Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 10 >> 

KURBAN-KURBAN JANG LAMA TIDAK BERDAJA

1Didalam hukum hanja terdapat bajangan-bajangan dari harta-harta dunia jang akan datang, bukan wudjud dan hakekatnja. Sebab itu mustahil hukum itu dengan kurban-kurbannja jang selalu sama dan tiap-tiap tahun diulangi, membawa orang-orang jang mengambil bagian didalamnja, kepada kesempurnaan.

2Karena sekiranja demikian, bukankah sudah lama orang berhenti mempersembahkan kurban-kurban itu? Memang seandainja orang-orang jang mempersembahkan kurban-kurban itu telah disutjikan olehnja untuk selama-lamanja, nistjaja mereka tetap tidak sadar akan dosa-dosanja lagi.

3Tetapi djustru oleh persembahan-persembahan itu kesadaran akan dosa-dosa ditimbulkan tiap-tiap tahun kembali.

4Mustahil darah sapi-sapi djantan dan darah domba-domba djantan menghapus dosa.

KURBAN KRISTUS MAHABERDAJA

5Sebab itu Iapun berkata ketika masuk kedunia ini: Kurban-kurban sembelihan dan persembahan-persembahan tiada Kaukehendaki, tetapi sebuah tubuh telah Kausediakan bagiKu;

6kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban perdamaian tidak Engkau sukai,

7maka berkatalah Aku: Lihatlah, Aku datang memenuhi kehendakMu, ja Allah, seperti ada tertulis tentang Aku dalam gulungan Kitab.

8Djadi, kalau Ia mula-mula berkata: kurban-kurban sembelihan, persembahan-persembahan, kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban perdamaian tidak Kaukehendaki dan sukai, meskipun dipersembahkan menurut sjarat-sjarat hukum,

9dan Ia melandjutkan: Lihatlah, Aku datang memenuhi kehendakMu, maka njatalah bahwa jang pertama telah dibatalkanNja dan jang kedua ditetapkanNja.

10Berkat kehendakNja itu kita telah dikuduskan oleh kurban tubuh Jesus Kristus, satu kali untuk selama-lamanja.

PERBANDINGAN ANTARA KURBAN-KURBAN JANG LAMA DAN KURBAN KRISTUS DILANDJUTKAN

11Selandjutnja, sedangkan tiap-tiap imam melakukan tugasnja tiap-tiap hari sambil berdiri, dan berulang kali mempersembahkan kurban-kurban jang sama, jang pula tidak mampu menghapuskan dosa,

12Ia sebaliknja mempersembahkan kurbanNja untuk penghapusan dosa hanja satu kali, lalu tetap duduk disebelah kanan Allah.

13Ia kini hanja menunggukan ketikanja segala musuhnja didjadikan tumpuan kakiNja.

14Karena dengan satu Kurban jang tunggal Ia telah menjempurnakan untuk selama-lamanja semua orang jang ingin dikuduskan olehNja.

15Hal itu disaksikan oleh Roh Kudus pula. Sesudah sabdaNja:

16"Inilah perdjandjian jang sesudah zaman ini akan Kuadakan dengan mereka" dan bersabda pula "Aku akan meletakkan hukumKu dalam hati mereka dan menuliskannja dalam akal-budinja",

17ditambahNja lagi: "Aku tidak akan mengingati dosa-dosa dan kedurhakaan mereka lagi".

18Tetapi kalau dosa-dosa sudah diampuni, maka tak diperlukan lagi suatu kurban karena dosa.

KESIMPULAN-KESIMPULAN DAN PERINGATAN-PERINGATAN UNTUK PRAKTEK HIDUP HENDAKLAH KAMU BERTEKUN DALAM IMAN

19Djadi, saudara-saudara, sebab kita mempunjai kepastian bahwa kita dapat masuk kedalam ruangan jang mahakudus berkat darah Jesus,

20dengan menempuh djalan baru jang hidup, jang dibuka olehNja melalui tirai tubuhNja,

21dan kita mempunjai seorang imam mulia jang dilantik mendjadi pengurus Rumah Allah,

22maka hendaklah kita menemuiNja dengan hati tulus ichlas, penuh kepertjajaan, dengan hati-nurani jang bersih dari segala kedjahatan dan dengan tubuh jang dibasuh dengan air djernih.

23Hendaklah kita teguh berpegang pada pengakuan harapan kita, sebab setialah Dia jang telah memberi djandji itu.

24Hendaklah kita selalu menaruh tjinta kasih dan dalam segala pengamalan.

25Djanganlah kamu mendjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan umatmu, seperti ada beberapa orang jang berbuat demikian, melainkan hendaklah kamu masing-masing mempergiat jang lain, dan itu makin lebih semakin hari itu mendekat.

KEBURUKAN DOSA MURTAD

26Karena kalau kita dengan sengadja berdosa, sesudah menerima pengetahuan akan kebenaran, tak ada lagi satu kurban untuk menghapus dosa itu,

27sebaliknja hanja tersedia bagi kita hukuman jang mengerikan dan api jang dahsjat, jang membakar habis semua orang durhaka.

28Apabila seseorang memungkiri hukum Moses, ia dihukum mati atas kesaksian dua tiga orang tanpa kasihan,

29maka betapa ngerinja hukuman jang kamu sangka patut didjatuhkan kepada dia, jang menerdjang Putera Allah, mengaibkan darah perdjandjian jang telah menguduskannja, dan mentjertja Roh segala rahmat?"

30Karena kita mengenal Dia, jang telah bersabda: "Pada Akulah dendam; Aku jang membalas". Dan jang berikut ini: "Tuhan akan mengadili umatNja".

31Ngeri benar kalau djatuh dalam tangan Allah-Jang-Hidup.

BERTAHANLAH DAN BERTEKUNLAH

32Ingatlah akan masa dahulu, waktu kamu sesudah diterangi telah bertahan dalam perdjuangan jang hebat, penuh sengsara,

33jaitu waktu kamu sendiri dipertontonkan sambil ditjertja-tjertja dan ditindas, ataupun kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka jang diperlakukan sedemikian itu.

34Memang kamu telah mengambil bagian dalam sengsara orang-orang jang telah dipendjarakan, dan kamu sendiri telah menerima perampasan harta-bendamu dengan sukatjita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta-harta jang lebih mulia dan jang tetap tahan.

35Sebab itu djanganlah kamu buangkan harapanmu jang pasti, jang mendjamin gandjaran jang limpah-limpah.

36Jang kamu perlukan, ialah ketekunan supaja kamu dengan memenuhi kehendak Allah akan memperoleh apa jang didjandjikan itu.

37"Sebab waktu pendek sadja, bahkan pendek sekali, sampai jang hendak datang akan tiba dan Ia tidak melambat."

38"Orang-orangKu jang benar hidup dari kepertjajaan, tetapi kalau ia mundur, Aku tidak berkenan kepada dia lagi".

39Tetapi kita bukan orang jang mundur untuk binasa, melainkan jang tetap pertjaja untuk keselamatan djiwa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel