42Lalu katanja kepada (radja): "Demikianlah Jahwe bersabda: "Karena engkau melepaskan orang jang sudah Kuharamkan, maka njawamu mesti djadi ganti njawanja dan rakjatmu djadi ganti rakjatnja!'"

43Radja Israil lalu pulang kerumahnja dengan sendu dan geram dan ia tiba di Sjomron.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran