Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

KEPERTJAJAAN PARA LELUHUR TELADAN BAGI KAUM KETURUNANNJA

1Kepertjajaan mendjaminkan apa jang diharapkan dan membuktikan kenjataan-kenjataan jang tidak kelihatan.

2Djustru dalam itu para leluhur memperoleh kesaksian jang baik.

3Dalam kepertjajaan kita mengerti bahwa djagat raja dibentuk oleh sabda Allah, dan bahwa jang kelihatan berasal dari pada jang tidak kelihatan.

4Dalam kepertjajaan Abel telah mempersembahkan kurbannja jang lebih luhur dari kurban Kain. Sebab itu ia mendapat bukti bahwa ia benar. Allah sendiri telah membenarkan kurban itu dan demikian Abel masih bitjara sesudah mati.

5Dalam kepertjajaan Henok diangkat dan demikian tidak mengalami kematian. Ia tidak terdjumpa lagi sebab diangkat oleh Allah. Sebelum diangkat telah disaksikan tentangnja, bahwa ia berkenan pada Allah.

6Tetapi tanpa kepertjajaan mustahil orang berkenan pada Allah. Kalau seseorang hendak mendekati Allah, perlulah ia pertjaja, bahwa Allah ada dan bahwa Ia menggandjari orang jang mentjariNja.

7Dalam kepertjajaan Noe dengan takwa menjediakan sebuah bahtera, guna menjelamatkan keluarganja, tatkala ia mendapat pernjataan dari Allah tentang suatu hal jang belum kelihatan. Dengan berbuat demikian ia telah menghukum dunia dan djadi ahliwaris sesuai dengan kepertjajaannja.

8Dalam kepertjajaan Abraham segera mengikuti perintah tatkala ia dipanggil untuk mengungsi kesuatu tanah bakal miliknja, dan ia berangkat tanpa mengetahui tempat jang ditudjunja.

9Dalam kepertjajaan pula ia menetap dalam tanah jang didjandjikan itu, bagaikan dalam pengasingan, dan ia diam disitu dalam kemah-kemah seperti djuga Isaak dan Jakob, jang sama-sama ahli waris djandji jang satu itu.

10Ia menunggu-nunggukan sadja kota jang beralas kukuh, jang direntjanakan Allah baginja dan dibangunkan oleh Allah sendiri.

11Dalam kepertjajaan Sara mendapat kesuburan rahimnja, berlawanan dengan landjutnja usianja: sebab ia tidak sangsi akan kesetiaan Dia jang telah memberikan djandji itu.

12Demikian dari satu orang, jang malah telah mati dajanja, dilahirkan turun-temurun sebanjak bintang dilangit dan jang djumlahnja tak terhitungkan seperti butir pasir dipesisir laut.

13Dalam kepertjajaan itu semua mereka telah meninggalkan dunia tanpa memperoleh apa jang didjandjikan, tetapi mereka telah memandangnja dari djauh sambil melambai-lambai kepadanja, dan mereka mengaku bahwa mereka hanja pengembara sadja dan perantau diatas bumi ini.

14Siapa jang berkata demikian, menjatakan bahwa ia sedang mentjari tanah airnja.

15Sekiranja mereka dalam itu ingat akan tanah-asalnja, nistjaja ada kesempatan bagi mereka untuk pulang kesitu.

16Tetapi mereka merindukan tanah-air jang lebih baik, ialah jang surgawi, dan sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Dan memang ia telah menjediakan sebuah kota bagi mereka.

17Dalam kepertjajaan Abraham, tatkala ia diudji, telah mempersembahkan Isaak untuk mendjadi kurban. Ia rela mengurbankan putera-tunggalnja, walaupun ia telah menerima djandji,

18jaitu dikatakan kepadanja: "Jang berasal dari Isaak akan disebut kaum keturunanmu".

19Ia berpendapat, bahwa Allah berkuasa membangkitkan pula orang-orang jang telah mati. Dan sebab itu ia memperoleh dia kembali dan hal itu mengandung suatu ibarat.

20Dalam kepertjajaan Isaak, sambil memandang djauh kedepan, telah memberi berkatnja kepada Jakub dan Esau.

21Dalam kepertjajaan Jakub, bila hampir mati telah memberkati kedua putera Josep masing-masing, dan menjembah sudjud sambil bersandar pada tongkatnja.

22Dalam kepertjajaan Josep ketika adjalnja hampir sampai, ingat akan bakal pengungsian putera-putera Israel, dan ia memberikan pesanan-pesanan tentang djenazahnja.

23Dalam kepertjajaan Moses jang baru lahir disembunjikan oleh ibu dan bapaknja, sebab baji itu elok rupanja, dan mereka tidak takut akan perintah radja.

24Dalam kepertjajaan Moses jang sudah dewasa menolak disebut anak puteri Faraon.

25Ia lebih suka menderita senasib dengan umat Allah, dari pada untuk sementara mendapat untung dari dosa.

26Dipandangnja penghinaan demi "jang diurapi" lebih berharga dari pada harta-benda Mesir. Pandangan matanja tetap mengarah kepada gandjaran.

27Dalam kepertjajaan ia telah meninggalkan Mesir tanpa takut kepada pemberangan radja. Ia bertahan sebab ia seolah-olah tetap memandang kepada hal-hal jang tidak kelihatan.

28Dalam kepertjajaan ia telah merajakan paskah dan mengadakan pertjikan darah, supaja sang pembinasa djangan menjentuh putera-putera sulung mereka.

29Dalam kepertjajaan mereka telah melintasi Laut-merah bagaikan daratan, sedangkan orang-orang Mesir jang mentjoba berbuat demikian pada tenggelam.

30Dalam kepertjajaan tembok-tembok Jericho roboh, sesudah diedari tudjuh hari lamanja.

31Dalam kepertjajaan Rahab pelatjur itu, tidak turut dibinasakan bersama dengan kaum durhaka, sebab ia telah menjambut para mata-mata dengan damai.

32Dan apakah jang hendaknja kukatakan lagi? Waktu tidak tjukup sekiranja aku hendak memaparkan lagi tentang Gedeon, Barak, Samson, Jefre, David, Samuel dan para nabi.

33Dalam kepertjajaan mereka telah berhasil mengalahkan keradjaan-keradjaan dalam perang, mendjalankan keadilan, memperoleh apa jang didjandjikan, menjumbat mulut singa-singa,

34memadamkan api jang dahsjat, meluputkan diri dari mata pedang jang tadjam, terpulih kekuatan dalam kelemahan, diperkuat dalam pertempuran dan memukul mundur balatentera-balatentera asing;

35ibu-ibu mendapat kembali orang-orangnja jang telah mati sebab dibangkitkan; orang-orang lain bertekun bila disiksa dan mereka menolak pembebasan supaja memperoleh kebangkitan jang lebih mulia;

36orang-orang lain pula diudji dengan ditjertjai, didera, kena belenggu dan dipendjarakan;

37ada lagi jang diradjam, jang digergadji, jang dibunuh dengan pedang; jang lain mengembara berselubung kulit domba dan kambing, sambil menderita kekurangan, tindasan dan sengsara.

38Dunia ini tidak lajak bagi mereka. Mereka mengembara dipadang gurun dan pegunungan, tinggal dalam gua-gua dan tjelah-tjelah gunung.

39Semua mereka mendapat pudjian karena kepertjajaannja. Namun demikian mereka tidak mendapat apa jang didjandjikan.

40Bagi kita Allah telah menjediakan jang lebih sempurna, supaja mereka itu tidak mentjapai kesempurnaannja tanpa kita.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel